Pravilnik o autobusnim stajalištima

NN 119/2007 (19.11.2007.), Pravilnik o autobusnim stajalištima

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

3453

Na temelju članka 36. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, br. 180/04. i 138/06.) ministar mora, turizma, prometa i razvitka, donosi

PRAVILNIK

O AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za utvrđivanje lokacije, kao i uvjeti za projektiranje i uređenje autobusnih stajališta na javnim cestama.

II. UVJETI ZA UTVRĐIVANJE LOKACIJE

Članak 2.

(1) Lokaciju autobusnih stajališta uvjetuju potrebe javnog prijevoza.
(2) Postupak za utvrđivanje lokacije autobusnog stajališta na javnoj cesti pokreće se podnošenjem zahtjeva.
(3) Zahtjev iz stavka 2. ovog članka mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: predlagatelj).

Članak 3.

Postupak za utvrđivanje lokacije autobusnih stajališta provode: Hrvatske ceste d.o.o., županijska uprava za ceste, Upravno tijelo Grada Zagreba, odnosno korisnik koncesije, ovisno o javnoj cesti na kojoj se treba locirati autobusno stajalište (u daljnjem tekstu: nadležni subjekt).

Članak 4.

U postupku iz članka 3. ovoga Pravilnika, utvrđuje se opravdanost zahtjeva predlagatelja za izgradnju odnosno smještanjem autobusnog stajališta na javnoj cesti, analizom:
– prijevoznih potreba putnika,
– linija javnog prijevoza u cjelini te postojećeg rasporeda autobusnih stajališta,
– tehničkih elemenata javne ceste,
– prosječnog godišnjeg dnevnog prometa i vršnog prometa,
– razine sigurnosti prometa,
– odstupanja od postojeće razine prometne usluge na promatranoj trasi odnosno cestovnom pravcu javne ceste ako se izgradi odnosno smjesti novo autobusno stajalište.

Članak 5.

(1) Ako se u postupku iz članka 4. ovoga Pravilnika utvrdi opravdanost izgradnje odnosno smještanja autobusnog stajališta na traženoj lokaciji, nadležni subjekt uvrstit će utvrđenu potrebu u godišnje planove građenja i održavanja javnih cesta.
(2) Utvrđene potrebe iz stavka 1. ovog članka moraju biti usklađene s Programom građenja i održavanja javnih cesta koji se donosi na temelju posebnog propisa.
(3) Ako za izgradnju odnosno smještanje novih autobusnih stajališta nisu predviđena potrebna sredstva u Programu građenja i održavanja javnih cesta, troškove njihove izgradnje odnosno smještanja može snositi predlagatelj. Tako izgrađena autobusna stajališta postat će nakon izgradnje odnosno smještanja, sastavni dio javne ceste.

Članak 6.

(1) Na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila, izgradnja odnosno smještanje autobusnih stajališta nije dopuštena.
(2) Autobusna stajališta na državnim i županijskim cestama moraju se graditi odnosno smještati na desnoj strani izvan kolnika postojeće javne ceste.
(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, nadležni subjekt može na prijedlog predlagatelja, uz prethodno pribavljenu suglasnost nadležne policijske uprave, dopustiti smještanje autobusnog stajališta i na kolniku javne ceste.

Članak 7.

(1) Ako se utvrdi da za autobusnim stajalištem nema potrebe ili da ono ugrožava sigurnost i protočnost prometa, nadležni subjekt donijet će odluku o ukidanju autobusnog stajališta.
(2) Na dijelu javne ceste na kojoj se ukine autobusno stajalište, nadležni subjekt uspostavit će novi način odvijanja prometa izmjenom i postavljanjem odgovarajuće prometne signalizacije.
(3) Oprema ukinutog autobusnog stajališta (prostor za putnike-čekaonica, ploča s imenom stajališta s izvatkom iz voznog reda, košara za otpatke i sl.) mora se ukloniti, a okoliš ukinutog autobusnog stajališta mora se urediti.

III. UVJETI ZA PROJEKTIRANJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA

Članak 8.

Autobusna stajališta projektiraju se za svaki prometni smjer s desne strane u smjeru vožnje.

Članak 9.

(1) Izgradnja, odnosno smještanje autobusnih stajališta na nedovoljno preglednim dionicama javne ceste, kao što su horizontalne krivine polumjera R<2 R min i vertikalne krivine konveksnog tipa polumjera Rv<4 Rv min, mjesta u neposrednoj blizini tunela i dugih mostova, nije dopuštena.
(2) U tlocrtnom smislu, najpovoljnije lokacije za gradnju odnosno smještanje autobusnog stajališta su na javnoj cesti u pravcu ili u području točaka infleksije kod »S« krivina, a u uzdužnom smislu pri jednolikoj niveleti 5% ili u tjemenu konkavne vertikalne krivine.

Članak 10.

Na raskrižju cesta autobusno stajalište gradi se, odnosno smješta u pravilu najmanje 20 m poslije raskrižja u smjeru vožnje (skica 1).

Članak 11.

Pregledna duljina na dionici javne ceste na kojoj se gradi, odnosno smješta autobusno stajalište, mora biti najmanje 1,5 duljine zaustavnog puta vozila (skica 2).

Članak 12.

(1) Na javnoj cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera, autobusna stajališta grade se, odnosno smještaju u paru i to tako da se gledajući u smjeru vožnje prije nailazi na stajalište s lijeve strane javne ceste.
(2) Međusobni razmak krajnjih točaka autobusnih stajališta iz stavka 1. ovog članka, ne smije biti manji od 50 m na državnim cestama i ne manji od 30 m na županijskim i lokalnim cestama (skica 3).
(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka autobusna stajališta mogu se smještati tako da se prvo smješta autobusno stajalište s desne strane kolnika. U tom slučaju, međusobni razmak krajnjih točaka autobusnih stajališta ne smije biti manji od 50 m (skica 4).

Članak 13.

Na dijelu javne ceste na kojoj bi se izgradilo odnosno smjestilo autobusno stajalište, ovisno o učestalosti zaustavljanja autobusa, njenim prometno-tehničkim i sigurnosnim elementima, brzinu kretanja vozila treba po potrebi ograničiti postavljanjem odgovarajućeg prometnog znaka.

Članak 14.

Najmanje dimenzije autobusnog stajališta na javnoj cesti, duljina i širina pješačkog otoka, dimenzije slobodnog i prometnog profila stajališta, dane su u Tablici 1, Tablici 2 te Skici 6.

Članak 15.

Odvodnja površinskih i podzemnih voda s autobusnog stajališta mora biti projektirana i izvedena na način da se ne naruši postojeći sustav odvodnje na javnoj cesti.

Članak 16.

Pješački otok autobusnog stajališta mora biti obrubljen rubnjacima.

Članak 17.

(1) Kolnička konstrukcija autobusnog stajališta mora imati najmanje jednaku nosivost kao i kolnička konstrukcija javne ceste na kojoj se smješta autobusno stajalište.
(2) Kolnička konstrukcija autobusnog stajališta dimenzionira se na temelju pravila za dimenzioniranje kolničkih konstrukcija.

Članak 18.

(1) Autobusno stajalište obilježava se sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama.
(2) Prometni znak »stajalište autobusa« postavlja se obvezno na početku – ulazu autobusnog stajališta.

IV. UREĐENJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA

Članak 19.

Na pješačkom otoku autobusnog stajališta mora se postaviti ploča s imenom stajališta i izvatkom iz voznog reda, kao i košara za otpatke.

Članak 20.

(1) Autobusno stajalište mora se opremiti natkrivenim prostorom za putnike – čekaonicom.
(2) Natkriveni prostori za putnike – čekaonice u pravilu moraju biti istovjetni na trasi javne ceste.
(3) Natkriveni prostori za putnike – čekaonice oblikuju se na način da zadovolje potrebe putnika u funkcionalnom smislu, a u oblikovnom smislu moraju odgovarati klimatskim prilikama te zem­ljopisnim značajkama područja na kojem se smještaju.

Članak 21.

(1) Ovisno o podneblju u kojem se gradi odnosno smješta autobusno stajalište, okoliš autobusnog stajališta se mora odgovarajuće urediti.
(2) Uređenje autobusnog stajališta podrazumijeva i odgovarajuće uređenje pješačkog pristupa stajalištu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Kada se gradi nova javna cesta ili rekonstruira postojeća, utvrđivanje lokacije, projektiranje i uređenje autobusnih stajališta, mora se provoditi prema odredbama ovog Pravilnika.

Članak 23.

Redovno i izvanredno održavanje autobusnih stajališta obavlja se prema godišnjem planu održavanja javnih cesta.

Članak 24.

(1) Autobusna stajališta izgrađena, odnosno smještena na državnim cestama do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, moraju se urediti sukladno odredbama ovoga Pravilnika u roku jedne godine od dana njegovog stupanja na snagu.
(2) Autobusna stajališta izgrađena odnosno smještena na županijskim i lokalnim cestama do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, moraju se urediti sukladno odredbama ovoga Pravilnika u roku dvije godine od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 25.

Skice broj 1 do 6 te tablice 1 i 2 prilog su ovom Pravilniku i čine njegov sastavni dio.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o autobusnim stajalištima (»Narodne novine«, br. 48/97).

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-02/59
Urbroj: 530-07-07-01
Zagreb, 29. listopada 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.


Skica 1. NAJMANJA UDALJENOST AUTOBUSNOG STAJALIŠTA OD RASKRIŽJA


Skica 2. PREGLEDNA DULJINA KOD UKLJUČIVANJA AUTOBUSA U PROMET NA JAVNOJ CESTI


P = ukupna pregledna duljina
P1 = pregledna duljina u smjeru suprotnom od kretanja autobusa
P2 = pregledna duljina u smjeru kretanja autobusa
P2 > P1/2
 

Skica 3. PRAVILAN POLOŽAJ PARA NASUPROTNIH STAJALIŠTA


D > 50 m za državne ceste
D > 30 m za županijske i lokalne ceste
 

Skica 4. IZNIMAN POLOŽAJ PARA NASUPROTNIH STAJALIŠTA


D > 50 m za državne, županijske i lokalne ceste
 

Tablica 1. NAJMANJI ELEMENTI ZA DIMENZIONIRANJE AUTOBUSNOG STAJALIŠTATablica 2. UKUPNA DULJINA STAJALIŠTA OVISNO O VRSTI AUTOBUSASkica 5.
NAJMANJI ELEMENTI ZA PROJEKTIRANJE I UREĐENJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA


l1 = duljina odvojne trake
l2 = duljina uključne trake
d = duljina stajališta
a = širina trake za stajalište
b = širina pješačkog otoka
R1, R2, R3, R4 = polumjeri zaobljenja
t1, t2, t3, t4 = tangente zaobljenja
L = ukupna duljina stajališta
 

Skica 6. SLOBODNI PROFIL STAJALIŠTA