Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i dozvole za upravljanje željezničkom infrastrukturom

NN 121/2007 (26.11.2007.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i dozvole za upravljanje željezničkom infrastrukturom

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

3524

Na temelju članka 6. stavka 5. i članka 18. stavka 4. Zakona o željeznici (»Narodne novine« br. 123/03,30/04 i 79/07) ministar mora, turizma, prometa i razvitka, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA DOZVOLE ZA OBAVLJANJE USLUGA ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA I DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za obav­ljanje usluga željezničkog prijevoza i dozvole za upravljanje željezničkom infrastrukturom (»Narodne novine« br. 127/05) članak 7. mijenja se i glasi:

»Članak 7.

Za dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz članka 3. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika službena osoba koja u upravnom postupku odlučuje o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu pribavit će sljedeće dokumente:
– točka 1. i 2. stavka 1. – izvadak iz sudskog registra
– točka 3. stavka 1. – potvrdu mjerodavnog suda
– točka 4. stavka 1. – izvadak iz kaznene evidencije ili potvrdu odgovarajućih sudskih ili upravnih tijela za odgovornu osobu
– stavka 2. – izvadak iz kaznene evidencije ili potvrdu odgovarajućih sudskih ili upravnih tijela.
Podnositelj zahtjeva je dužan, kao dokaz da ispunjava uvjet iz članka 3. stavka 1. točka 8. uz zahtjev priložiti potvrdu ili izjavu osiguravajućeg društva ili drugi dokument kojim iskazuje ili dokazuje način sposobnost plaćanja zahtjeva za naknadu štete koja nastane kao posljedica obavljanja djelatnosti koja je predmet dozvole.«

Članak 2.

U članku 11. stavak 1. se mijenja i glasi:

»Članak 11.

Za dokazivanje da upravitelj infrastrukture ispunjava uvjete iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika, službena osoba koja u upravnom postupku odlučuje o zahtjevu za izdavanje dozvole za upravljanje željezničkom infrastrukturom pribavit će sljedeće dokumente:
– točka 1. – izvadak iz sudskog registra
– točka 3. – potvrdu mjerodavnog suda
– točka 4. – izvadak iz kaznene evidencije ili potvrdu odgovarajućih sudskih ili upravnih tijela za odgovornu osobu.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/05-02/96
Urbroj: 530-08-07-4
Zagreb, 13. studenoga 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.