Tehnički propis za drvene konstrukcije

NN 121/2007 (26.11.2007.), Tehnički propis za drvene konstrukcije

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3521

Na temelju članka 19. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

TEHNIČKI PROPIS

ZA DRVENE KONSTRUKCIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Tehničkim propisom (u daljnjem tekstu: Propis), u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, propisuju tehnička svojstva za drvene konstrukcije u građevinama (u daljnjem tekstu: drvena konstrukcija), zahtjevi za projektiranje, izvođenje, uporabljivost, održavanje i drugi zahtjevi za drvene konstrukcije, te tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode namijenjene ugradnji u drvenu konstrukciju (u daljnjem tekstu: građevni proizvodi).
(2) Ovaj Propis odnosi se i na elemente u građevinama koji nisu sastavni dio drvene konstrukcije (nekonstrukcijski elementi - drvena oplata, drvene pregrade, ograde, ispune i sl.) odnosno na elemente drvene konstrukcije koji ne utječu na mehaničku otpornost i stabilnost građevine u cjelini.
(3) Ovaj Propis ne odnosi se na završne obloge konstrukcijskih i nekonstrukcijskih elemenata (obloge stropova, podova, zidova i dr.) i drvne proizvode koji služe kao toplinska, zvučna ili druga izolacija.

Članak 2.

Projektiranje, izvođenje, održavanje i način korištenja građevine moraju biti takvi da se ispune zahtjevi propisani ovim Propisom.

Članak 3.

(1) Drvena konstrukcija je dio građevnog sklopa građevine.
(2) Ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine i dijela bitnog zahtjeva zaštite od požara, koji se odnosi na očuvanje nosivosti drvene konstrukcije u slučaju požara tijekom određenog vremena utvrđenog posebnim propisom (u daljnjem tekstu: otpornost na požar), postiže se drvenom konstrukcijom koja ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve propisane ovim Propisom.

Članak 4.

Građevni proizvodi na koje se primjenjuje ovaj Propis jesu:
– drvni proizvodi (konstrukcijsko drvo, nosači na osnovi drva i ploče na osnovi drva)
– mehanička spajala
– ljepila
– predgotovljeni elementi
– zaštitna sredstva,
– drugi građevni proizvodi za koje su propisani zahtjevi u prilozima ovoga Propisa radi ugradnje zajedno s proizvodima iz podstavaka 1. do 5. ovoga stavka.

Članak 5.

(1) Drvena konstrukcija i građevni proizvodi na koje se primjenjuje ovaj Propis moraju imati tehnička svojstva i ispunjavati druge zahtjeve propisane ovim Propisom.
(2) Sastavni dijelovi drvene konstrukcije (spregovi, zatege, temelji i sl.) i građevni proizvodi koji se u njih ugrađuju, a koji nisu obuhvaćeni ovim Propisom, moraju, osim odredbi ovoga Propisa, zadovoljiti i odredbe posebnog Propisa kojim se uređuju takve konstrukcije.

II. TEHNIČKA SVOJSTVA DRVENE KONSTRUKCIJE

Članak 6.

(1) Tehnička svojstva drvene konstrukcije moraju biti takva da tijekom trajanja građevine uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje drvene konstrukcije, ona podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoliša, tako da tijekom građenja i uporabe predvidiva djelovanja na građevinu ne prouzroče:
– rušenje građevine ili njezinog dijela,
– deformacije nedopuštena stupnja,
– oštećenja građevnog sklopa ili opreme zbog deformacije drvene konstrukcije,
– nerazmjerno velika oštećenja građevine ili njezinog dijela u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.
(2) Tehnička svojstva drvene konstrukcije, uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka, moraju biti takva da se u slučaju požara očuva nosivost konstrukcije ili njezinog dijela tijekom određenog vremena propisanog posebnim propisom.
(3) Tehnička svojstva drvene konstrukcije iz stavka 1. i 2. ovoga članka postižu se projektiranjem i izvođenjem drvene konstrukcije u skladu s odredbama ovoga Propisa.
(4) Očuvanje tehničkih svojstava iz stavka 1. i 2. ovoga članka postiže se održavanjem drvene konstrukcije u skladu s odredbama ovoga Propisa.

Članak 7.

(1) Ako drvena konstrukcija ima tehnička svojstva propisana člankom 6. stavkom 1. i 2. ovoga Propisa, podrazumijeva se da građevina ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, te da ima propisanu otpornost na požar.
(2) Kada je, sukladno posebnim propisima, potrebno dodatno zaštićivanje drvene konstrukcije radi ispunjavanja zahtjeva otpornosti na požar (obloga, sprinkler instalacija i sl.), to zaštićivanje smatrat će se sastavnim dijelom tehničkog rješenja drvene konstrukcije.

Članak 8.

Tehnička svojstva drvene konstrukcije moraju biti takva, da, osim ispunjavanja zahtjeva ovoga Propisa, budu ispunjeni i zahtjevi posebnih propisa kojima se uređuje ispunjavanje drugih bitnih zahtjeva za građevinu.

Članak 9.

(1) Drvena konstrukcija mora, nakon rekonstrukcije odnosno adaptacije građevine čiji je sastavni dio, imati tehnička svojstva propisana člankom 6. stavkom 1. i 2. i člankom 8. ovoga Propisa.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, drvena konstrukcija mora nakon rekonstrukcije odnosno adaptacije građevine, kojom se ne utječe bitno na tehnička svojstva drvene konstrukcije, imati najmanje tehnička svojstva koja je imala prije rekonstrukcije odnosno adaptacije (u daljnjem tekstu: zatečena tehnička svojstva).
(3) Smatra se da rekonstrukcija odnosno adaptacija građevine nemaju bitan utjecaj na tehnička svojstva drvene konstrukcije ako su zatečena tehnička svojstva vezana za mehaničku otpornost i stabilnost zadovoljavajuća i ako se mijenjaju do uključivo 10% (npr. promjena računskih vrijednosti reznih sila u proračunskim presjecima i sl.).
(4) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se:
– na višestruke rekonstrukcije odnosno adaptacije građevine kojima se mijenjaju zatečena tehnička svojstva drvene konstrukcije u cjelini odnosno njezinih pojedinih dijelova, koja svojstva su vezana za mehaničku otpornost i stabilnost građevine
– na rekonstrukciju odnosno adaptaciju građevine kojoj je drvena konstrukcija oštećena tako da postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu.

Članak 10.

(1) Tehnička svojstva zaštite drvene konstrukcije moraju osigurati ispunjavanje zahtjeva iz članka 6. ovoga Propisa.
(2) Zaštita drvene konstrukcije mora se provoditi na način da se osigura postizanje svojstava zaštite iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Ako se zaštita provodi prema normama na koje upućuje Prilog »E« ovoga Propisa smatra se da je osigurano postizanje svojstava zaštite iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Dopušteno je koristiti i druge norme osim onih određenih Prilogom »E« ovoga Propisa pod uvjetom da je postignuta ista razina usklađenosti.
(5) Zaštita drvene konstrukcije smatra se sastavnim dijelom tehničkog rješenja drvene konstrukcije.
(6) Prilogom »E« ovoga Propisa pobliže je određena zaštita drvenih konstrukcija.

III. GRAĐEVNI PROIZVODI ZA DRVENE KONSTRUKCIJE

Članak 11.

(1) Građevni proizvodi proizvode se u proizvodnim pogonima (tvornicama) izvan gradilišta, ako ovim Propisom za pojedine građevne proizvode nije drukčije propisano.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka predgotovljeni elementi drvene konstrukcije (u daljnjem tekstu: predgotovljeni elementi) mogu biti izrađeni na gradilištu za potrebe toga gradilišta.
(3) Pod gradilištem se, osim prostora određenog Zakonom o gradnji, u smislu odredbe stavka 2. ovoga članka podrazumijeva i proizvodni pogon u kojem se predgotovljeni elementi, primjenom odgovarajuće tehnologije građenja, proizvode ili izrađuju za potrebe određenog gradilišta a u skladu s projektom drvene konstrukcije.

Članak 12.

(1) Građevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradilišta smije se ugraditi u drvenu konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane ovim Propisom i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.
(2) Predgotovljeni elementi izrađeni na gradilištu za potrebe toga gradilišta, smiju se ugraditi u drvenu konstrukciju ako je za njih dokazana uporabljivost u skladu s projektom drvene konstrukcije i ovim Propisom.
(3) U slučaju nesukladnosti građevnog proizvoda s tehničkim specifikacijama za taj proizvod i/ili projektom drvene konstrukcije, proizvođač građevnog proizvoda odnosno izvođač drvene konstrukcije mora odmah prekinuti proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su nesukladnost uzrokovale.
(4) Ako dođe do isporuke nesukladnog građevnog proizvoda proizvođač odnosno uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlaštenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrđivanju sukladnosti, i Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
(5) Proizvođač odnosno uvoznik i distributer građevnog proizvoda dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava građevnog proizvoda tijekom rukovanja, skladištenja i prijevoza, a izvođač drvene konstrukcije tijekom prijevoza, rukovanja, skladištenja i ugradnje građevnog proizvoda.

Članak 13.

(1) Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti te označavanje građevnih proizvoda, ispitivanje građevnih proizvoda, posebnosti pri projektiranju i građenju te potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju ispunjavati građevni proizvodi određeni su u prilozima ovoga Propisa i to za:
– drvne proizvode – u Prilogu »A«,
– mehanička spajala – u Prilogu »B«,
– ljepila – u Prilogu »C«,
– predgotovljene elemente – u Prilogu »D«,
– zaštitna sredstva – u Prilogu »E«.
(2) Potvrđivanje sukladnosti proizvoda koji nisu obuhvaćeni normama ili znatno odstupaju od harmoniziranih normi na koje upućuju Prilozi »A« do »E« iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema tehničkim dopuštenjima za te proizvode.
(3) Potvrđivanje sukladnosti, u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka, obuhvaća radnje ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda te, ovisno o propisanom sustavu ocjenjivanja sukladnosti, izdavanje certifikata unutarnje kontrole proizvodnje odnosno izdavanje certifikata sukladnosti građevnih proizvoda.

IV. PROJEKTIRANJE DRVENIH KONSTRUKCIJA

Članak 14.

(1) Projektiranjem drvenih konstrukcija moraju se za građenje i projektirani uporabni vijek građevine predvidjeti svi utjecaji na drvenu konstrukciju koji proizlaze iz načina i redoslijeda građenja, predvidivih uvjeta uobičajene uporabe građevine i predvidivih utjecaja okoliša na građevinu.
(2) Projektom drvene konstrukcije mora se, u skladu s ovim Propisom, dokazati da će građevina tijekom građenja i projektiranog uporabnog vijeka ispunjavati bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, otpornost na požar, te druge bitne zahtjeve u skladu s posebnim propisima.
(3) Ako ovim ili posebnim propisom nije drukčije propisano, uporabni vijek građevine iz stavka 1. ovoga članka je najmanje 50 godina.

Članak 15.

(1) Mehanička otpornost i stabilnost, te otpornost građevine na požarna djelovanja dokazuju se proračunima nosivosti i uporabljivosti drvene konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje na građevinu u glavnom projektu.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, otpornost na požarna djelovanja se ne mora dokazivati ako posebnim propisom nije određeno vrijeme očuvanja graničnog stanja nosivosti drvene konstrukcije u slučaju požara.
(3) Proračuni iz stavka 1. ovoga članka provode se primjenom prikladnih proračunskih postupaka koji se po potrebi mogu dopuniti ispitivanjima, pri čemu se u obzir uzimaju svi mjerodavni parametri.
(4) Proračunski i drugi modeli moraju biti takvi da, uzimajući u obzir pouzdanost ulaznih podataka i točnost izvedbe, odgovaraju ponašanju konstrukcije tijekom građenja i u uporabi.

Članak 16.

(1) Na projektiranje drvenih konstrukcija primjenjuju se hrvatske norme iz Priloga »G« ovoga Propisa.
(2) Dopuštena je primjena i drugih pravila projektiranja drvenih konstrukcija koja se razlikuju od pravila danih hrvatskim normama iz Priloga »G« ovoga Propisa, ako se dokaže da se primjenom tih pravila ispunjavaju zahtjevi ovoga Propisa najmanje na razini određenoj hrvatskim normama iz Priloga »G«.
(3) Prilogom »G« iz stavka 1. ovoga članka pobliže se određuje projektiranje drvenih konstrukcija.

Članak 17.

(1) Iznimno od odredbi članka 16. ovoga Propisa, u razdoblju do 31. prosinca 2010. godine na projektiranje drvenih konstrukcija primjenjuju se priznata tehnička pravila i odredbe Priloga »F« ovoga Propisa.
(2) Prilogom »F« iz stavka 1. ovoga članka pobliže se određuje projektiranje drvenih konstrukcija iz toga stavka ovoga članka.

Članak 18.

Pri projektiranju drvene konstrukcije nije dopuštena primjena priznatih tehničkih pravila i odredbi iz Priloga »F« ovoga Propisa i istodobna primjena hrvatskih normi iz Priloga »G« ovoga Propisa za istu drvenu konstrukciju, osim u slučaju i na način dopušten ovim Propisom.

Članak 19.

(1) Drvo koje se lijepi mora imati sadržaj vode koja odgovara tehničkoj uputi proizvođača ljepila ali ne manje od 9% i ne više od 15% s time da maksimalna razlika sadržaja vode elemenata koji se lijepe smije biti ± 2 %.
(2) Početne imperfekcije u sredini štapnog elementa, tj. odstupanje od pravca osi štapa, i vitkih savijenih nosača kod kojih se može javiti izvijanje kao i kod okvira ne smiju biti veće od 1/500 duljine za lijepljeno lamelirano drvo odnosno 1/300 duljine za cjelovito drvo.

Članak 20.

(1) Nije dopušteno ugrađivanje različitih vrsta spajala u jednom spoju, ukoliko nemaju iste ili slične elasto-mehanička svojstva
(2) Nije dopuštena uporaba različitih vrsta ljepila za izvođenje jedne lijepljene drvene konstrukcije.
(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka dopušteno je korištenje čavala i vijaka pri izradi lijepljenog spoja ali samo kao priteznih elemenata lijepljenog spoja, ali ne i kao nosivih spojnih elemenata.
(4) Nije dopuštena ugradnja drvnih proizvoda iz Priloga »A« koji imaju sadržaj vode veći od 22% u drvene konstrukcije.
(5) Nije dopuštena ugradnja elemenata koji nisu preventivno zaštićeni postupcima organizacijske zaštite na način da se spriječi ponovno vlaženje drvene građe tijekom transporta, obrade, međuskladištenja, montaže i uporabe, izbjegavanjem izravnog kontakta sa vodom i tlom, ispravnim slaganjem elementa i natkrivanjem.

Članak 21.

(1) Građevinski projekt – projekt drvene konstrukcije koji je sastavni dio glavnog projekta građevine mora sadržavati osobito:
1. u tehničkom opisu
– opis utjecaja namjene i načina uporabe građevine te utjecaja okoliša na svojstva drvene konstrukcije,
– podatke iz elaborata o prethodnim istraživanjima i podatke iz drugih elaborata, studija i podloga koji su od utjecaja na svojstva drvene konstrukcije,
– opis drvene konstrukcije, uključivo i temeljenje,
– opis načina izvođenja drvene konstrukcije i ugradnje pojedinih građevnih proizvoda,
– razred izloženosti dijelova drvene konstrukcije, uključivo metalne i betonske dijelove,
– opis mjera konstruktivne zaštite, mjera kemijske zaštite i posebne zaštite, ako je takva potrebna.
2. u proračunu mehaničke otpornosti i stabilnosti
– podatke o predvidivim djelovanjima i utjecajima na građevinu,
– podatke o temeljnom tlu i potresnom području,
– proračun nosivosti i uporabljivosti drvene konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje, te proračune pojedinih dijelova drvene konstrukcije, za sve faze prijevoza, prijenosa, izvođenja i uporabe građevine,
– proračun globalne stabilnosti konstrukcije.
3. u programu kontrole i osiguranja kvalitete drvene konstrukcije:
– svojstva koja moraju imati građevni proizvodi koji se ugrađuju u drvenu konstrukciju, uključivo odgovarajuće podatke propisane odredbama o označavanju građevnih proizvoda prema prilozima ovoga Propisa,
– ispitivanja i postupke dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda koji se izrađuju na gradilištu za potrebe toga gradilišta,
– kontrolu građevnih proizvoda, koji se ugrađuju u drvenu konstrukciju, koju treba provesti prije ugradnje,
– ispitivanja i postupke dokazivanja nosivosti i uporabljivosti drvene konstrukcije, uključivo klasične moždanike i skobe,
– uvjete građenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja drvene konstrukcije, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih svojstava drvene konstrukcije i ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu,
– druge uvjete značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Propisom i posebnim propisima, te
– sadržaj vode elementa drvene konstrukcije prije ugradnje u drvenu konstrukciju odnosno sadržaj vode drvene konstrukcije prije sklapanja s drugim dijelovima građevine.
(2) Zahtjevi iz točke 3. stavka 1. ovoga članka, ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima građenja mogu biti detaljnije razrađeni u izvedbenom projektu drvene konstrukcije.

Članak 22.

Ako projekt drvene konstrukcije radi ispunjavanja uvjeta iz članka 21. ovoga Propisa određuje primjenu norme iz Priloga ovoga Propisa na način određen tim Prilogom, smatra se da drvena konstrukcija ispunjava propisane zahtjeve u dijelu normom uređenog područja.

Članak 23.

Osim uvjeta propisanih odredbama članaka 14. do 22., ovoga Propisa, projekt drvene konstrukcije kojim se razrađuje izvođenje drvene konstrukcije obvezno mora sadržavati tehničko rješenje:
– elemenata drvene konstrukcije te način njegove proizvodnje odnosno izrade,
– ugradnje elemenata u drvenu konstrukciju, uključivo proračun i zahtijevana svojstva spojeva elemenata s ostalim elementima drvene konstrukcije,
– prijenosa i prijevoza elemenata drvene konstrukcije (mjesta oslanjanja i vješanja i opis sustava podizanja, položaj elemenata prilikom prijenosa i prijevoza, put prijevoza, i drugo), te projektiranu težinu i dopuštena odstupanja težine elementa drvene konstrukcije,
– rasporeda oslonaca, potrebnih potpora, sustava i drugih mjera za osiguravanje stabilnosti i sprječavanja oštećivanja ili mjestimičnog utiskivanja elemenata konstrukcije tijekom prijevoza, ugrađivanja i spajanja elemenata konstrukcije.

Članak 24.

(1) Osim uvjeta propisanih odredbama članaka 14. do 22. ovoga Propisa, projekt rekonstrukcije odnosno adaptacije građevine, kojom se mijenja drvena konstrukcija, obvezno mora sadržavati podatke o utvrđenim zatečenim tehničkim svojstvima drvene konstrukcije.
(2) Zatečena tehnička svojstva drvene konstrukcije utvrđuju se uvidom u dokumentaciju građevine, ispitivanjima, proračunima ili na drugi primjereni način.

V. IZVOĐENJE I UPORABLJIVOST DRVENIH KONSTRUKCIJA

Članak 25.

(1) Građenje građevina koje sadrže drvenu konstrukciju mora biti takvo da drvena konstrukcija ima tehnička svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane ovim Propisom u skladu s tehničkim rješenjem građevine i uvjetima za građenje danim projektom, te da se osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezinog trajanja.
(2) Pri izvođenju drvene konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta drvene konstrukcije i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda i odredaba ovoga Propisa.

Članak 26.

(1) Kod preuzimanja građevnog proizvoda proizvedenog izvan gradilišta izvođač mora utvrditi:
– je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci,
– je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu,
– jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost drvene konstrukcije sukladni svojstvima i podacima određenim glavnim projektom.
(2) Utvrđeno iz stavka 1. ovoga članka zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen se pohranjuje među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu.

Članak 27.

(1) Propisana svojstva i uporabljivost građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuju se na način određen projektom i ovim Propisom.
(2) Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima građevnog proizvoda iz stavka 1. ovoga članka izvođač zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

Članak 28.

(1) Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji:
– je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom,
– je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu,
– nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost drvene konstrukcije nisu sukladni podacima određenim glavnim projektom.
(2) Ugradnju građevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, što se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

Članak 29.

(1) Izvođenje drvene konstrukcije mora biti takvo da drvena konstrukcija ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve određene projektom i ovim Propisom.
(2) Uvjeti za izvođenje drvene konstrukcije određuju se programom kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio glavnog projekta drvene konstrukcije najmanje u skladu sa odredbama Priloga »H« ovoga Propisa.
(3) Ako je tehničko rješenje drvene konstrukcije, odnosno ako su uvjeti u kojima se izvode radovi i druge okolnosti koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva drvene konstrukcije, takvi, da nisu obuhvaćeni odredbama Priloga »H« ovoga Propisa, tada se programom kontrole i osiguranja kvalitete moraju odrediti posebni uvjeti građenja kojima se ispunjava zahtjev iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Prilogom »H« iz stavka 2. i 3. ovoga članka pobliže se određuje izvođenje i održavanje drvene konstrukcije.

Članak 30.

(1) Smatra se da drvena konstrukcija ima projektom predviđena tehnička svojstva i da je uporabljiva ako:
– su građevni proizvodi ugrađeni u drvenu konstrukciju na propisani način i imaju ispravu o sukladnosti prema članku 12. stavku 1. ovoga Propisa, odnosno dokaze uporabljivosti prema članku 12. stavku 2. ovoga Propisa,
– su uvjeti građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva drvene konstrukcije, bile sukladne zahtjevima iz projekta,
– drvena konstrukcija ima dokaze nosivosti i uporabljivosti utvrđene ispitivanjem pokusnim opterećenjem, kada je ono propisano kao obvezno, ili zahtijevano projektom,
te ako o provjerama tih činjenica postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija.
(2) Smatra se da je uporabljivost drvene konstrukcije dokazana ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka i članka 29. ovoga Propisa.

Članak 31.

(1) Ako se utvrdi da drvena konstrukcija nema projektom predviđena tehnička svojstva, mora se provesti naknadno dokazivanje da drvena konstrukcija ispunjava zahtjeve ovoga Propisa.
(2) Dokaz iz stavka 1. ovoga članka smatra se dijelom izvedbenog projekta.
(3) U slučaju da se dokaže da postignuta tehnička svojstva drvene konstrukcije ne ispunjavaju zahtjeve ovoga Propisa potrebno je izraditi projekt sanacije drvene konstrukcije.

VI. ODRŽAVANJE DRVENIH KONSTRUKCIJA

Članak 32.

(1) Održavanje drvene konstrukcije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i ovim Propisom, te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.
(2) Održavanje drvene konstrukcije koja je izvedena odnosno koja se izvodi u skladu s prije važećim propisima mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i propisima u skladu s kojima je drvena konstrukcija izvedena.

Članak 33.

(1) Održavanje drvene konstrukcije podrazumijeva:
– redovite preglede drvene konstrukcije, u razmacima i na način određen projektom građevine, ovim Propisom i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji,
– izvanredne preglede drvene konstrukcije nakon kakvog izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije,
– izvođenje radova kojima se drvena konstrukcija zadržava ili se vraća u stanje određeno projektom građevine i ovim Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je drvena konstrukcija izvedena.
(2) Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja drvene konstrukcije, dokumentira se u skladu s projektom građevine te:
– izvješćima o pregledima i ispitivanjima drvene konstrukcije,
– zapisima o radovima održavanja,
– na drugi prikladan način, ako ovim Propisom ili drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji nije što drugo određeno.

Članak 34.

(1) Za održavanje drvene konstrukcije dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je uporabljivost dokazana u skladu s projektom građevine i ovim Propisom.
(2) Održavanjem građevine ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva i ispunjavanje propisanih zahtjeva drvene konstrukcije.

Članak 35.

Na izvođenje radova na održavanju drvene konstrukcija odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Propisa koje se odnose na izvođenje drvenih konstrukcija.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

(1) Prilozi »A«, »B«, »C«, »D«, »E«, »F«, »G« i »H« s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj Propis i njegov su sastavni dio.
(2) Ministar ovlašten za donošenje ovoga Propisa posebnom odlukom će, osim normi određenih u prilozima iz stavka 1. ovoga članka, odrediti norme na koje upućuju norme iz tih priloga i druge norme te priznata tehnička pravila bitna za primjenu ovoga Propisa. Ova odluka objavljuje se na WEB-stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 37.

(1) Dana 31. prosinca 2010. prestaju se primjenjivati priznata tehnička pravila u dijelu u kojem se odnose na projektiranje, izvođenje i održavanje drvenih konstrukcija obuhvaćenih ovim Propisom, sadržana u:
– Pravilniku o tehničkim normativima za djelovanja nosivih građevinskih konstrukcija (»Službeni list« 26/88)
– Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (»Službeni list« 31/81,29/83, 20/88 i 52/90)
– Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (»Službeni list« 15/90)
– Pravilnik o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije (»Službeni list« 61/86)
te priznata tehnička pravila i tehničke specifikacije na primjenu kojih priznata tehnička pravila iz podstavka 1., 2., 3. i 4. ovoga stavka upućuju.
(2) Glavni projekt u kojemu je tehničko rješenje drvene konstrukcije dano prema priznatim tehničkim pravilima iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se pravovaljanim dokumentom za:
– početak radova na zgradi čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, za koju investitor ima pravomoćno rješenje o uvjetima građenja,
– izdavanje potvrde glavnog projekta odnosno izdavanje građevinske dozvole ako je zahtjev za izdavanje te potvrde odnosno dozvole zajedno s glavnim projektom podnesen do 30. lipnja 2011. godine.

Članak 38.

(1) U građevinu koja se izvodi prema potvrđenom glavnom projektu odnosno građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u skladu s priznatim tehničkim pravilima iz članka 37. ovoga Propisa smije se ugraditi građevni proizvod specificiran prema ovom Propisu ako ima odgovarajuća ili povoljnija tehnička svojstva, ako je to određeno izvedbenim projektom i ako je u skladu s tim projektom utvrđeno da je uporabljiv za tu građevinu uključujući uvjete njegove ugradbe i utjecaje okoline.
(2) Radi provedbe odredbi iz stavka 1. ovoga članka za dio drvene konstrukcije koji je izveden do početka ugradnje građevnih proizvoda specificiranih prema ovom Propisu, mora se popisati stanje izvedenih radova u skladu sa posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.
(3) Izvedbeni projekt drvene konstrukcije iz stavka 1. ovoga članka mora za ugradnju građevnih proizvoda specificiranih prema ovom Propisu sadržavati detaljnu razradu programa kontrole i osiguranja kvalitete iz glavnog projekta kojom će se, u skladu s ovim Propisom, odrediti osobito:
– svojstva koja moraju imati građevni proizvodi koji se ugrađuju u drvenu konstrukciju, uključivo odgovarajuće podatke propisane odredbama o označavanju građevnih proizvoda prema prilozima ovoga Propisa,
– ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda koji se izrađuju na gradilištu za potrebe toga gradilišta,
– ispitivanja i postupci dokazivanja nosivosti i uporabljivosti drvene konstrukcije,
– uvjete građenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja drvene konstrukcije, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih svojstava drvene konstrukcije i ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, te
– druge uvjete značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Propisom i posebnim propisima,
te u odnosu na podstavke 1. do 5. ovoga stavka i ocjenu međusobne usklađenosti načina dokazivanja uporabljivosti dijela drvene konstrukcije izgrađenog do početka ugradnje građevnih proizvoda specificiranih prema ovom Propisu i kasnije izgrađenog dijela drvene konstrukcije.
(4) Odredbe stavka 1., 2. i 3. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju na glavni projekt i drugu dokumentaciju zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, za koju investitor ima pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, a koji glavni projekt je izrađen u skladu s priznatim tehničkim pravilima iz članka 37. stavak 1. ovoga Propisa.

Članak 39.

Ako za projektiranje drvene konstrukcije sukladno članku 16. stavku 1. ovoga Propisa nema tehničkih specifikacija – hrvatskih normi odnosno normi na koje upućuju nizovi normi HRN EN 1991, HRN EN 1995, HRN EN 1997 i HRN EN 1998, primjenjuju se odredbe odgovarajućih priznatih tehničkih pravila koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07), ovim Propisom i normama na koje ovaj Propis upućuje, a za određivanje kojih je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji odgovoran projektant.

Članak 40.

(1) Nakon 31. prosinca 2008. godine prestaju se primjenjivati priznata tehnička pravila za dokazivanje uporabljivosti građevnih proizvoda za koje je potvrđivanje sukladnosti uređeno prilozima ovoga Propisa, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.
(2) Postupci izdavanja svjedodžbi o ispitivanju građevnih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka započeti do 31. prosinca 2008. godine prema priznatim tehničkim pravilima, dovršiti će se prema tim tehničkim pravilima.
(3) Svjedodžbe o ispitivanju građevnih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka izdane prema priznatim tehničkim pravilima, priznaju se kao dokaz uporabljivosti građevnih proizvoda do datuma važenja koji je u njima određen ali ne duže od 30. lipnja 2009. godine.

Članak 41.

Do potpisivanja ugovora kojim se uređuje područje građevnih proizvoda između Republike Hrvatske i Europske unije, označavanje građevnih proizvoda koji odgovaraju hrvatskim normama donesenim u skladu s načelima usklađivanja europskog zakonodavstva provodi se u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje to pitanje.

Članak 42.

(1) Nakon potpisivanja ugovora iz članka 41. ovoga Propisa i u skladu s tim ugovorom, za projektiranje, izvođenje i održavanje drvenih konstrukcija mogu se rabiti i građevni proizvodi sukladni harmoniziranim tehničkim specifikacijama na koje ovaj Propis ne upućuje ako:
– su naslovi, referencijske oznake i datum početka primjene tih tehničkih specifikacija, te datum završetka istovremene primjene oprečnih nacionalnih tehničkih specifikacija objavljeni u službenom glasilu Europske unije,
– je za te građevne proizvode potvrđena sukladnost s tim tehničkim specifikacijama,
– su ti proizvodi uporabljivi u Republici Hrvatskoj obzirom na zemljopisne, klimatske i druge osobitosti Republike Hrvatske.
(2) U drvenu konstrukciju koja se izvodi prema potvrđenom glavnom projektu odnosno građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u skladu s tehničkim specifikacijama na koje upućuje ovaj Propis, građevni proizvod iz stavka 1. ovoga članka smije se ugraditi ako ima odgovarajuća ili povoljnija tehnička svojstva, ako je to određeno izvedbenim projektom i ako je u skladu s tim projektom utvrđeno da je uporabljiv za tu drvenu konstrukciju uključujući uvjete njegove ugradbe i utjecaje okoline.
(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju na glavni projekt zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, za koju investitor ima pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, a koji glavni projekt je izrađen u skladu s tehničkim specifikacijama na koje upućuje ovaj Propis.
(4) U slučaju iz stavka 2. i 3. ovoga članka, odgovarajuće se primjenjuju odredbe stavaka 2., 3. i 4. članka 38. ovoga Propisa.

Članak 43.

Ovaj Propis stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine osim:
– odredbe točke A.3.2. iz Priloga »A« ovoga Propisa koja stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji, i
– odredbe Priloga »G« ovoga Propisa koje stupaju na snagu od dana stupanja na snagu svih hrvatskih normi na koje upućuje taj Prilog.

Klasa: 360-01/07-04/8
Urbroj: 531-01-266-07-02
Zagreb, 22. studenoga 2007.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

PRILOG A:

DRVNI PROIZVODI

A.1 Područje primjene
A.1.1 Ovim se Prilogom, sukladno članku 13. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za drvne proizvode koji su sastavni dio elemenata konstrukcije odnosno predgotovljenih elemenata iz Priloga »D« ovoga Propisa, te način potvrđivanja sukladnosti drvnog proizvoda ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
A.1.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti drvnog proizvoda određuju se odnosno provodi prema normama navedenim u točki A.6.1, A.6.2 i A.6.3 ovoga Priloga, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.
A.1.3 Drvni proizvodi u smislu točke A.1.1 ovoga Priloga su proizvodi proizvedeni u proizvodnom pogonu (tvornici) za takvu vrstu proizvoda, a obuhvaćaju:
a) konstrukcijsko drvo (piljena i tesana građa) navedeno u točki A.2.1.5, podtočke a) do b) ovoga Priloga,
b) lijepljeno lamelirano drvo navedeno u točki A.2.1.6 i konstrukcijske proizvode na osnovi drva (npr. LVL)
c) ploče na osnovi drva navedene u točki A.2.1.7, podtočke a) do g) ovoga Priloga

A.2 Specificirana svojstva, potvrđivanje sukladnosti i označavanje
A.2.1 Specificirana svojstva

A.2.1.1 Tehnička svojstva konstrukcijskog drva moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu konstrukcijskog drva i ovisno o vrsti konstrukcijskog drva moraju biti specificirana prema normama niza HRN EN 14081 ili normi HRN EN 14544, normi HRN EN 385, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga.
A.2.1.2 Tehnička svojstva nosača na osnovi drva moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu nosača na osnovi drva i ovisno o vrsti nosača na osnovi drva moraju biti specificirana prema normi HRN EN 14080 ili normi HRN EN 14374, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga.
A.2.1.3 Tehnička svojstva ploča na osnovi drva moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu ploča na osnovi drva i ovisno o vrsti ploče na osnovi drva moraju biti specificirana prema normama HRN EN 13986, HRN EN 14279 odnosno HRN EN 634-1, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga.
A.2.1.4 Tehnička svojstva drvnih proizvoda moraju biti specificirana u projektu drvene konstrukcije.
A.2.1.4.1 Neovisno o uvjetima uporabe drvene konstrukcije za konstrukcijsko drvo, lijepljeno lamelirano drvo i konstrukcijske proizvode na osnovi drva u projektu drvene konstrukcije obvezno moraju biti specificirana sljedeća svojstva:
a) Čvrstoća na savijanje
b) Vlačna čvrstoća
c) Modul elastičnosti
d) Kakvoća čvrstoće vezanja
e) Bubrenje i utezanje
f) Trajnost
A.2.1.4.2 Neovisno o uvjetima uporabe drvene konstrukcije, za ploče na osnovi drva u projektu drvene konstrukcije obvezno moraju biti specificirana sljedeća svojstva:
g) Karakteristične vrijednosti čvrstoće okomito na ravninu ploče (savijanje, posmik, vlak, tlak)
h) Moduli krutosti (okomito na ravninu ploče i u ravnini ploče)
i) Karakteristične vrijednosti čvrstoće u ravnini ploče (savijanje, posmik, vlak i tlak)
j) Gustoća
k) Vezivo, postotak udjela veziva i kakvoća čvrstoće vezanja
l) Stabilnost dimenzija (bubrenje) – za furnirske ploče treba definirati stabilnost dimenzija u oba smjera
m) Trajnost (razred hazarda)
n) Razred sadržaja vode
A.2.1.4.3 Za ploče na osnovi drva koje odgovaraju razredu uporabljivosti 2 i 3, osim svojstava iz točke A.2.1.4.2 u projektu drvene konstrukcije obvezno mora biti specificirano i svojstvo propusnosti vodene pare.
A.2.1.4.4 Za ploče na osnovi drva koje se nalaze između prostora sa različitim mikroklimatskim uvjetima, osim svojstava iz točke A.2.1.4.2 u projektu drvene konstrukcije obvezno mora biti specificirano i svojstvo toplinske provodljivosti.
A.2.1.4.5 Za građevine koje su prema posebnom propisu svrstane u grupu zahtjevnih građevina, za sve vrste drvnih proizvoda u projektu drvene konstrukcije obvezno mora biti specificirano svojstvo otpornosti na požar.
A.2.1.4.6 U prostorima u kojima bi oslobađanje formaldehida moglo imati utjecaj na zdravlje (prostori gdje borave ljudi, životinje, prostori u kojima se čuva hrana i sl.) za konstrukcijsko drvo koje se međusobno povezuje ili nastavlja lijepljenjem (zupčasto spojeno konstrukcijsko drvo), nosače na osnovi drva i ploče na osnovi drva, u projektu drvene konstrukcije obvezno mora biti specificirano svojstvo emisije formaldehida.
A.2.1.5 Konstrukcijsko drvo proizvodi se kao:
a) Konstrukcijsko drvo pravokutnog poprečnog presjeka
b) Konstrukcijsko drvo okruglog poprečnog presjeka
A.2.1.6 Lijepljeno lamelirano drvo i konstrukcijski proizvodi na osnovi drva (npr. LVL)
A.2.1.7 Ploče na osnovi drva proizvode kao:
a) Višeslojne ploče od masivnog drva (površinski sloj može biti i od materijala na osnovi drva)
b) Ploče od lameliranog furnirskog drva (LVL) – ploče s dužno usmjerenim furnirima i ploče s max. 20% poprečno usmjerenih furnira
c) Ploče s križno uslojenim furnirima
d) Ploče s usmjerenim iverjem (OSB)
e) Ploče iverice (iverje nabacano na preši paralelno s ravninom ploče i slučajan raspored iverja u sloju – adheziv je ljepilo)
f) Ploče s česticama povezanim cementom
g) Ploče vlaknatice (tvrde i vlagootporne tvrde, polutvrde, meke – smiju se koristiti samo kao ukrutni elementi, MDF srednjetvrde)

A.2.2 Potvrđivanje sukladnosti
A.2.2.1 Potvrđivanje sukladnosti konstrukcijskog drva iz točke A.2.1.5 ovoga Priloga provodi se ovisno o vrsti konstrukcijskog drva prema postupku i kriterijima Dodatka ZA normi niza HRN EN 14081 ili postupku i kriterijima Dodatka ZA norme HRN EN 14544 te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.
A.2.2.2 Potvrđivanje sukladnosti nosača na osnovi drva provodi se ovisno o vrsti nosača prema postupku i kriterijima Dodatka ZA norme HRN EN 14080 ili postupku i kriterijima Dodatka ZA norme HRN EN 14374 te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.
A.2.2.3 Potvrđivanje sukladnosti ploča na osnovi drva iz točke A.2.1.6 ovoga Priloga provodi se prema postupku i kriterijima Dodatka ZA norme HRN EN 13986 te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

A.2.3 Označavanje
A.2.3.1 Drvni proizvod proizveden prema tehničkoj specifikaciji označava se na otpremnici i na proizvodu prema odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom.

A.3 Ispitivanje
A.3.1 Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje drvnih proizvoda, ovisno o vrsti drvnog proizvoda, provodi se prema normama na koje upućuje odgovarajuća norma iz točke A.6.
A.3.2 Umjesto ispitivanjem iz točke A.3.1 ovoga Priloga, za botaničku vrstu drva i zemlju porijekla određene tablicom 1 i 2 norme HRN EN 1912, razred čvrstoće se može odrediti i vizualnim ili strojnim ocjenjivanjem prema normi HRN EN 14081-1 i normama na koje ta norma upućuje.

A.4 Kontrola prije ugradnje
A.4.1 Drvni proizvod proizveden prema tehničkoj specifikaciji za koji je sukladnost potvrđena na način određen ovim Prilogom i izdana isprava o sukladnosti, smije se ugraditi u element drvene konstrukcije ako je uporabljivost dokazana sukladno zahtjevima iz projekta drvene konstrukcije.
A.4.2 Neposredno prije ugradnje drvnog proizvoda provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene Prilogom »H« ovoga Propisa.
A.4.3 U slučaju sumnje u svojstva drvnog proizvoda, moraju se prije ugradnje provesti ispitivanja primjenom odgovarajućih normi na koje upućuju norme iz točke A.6 ovoga Priloga.

A.5 Održavanje svojstava
A.5.1 Proizvođač i distributer drvnih proizvoda, te izvođač radova, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava drvnih proizvoda tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara i skladištenja i ugradnje prema tehničkim uputama proizvođača.

A.6 Popis norma

A.6.1 Norme za konstrukcijsko drvo
HRN EN 14081-1:2006
Drvene konstrukcije – Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprečnog presjeka razvrstano prema čvrstoći – 1. dio: Opći zahtjevi (EN 14081-1:2005)
HRN EN 14081-2:2006
Drvene konstrukcije – Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprečnog presjeka razvrstano prema čvrstoći – 2. dio: Strojno razvrstavanje; dodatni zahtjevi za početno ispitivanje tipa (EN 14081-2:2005)
HRN EN 14081-3:2006
Drvene konstrukcije – Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprečnog presjeka razvrstano prema čvrstoći – 3. dio: Strojno razvrstavanje; dodatni zahtjevi za tvorničku kontrolu proizvodnje (EN 14081-3:2005)
HRN EN 14081-4:2006
Drvene konstrukcije – Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprečnog presjeka razvrstano prema čvrstoći – 4. dio: Strojno razvrstavanje – Podešavanje strojeva za strojno kontrolirane sustave (EN 14081-4:2005)
nHRN EN 14544:2008
Drvene konstrukcije – Konstrukcijsko drvo okruglog poprečnog presjeka – Zahtjevi (prEN 14544)
HRN EN 385:2006
Zupčasto spojeno konstrukcijsko drvo – Zahtjevi za izvedbu i minimalni zahtjevi proizvodnje (EN 385:2001)
A.6.2 Norme za nosače na osnovi drva
HRN EN 14080:2006
Drvene konstrukcije – Lijepljeno lamelirano drvo – Zahtjevi (EN 14080:2005)

A.6.3 Norme za ploče na osnovi drva
HRN EN 13986:2002
Ploče na osnovi drva za primjenu u konstrukcijama – Svojstva, vrednovanje sukladnosti i označivanje (EN 13986:2002)
HRN EN 14279:2008
Lamelirano furnirsko drvo (LVL) – Definicije, razredba i specifikacije (EN 14279:2004)
HRN EN 14374:2006
Drvene konstrukcije – Konstrukcijsko lamelirano furnirsko drvo – Zahtjevi (EN 14374:2004)
HRN EN 634-1:2002
Ploče s česticama povezanim cementom – Specifikacija – 1.dio: Opći zahtjevi (EN 634-1:1995)

PRILOG B:

MEHANIČKA SPAJALA

B.1 Područje primjene
B.1.1 Ovim se Prilogom sukladno članku 13. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za mehanička spajala u drvenim konstrukcijama, te način potvrđivanja sukladnosti mehaničkih spajala ako ovim Propisom nije drugačije propisano.
B.1.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti mehaničkog spajala određuju se odnosno provode prema normama navedenim u točki B.6, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog Propisa
B.1.3 Mehanička spajala u smislu točke B.1.1 ovoga Priloga su štapasta spajala navedena u točki B.2.1.4, podtočke a) do e) ovoga Priloga i spajala posebne izvedbe navedena u točki B.2.1.5, podtočke a) do b) ovoga Priloga, proizvedena u proizvodnom pogonu (tvornici) za tu vrstu proizvoda.

B.2 Specificirana svojstva, potvrđivanje sukladnosti i označavanje

B.2.1 Specificirana svojstva
B.2.1.1 Tehnička svojstva štapastog spajala moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu štapastog spajala i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 14592 i normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga.
B.2.1.2 Tehnička svojstva spajala posebne izvedbe moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu spajala posebne izvedbe i moraju biti specificirana prema normama HRN EN 14545 i HRN EN 912 i normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga.
B.2.1.3 Tehnička svojstva mehaničkog spajala moraju biti specificirana u projektu drvene konstrukcije.
B.2.1.3.1 U projektu drvene konstrukcije obvezno se specificira svojstvo zaštite od korozije u ovisnosti o vrsti mehaničkog spajala i razredima uporabljivosti kako je to navedeno u Prilogu »E«.
B.2.1.4 Vrste štapastih spajala su:
a) čavli
b) vijci
c) trnovi
d) vijci za drvo
e) skobice
B.2.1.5 Vrste spajala posebne izvedbe su:
a) metalne ježaste ploče za utiskivanje
b) moždanici posebne izvedbe
c) čavlane ploče

B.2.2 Potvrđivanje sukladnosti
B.2.2.1 Potvrđivanje sukladnosti štapastih spajala iz točke B.2.1.4 ovoga Priloga provodi se prema postupku i kriterijima Dodatka ZA norme HRN EN 14592 te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.
B.2.2.2 Potvrđivanje sukladnosti spajala posebne izvedbe iz točke B.2.1.5 ovoga Priloga provodi se prema postupku i kriterijima Dodatka ZA norme HRN EN 14545 i kriterijima norme HRN EN 912 te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

B.2.3 Označavanje
B.2.3.1 Mehaničko spajalo proizvedeno prema tehničkoj specifikaciji označava se na otpremnici i na ambalaži prema odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom.

B.3 Ispitivanje
B.3.1 Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje mehaničkih spajala, ovisno o vrsti mehaničkog spajala, provodi se prema normama na koje upućuje odgovarajuća norma iz točke B.6 ovoga Priloga.

B.4 Kontrola prije ugradnje
B.4.1 Mehanička spajala proizvedena prema normama iz točke B.6 ovoga Priloga, za koje je sukladnost potvrđena na način određen ovim Prilogom i izdana isprava o sukladnosti, smiju se ugraditi u drvenu konstrukciju ili elemente drvene konstrukcije ako su sukladna zahtjevima projekta te drvene konstrukcije.
B.4.2 Neposredno prije ugradnje mehaničkih spajala provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene Prilogom «H» ovoga Propisa.

B.5 Održavanje svojstava
B.5.1 Proizvođač i distributer mehaničkih spajala, te izvođač radova dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava mehaničkih spajala tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i ugradnje prema tehničkim uputama proizvođača.

B.6 Popis norma

B.6.1 Norme za štapasta spajala
nHRN EN 14592:2008
Drvene konstrukcije – Štapasta spajala – Zahtjevi (prEN 14592)

B.6.2 Norme za spajala posebne izvedbe
nHRN EN 14545:2008
Drvene konstrukcije – Spajala posebne izvedbe – Zahtjevi (prEN 14545)
HRN EN 912:2006
Spajala za drvo – Specifikacije za moždanike posebne izvedbe za drvo (EN 912:1999+AC:2000)

PRILOG C:

LJEPILA

C.1 Područje primjene
C.1.1 Ovim se Prilogom sukladno članku 13. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za ljepila koji se upotrebljavaju u drvenim konstrukcijama, te način potvrđivanja sukladnosti ljepila ako ovim Propisom nije drugačije propisano.
C.1.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti ljepila određuju se odnosno provode prema normama navedenim u točki C.6, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu sa odredbama posebnog propisa.
C.1.3 Ljepila u smislu točke C.1.1 ovoga Priloga su ljepila navedena u točki C.2.1.8, podtočke a) do b) ovoga Priloga proizvedena u proizvodnom pogonu (tvornici).

C.2 Specificirana svojstva, potvrđivanje sukladnosti i označavanje

C.2.1 Specificirana svojstva
C.2.1.1 Tehnička svojstva ljepila iz točke C.2.1.8.1, podtočke a) moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu ljepila i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 301, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga.
C.2.1.2 Tehnička svojstva ljepila iz točke C.2.1.8.1, podtočke b) moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu ljepila i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 12436, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga.
C.2.1.3 Tehnička svojstva ljepila iz točke C.2.1.8.1, podtočke c) moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu ljepila i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 15425, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga.
C.2.1.4 Tehnička svojstva ljepila iz točke C.2.1.8.2, podtočke a) moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu ljepila i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 12765, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga.
C.2.1.5 Tehnička svojstva ljepila iz točke C.2.1.8.2, podtočke b) moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu ljepila i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 204, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga.
C.2.1.6 Tehnička svojstva ljepila određuje izvođač drvene konstrukcije ili proizvođač predgotovljenog elementa u skladu sa zahtjevima koje, prema projektu ili tehničkoj specifikaciji, drvena konstrukcija ili predgotovljeni element moraju ispuniti.
C.2.1.7 Za kazeinska ljepila, osim tehničkih svojstava određenih normom HRN EN 12436, obvezno se moraju ispitati svojstvo otpornosti na raslojavanje i svojstvo otpornosti na učinak promjene dimenzija drveta.
C.2.1.8 Prema namjeni ljepila se dijele na:
a) ljepila za nosive drvene konstrukcije
b) ljepila za drvo za nekonstrukcijske primjene (oplatu, pregrade, ograde, ispune i sl.)
C.2.1.8.1 Ljepila za nosive drvene konstrukcije su:
a) fenolna i aminoplastična
b) kazeinska
c) jednokomponentna poliuretanska
C.2.1.8.2. Ljepila za drvo za nekonstrukcijske primjene su:
a) termoreaktivna (fenolna, aminoplastična, epoksidna i sl.)
b) termoplastična (ostala na bazi termoplastičnih smola, PVAc, epoxy, PU I sl.)

C.2.2 Potvrđivanje sukladnosti
C.2.2.1 Potvrđivanje sukladnosti ljepila iz točke C.2.1.8 provodi se, ovisno o vrsti ljepila, prema odredbama točki C.2.2.1.1, C.2.2.1.2, C.2.2.1.3, C.2.2.1.4 i C.2.2.1.5 te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.
C.2.2.1.1 Potvrđivanje sukladnosti ljepila iz točke C.2.1.8.1, podtočke a) provodi se prema normi HRN EN 301 i normama na koje ta norma upućuje, primjenom sustava ocjenjivanja sukladnosti 1, 3 ili 4 za svojstva vezana za zahtjeve u uvjetima požara u skladu s odredbama posebnog propisa te sustava ocjenjivanja 2+ za sva ostala svojstva.
C.2.2.1.2 Potvrđivanje sukladnosti ljepila iz točke C.2.1.8.1, podtočke b) provodi se prema normi HRN EN 12436 i normama na koje ta norma upućuje, primjenom sustava ocjenjivanja sukladnosti 1, 3 ili 4 za svojstva vezana za zahtjeve u uvjetima požara u skladu s odredbama posebnog propisa te sustava ocjenjivanja 2+ za sva ostala svojstva.
C.2.2.1.3 Potvrđivanje sukladnosti ljepila iz točke C.2.1.8.1, podtočke c) provodi se prema normi HRN EN 15425 i normama na koje ta norma upućuje, primjenom sustava ocjenjivanja sukladnosti 1, 3 ili 4 za svojstva vezana za zahtjeve u uvjetima požara u skladu s odredbama posebnog propisa te sustava ocjenjivanja 2+ za sva ostala svojstva.
C.2.2.1 .4 Potvrđivanje sukladnosti ljepila C.2.1.7.2. podtočke a) provodi se prema normi HRN EN 12765 primjenom sustava ocjenjivanja sukladnosti 3.
C.2.2.1.5 Potvrđivanje sukladnosti ljepila C.2.1.7.2, podtočke b) provodi se prema normi HRN EN 204 primjenom sustava ocjenjivanja sukladnosti 3.

C.2.3 Označavanje
C.2.3.1 Ljepilo proizvedeno prema tehničkoj specifikaciji označava se na otpremnici i na ambalaži prema odredbama te specifikacije, pri čemu oznaka mora najmanje sadržavati iskazanu obavijest o svojstvima za koja je potvrđena sukladnost te poziv na tu normu, a u skladu sa posebnim propisom.

C.3 Ispitivanje
C.3.1 Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje ljepila, ovisno o vrsti ljepila, provodi se prema normama na koje upućuje odgovarajuća norma iz točke C.6 za određenu vrstu ljepila.

C.4 Kontrola prije ugradnje
C.4.1 Ljepilo proizvedeno prema tehničkoj specifikaciji za koje je sukladnost potvrđena na način određen ovim Prilogom i izdana isprava o sukladnosti, smije se ugraditi u drvenu konstrukciju ako ispunjava zahtjeve izvođača drvene konstrukcije ili proizvođača predgotovljenog elementa.
C.4.2 Neposredno prije ugradnje ljepila potrebno je vizualno prekontrolirati boju, viskoznost, eventualnu pojavu taloga, postojanje grudica i sl.
C.4.3 Neposredno prije ugradnje ljepila provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene prilogom »H« ovoga Propisa.

C.5 Održavanje svojstava
C.5.1 Proizvođač i distributer ljepila, te izvođač radova dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava ljepila tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i ugradnje prema tehničkim uputama proizvođača.

C.6 Popis norma

C.6.1 Norme za ljepila za nosive drvene konstrukcije
HRN EN 12436:2005
Adhezivi za nosive drvene konstrukcije – Kazeinski adhezivi – Klasifikacija i zahtjevi izvedbe (EN 12436:2001)
HRN EN 301:2005
Fenolni i aminoplastični adhezivi za nosive drvene konstrukcije – Klasifikacija i zahtjevi izvedbe (EN 301:1992)
nHRN EN 15425:2008
Jednokomponentni poliuretanski adhezivi za nosive drvene konstrukcije – Klasifikacija i zahtjevi izvedbe (EN 15425)
C.6.2 Norme za ljepila za drvo za nekonstrukcijske primjene
HRN EN 12765:2003
Klasifikacija termoreaktivnih adheziva za drvo za nekonstrukcijske primjene (EN 12765:2001)
HRN EN 204:2003
Klasifikacija termoplastičnih adheziva za drvo za nekonstrukcijske primjene (EN 204:2001)

PRILOG D:

PREDGOTOVLJENI ELEMENTI

D.1 Područje primjene
D.1.1 Ovim se Prilogom, sukladno članku 13. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za predgotovljene elemente drvenih konstrukcija (u daljnjem tekstu: predgotovljeni elementi), ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
D.1.2 Predgotovljeni element u smislu točke D.1.1 je element izrađen ili proizveden na mjestu različitom od konačnog mjesta u građevini, na gradilištu za potrebe toga gradilišta ili proizveden u pogonu za proizvodnju predgotovljenih elemenata, od drvnih proizvoda, proizvedenih prema Prilogu »A«, mehaničkih spajala proizvedenih prema prilogu »B«, ljepila proizvedenih prema prilogu «C», zaštitnih sredstava proizvedenih prema prilogu »E« i drugih proizvoda.
D.1.3 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te dokazivanje uporabljivosti odnosno potvrđivanje sukladnosti predgotovljenog elementa određuje se odnosno provodi prema točki D.1.3.1 odnosno točki D.1.3.2 ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.
D.1.3.1 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te dokazivanje uporabljivosti predgotovljenog elementa izrađenog prema projektu drvene konstrukcije, određuju se odnosno provodi u skladu s tim projektom.
D.1.3.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti predgotovljenog elementa proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji (normi ili tehničkom dopuštenju) određuju se odnosno provodi prema toj specifikaciji.

D.2 Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti i označavanje

D.2.1 Specificirana svojstva
D.2.1.1 Tehnička svojstva predgotovljenih elemenata moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u građevini, i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 14732 te ovisno o vrsti predgotovljenog elementa i prema normama HRN EN 14250 ili HRN EN 13377, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga.
D.2.1.2 Tehnička svojstva drvnih proizvoda, mehaničkih spajala, adheziva i zaštitnih sredstava od kojih se izrađuje odnosno proizvodi predgotovljeni element moraju biti specificirana prema Prilogu »A«, Prilogu »B«, Prilogu »C« odnosno prilogu »E« ovoga Propisa.
D.2.1.3 Tehnička svojstva drugih proizvoda, osim onih na koje upućuje točka D.2.1.2, od kojih se izrađuje odnosno proizvodi predgotovljeni element moraju biti specificirana prema odgovarajućim normama za te vrste proizvoda.
D.2.1.4 Predgotovljeni element izrađuje se odnosno proizvodi za:
a) konstrukcijsku uporabu (element djelomično predgotovljene drvene konstrukcije, element predgotovljene drvene konstrukcije ili zasebna građevina),
b) nekonstrukcijsku uporabu (oplate, pregrade, ograde, ispune).
D.2.1.5 Tehnička svojstva predgotovljenog elementa moraju se specificirati u projektu drvene konstrukcije, a u slučaju predgotovljenog elementa proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji, specificiraju se u tehničkoj specifikaciji za taj element.

D.2.2 Dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti
D.2.2.1 Dokazivanje uporabljivosti predgotovljenog elementa izrađenog prema projektu drvene konstrukcije provodi se prema projektu drvene konstrukcije te odredbama ovoga Priloga, i uključuje zahtjeve za:
a) izvođačevom kontrolom izrade i ispitivanja tipa predgotovljenog elementa, te
b) nadzorom proizvodnog pogona i nadzorom izvođačeve kontrole izrade predgotovljenog elementa,
na način primjeren postizanju tehničkih svojstava drvene konstrukcije u skladu s ovim Propisom.
D.2.2.2 Potvrđivanje sukladnosti predgotovljenog elementa proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji provodi se prema odredbama te specifikacije, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

D.2.3 Označavanje
D.2.3.1 Predgotovljeni element izrađen prema projektu drvene konstrukcije označava se na otpremnici i na samom elementu sukladno oznaci iz projekta.
D.2.3.2 Predgotovljeni element proizveden prema tehničkoj specifikaciji označava se na otpremnici i na samom elementu sukladno odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom.

D.3 Ispitivanje
D.3.1 Predgotovljeni element izrađen prema projektu drvene konstrukcije ispituje se prema tom projektu.
D.3.2 Predgotovljeni element proizveden prema tehničkoj specifikaciji, ispituje se prema toj specifikaciji.

D.4 Projektiranje
D.4.1 Predgotovljeni element projektira se u skladu s odredbama Priloga »F« odnosno Priloga »G«, te odredbama ovoga Propisa.
D.4.2 Projektom predgotovljenog elementa mora se dokazati tehnička svojstva i ponašanje za sve faze predviđenog vijeka uporabe elementa, tj. za fazu izrade, prijenosa, odlaganja na odlagalištu, prijevoza do gradilišta, ugradnju, uporabu, održavanje i razgradnju.

D.5 Građenje, izrada i proizvodnja
D.5.1 Pri građenju drvene konstrukcije s predgotovljenim elementima treba odgovarajuće primijeniti pravila određena Prilogom »H« ovoga Propisa, te:
– pojedinosti koje se odnose na sve faze predviđenog vijeka uporabe elemenata,
– pojedinosti koje se odnose na sastavne materijale spojeva te norme kojima se potvrđuje sukladnost tih proizvoda,
– pojedinosti koje se odnose na uporabu i održavanje,
dane projektom drvene konstrukcije i/ili tehničkom uputom za ugradnju i uporabu.
D.5.2 Pri izradi predgotovljenog elementa odgovarajuće se primjenjuju odredbe Priloga »H« ovoga Propisa.
D.5.3 Pri proizvodnji predgotovljenog elementa treba poštivati pravila određena odgovarajućom tehničkom specifikacijom za taj proizvod.

D.6 Kontrola prije ugradnje
D.6.1 Predgotovljeni element izrađen u skladu s projektom drvene konstrukcije smije se ugraditi u drvenu konstrukciju ako je sukladnost drvnih proizvoda, mehaničkih spajala, adheziva i zaštitnih sredstava potvrđena i ako je uporabljivost predgotovljenog elementa dokazana na način određen projektom drvene konstrukcije i ovim Prilogom.
D.6.2 Predgotovljeni element proizveden prema tehničkoj specifikaciji za kojeg je sukladnost potvrđena na način određen ovim Prilogom i izdana isprava o sukladnosti, smije se ugraditi u drvenu konstrukciju ako je sukladan zahtjevima projekta te drvene konstrukcije.
D.6.3 Neposredno prije ugradnje predgotovljenog elementa provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene Prilogom »H« ovoga Propisa.

D.7 Popis norma

D.7.1 Norme za predgotovljene elemente
nHRN EN 14732:2008
Drvene konstrukcije – Predgotovljeni elementi zidova, podova i krovova – Zahtjevi (prEN 14732)
HRN EN 14250:2006
Drvene konstrukcije – Zahtjevi za proizvod za predgotovljene konstrukcijske elemente spojene utisnutim metalnim ježastim pločama (EN14250:2004)
HRN EN 13377:2004
Predgotovljeni drveni nosači oplate – Zahtjevi, razredba i ocjena (EN 13377:2002)

PRILOG E:

ZAŠTITA DRVENIH KONSTRUKCIJA

E.1 Područje primjene
E.1.1 Ovim se Prilogom, sukladno članku 10. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi zaštite drvene konstrukcije i zaštitnih sredstava, te način potvrđivanja sukladnosti zaštitnih sredstava, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
E.1.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi zaštite drvene konstrukcije i zaštitnih sredstava te potvrđivanje sukladnosti zaštitnih sredstava određuje se, odnosno provodi, ovisno o vrsti zaštite odnosno zaštitnog sredstva prema odredbama ovoga Priloga, normama na koje on upućuje, te u skladu s odredbama posebnog Propisa.
E.1.3 Zaštita drvene konstrukcije u smislu točke E.1.1 obuhvaća građevinsko-fizikalne, konstruktivne, organizacijske i kemijske mjere zaštite od atmosferskih djelovanja, djelovanja unutarnje klime, djelovanja procjednih i drugih voda te bioloških i požarnih djelovanja radi očuvanja bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti i otpornosti na požar drvene konstrukcije.

E.2 Tehnička svojstva zaštite drvene konstrukcije
E.2.1 Tehnička svojstva zaštite drvene konstrukcije moraju biti takva da tijekom trajanja građevine uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje zaštite drvene konstrukcije, ona podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoliša, tako da tijekom izvođenja i uporabe predvidiva djelovanja na građevinu ne prouzroče gubitak tehničkih svojstava drvene konstrukcije.
E.2.2 Tehnička svojstva zaštite drvene konstrukcije moraju biti takva da, ovisno o razredu izloženosti drvene konstrukcije određenom prema odgovarajućim odredbama normi niza HRN EN 335, osiguraju ravnotežni sadržaj vlage tijekom vijeka trajanja građevine s time da je sadržaj vlage uvijek takav da osigura zaštitu protiv gljiva kao uzročnika truleži i omogućuje stabilnost dimenzija, bez time prouzročenih trajnih deformacija.
E.2.3 Svojstva zaštite drvene konstrukcije glede zaštite od požara moraju biti usklađena sa zahtjevima posebnih propisa, a najmanje sa zahtjevima normi na koje upućuju Prilog »F« odnosno Prilog »G« ovoga Propisa.
E.2.4 Zaštita drvene konstrukcije mora obuhvatiti zaštitu svih pojedinačnih elemenata drvene konstrukcije zasebno (drvenih, metalnih i drugih), kao i zaštitu drvene konstrukcije u cjelini.
E.2.5 Zaštitom pojedinih elemenata drvene konstrukcije ne smije se nepovoljno djelovati na zaštitu drugih elemenata.
E.2.6 Antikorozivna zaštita metalnih dijelova koji su sastavni dio drvene konstrukcije provodi se prema odredbama posebnih Propisa i u skladu sa odgovarajućim odredbama normi HRN EN 1992, HRN EN 1993 te primjerima minimalne antikorozivne zaštite metalnih dijelova u ovisnosti o razredima uporabljivosti danim normom HRN EN 1995-1-1.

E.3 Proizvodi za zaštitu drvene konstrukcije

E.3.1 Specificirana svojstva, potvrđivanje sukladnosti i označavanje
E.3.1.1 Specificirana svojstva
E.3.1.1.1 Tehnička svojstva zaštitnih sredstava moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu zaštitnih sredstava i moraju biti specificirana prema odgovarajućim normama iz točke E.6, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga.
E.3.1.1.2 Vrste zaštitnih sredstava su:
a) Sredstva za zaštitu od abiotskih uzroka razgradnje (atmosferilije, - hidroliza, utezanje, bubrenje, vitoperenje, površinske promjena boje nastale UV zračenjem, pucanje i raspucavanje, habanje, abrazija, ….bez požara)
b) Sredstva za zaštitu od biotskih uzročnika razgradnje (insekti, bakterije, gljive uzročnici plijesni, promjene boje i truleži, marinski štetnici)
c) Sredstva za zaštitu od požara (antipireni, protupožarna sredstva)
E.3.1.1.3 Tehnička svojstva zaštitnih sredstava moraju biti specificirana u projektu drvene konstrukcije.
E.3.1.1.4 Za zaštitno sredstvo iz točke E.3.1.1.2, podtočke a) tehničko svojstvo vodoodbojnosti obvezno se specificira u projektu drvene konstrukcije.
E.3.1.1.5 Za zaštitno sredstvo iz točke E.3.1.1.2, podtočke b) tehničko svojstvo učinkovitosti protiv djelovanja biotskih uzročnika razgradnje obvezno se specificira u projektu drvene konstrukcije i to za one biotske uzročnike razgradnje koji su, u ovisnosti o razredu opasnosti od biološkog napada određenom sukladno normi HRN EN 335-1, prisutni u drvenoj konstrukciji.
E.3.1.1.6 Za zaštitno sredstvo iz točke E.3.1.1.2, podtočke, c) tehničko svojstvo reakcije na požar obvezno se specificira u projektu drvene konstrukcije u odnosu na projektom predviđenu otpornost drvene konstrukcije na požar.
E.3.1.2 Potvrđivanje sukladnosti
E.3.1.2.1 Potvrđivanje sukladnosti zaštitnih sredstava iz točke E.3.1.1.2 provodi se, ovisno o vrsti zaštitnog sredstva, prema odredbama točke E.3.1.2.1.1, točke E.3.1.2.1.2 i točke E.3.1.2.1.3 te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.
E.3.1.2.1.1. Potvrđivanje sukladnosti zaštitnih sredstava iz točke E.3.1.1.2, podtočke a), ovisno o vrsti zaštitnog sredstva, provodi se za svojstva zaštite od abiotskih uzroka prema odgovarajućim normama iz točke E.6 primjenom sustava ocjenjivanja sukladnosti 4 prema posebnom propisu.
E.3.1.2.1.2 Potvrđivanje sukladnosti zaštitnih sredstava iz točke E.3.1.1.2, podtočke b), ovisno o vrsti zaštitnog sredstva, provodi se za svojstva zaštite od biotskih uzročnika prema odgovarajućim normama iz točke E.6 primjenom sustava ocjenjivanja sukladnosti 3 prema posebnom propisu.
E.3.1.2.1.3 Potvrđivanje sukladnosti zaštitnih sredstava iz točke E.3.1.1.2, podtočke c), ovisno o vrsti zaštitnog sredstva, provodi se za svojstva zaštite od požara prema odgovarajućim normama iz točke E.6 primjenom sustava ocjenjivanja sukladnosti 1+ prema posebnom propisu.
E.3.1.3 Označavanje zaštitnih sredstava.
E.3.1.3.1 Zaštitna sredstva proizvedena prema odgovarajućoj normi iz točke E.6 označavaju se na otpremnici i na ambalaži prema odredbama te specifikacije, pri čemu oznaka mora najmanje sadržavati iskazanu obavijest o svojstvima za koja je potvrđena sukladnost te poziv na tu normu, a u skladu sa posebnim propisom.

E.3.2 Ispitivanje zaštitnih sredstava
E.3.2.1 Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje svojstava zaštitnog sredstva iz točke E.3.1.1.2, provodi se, ovisno o vrsti zaštitnog sredstva, prema odgovarajućim normama iz točke E.6 i normama na koje te norme upućuju.

E.3.3 Kontrola zaštitnog sredstva prije ugradnje
E.3.3.1 Zaštitno sredstvo proizvedeno prema tehničkoj specifikaciji za koje je sukladnost potvrđena na način određen ovim Prilogom i izdana isprava o sukladnosti, smije se ugraditi u drvenu konstrukciju ako ispunjava zahtjeve iz projekta drvene konstrukcije.
E.3.3.2 Neposredno prije ugradnje zaštitnog sredstva provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene prilogom »H« ovoga Propisa.

E.3.4 Održavanje svojstava zaštitnog sredstva
E.3.4.1 Proizvođač i distributer zaštitnog sredstva, te izvođač radova dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava zaštitnog sredstva tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i ugradnje prema tehničkim uputama proizvođača.

E.4 Projektiranje zaštite drvene konstrukcije
E.4.1 Projektiranje, proračun i građenje
E.4.1.1 Za osnove proračuna zaštite drvene konstrukcije u dijelu zaštite od požarnih djelovanja primjenjuju se norme na koje upućuje Prilog »F« odnosno Prilog »G« ovoga Propisa te norme na koje te norme upućuju ako ovim Propisom nije drugačije određeno.
E.4.1.2 Pri projektiranju zaštite drvene konstrukcije u dijelu zaštite od atmosferskih djelovanja, djelovanja unutarnje klime, djelovanja procjednih i drugih voda te bioloških djelovanja primjenjuju se odredbe točkaka E.4.1.2.1, E.4.1.2.2, E.4.1.2.3 i E.4.1.2.4 ovoga Priloga.
E.4.1.2.1 Pri projektiranju građevinsko-fizikalnih mjera zaštite drvene konstrukcije treba osobito:
– svesti na najmanju moguću mjeru utjecaj padalina ili vlaženje elemenata konstrukcije iz okoliša ili iz susjednih elemenata konstrukcija (npr strehama, nadstrehama, nadvojima, zidnim napustima i sl.),
– onemogućiti kontakt elemenata konstrukcije sa tlom, zemljom ili drugim materijalima i medijima koji mogu prouzročiti prekomjerno vlaženje (npr. odizanjem elementa drvene konstrukcije od tla, oblaganjem i sl.),
– dugoročno zaštititi od vremenskih utjecaja one elemente drvene konstrukcije koji su padalinama izloženi te omogućiti njihovu jednostavnu izmjenu,
– omogućiti što veći protok zraka i dostupnost elementima drvene konstrukcije radi obavljanja kontrolnih pregleda.
E.4.1.2.2 Pri projektiranju konstruktivnih mjera zaštite drvene konstrukcije treba osobito:
– osigurati otjecanje tekuće vode s drvenih površina i što je kraće moguće zadržavanje vode i snijega na izloženim plohama (obradom površine, zaobljavanjem krajeva nosača i sl.),
– spriječiti prodor oborinske vode u poprečne presjeke (pokrivanjem, premazivanjem, brtvljenjem i sl.),
– omogućiti što je veće moguće cirkuliranje zraka i isušivanje svih dijelova konstrukcije.
E. 4.1.2.3 Pri projektiranju organizacijskih mjera zaštite drvene konstrukcije treba osobito:
– dati takvo tehničko rješenje građevine kojim će se tijekom korištenja građevine, stalnim ili povremenim provjetravanjem spriječiti da drvena konstrukcija bude izložena zraku relativne vlažnosti veće od 80% u zatvorenim prostorima,
– odrediti način popravka zaštite drvene konstrukcije koja (zaštita) se ošteti tijekom transporta, obrade, međuskladištenja i montaže drvene konstrukcije
– odrediti, u skladu s posebnim propisom, uvjete gospodarenja građevnim otpadom koji nastaje zamjenom dijelova drvene konstrukcije tijekom održavanja građevine ili prilikom njezinog uklanjanja.
E.4.1.2.4 Pri projektiranju kemijskih mjera zaštite drvene konstrukcije treba osobito:
– spriječiti propadanje površine uslijed vlaženja i sunčevog zračenja površinskim premazom,
– odrediti vrstu i postupak nanošenja zaštitnog sredstva uzimajući u obzir vrstu drva, namjenu, razred izloženosti prema odgovarajućim odredbama normi niza HRN EN 335, estetiku, trajnost prema odgovarajućim odredbama normi HRN EN 1995-1-1, HRN EN 350-1:2005, HRN EN 350-2:2005, HRN EN 460:2005, HRN ENV 1099:2002 i točkama C.3., C.4. i C.5. norme HRN EN 14080, zaštitu površine nakon postupka, svrhu, izloženost naknadnom provlaživanju, utjecaj korozije na metalne dijelove, utjecaj na okoliš, održavanje konstrukcije, način montaže, prethodno poduzetim mjerama konstruktivne zaštite, emisiju formaldehida i sl.
– odrediti postupak nanošenja završnog premaza elemenata drvene konstrukcije kada su ti elementi preventivno zaštićeni u proizvodnom pogonu, ako je tehničkim rješenjem drvene konstrukcije predviđeno da će se završni sloj nanositi na gradilištu.
E.4.1.3 Prilikom projektiranja mjera zaštite iz točki E.4.1.2.1, E.4.1.2.2 i E.4.1.2.4 potrebno je prednost dati građevinsko-fizikalnim te konstruktivnim mjerama zaštite, dok se kemijske mjere zaštite primjenjuju:
– ako se građevinsko-fizikalnim i konstruktivnim mjerama zaštite ne postiže propisana razina zaštite.
– ako klimatske i ostale prilike posebno pridonose razvoju biotskih uzročnika razgradnje (insekti i gljive u vlažnijoj i/ili toplijoj klimi jače napadaju, čemu također pogoduje i blizina šume, mikroklima, itd.)
E.4.1.4 Pri projektiranju zaštite drvene konstrukcije moraju se uzeti u obzir i eventualni nepovoljni učinci primijenjenih mjera zaštite i/ili zaštitnih sredstava na ispunjavanje tehničkih svojstava drvene konstrukcije iz članka 6. ovoga Propisa.
E.4.2 Tehnička svojstva zaštitnih sredstava
E.4.2.1 Tehnička svojstva građevnih proizvoda koji su sastavni dijelovi zaštite drvene konstrukcije specificiraju se u projektu drvene konstrukcije prema odredbama točke E.3.1 ovoga Priloga.

E.5 Izvođenje zaštite drvene konstrukcije

E.5.1 Izvođenje, nadzorne radnje i kontrolni postupci na gradilištu
E.5.1.1 Tijekom transporta, obrade, međuskladištenja, montaže i uporabe potrebno je spriječiti vlaženje drvene građe, izbjegavanjem izravnog kontakta sa vodom ili tlom, ispravnim slaganjem elementa i natkrivanjem.
E.5.1.2 Elemente drvene konstrukcije treba slagati u složajeve tako da su natkriveni, međusobno razmaknuti i izloženi stalnom provjetravanju. Pri skladištenju na slobodnom prostoru lijepljeno lamelirano drvo, namijenjeno ugradnji u konstrukciju, obvezno se mora u što kraćem periodu ugraditi.
E.5.1.3 Nije dopuštena preventivna zaštita (impregnacija) primjenom kemijskih zaštitnih sredstava na gradilištu.
E.5.1.4 Odredba iz točke E.5.1.3 ne odnosi se na slučaj nanošenja završnog premaza kada je to određeno projektom drvene konstrukcije, te na popravak zaštite koji je nužan zbog eventualnog oštećenja zaštite prilikom transporta, obrade, međuskladištenja i montaže elemenata drvene konstrukcije.
E.5.1.5 U slučaju izvođenja radova prema točki E.5.1.4 moraju se spriječiti emisija opasnih tvari u okoliš i provoditi primjerene mjere zaštite na radu.
E.5.1.6 Prilikom nanošenja zaštitnog sredstva potrebno je u svemu se pridržavati tehničke upute proizvođača i zahtjeva iz projekta drvene konstrukcije.
E.5.1.7 Prije nanošenja zaštitnih sredstava potrebno je površinu elementa konstrukcije očistiti prema zahtjevima projekta i u skladu sa tehničkom uputom proizvođača.
E.5.1.8 Za zaštitu elemenata konstrukcije sa lijepljenim spojevima nije dopuštena upotreba zaštitnog sredstva (premaza) koje kemijski reagira sa upotrebljenim ljepilom.
E.5.1.9 Tijekom izvođenja drvene konstrukcije potrebno je gospodariti, u skladu s posebnim propisom, s otpadnim količinama zaštitnih sredstava.
E.5.1.10 Na gradilištu je potrebno je provoditi nadzorne radnje i kontrolne postupke u skladu s odredbama Priloga »G« ovoga Propisa.

E.5.2 Uporabljivost zaštite
E.5.2.1 Pri dokazivanju uporabljivosti zaštite drvene konstrukcije treba uzeti u obzir:
a) zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o zaštiti drvene konstrukcije,
b) dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvođač osigurao tijekom provođenja postupaka zaštite drvene konstrukcije,
c) uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvođač mora imati na gradilištu, te dokumentaciju koju mora imati proizvođač građevnog proizvoda, mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva zaštite drvene konstrukcije.

E.5.3 Naknadno dokazivanje svojstava zaštite
E.5.3.1 Za zaštitu drvene konstrukciju koja nema projektom predviđena tehnička svojstva ili se ista ne mogu utvrditi zbog nedostatka potrebne dokumentacije, moraju se naknadnim ispitivanjima i naknadnim proračunima utvrditi tehnička svojstva zaštite drvene konstrukcije.
E.5.3.2 Radi utvrđivanja tehničkih svojstava zaštite drvene konstrukcije prema točki E.5.3.1 ovoga Priloga potrebno je prikupiti odgovarajuće podatke o zaštiti drvene konstrukcije i okolnostima pri njezinom izvođenju u opsegu i mjeri koji omogućavaju procjenu stupnja ispunjavanja bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, požarne otpornosti i drugih bitnih zahtjeva za građevinu prema odredbama posebnih propisa.

E.5.4 Održavanje zaštite
E.5.4.1 Radnje vezane za održavanje zaštite drvene konstrukcije treba provoditi prema odredbama ovoga Priloga i odgovarajućim normama iz točke E.6 te odgovarajućom primjenom odredaba ostalih Priloga ovoga Propisa.
E.5.4.2 Redoviti vizualni pregledi u svrhu održavanja zaštite drvene konstrukcije provode se sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali najmanje jednom godišnje.
E.5.4.3 Utvrđivanje stanja zaštite drvene konstrukcije u odnosu na projektirane karakteristike u svrhu održavanja zaštite drvene konstrukcije, mora se provesti najmanje svakih 5 godina.
E.5.1.4. Način obavljanja redovitih pregleda u svrhu održavanja zaštite drvene konstrukcije određuje se projektom građevine, a uključuje najmanje:
a) vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje stupnja oštećenja zaštite te eventualnih oštećenja drvene konstrukcije koja su bitna za očuvanje tehničkih svojstva zaštite,
b) utvrđivanja stanja zaštite ako se na temelju vizualnog pregleda opisanog u podtočki a) sumnja u ispunjavanje svojstava zaštite.

E.6 Popis norma

E.6.1 Norme vezane za trajnost drva
HRN EN 335-1:2005
Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva – Određivanje razreda opasnosti od biološkog napada – 1. dio: Općenito (EN 335-1:1992)
HRN EN 335-2:2005
Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva – Određivanje razreda opasnosti od biološkog napada – 2. dio: Primjena na masivnom drvu (EN 335-2:1992)
HRN EN 335-3:2002
Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva – Definicija razreda opasnosti od biološkog napada – 1. dio: Primjena na ploče na osnovi drva (EN 335-3:1995)
HRN EN 350-1:2005
Trajnost drva i proizvoda iz drva – Prirodna trajnost masivnog drva – 1. dio: Upute o temeljnim načelima ispitivanja i razredbe prirodne trajnosti drva (EN 350-1:1994)
HRN EN 350-2:2005
Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva – Prirodna trajnost masivnog drva – 2. dio: Upute za određivanje prirodne trajnosti i sposobnosti tretiranja određenih vrsta drva značajnih za Europu (EN 350-2:1994)
HRN EN 460:2005
Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva – Prirodna trajnost masivnog drva – Upute za određivanje zahtjeva za trajnost drva u odnosu na razrede opasnosti (EN 460:1994)
HRN EN 14080:2006
Drvene konstrukcije – Lijepljeno lamelirano drvo – Zahtjevi (EN 14080:2005)
HRN ENV 1099:2002
Uslojeno drvo – Biološka trajnost – Smjernice za ocjenu uporabe uslojenog drva u različitim razredima opasnosti (ENV 1099:1997)

E.6.2 Norme za zaštitna sredstva
HRN EN 351-1:2005
Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva – Zaštićeno masivno drvo – 1. dio: Razredba penetracije i retencije zaštitnog sredstva (EN 351-1:1995)
HRN EN 599-1:2008
Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva – Svojstva preventivnih zaštitnih sredstava određena biološkim ispitivanjem – 1. Dio: Specifikacija prema razredima opasnosti (EN 599-1:1996)
HRN EN 599-2:2008
Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva – Svojstva preventivnih zaštitnih sredstava određena biološkim ispitivanjem – 2. Dio: Razredba i označivanje (EN 599-2:1995)
nHRN EN 15228:2008
Konstrukcijsko drvo – Zaštita konstrukcijskog drva protiv štetnih ujecaja biološkog podrijetla (prEN 15228:2006)
HRN EN 927-1:2002
Boje i lakovi – Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za drvo izloženo vanjskim utjecajima – 1. dio: Razredba i selekcija (EN 927-1:1996)
HRN ENV 927-2:2007
Boje i lakovi – Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za drvo izloženo vanjskim utjecajima – 2. dio: Specifikacija za primjenu (ENV 927-2:2006)
HRN EN 971-1:2002
Boje i lakovi – Nazivi i definicije za prekrivne materijale – 1. dio: Opći nazivi (EN 971-1:1996)

E.6.3 Norme za zaštitu od požara
HRN EN 13501-1:2002
Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru – 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 13501-1:2002)
HRN EN 1995-1-2:2010
Projektiranje drvenih konstrukcija – Dio 1-2: Općenito – Protupožarno projektiranje (EN 1995-1-2:2004)

PRILOG F:

PROJEKTIRANJE DRVENIH KONSTRUKCIJA U SKLADU S PRIZNATIM TEHNIČKIM PRAVILIMA

F.1 Područje primjene
F.1.1 Ovim se Prilogom sukladno članku 17. ovoga Propisa propisuju pravila za projektiranje drvenih konstrukcija građevina iz stavka 1. istoga članka u skladu s priznatim tehničkim pravilima, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
F.1.2 Ovaj Prilog odnosi se na projektiranje drvenih konstrukcija građevina uzimajući u obzir i odgovarajuća pravila za djelovanja nosivih drvenih konstrukcija, pravila za gradnju u seizmičkim područjima i pravila za temeljenje.

F.2 Projektiranje, proračun i građenje
F.2.1 Za projektiranje i proračune drvenih konstrukcija građevina primjenjuju se odredbe ovoga Priloga i priznata tehnička pravila određena ovim Prilogom. Pojam »objekt« i »građevinski objekt« koji se koristi u priznatim tehničkim pravilima odgovara pojmu »građevina« prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji.
F.2.2 Za djelovanja na nosive drvene konstrukcija građevina primjenjuje se Pravilnik o tehničkim normativima za djelovanja nosivih građevinskih konstrukcija i odredbe ovoga Priloga, te priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.
F.2.3 Za gradnju građevina u seizmičkim područjima primjenjuje se Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima i odredbe ovoga Priloga, te priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.
F.2.4 Za proračun i konstruiranje drvenih konstrukcija građevina primjenjuju se hrvatske norme HRN U.D0.001, HRN U.C9.200, HRN U.C9.300, HRN U.C9.400 i odredbe ovoga Priloga, te priznata tehnička pravila na koje važeći dijelovi tih normi upućuju.
F.2.5 Za temeljenje građevina primjenjuje se Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.
F.2.6 Za proračun i konstruiranje metalnih dijelova drvenih konstrukcija građevina primjenjuje se Pravilnik o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.
F.2.7 Za proračun otpornosti na požar primjenjuje se hrvatska norma HRN EN U.C9.500.
F.2.8 Ako se u skladu sa člankom 15. stavkom 2. ovoga Propisa ne provodi proračun otpornosti na požar, drvena konstrukcija građevine projektirane prema odredbama ovoga Priloga mora zadovoljavati opća načela zaštite od požarnog djelovanja.

F.3 Primjena Pravilnika o tehničkim normativima za djelovanja nosivih građevinskih konstrukcija
F.3.1 U Privremenim tehničkim propisima za opterećenje zgrada koji su vezani uz primjenu Pravilnika o tehničkim normativima za djelovanja nosivih građevinskih konstrukcija, umjesto točke 213 primjenjuju se točke F.3.1.1 do F.3.1.7 ovoga Priloga.
F.3.1.1 Za ravne ili do 20° prema horizontali nagnute krovove čija konstrukcija zajedno s pokrovom i podgledom ima težinu 1.000 N/m2, te za nadmorsku visinu h £ 500 m, mora se u proračunu drvene konstrukcije uzeti računsko opterećenje snijegom po m2 tlocrtne projekcije krova, ovisno o lokaciji građevine:
Lika i Gorski kotar                                 s = 2.000 N/m2
Sjeverozapadna Hrvatska i Slavonija      s = 1.000 N/m2
Ostala kontinentalna područja                 s = 1.500 N/m2
F.3.1.2 Za ravne ili do 20° prema horizontali nagnute krovove čija konstrukcija zajedno s pokrovom i podgledom ima težinu 1.000 N/m2, te za nadmorsku visinu h > 500 m, mora se u proračunu drvene konstrukcije uzeti računsko opterećenje snijegom po m2 tlocrtne projekcije krova, ovisno o lokaciji građevine prema izrazu:
sh = s + (10h – 5.000)/4
gdje je:
s – iznos računskog opterećenja snijegom iz točke F.3.1.1
h – nadmorska visina izražena u m
F.3.1.3 Za krovove s nagibom a 20° čija konstrukcija zajedno s pokrovom i podgledom ima težinu1.000 N/m2, te za nadmorsku visinu h £ 500 m, mora se u proračunu drvene konstrukcije uzeti računsko opterećenje snijegom po m2 tlocrtne projekcije krova, ovisno o lokaciji građevine prema izrazu:
sa = s [1 – 14(a -20°)/1000]
gdje je:
s – iznos računskog opterećenja snijegom iz točke F.3.1.1
a – nagib krovne plohe prema horizontali izražen u °
F.3.1.4 Za krovove s nagibom a 20° čija konstrukcija zajedno s pokrovom i podgledom ima težinu 1.000 N/m2, te za nadmorsku visinu h > 500 m, mora se u proračunu drvene konstrukcije uzeti računsko opterećenje snijegom po m2 tlocrtne projekcije krova, ovisno o lokaciji građevine prema izrazu:
sa = sh [1 - 14(a -20°)/1000]
gdje je:
sh – iznos računskog opterećenja snijegom iz točke F.3.1.3
a – nagib krovne plohe prema horizontali izražen u °
F.3.1.5 Za krovove čija konstrukcija zajedno s pokrovom i podgledom ima težinu < 1.000 N/m2, mora se u proračunu drvene konstrukcije uzeti računsko opterećenje snijegom iz točaka F.3.1.2 do F 3.1.4 uvećane s koeficijentom koji ovisi o lokaciji građevine:
Lika i Gorski kotar                                 k = 1,1
Sjeverozapadna Hrvatska i Slavonija      k = 1,3
Ostala kontinentalna područja                 k = 1,2
F.3.1.6 Kod dvostrešnih krovova, osim proračun pod punim računskim opterećenjem snijegom, potrebno je proračun provesti i za slučaj punog opterećenja snijegom s jedne strane krova i polovine punog opterećenja s druge strane krova.
F.3.1.7 Uvale i druge konfiguracije krova kod koji postoji mogućnost nagomilavanja snijega, potrebno je provjeriti na zapunjenje snijegom minimalne zapreminske težine od 5,0 kN/m3.
F.3.1.8 U krajevima bez snijega (priobalje) mora se uzeti u proračun drvene konstrukcije zamjensko opterećenje u iznosu s = 500 N/m2.

F.4 Primjena Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima
F.4.1 Koeficijent kategorije građevine za II kategoriju građevine iz tablice u članku 4. Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima mijenja se i iznosi Ko= 1,5.
F.4.2 Umjesto odredbe članka 25. Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima primjenjuje se točka F.4.2.1 ovoga Priloga.
F.4.2.1 Koeficijent dinamičnosti Kd određuje se prema tablici F.2
Tablica F.2: Koeficijenti dinamičnosti Kd u odnosu na kategoriju tla

Kategorija tla

Koeficijent Kd

Granične vrijednosti koeficijenta Kd

I

Kd = 0,50/T

0,33 £ Kd £ 1,0

II

Kd = 0,70/T

0,47 £ Kd £ 1,0

III

Kd = 0,90/T

0,60 £ Kd £ 1,0

F.4.3 Za drvene konstrukcije koeficijenti duktilnosti i prigušenja Kp određenih člankom 27. Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima mijenjaju se i iznose:
– za tip konstrukcije iz točke 1) Kp = 1,5
– za tip konstrukcije iz točke 2) Kp = 2,0
– za tip konstrukcije iz točke 3) Kp = 2,4
– za tip konstrukcije iz točke 4) Kp = 3,0.

F.5 Primjena hrvatskih normi HRN U.D0.001, HRN U.C9.200, HRN U.C9.300, HRN U.C9.400 i HRN U.C9.500
F.5.1 Ako točkama F.5.2 do F.5.4 ovoga Priloga nije drugačije određeno primjenjuju se odredbe hrvatskih normi HRN U.D0.001, HRN U.C9.200, HRN U.C9.300, HRN U.C9.400 i HRN U.C9.500.
F.5.2 U normi HRN U.C9.200 ne primjenjuje se poglavlje 15 koje se odnosi na uvjete izvođenja nosivih drvenih konstrukcija te tablica 6.
F.5.3 U normi HRN U.C9.300 ne primjenjuje se poglavlje 13 koje se odnosi na izradu konstrukcija.
F.5.4 U normi HRN U.C9.500 ne primjenjuju se poglavlja 8, 9 i 10 koja se odnose na zaštitu građevinskog drveta od vlage, zaštitu fungicidnim i insekticidnim sredstvima te zaštitu konstruktivnim mjerama.

F.6 Tehnička svojstva drvnih proizvoda
F.6.1 Tehnička svojstva konstrukcijskog drva specificiraju se u projektu u skladu sa Prilogom »A« ako ovim Prilogom nije drugačije određeno..
F.6.1.1 U proračunima nosivosti i deformacija prema HRN U.C9.200 potrebno je koristiti vrijednosti dopuštenih napona iz tablice 2, modula elastičnosti iz tablice 9 i odgovarajućih korekcionih faktora navedenih u normi HRN U.C9.200 za odgovarajuće razrede čvrstoće konstrukcijskog drva odabrane prema normi HRN EN 338.
F.6.1.2 Razredi čvrstoće konstrukcijskog drva prema normi HRN EN 338 odgovaraju klasama drvene građe prema normi HRN U.C9.200 na način kako je to prikazano u tablicama F.3 i F.4 ovoga Priloga.
F.6.1.3 U projektu se ne smije specificirati konstrukcijsko drvo razreda čvrstoće manje od C18 za četinjače odnosno D35 za listače prema normi HRN EN 338.
Tablica F.3 Klase drvene građe normi HRN U.C9.200 i odgovarajući razredi čvrstoće konstrukcijskog drva (četinjače) prema normi HRN EN 338

Klase drvene građe

I

II

III

Razredi čvrstoće

C30, C35, C40, C45, C50

C24, C27

C22

Tablica F.4 Klase drvene građe prema normi HRN U.C9.200 i odgovarajući razredi čvrstoće konstrukcijskog drva (listače) prema normi HRN EN 338

Klase drvene građe

I

II

Razredi čvrstoće

D50, D60, D70

D35, D40

 

F.6.2 Tehnička svojstva nosača na osnovi drva specificiraju se u projektu u skladu sa Prilogom »A“ ako ovim Prilogom nije drugačije određeno.
F.6.2.1 Za lijepljeno lamelirano drvo potrebno je u proračunima nosivosti i deformacija prema normama HRN U.C9.200 i HRN U.C9.300 koristiti vrijednosti dopuštenih napona iz tablice 1 i odgovarajućih korekcionih faktora navedenih u normi HRN U.C9.300 te vrijednosti modula elastičnosti iz tablice 12 i odgovarajućih korekcionih faktora navedenih u normi HRN U.C9.200 za odgovarajuće razrede čvrstoće lijepljenog lameliranog drva odabrane prema normi HRN EN 1194.
F.6.2.2 Razredi čvrstoće lijepljenog lameliranog drva prema normi HRN EN 1194 odgovaraju klasama drvene lamelirane građe prema normi HRN U.C9.300 na način kako je to prikazano u tablicama F.5 ovoga Priloga.
Tablica F.5 Klase drvene lamelirane građe prema normi HRN U.C9.300 i odgovarajući razredi čvrstoće lijepljenog lameliranog drva (četinjače) prema normi HRN EN 1194

Klase drvene lamelirane građe

I

II

Uobičajeni razredi čvrstoće

GL28h, GL28c

GL24h, GL24c

Posebni razredi čvrstoće

GL36h

GL32h

F.6.2.3 Za lijepljeno furnirsko drvo potrebno je u proračunima nosivosti i deformacija prema normama HRN U.C9.200 i HRN U.C9.300 koristiti vrijednosti dopuštenih napona za I klasu listača iz tablice 1 i odgovarajućih korekcionih faktora navedenih u normi HRN U.C9.300 te vrijednosti modula elastičnosti iz tablice 12 i odgovarajućih korekcionih faktora navedenih u normi HRN U.C9.200.
F.6.3 Tehnička svojstva ploča na osnovi drva specificiraju se u projektu u skladu sa Prilogom »A« ako ovim Prilogom nije drugačije određeno.
F.6.3.1 U proračunima nosivosti i deformacija prema normi HRN U.C9.200 potrebno je za vrijednosti dopuštenih napona za ploče iz masivnog drva uzeti 50% vrijednosti čvrstoća iz norme HRN EN 13353 isključivo za sadržaj vode 12%.
F.6.3.2 U proračunima nosivosti i deformacija prema normi HRN U.C9.200 potrebno je za ploče iz lameliranog furnirskog drva i ploče iz uslojenog drva koristiti vrijednosti dopuštenih napona iz tablice 5, za opterećenja iz grupe 1+2, modula elastičnosti iz tablice 14 i odgovarajućih korekcionih faktora navedenih u normi HRN U.C9.200.
F.6.3.3 U proračunima nosivosti i deformacija prema normi HRN U.C9.200 potrebno je za vrijednosti dopuštenih napona za ploče sa usmjerenim iverjem uzeti 50% vrijednosti čvrstoća iz norme HRN EN 300.
F.6.3.4 U proračunima nosivosti i deformacija prema normi HRN U.C9.200 potrebno je za vrijednosti dopuštenih napona za ploče iverice uzeti 40% vrijednosti čvrstoća iz normi niza HRN EN 312-2 do HRN EN 312-7.
F.6.3.5 U proračunima nosivosti i deformacija prema normi HRN U.C9.200 potrebno je za vrijednosti dopuštenih napona za ploče sa česticama povezanim cementom uzeti 50% vrijednosti čvrstoća iz norme HRN EN 634-2.
F.6.3.6 U proračunima nosivosti i deformacija prema normi HRN U.C9.200 potrebno je za vrijednosti dopuštenih napona za ploče vlaknatice uzeti 40% vrijednosti čvrstoća iz normi niza HRN EN 622-2 do HRN EN 622-5.

F.7 Tehnička svojstva ostalih proizvoda
F.7.1 Tehnička svojstva mehaničkih spajala specificiraju se u projektu drvene konstrukcije prema odredbama Priloga »B« ovoga Propisa.
F.7.2 Tehnička svojstva ljepila moraju biti specificirana prema odredbama Priloga »C« ovoga Propisa.
F.7.3 Tehnička svojstva zaštitnih sredstava specificiraju se u projektu drvene konstrukcije prema odredbama Priloga »E« ovoga Propisa.

F.8 Popis priznatih tehničkih pravila i norma
F.8.1 Priznata tehnička pravila za projektiranje
Pravilnik o tehničkim normativima za djelovanja nosivih građevinskih konstrukcija (»Službeni list« 26/88) i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.
Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (»Službeni list«31/81,29/83, 20/88 i 52/90) i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.
Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (»Službeni list« 15/90) i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.
Pravilnik o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije (»Službeni list« 61/86) i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.

F.8.2 Norme
HRN U.D0.001
Projektiranje i izvođenje drvenih konstrukcija – Materijali za izradu drvenih konstrukcija i tehnički uvjeti
HRN U.C9.200
Projektiranje i izvođenje drvenih konstrukcija – Konstrukcije od monolitnog drveta i ploča
HRN U.C9.300
Projektiranje i izvođenje drvenih konstrukcija – Lamelirane lijepljene konstrukcije – Tehnički uvjeti
HRN U.C9.400
Projektiranje i izvođenje drvenih konstrukcija – Drvene skele i oplate – Tehnički uvjeti
HRN U.C9.500
Projektiranje i izvođenje drvenih konstrukcija – Zaštita drveta u konstrukcijama – Tehnički uvjeti
nHRN EN 13353:2008
Ploče iz masivnog drva – Zahtjevi (prEN 13353)
HRN EN 300:1997
Ploče sa usmjerenim iverjem – Definicije, razredba i specifikacije (EN 300:1997)
HRN EN 312-2:2000
Ploče iverice – Specifikacije – 2.dio: Zahtjevi za ploče za opću uporabu u normalnim uvjetima (EN 312-2:1996)
HRN EN 312-3:2000
Ploče iverice – Specifikacije – 3.dio: Zahtjevi za ploče za unutrašnje opremanje (uključujući namještaj) u normalnim uvjetima (EN 312-3:1996)
HRN EN 312-4:2000
Ploče iverice – Specifikacije – 4.dio: Zahtjevi za nosive ploče u normalnim uvjetima (EN 312-4:1996)
HRN EN 312-5:2000
Ploče iverice – Specifikacije – 5.dio: Zahtjevi za nosive ploče u vlažnim uvjetima (EN 312-5:1997)
HRN EN 312-6:2000
Ploče iverice – Specifikacije – 6.dio: Zahtjevi za visoko opterećene ploče u normalnim uvjetima (EN 312-6:1996)
HRN EN 312-7:2000
Ploče iverice – Specifikacije – 7.dio: Zahtjevi za visoko opterećene ploče u vlažnim uvjetima (EN 312-7:1997)
HRN EN 634-2:2002
Ploče s česticama povezanim cementom – Specifikacija – 2.dio: Zahtjevi za ploče s česticama povezanim OPC-om za uporabu u suhim, vlažnim i vanjskim uvjetima (EN 634-2:1996)
HRN EN 622-2:2000
Ploče vlaknatice – Specifikacije – 2.dio: Zahtjevi za tvrde ploče (EN 622-2:1997)
HRN EN 622-3:2000
Ploče vlaknatice – Specifikacije – 3.dio: Zahtjevi za srednje ploče (EN 622-3:1997)
HRN EN 622-4:2000
Ploče vlaknatice – Specifikacije – 4.dio: Zahtjevi za lake ploče (EN 622-4:1997)
HRN EN 622-5:2000
Ploče vlaknatice – Specifikacije – 5.dio: Zahtjevi za ploče proizvedene suhim postupkom (MDF) (EN 622-5:1997)

PRILOG G:

PROJEKTIRANJE DRVENIH KONSTRUKCIJA

G.1 Područje primjene
G.1.1 Ovim se Prilogom sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju pravila za projektiranje drvenih konstrukcija građevina, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
G.1.2 Odredbe ovoga Priloga odnose se na projektiranje drvenih konstrukcija uzimajući u obzir i osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije, geotehničko projektiranje te projektiranje konstrukcija otpornih na potres.

G.2 Projektiranje, proračun i građenje
G.2.1 Pravila za projektiranje drvenih konstrukcija određena su hrvatskim normama nizova HRN EN 1990, HRN EN 1991, HRN EN 1995, HRN EN 1997 i HRN EN 1998 s nacionalnim specifičnostima danim nacionalno određenim parametrima u okviru pojedine norme, te hrvatskim normama na koje ove norme upućuju.
G.2.2 Za osnove proračuna i djelovanja na drvene konstrukcije primjenjuju se hrvatske norme niza HRN EN 1990, HRN EN 1991 i HRN EN 1995 uključivo i pripadno nacionalno određene parametre, te norme na koje norme ovog niza upućuju.
G.2.3 Za projektiranje drvenih konstrukcija glede otpornosti na potres primjenjuju se hrvatske norme niza HRN EN 1998 uključivo i pripadne nacionalno određene parametre, te norme na koje norme ovog niza upućuju.
G.2.4 Za projektiranje drvenih konstrukcija primjenjuju se hrvatske norme niza HRN EN 1995 uključivo i pripadne nacionalno određene parametre, te norme na koje norme ovog niza upućuju.
G.2.5 Za geotehničko projektiranje primjenjuju se hrvatske norme niza HRN EN 1997 uključivo i pripadne nacionalno određene parametre, te norme na koje norme ovog niza upućuju.
G.2.6 Ako se u skladu sa člankom 15. stavkom 2. ovoga Propisa ne provodi proračun otpornosti na požarno djelovanje u skladu s HRN EN 1995-1-2, drvena konstrukcija građevine projektirane prema odredbama ovoga Priloga mora zadovoljavati opća načela zaštite od požarnog djelovanja.

G.3 Tehnička svojstva elemenata konstrukcije, drvnih proizvoda, mehaničkih spojnih sredstava, ljepila, predgotovljenih elemenata i zaštitnih sredstava
G.3.1 Tehnička svojstva drvnih proizvoda specificiraju se u projektu drvene konstrukcije prema odredbama iz Priloga »A« ovoga Propisa.
G.3.2 Tehnička svojstva mehaničkih spajala specificiraju se u projektu drvene konstrukcije prema odredbama iz Priloga »B« ovoga Propisa.
G.3.3 Tehnička svojstva ljepila specificiraju se u projektu drvene konstrukcije prema odredbama iz Priloga »C« ovoga Propisa.
G.3.4 Tehnička svojstva predgotovljenih elemenata konstrukcije specificiraju se u projektu drvene konstrukcije prema odredbama iz Priloga »D« ovoga Propisa.
G.3.5 Tehnička svojstva zaštite drvene konstrukcije i zaštitnih sredstava specificiraju se u projektu drvene konstrukcije prema odredbama iz Priloga «E» ovoga Propisa.

G.4 Popis norma

G.4.1 Norme za projektiranje i proračun
HRN EN 1990:2010
Eurokod 0: Osnove projektiranja (EN 1990:2002)
HRN EN 1991-1-1:2010
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – 1-1 dio: Općenita djelovanja - Prostorne težine, vlastite težine, uporabna opterećenja (EN 1991-1-1:2002)
HRN EN 1991-1-2:2010
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – 1-2 dio: Općenita djelovanja – Djelovanja na konstrukcije izložene požaru (EN 1991-1-2:2002)
HRN EN 1991-1-3:2010
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – 1-3 dio: Općenita djelovanja - Opterećenje snijegom (EN 1991-1-3:2003)
HRN EN 1991-1-4:2010
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – 1-4 dio: Općenita djelovanja - Opterećenje vjetrom (EN 1991-1-4:2005)
HRN EN 1991-1-5:2010
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – 1-5 dio: Općenita djelovanja - Toplinska djelovanja (EN 1991-1-5:2003)
HRN EN 1991-1-6:2010
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – 1-6 dio: Općenita djelovanja - Djelovanja tijekom izvedbe (EN 1991-1-6:2005)
HRN EN 1991-1-7:2010
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – 1-7 dio: Općenita djelovanja - Izvanredna djelovanja (EN 1991-1-7:2006)
HRN EN 1991-3:2010
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – 3. dio: Djelovanja prouzročena kranovima i drugim strojevima (EN 1991-3:2006)
HRN EN 1995-1-1:2010
Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija – 1. dio: Općenito – Zajednička pravila i pravila za građevine (EN 1995-1-1:2004)
HRN EN 1995-1-1/AC:2010
Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija – 1. dio: Općenito – Zajednička pravila i pravila za građevine (EN 1995-1-1:2004/AC)
HRN EN 1995-1-2:2010
Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija – 1-1 dio: Općenito – Projektiranje konstrukcija na požarno djelovanje (EN 1995-1-2:2004)
HRN EN 1995-2:2010
Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija – 2. dio: Mostovi (EN 1995-2:2004)
HRN EN 1997-1:2010
Eurokod 7: Geotehničko projektiranje – 1. dio: Opća pravila (EN 1997-1:2004)
HRN EN 1997-2:2010
Eurokod 7: Geotehničko projektiranje – 2. dio: Istraživanje tla i ispitivanje (EN 1997-2:2007)
HRN EN 1998-1:2010
Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za građevine (EN 1998-1:2004)
HRN EN 1998-2:2010
Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 2. dio: Mostovi (EN 1998-2:2005)
HRN EN 1998-3:2010
Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 3. dio: Ocjenjivanje i obnova zgrada (EN 1998-3:2005)
HRN EN 1998-4:2010
Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 4. dio: Silos, tanks and pipelines (EN 1998-4:2006)
HRN EN 1998-5:2010
Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 5. dio: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja (EN 1998-5:2004)

PRILOG H:

IZVOĐENJE I ODRŽAVANJE DRVENIH KONSTRUKCIJA

H.1 Područje primjene
H.1.1 Ovim se Prilogom sukladno članku 29. ovoga Propisa propisuju tehnički i drugi zahtjevi i uvjeti za izvođenje drvenih konstrukcija, nadzorne radnje i kontrolni postupci pri izvođenju drvenih konstrukcija te održavanje drvenih konstrukcija građevina, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
H.1.2 Tehnički i drugi zahtjevi i uvjeti iz točke H.1.1 ovoga Priloga određeni su, odnosno, izvođenje i održavanje drvenih konstrukcije provodi se prema normama iz točke H.4.1. i H.4.2. ovoga Priloga, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.
H.1.3 Na izvođenje i održavanje drvene konstrukcije primjenjuju se i odgovarajuće norme za izvođenje i održavanje drugih vrsta proizvoda koji se koriste u drvenim konstrukcijama u skladu s propisima za te proizvode, osim onih na koje se odnose Prilozi »A«, »B«, »C« i »E« ovoga Propisa.

H.2 Izvođenje, nadzorne radnje i kontrolni postupci na gradilištu

H.2.1 Izvođenje
H.2.1.1 Elementi drvene konstrukcije se na gradilištu izvode od drvnih proizvoda, proizvedenih prema Prilogu »A«, mehaničkih spajala proizvedenih prema prilogu »B«, ljepila proizvedenih prema prilogu »C«, zaštitnih sredstava proizvedenih prema prilogu »E« i drugih proizvoda ili kao predgotovljeni elementi proizvedeni prema Prilogu »D«, prema projektu drvene konstrukcije i odredbama ovoga Priloga.
H.2.1.2 Prije izvođenja elemenata drvene konstrukcije izvođač mora:
– pregledati svaku otpremnicu i oznaku na drvnim proizvodima, mehaničkim spajalima, ljepilima, zaštitnim sredstvima i drugim građevnim proizvodima, koji se koriste,
– vizualno kontrolirati drvne proizvode, ambalažu mehaničkih spajala, ljepila, zaštitnih sredstava i ambalaže ostalih građevnih proizvoda da se utvrde moguća oštećenja,
– utvrditi sadržaj vode drvnih odnosno predgotovljenih proizvoda.
H.2.1.3 Sadržaj vode drvnih proizvoda se utvrđuje neposredno prije izvođenja elemenata drvene konstrukcije u skladu sa normama HRN EN 13183-1 i HRN EN 13183-2.
H.2.1.4 Prije početka izvođenja elemenata drvene konstrukcije provode se kontrolna ispitivanja građevnih proizvoda u slučaju sumnje.
H.2.1.5 Elementi drvene konstrukcije moraju biti označeni smjerom montiranja ako to nije jasno vidljivo iz njihovog oblika.
H.2.1.6 Elementi drvene konstrukcije, proizvodi na koje se odnose Prilozi »A«, »B«, »C« i »E« ovoga Propisa i drugi proizvodi koji se ugrađuju u drvenu konstrukciju moraju biti transportirani i uskladišteni do trenutka ugradnje na način kako je to određeno projektom drvene konstrukcije i tehničkom uputom proizvođača.
H.2.1.7 Prilikom transporta do gradilišta i po gradilištu te prilikom montaže potrebno je u svemu se pridržavati zahtjeva iz projekta drvene konstrukcije i osigurati da se drvni proizvodi i predgotovljeni elementi ne dovedu u položaj neusklađen s projektom koji bi mogao prouzročiti prekoračenje naprezanja u odnosu na ona u eksploataciji, gubitak stabilnosti elementa ili prevrtanje.
H.2.1.8 Krojenje drvnih proizvoda radi se u pravilu na zato pripremljenoj i natkrivenoj podlozi odnosno stolu, na kojem je nacrtana konstrukcija sa svim detaljima i nadvišenjima u prirodnoj veličini uz primjenu preciznih alata.
H.2.1.9 Iznimno od točke H.2.1.8 u slučaju jednostavnih elemenata drvene konstrukcije (rogovi za krovište i sl.) ili elemenata drvene konstrukcije čiji se pojedini dijelovi mogu spojiti istovremeno u konačnom položaju, podloga na kojoj se krojenje drvnih proizvoda radi ne mora imati na sebi nacrtanu konstrukciju u prirodnoj veličini.
H.2.1.10 Prilikom krojenja drvnih proizvoda, preostali dijelovi koji će se ugraditi moraju biti nakon krojenja primjereno uskladišteni i tako označeni da ne dođe u sumnju o kojoj vrsti i kojem razredu proizvoda se radi.
H.2.1.11 Kod rešetkastih nosača potrebno je prekontrolirati krajeve pojedinih elemenata rešetke na postojanje kvrga i raspuklina te elemente koji ne zadovoljavaju kriterije ugradbe odbaciti.
H.2.1.12 Rupe, utori i zarezi za spajala moraju biti izvedeni s takvom preciznošću da se osiguraju projektom predviđena svojstva spoja.
H.2.1.13 Smatra se da je uvjet iz točke H.2.1.12 ispunjen ako se rupe za spajala izvode istovremeno na svim elementima istog spoja privremeno složenim u konačni položaj.
H.2.1.14 Ugradba spajala provodi se u takvom privremenom položaju elemenata konstrukcije kojim se osigurava projektirano nadvišenje.
H.2.1.15 Tijekom izvođenja drvena konstrukcija mora biti osigurana od opterećenja prouzročenih samom izvedbom (uključujući od opreme koja se koristi pri izvođenju ili samih postupaka izvedbe) kao i od utjecaja vjetra ili nedovršenosti konstrukcije u skladu s projektom drvene konstrukcije.
H.2.1.16 Sva se privremena učvršćenja i pridržanja moraju ostaviti u drvenoj konstrukciji dok drvena konstrukcija ne bude izvedena do onog stupnja koji dopušta njihovo sigurno uklanjanje.

H.2.2 Lijepljenje konstrukcija
H.2.2.1 Lijepljenje na gradilištu dopušteno je samo u kontroliranim uvjetima u skladu sa tehničkom uputom proizvođača ljepila, zahtjevima iz projekta drvene konstrukcije i odredbama ovoga Priloga.
H.2.2.2 Lijepiti se smiju samo elementi čija je površina prethodno pripremljena (osušena, odmašćena, otprašena i sl.) u skladu s projektom i prema tehničkoj uputi proizvođača.
H.2.2.3 Pri izvođenju lijepljenih spojeva zabranjuje se brusnim papirom popravljati neravne površine.
H.2.2.4 Pri izvođenju lijepljenih spojeva sadržaj vode drvnog proizvoda na mjestu spoja mora se kontrolirati neposredno prije lijepljenja u skladu s odgovarajućom normom iz točke H.4.1 ovoga Priloga.
H.2.2.5 Maksimalna razlika sadržaja vode drvnog proizvoda na mjestu spoja ne smije biti veća od 2% u odnosu na projektom određen sadržaj vode.
H.2.2.6 Svi spojevi moraju biti izvedeni sa ljepilima istog porijekla, kao i ljepilo s kojim je izvedeno međusobno lijepljenje lamela u slučaju lameliranih nosača.
H.2.2.7 Ljepilo se mora pripraviti i upotrijebiti na način i u vremenu kako je to određeno tehničkom uputom proizvođača.
H.2.2.8 Lijepljeni spoj se mora tretirati prema tehničkoj uputi proizvođača.
H.2.2.9 Pritisak za vrijeme lijepljenja mora biti ravnomjerno raspoređen po čitavoj spoja.
H.2.2.10 Pritisak mora biti u skladu sa tehničkom uputom proizvođača, a ni u kojem slučaju ne smije biti manji od 50 N/cm2.
H.2.2.11 Trajanje pritiska mora odgovarati karakteristikama upotrijebljenog ljepila i mikroklimatskim uvjetima u kojima se lijepi.
H.2.2.12 U toku vezivanja ljepila nije dopušteno pomicanje elemenata.
H.2.2.13 Kontrola lijepljenog spoja i čvrstoća ljepila moraju se u lijepljenoj konstrukciji kontrolirati i poslije završetka lijepljenja, što se postiže ispitivanjem probnih uzoraka izrađenih u istim uvjetima i identičnim okolnostima kao i kod osnovne lijepljene konstrukcije ili uzimanjem probnih uzoraka iz osnovne konstrukcije odgovarajućom primjenom normi niza HRN EN 15416 i niza HRN EN 302 (1-4).

H.2.3 Ugradnja elementa drvene konstrukcije
H.2.3.1 Općenito
H.2.3.1.1 Pravila navedena u točki H.2.3.2 odgovarajuće se primjenjuju na svaki dio drvene konstrukcije izrađen na gradilištu izvan mjesta ugradnje.
H.2.3.2 Ugradnja predgotovljenog elementa
H.2.3.2.1 Predgotovljeni element izrađen ili proizveden prema odredbama Priloga «D» ovoga Propisa ugrađuje se u drvenu konstrukciju prema projektu drvene konstrukcije i/ili tehničkoj uputi za ugradnju i uporabu predgotovljenog elementa i odredbama ovoga Propisa.
H.2.3.2.2 Rukovanje, skladištenje i zaštita predgotovljenog elementa treba biti u skladu sa zahtjevima iz projekta drvene konstrukcije, odgovarajućim tehničkim specifikacijama za taj predgotovljeni element te odredbama ovoga Priloga.
H.2.3.2.3 Izvođač mora prije početka ugradnje u drvenu konstrukciju provjeriti je li izrađeni odnosno proizvedeni predgotovljeni element (uključivo sadržaj vode tog elementa utvrđen neposredno prije ugradnje) u skladu sa zahtjevima iz projekta drvene konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja predgotovljenog elementa došlo do njegovog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva drvene konstrukcije.
H.2.3.2.4 Nadzorni inženjer neposredno prije ugradnje predgotovljenog elementa u drvenu konstrukciju mora:
a) provjeriti da li je za predgotovljeni element, izrađen prema projektu drvene konstrukcije, dokazana njegova uporabljivost u skladu s projektom.
b) provjeriti postoji li za predgotovljeni element proizveden prema tehničkoj specifikaciji isprava o sukladnosti te da li je predgotovljeni element sukladan zahtjevima iz projekta drvene konstrukcije,
c) provjeriti da li je predgotovljeni element postavljen u skladu s projektom drvene konstrukcije i Prilogom «D» ovoga Propisa, odnosno s tehničkom uputom za ugradnju i uporabu,
d) dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik.

H.2.4 Uporabljivost drvene konstrukcije
H.2.4.1 Pri dokazivanju uporabljivosti drvene konstrukcije treba uzeti u obzir:
a) zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o građevnim proizvodima ugrađenim u drvenu konstrukciju,
b) rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno ovom Propisu obvezno provode prije ugradnje građevnih proizvoda u drvenu konstrukciju,
c) dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvođač osigurao tijekom građenja drvene konstrukcije,
d) rezultate ispitivanja pokusnim opterećenjem drvene konstrukcije ili njezinih dijelova,
e) uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvođač mora imati na gradilištu, te dokumentaciju koju mora imati proizvođač građevnog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva drvene konstrukcije.
H.2.4.2 Ispitivanje pokusnim opterećenjem drvenih konstrukcija provodi se u cilju ocjene ponašanja konstrukcije u odnosu na projektom predviđene pretpostavke. Pokusnim opterećenjem ispituju se drvene konstrukcije za koje je ispitivanje predviđeno projektom, za koje postoji sumnja i za koje je to određeno ovim Prilogom.
H.2.4.3 Ispitivanje iz točke H.2.4.2 treba provoditi prema projektu drvene konstrukcije, odgovarajućom primjenom normi iz točke H.4 ovoga Priloga i prema odredbama ovoga Propisa.
H.2.4.4 Ispitivanje iz točke H.2.4.2 obavezno se provodi za konzolne konstrukcije (uključivo prepuste) istaka 15 m i više, gredne konstrukcije raspona 30 m i više te lučne konstrukcije duljine luka 60 m i više.

H.2.5 Naknadno dokazivanje tehničkih svojstava drvene konstrukcije
H.2.5.1 Za drvenu konstrukciju koja nema projektom predviđena tehnička svojstva ili se ista ne mogu utvrditi zbog nedostatka potrebne dokumentacije, mora se naknadnim ispitivanjima i naknadnim proračunima utvrditi tehnička svojstva drvene konstrukcije.
H.2.5.2 Radi utvrđivanja tehničkih svojstava drvene konstrukcije prema točki H.2.5.1 ovoga Priloga potrebno je prikupiti odgovarajuće podatke o drvenoj konstrukciji u opsegu i mjeri koji omogućavaju procjenu stupnja ispunjavanja bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, požarne otpornosti i drugih bitnih zahtjeva za građevinu prema odredbama posebnih propisa.

H.3 Održavanje drvenih konstrukcija
H.3.1 Radnje u okviru održavanje drvenih konstrukcija treba provoditi prema odredbama ovoga Priloga i normama na koje upućuje ovaj Prilog, te odgovarajućom primjenom odredaba ostalih Priloga ovoga Propisa.
H.3.2 Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja drvene konstrukcije provodi se sukladno zahtjevima projekta drvene konstrukcije, ali ne rjeđe od:
a) 6 mjeseci za dijelove zaštite drvene konstrukcije koji služe za odvodnju (oluci i sl.), odnosno prema Prilogu »E« ovoga Propisa,
b) 1 godine za dijelove drvene konstrukcije koji su izloženi učestalim promjenama sadržaja vode,
c) 3 godine za dijelove drvene konstrukcije koji se nalaze u prostoru sa otežanim strujanjem zraka,
d) 10 godina za dijelove drvene konstrukcije koji se nalaze u prostoru sa osiguranim dobrim provjetravanjem.
H.3.3 Način obavljanja pregleda određuje se projektom drvene konstrukcije, a uključuje najmanje:
a) vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina, nastanka ili širenja biološke zaraze drva (gljivama i/ili insektima) te drugih oštećenja bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine,
b) utvrđivanja stanja sloja zaštitnog premaza elemenata drvene konstrukcije
c) utvrđivanje veličine progiba glavnih nosivih elemenata drvene konstrukcije za slučaj osnovnog djelovanja, ako se na temelju vizualnog pregleda opisanog u podtočki a) sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti,
d) utvrđivanje sadržaja vode.
H.3.4 Dokumentaciju iz točaka H.3.2 i H.3.3 te drugu dokumentaciju o održavanju drvene konstrukcije dužan je trajno čuvati vlasnik građevine.

H.4. Popis normi

H.4.1 Norme za izvođenje i održavanje
HRN EN 1995-1-1:2010
Projektiranje drvenih konstrukcija – Dio 1-1: Općenito – Zajednička pravila i pravila za građevine (EN 1995-1-1:2004+AC:2006)
HRN ENV 12872:2002
Ploče na osnovi drva – Smjernice za uporabu nosivih ploča za podove, zidove i stropove (ENV 12872:2000)
HRN EN 13183-1:2008
Sadržaj vlage piljenog drva – 1. dio: Određivanje gravimetrijskom metodom (EN 13183-1:2002+AC:2003)
HRN EN 13183-2:2008
Sadržaj vlage piljenog drva – 2. dio: Procjena metodom električnog otpora (EN 13183-2:2002+AC:2003)
HRN EN 594:2006
Drvene konstrukcije – Metode ispitivanja – Određivanje nosivosti i krutosti drvenih okvirnih zidnih panela (EN 594:1995)
HRN EN 595:2006
Drvene konstrukcije – Metode ispitivanja – Ispitivanje nosivosti i deformabilnosti rešetkastih nosača (EN 595:1995)
HRN EN 596:2006
Drvene konstrukcije – Metode ispitivanja – Ispitivanje zidova od ploča na osnovi drva na djelovanje udara mekog tijela (EN 596:1995)
HRN EN 1195:2006
Drvene konstrukcije – Metode ispitivanja – Ponašanje nosivih drvenih podova (EN 1195:1997)
HRN U.M1.046:1984
Ispitivanje mostova pokusnim opterećenjem
HRN U.M1.047:1987
Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterećenjem i ispitivanje do sloma
HRN EN 302-1:2005
Adhezivi za nosive drvene konstrukcije – Metode ispitivanja – 1.dio: Određivanje čvrstoće prionljivosti u uzdužnoj posmičnoj čvrstoći (EN 302-1:2004)
HRN EN 302-2:2005
Adhezivi za nosive drvene konstrukcije – Metode ispitivanja – 2.dio: Određivanje otpornosti na raslojavanje (EN 302-2:2004)
HRN EN 302-3:2005
Adhezivi za nosive drvene konstrukcije – Metode ispitivanja – 3.dio: Određivanje učinka oštećenja kiselinom na drvena vlakna promjenom temperature i vlažnosti na poprečnu posmičnu čvrstoću (EN 302-3:2004)
HRN EN 302-4:2005
Adhezivi za nosive drvene konstrukcije – Metode ispitivanja – 4.dio: Određivanje učinaka promjene dimenzija drveta na posmičnu čvrstoću (EN 302-4:2004)
HRN EN 205:2005
Adhezivi – Adhezivi za drvo za nekonstrukcijske primjene – Određivanje posmične čvrstoće preklopnih spojeva (EN 205:2003)
nHRN EN 15416-1:2008
Adhezivi za nosive drvene konstrukcije osim fenolnih i aminoplastičnih adheziva – Metode ispitivanja – 1.dio: Statičko ispitivanje pojedinačnih povezanih uzoraka pri tlačnom posmiku (prEN 15416-1)
nHRN EN 15416-2:2008
Adhezivi za nosive drvene konstrukcije osim fenolnih i aminoplastičnih adheziva – Metode ispitivanja – 2.dio: Statičko ispitivanje višestrukih povezanih uzoraka pri tlačnom posmiku (prEN 15416-2)
nHRN EN 15416-3:2008
Adhezivi za nosive drvene konstrukcije osim fenolnih i aminoplastičnih adheziva – Metode ispitivanja – 3.dio: Deformacija puzanja pri cikličkim klimatskim uvjetima na uzorcima opterećenim savijajućim posmikom (prEN 15416-3)