Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

NN 120/2007 (21.11.2007.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST

3473

Na temelju članka 32. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04 i 174/04), Nacionalno vijeće za znanost na svojoj 34. sjednici održanoj dana 23. listopada 2007. godine donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstveno zvanje (»Narod­ne novine«, broj 84/05 i 100/06-izmjene) u članku 1. stavku 1.2. Geoznanosti iza rečenice:
»U znanstvenim granama geologija i mineralogija barem dvije trećine od navedenog broja radova moraju biti objavljene u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu.«
dodaje se rečenica koja glasi:
»U taj broj mogu biti uključeni i radovi objavljeni u časopisu »Geologia Croatica« poslije 1. siječnja 2008. godine i to: jedan rad pri izboru u zvanje znanstvenog suradnika, dva rada pri izboru u zvanje višeg znanstvenog suradnika i tri rada pri izboru u zvanje znanstvenog savjetnika«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 640-03/07-0/0019
Urbroj: 355-03-07-17
Zagreb, 12. studenoga 2007.

Predsjednik
Nacionalnog vijeća za znanost
prof. dr. sc. Krešimir Pavelić, v. r.