Rješenje kojim se trgovačkom društvu Uljanik plovidba d.d., Pula, odobrava prospekt o izdavanju do najviše 130.000 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 400 kuna, privatnom ponudom, ukupne vr

NN 120/2007 (21.11.2007.), Rješenje kojim se trgovačkom društvu Uljanik plovidba d.d., Pula, odobrava prospekt o izdavanju do najviše 130.000 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 400 kuna, privatnom ponudom, ukupne vr

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3502

Sukladno odredbama članka 15. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), te članka 22. stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na temelju Zahtjeva trgovačkog društva Uljanik plovidba d.d., Pula, Carrarina 6, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, na sjednici održanoj 16. studenoga 2007. godine, donijela je

RJEŠENJE

 ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu Uljanik plovidba d.d., Pula, Carrarina 6, odobrava se prospekt o izdavanju do najviše 130.000 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 400 kuna, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od najviše 52.000.000,00 kuna.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Trgovačko društvo Uljanik plovidba d.d., Pula, Carrarina 6, (dalje u tekstu: Izdavatelj), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), 18. listopada 2007. godine, Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom i dokumentaciju, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (dalje u tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektu (»Narodne novine« broj 118/03, dalje u tekstu: Pravilnik), a 6. studenoga 2007. godine, zatražene izmjene i dopune prospekta i dokumentacije.
II. U provedenom postupku utvrđeno je da je Glavna skupština Izdavatelja 16. listopada 2007. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva i izdavanju novih dionica privatnom ponudom (dalje u tekstu: Odluka).
Sukladno Odluci, temeljni kapital Izdavatelja povećava se sa iznosa od 108.000.000,00 kune, za najviše 52.000.000,00 kuna, na iznos do najviše 160.000.000,00 kuna. Temeljni kapital Izdavatelja povećava se izdavanjem i uplatom do najviše 130.000 novih redov­nih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 400,00 kuna svaka. Dionice se izdaju i uplaćuju po cijeni od 400,00 kuna po dio­nici.
Pravo na upis dionica predmetnog izdanja pripada isključivo dioničarima Izdavatelja koji su bili dioničari Izdavatelja na dan 9. listopada 2007. godine, s tim da svaki takav dioničar ima pravo na upis određenog broja dionica proporcionalnog udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu Društva, prema stanju na vlasničkom računu koji se vodi pri Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d., Zagreb, Heinezelova 62/a, te, eventualno, na odgovarajući broj dionica u slučaju da neki od dioničara ne iskoriste svoje pravo upisa i uplate u predmetnom povećanju temeljnog kapitala. Prilikom izračuna pripadajućeg broja dionica primjenjivat će se metoda zaokruživanja na puni broj, bez decimalnih mjesta.
Upis i uplata dionica trajat će 14 dana, počev od prvoga radnog dana od dostave prospekta i poziva na upis i uplatu dioničarima, s tim da je Izdavatelj, sukladno odredbi članka 24. stavka 2. Zakona, obvezan potencijalnim ulagateljima dostaviti prospekt u roku od 15 dana od dana konačnosti ovog rješenja. Danom dostave prospekta i poziva na upis dioničarima smatra se dan kad im je upućeno preporučeno pismeno. U svakom slučaju, razdoblje upisa i uplate ne smiju trajati dulje od 30 dana od dana konačnosti rješenja Agencije o odobrenju predmetnog prospekta.
Predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u utvrđenom roku za upis i uplatu dionica bude upisano i uplaćeno 90,00% predmetnog izdanja dionica. U slučaju neuspjelog izdanja, Izdavatelj će u roku od 7 (sedam) dana od dana zaključenja izdanja, obaviti povrat uplata dioničarima koji su upisali i uplatili dionice.
III. Nadalje, utvrđeno je da su Zahtjevu priložene potvrde o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi, sukladno odredbi članka 4. stavak 2. točka 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 45/06 i 11/07).
IV. Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Agencija utvrđuje da su zahtjevu za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica Izdavatelja privatnom ponudom, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. i 26. stavak 2. Zakona. Stoga su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta te je, sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona, riješeno kao u točki 1. izreke.
V. Na temelju odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/34
Urbroj: 326-111/07-4
Zagreb, 16. studenoga 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.