Pravilnik o dostupnosti podataka o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 novih osobnih automobila

NN 120/2007 (21.11.2007.), Pravilnik o dostupnosti podataka o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 novih osobnih automobila

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3471

Na temelju članka 177. stavka 6. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 110/2007), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O DOSTUPNOSTI PODATAKA O EKONOMIČNOSTI POTROŠNJE GORIVA I EMISIJI CO NOVIH OSOBNIH AUTOMOBILA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju sadržaj podataka i način informiranja potrošača o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 novih osobnih automobila koji su stavljeni na tržište u Republici Hrvatskoj radi prodaje ili davanja u leasing, te sadržaj i način izrade vodiča o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:
osobni automobil je motorno vozilo kategorije M1 sukladno propisima o homologaciji vozila u Republici Hrvatskoj;
novi osobni automobil je bilo koji osobni automobil koji prethodno nije bio prodavan osobi koja ga kupuje u svrhu drukčiju od prodaje ili dobavljanja;
potvrda o sukladnosti vozila je pisana izjava proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika izdana na temelju certifikata o homologaciji vozila koji glasi na njegovo ime, kojom se (korisniku) jamči sukladnost vozila s tipom vozila homologiranim u Republici Hrvatskoj, a navedena je u Prilogu IX. Pravilnika o homologaciji tipa vozila (»Narodne novine«, broj 115/2004);
prodajno mjesto je zatvoreni ili otvoreni prostor u kojem su novi osobni automobili izloženi ili ponuđeni na prodaju ili na leasing. Prodajna mjesta su i sajamske priredbe i javne prezentacije na kojima se novi osobni automobili javno predstavljaju;
službena potrošnja goriva i službena specifična emisija CO2 za pojedini osobni automobil su podaci potvrđeni u postupku homologacije sukladno propisima o homologaciji, navedeni u Prilogu VIII. Pravilnika o homologaciji tipa vozila (»Narodne novine«, broj 115/2004), a priloženi certifikatu o homologaciji vozila ili potvrdi o sukladnosti pregledanog vozila;
oznaka ekonomičnosti potrošnje goriva je oznaka koja sadrži podatke za potrošače o službenoj potrošnji goriva i službenoj specifičnoj emisiji CO2 osobnih automobila na koji se oznaka odnosi;
vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 je zbirka podataka o službenoj potrošnji goriva i slubenim specifičnim emisijama CO2 za svaki model dostupan na tržištu novih osobnih automobila;
promotivna literatura je svaki tiskani materijal koji se koristi pri prodaji, oglašavanju i promidžbi osobnih automobila u javnosti, a obuhvaća tehničke priručnike, brošure, oglase u novinama, časopisima i specijaliziranom tisku te plakate;
marka automobila je trgovački opis marke i tipa osobnog automobila i, ako je moguće, varijante i izvedbe;
model je trgovački opis marke i tipa osobnog automobila i, ako je moguće, varijante i izvedbe;
tip, varijanta i izvedba su različita vozila određene marke koja deklarira proizvođač kako je navedeno u Prilogu II. B Pravilnika o homologaciji tipa vozila (»Narodne novine«, broj 115/2004), a koja su jedinstveno određena alfanumeričkim znakovima za tip, varijantu i izvedbu;
dobavljač osobnog automobila (u daljnjem tekstu: dobavljač) je proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ili druga fizička ili pravna osoba koja osobne automobile uvozi i/ili stavlja na tržište u Republici Hrvatskoj;
prodavač osobnog automobila (u daljnjem tekstu: prodavač) je osoba koja nove osobne automobile prodaje odnosno daje u leasing krajnjem korisniku.

II. OZNAKA EKONOMIČNOSTI POTROŠNJE GORIVA I EMISIJE CO2

Članak 3.

(1) Dobavljač je dužan za svaki model novog osobnog automobila koji stavlja na tržište u Republici Hrvatskoj radi prodaje ili davanja u leasing izraditi oznaku ekonomičnosti potrošnje goriva i emisije CO2.
(2) Oznaka iz stavka 1. ovog članka sadrži sljedeće:
1. model osobnog automobila: marka, tip, varijanta ili izvedba modela i vrstu motornog goriva;
2. brojčanu vrijednost službene potrošnje goriva, izraženu u litrama na 100 kilometara (l/100 km) ili kubičnim metrima na 100 kilometara (m3/100 km) i zaokruženu s točnošću od jednog decimalnog mjesta;
3. brojčanu vrijednost službene specifične emisije CO2, izraženu u gramima po kilometru (g/km) i zaokruženu na najbliži cijeli broj;
4. tekst koji glasi:
»Vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 koji sadržava podatke za sve modele novih osobnih automobila dostupan je bez naknade na svim prodajnim mjestima«;
»Pored učinkovitosti goriva automobila, način vožnje i drugi čimbenici netehničke prirode utječu na potrošnju goriva i emisiju CO2 osobnog automobila. CO2 je glavni staklenički plin odgovoran za globalno zatopljenje.«
(3) Oznaka iz stavka 1. ovoga članka mora biti izrađena u veličini 297 mm x 210 mm (A4) na podlozi bijele boje. Tekstualni dio mora biti jasan, pregledan i crne boje.
(4) Grafički prikaz oznake iz stavka 1. ovog članka dan je u Prilogu I.

Članak 4.

(1) Oznaku iz članka 3. ovoga Pravilnika prodavač je dužan vidljivo istaknuti na prodajnom mjestu na svaki model odnosno u neposrednoj blizini svakog modela novog osobnog automobila koji je izložen radi prodaje ili davanja u leasing.
(2) Ukoliko prodavač nije dobavljač, dužan je oznaku iz članka 3. ovoga Pravilnika pribaviti od dobavljača.

III. VODIČ O EKONOMIČNOSTI POTROŠNJE GORIVA I EMISIJE CO2

Članak 5.

Vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisije CO2 sadrži sljedeće:
1. popis svih modela novih osobnih automobila koji su u tekućoj godini dostupni za kupovinu na tržištu u Republici Hrvatskoj, sastavljen abecednim redoslijedom marki automobila;
2. za svaki model naveden u vodiču: vrsta motornog goriva, brojčana vrijednost službene potrošnje goriva izražena u litrama na 100 kilometara (l/100 km) ili kubičnim metrima na 100 kilometara (m3/100 km) i zaokružena s točnošću od jednog decimalnog mjesta, te brojčana vrijednost službene specifične emisije CO2 izražena u gramima po kilometru (g/km) i zaokružena na najbliži cijeli broj;
3. istaknut popis deset modela novih osobnih automobila koji se odlikuju najekonomičnijom potrošnjom goriva, poredanih po rastućim vrijednostima službene specifične emisije CO2 za svaku vrstu motornog goriva posebno. Ovaj popis mora sadržavati model, brojčanu vrijednost službene potrošnje goriva i službene specifične emisije CO2;
4. savjet vozačima o tomu da pravilno korištenje i redovito održavanje osobnog automobila te vozačke navike, primjerice: izbjegavanje agresivne vožnje, vožnja pri manjoj brzini, anticipirano kočenje, odgovarajući tlak u gumama, skraćivanje vremena rada motora u praznom hodu, izbjegavanje opterećivanja prekomjernim teretom, poboljšavaju potrošnju goriva i smanjuju emisiju CO2 njihovih osobnih automobila;
5. pojašnjenje učinaka emisija stakleničkih plinova i doprinosa emisija iz motornih vozila na moguće klimatske promjene, kao i upućivanja potrošača na mogućnost odabira korištenja drugačijih vrsta motornih goriva, s opisom njihova utjecaja na okoliš na osnovi najnovijih znanstvenih spoznaja i zahtjeva zakonodavstva;
6. na razini Europske unije utvrđeni cilj prosječne emisije CO2 iz novih osobnih automobila i datum do kojega taj cilj treba postići;
7. uputu o dostupnosti vodiča o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 Europske komisije na Internetu.

Članak 6.

(1) Dobavljač je radi izrade vodiča iz članka 5. ovoga Pravilnika dužan najkasnije do 1. veljače tekuće godine središnjem tijelu držav­ne uprave nadležnom za sigurnost prometa na cestama dostaviti sljedeće podatke:
1. modele novih osobnih automobila za koje je poznato ili se očekuje da će u tekućoj godini biti stavljeni na tržište u Republici Hrvatskoj radi prodaje ili davanja u leasing;
2. podjelu na tipove, varijante i izvedbe novih osobnih automobila koji se namjeravaju u tekućoj godini staviti na tržište u Republici Hrvatskoj radi prodaje ili davanja u leasing;
3. za svaki tip, varijantu i izvedbu podatke o službenoj potrošnji goriva i službenoj specifičnoj emisiji CO2.
(2) Središnje tijelo državne uprave nadležno za sigurnost prometa na cestama izrađuje vodič iz članka 5. ovoga Pravilnika jedanput godišnje, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.
(3) Središnje tijelo državne uprave nadležno za sigurnost prometa na cestama dostavlja vodič iz članka 5. ovoga Pravilnika dobavljačima u traženom broju i po cijeni koja ne smije premašiti troškove izrade vodiča.

Članak 7.

(1) Prodavač je na prodajnom mjestu dužan bez naknade pružiti potrošačima zadnje izdanje vodiča iz članka 5. ovoga Pravilnika.
(2) Prodavač koji nije dobavljač, dužan je dovoljan broj primjeraka vodiča iz članka 5. ovoga Pravilnika pribaviti od dobavljača.
(3) Prodavač mora osigurati da je vodič ekonomičnosti potrošnje goriva i emisije CO2 novih osobnih automobila dostupan potrošačima u roku od petnaest dana od njegove objave.

IV. PRIKAZ PODATAKA NA PLAKATU ILI ZASLONU

Članak 8.

(1) Prodavač osobnih automobila dužan je, za svaku marku automobila, na plakatu ili zaslonu prikazati podatke o službenoj potrošnji goriva i službenoj specifičnoj emisiji CO2 svih tipova, varijanti i izvedbi novih osobnih automobila koji su izloženi, ponuđeni na prodaju ili za davanje u leasing na tom ili preko tog prodajnog mjesta.
(2) Plakat ili zaslon iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće:
1. popis modela novih osobnih automobila poredanih prema rastućoj količini službene specifične emisije CO2 u odvojenim skupinama, ovisno o vrsti motornog goriva koje koriste (motorni benzin, dizelsko gorivo, biogoriva, ukapljeni naftni plin, prirodni plin, hibridni sustavi itd.), pri čemu se model s najnižom službenom potrošnjom goriva uvrštava na vrh popisa;
2. za svaki model novog osobnog automobila iz popisa navodi se: marka, brojčana vrijednost službene potrošnje goriva izražena u litrama na 100 kilometara (l/100 km) ili kubičnim metrima na 100 kilometara (m3/100 km) i zaokružena s točnošću od jednog decimalnog mjesta, te brojčana vrijednost službene specifične emisije CO2 izražena u gramima po kilometru (g/km) i zaokružena na najbliži cijeli broj;
3. tekst koji glasi:
»Vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 koji sadržava podatke za sve modele novih osobnih automobila dostupan je bez naknade na svim prodajnim mjestima«;
»Pored učinkovitosti goriva automobila, način vožnje i drugi čimbenici netehničke prirode utječu na potrošnju goriva i emisiju CO2 osobnog automobila. CO2 je glavni staklenički plin odgovoran za globalno zatopljenje.«
Ukoliko se tekst prikazuje preko elektroničkog zaslona, mora biti trajno vidljiv.
(3) Plakat ili zaslon iz stavka 1. ovoga članka mora biti vidljivo istaknut. Minimalna veličina plakata ili zaslona je 70 x 50 cm. Podaci na plakatu ili zaslonu moraju biti lako čitljivi. Ukoliko se podaci prikazuju preko elektroničkog zaslona, minimalna veličina zaslona je 25 × 32 cm. Podaci se mogu prikazati rotirajućom tehnikom.
(4) Sadržaj plakata ili zaslona ažurira se svakih šest mjeseci, a sadržaj elektroničkog zaslona svaka tri mjeseca.
(5) Ukoliko se plakat ili zaslon potpuno i trajno zamjene elektroničkim zaslonom, podaci na elektroničkom zaslonu prikazuju se tako da privlače pozornost potrošača na jednak način kao podaci na plakatu ili zaslonu.
(6) Grafički prikaz plakata ili zaslona dan je u Prilogu II.

V. INFORMIRANJE POTROŠAČA I PROMIDŽBA

Članak 9.

(1) Dobavljač je dužan osigurati da sva promotivna literatura sadrži podatke o službenoj potrošnji goriva i službenoj specifičnoj emisiji CO modela novih osobnih automobila na koje se odnosi.
(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju biti:
1. čitljivi i ne manje uočljivi od glavnih podataka koji se navode u promotivnoj literaturi;
2. jednostavno razumljivi čak i pri površnom gledanju.
(3) Podaci o službenoj potrošnji goriva navode se za sve raz­ličite modele novih osobnih automobila obuhvaćene promotivnom literaturom. Ako se navodi više od jednog modela, tada se podaci o službenoj potrošnji goriva daju za sve navedene modele ili se određuje raspon od najlošije do najpovoljnije potrošnje goriva.
(4) Ukoliko promotivna literatura upućuje samo na marku, a ne i na pojedini model novog osobnog automobila, tada nije potrebno davati informaciju o službenoj potrošnji goriva.
(5) Dobavljač je dužan osigurati da se i u drugim promotivnim tiskovinama, a koji nisu promotivna literatura navedena u stavku 1. ovoga članka, objavljuju podaci o službenoj potrošnji goriva i službenoj specifičnoj emisiji CO2 specifičnog modela novog osobnog automobila na koji se odnosi.

Članak 10.

(1) Dobavljač je dužan središnjem državnom tijelu nadležnom za zaštitu okoliša svake godine do 1. srpnja dostaviti izvješće o učinkovitosti informiranja potrošača o ekonomičnosti potrošnje goriva, u vezi s prodajom novih osobnih automobila.
(2) Iz izvješća o učinkovitosti informiranja potrošača, navedenog prethodnim stavkom, mora biti vidljiv broj novih osobnih automobila, prodanih ili danih u leasing, u vezi s njihovom službenom potrošnjom goriva i službenom speciifčnom emisijom CO2.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Dobavljači su dužni dostaviti podatke za izradu vodiča o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisije CO2 za 2008. godinu središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sigurnost prometa na cestama do 29. veljače 2008. godine.
(2) Središnje državno tijelo nadležno za sigurnost prometa na cestama objavit će vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisije CO2 za 2008. godinu do 1. lipnja 2008. godine.
(3) Prodavači novih osobnih automobila su dužni oznake iz članka 3. ovoga Pravilnika te plakate i zaslone iz članka 8. ovoga Pravilnika postaviti sukladno odredbama ovoga Pravilnika najkasnije do 29. veljače 2008. godine.
(4) Promotivna literatura izrađena prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika može se koristiti do 30. lipnja 2008. godine.

Članak 12.

Prilozi I. i II. tiskani su uz ovaj Pravilnik i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/07-04/20
Urbroj: 531-01-07-1
Zagreb,15. studenoga 2007.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

PRILOG I.

GRAFIČKI PRIKAZ OZNAKE EKONOMIČNOSTI POTROŠNJE GORIVA I EMISIJE CO2
 

Proizvođač:

 

Marka:

 

Tip, varijanta i izvedba:

 

Motorno gorivo:

 

Potrošnja goriva:        XX, X l/100 km ili XX, X m3/100 km

Gradska vožnja:

Vožnja izvan grada:

Kombinirana vožnja:

 

Emisija CO2:              XXX g/km

 

Vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 koji sadržava podatke za sve modele novih osobnih automobila dostupan je bez naknade na svim prodajnim mjestima.
Pored učinkovitosti goriva automobila, način vožnje i drugi čimbenici netehničke prirode utječu na potrošnju goriva i emisiju CO
2
osobnog automobila.
CO
2 je glavni staklenički plin odgovoran za globalno zatopljenje.PRILOG II.

GRAFIČKI PRIKAZ PLAKATA ILI ZASLONA IZLOŽENOG NA PRODAJNOM MJESTU
 

Vrsta motornog goriva

Razred

Model

Službena potrošnja goriva (l/100 km ili m3/100 km)

Službena specifična emisija CO2
(g/km)

Benzinsko

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

Dizelsko

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

Biodizel

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

Ukapljeni naftni plin (LPG)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

Komprimirani prirodni plin (CNG)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

Hibridni sustavi

1

 

 

 

 

2

 

 

 

...

...