Plan i program mjera specifične zdravstvene zaštite radnika

NN 122/2007 (28.11.2007.), Plan i program mjera specifične zdravstvene zaštite radnika

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3539

Na temelju članka 17. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 121/03, 48/05 i 85/06) na prijedlog Hrvatskog zavoda za medicinu rada, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora, ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PLAN I PROGRAM

MJERA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA

I.

Planom i programom mjera specifične zdravstvene zaštite radnika utvrđuju se mjere specifične zdravstvene zaštite radnika te se utvrđuju subjekti (izvršitelji i sudionici), koji su obvezni osigurati i provoditi mjere zdravstvene zaštite radnika.
Ciljevi provedbe Plana i programa mjera specifične zdravstvene zaštite radnika jesu:
1. povećati razinu zdravlja radnika u cjelini uz smanjenje prevalencije čimbenika rizika za zdravlje provedbom programa promocije zdravlja,
2. smanjiti pobol, smrtnost i invalidnost od bolesti, ozljeda i stanja na koja se može djelovati preventivnim mjerama i učinkovitom zdravstvenom zaštitom,
3. provedba posebne skrbi za unapređenje zdravlja radnika pod povećanim rizikom.

II.

PLAN I PROGRAM MJERA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1. PROGRAM MJERA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU KOJE OSIGURAVA HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

Mjere specifične zdravstvene zaštite radnika iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu koje osigurava Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Zavod) jesu:
1.1. Preventivni pregledi radnika s obzirom na radne uvjete te opasnosti, štetnosti i napore pri obavljanju poslova
1.1.1. Prethodni pregled radnika prije zaposlenja na poslovima s posebnim uvjetima rada, te kod premještaja na te poslove

Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.
Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.
Izvršitelji: Tim medicine rada, a prema vrsti pregleda hematološko-biokemijski laboratorij, toksikološki laboratorij, psiholog, specijalisti drugih specijalnosti
Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac, Zavod.

Tablica 1. POSLOVI ZA KOJE JE POTREBAN PRETHODNI PREGLED PREMA PROPISIMA O POSLOVIMA S POSEBNIM UVJETIMA RADA
A) POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA

A) POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA

1.

Rukovanje i upravljanje strojevima i uređajima na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti zaštita od mehaničkih opasnosti;– Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnosti od alata, strojeva, opreme

2.

Upravljanje i rukovanje samohodnim strojevima na mehanizirani pogon – Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu /upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i transporterima

3.

Rukovanje uređajima na postrojenju za dobivanje i preradu sirove nafte i plina

4.

Rukovanje kotlovskim postrojenjima, kompresorskim stanicama i drugim energetskim postrojenjima, stanicama i posudama s komprimiranim plinovima

5.

Upravljanje dizalicama na mehanizirani pogon

6.

Signalista

 

– vezivanje tereta, davanje upozorenja pri radu s dizalicom, usmjeravanje prometa, davanje upozorenja na opasnost i dr.

7.

Rukovanje uređajima na postrojenjima za uskladištenje i preradu lakozapaljivih i eksplozivnih tekućina i plinova

8.

Ronilački poslovi

9.

Rukovanje uređajima za opskrbu zrakom radnika u rudnicima, kesonima i pri obavljanju ronilačkih poslova

10.

Montaža, održavanje i ispitivanje električnih instalacija, uređaja i postrojenja napona većeg od 250 V i napona 220 V s posebnim zahtjevima

11.

Građevinsko-montažni poslovi na podizanju skela, postavljanja oplata i ograda

12.

Izrada eksploziva i rukovanje eksplozivom (svi poslovi u procesu izrade baruta i drugih eksploziva, pakiranje, skladištenje i manipulacija u primjeni, uključivo i poslovi pomoćnika palioca mina)

13.

Punjenje i paljenje mina

14.

Vatrogasaca

15.

S teškim fizičkim naprezanjem

a.

ručno dizanje ili nošenje tereta težih od 25 kg za muškarce i težih od 15 kg za žene;

b.

poslovi koji se obavljaju pretežno u nefiziološkim i u prisilnim položajima tijela

16.

Za poslove koji se izvode na visini – poslovi koji se makar povremeno izvršavaju s površine podignute više od tri metra od okolne površine, ako se primjenom osnovnih pravila zaštite na radu ne može spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta rada)

17.

Pregled radnika izloženih naporima:

-

statodinamički napor

-

dinamički napor (fizički rad),

-

statički napor (zadržavanje jednog položaja tijela)

-

ponavljani pokreti

POSLOVI KOD KOJIH JE RADNIK U TOKU PRETEŽNOG DIJELA PUNOG RADNOG VREMENA IZLOŽEN FIZIKALNIM ILI KEMIJSKIM ŠTETNOSTIMA:

18.

Nepovoljnoj mikroklimi (poslovi koji se izvršavaju u radnim prostorijama u kojima je iz tehnoloških razloga mikroklima izvan standarda ili izvan fizioloških granica zbog visoke temperature i visoke relativne vlage; poslovi koji se obavljaju pod utjecajem hladnoće, kao što je rad u hladnjacima)

19.

Buci (poslovi koji se izvršavaju u prostoru u kome je moguća jačina buke u razini uha veća od 90 dB, bez obzira na smještaj izvora buke)

20.

Vibracijama i potresanju koja se prenose na dio tijela

21.

Vibracijama i potresanju koja se prenose na cijelo tijelo rad­nika

22.

Povišenom atmosferskom tlaku (poslovi koji se obavljaju u kesonu)

23.

Neionizirajućem zračenju (poslovi s izvorima mikrovalnih, visokofrekventnih, ultraljubičastih, infracrvenih i laserskih zračenja i drugi poslovi koji se obavljaju u okolini u kojoj se koriste izvori tih zračenja)

24.

Nefibrogenim prašinama (poslovi koji se izvršavaju u okolini s onečišćenjem zraka prašinom metala, drva, cementa i drugim prašinama sa sadržajem SiO2 manjim od 1%)

25.

Organskim prašinama (poslovi koji se obavljaju u okolini gdje nastaju prašine pamuka, lana, konoplje, pljesnivog sijena, brašna, pljesnivog ječma, životinjskih dlaka i druge organske prašine)

26.

Prašini i dimu olova i njegovih anorganskih spojeva

27.

Tetraetil olovu

28.

Parama žive i prašini živinih spojeva

29.

Kromu i njegovim spojevima

30.

Niklu i njegovim spojevima

31.

Prašini i dimovima mangana i spojeva

32.

Prašini i dimovima kadmija

33.

Prašini i dimovima vanadija, selena i platine

34.

Prašini tvrdog metala

35.

Uranu i njegovim spojevima

36.

Prašini i dimu berilija

37.

Parama i prašini arsena i njegovih spojeva

38.

Prašini i dimovima fosfora i njegovih spojeva

39.

Plinovitim nadražljivcima

40.

Fluoru i njegovim spojevima

41.

Ugljičnom monoksidu

42.

Cijanovodiku

43.

Ugljičnom disulfidu

44.

Glikolima

45.

Parama nafte i derivata

46.

Spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen).

47.

Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton)

48.

Halogenim derivatima ugljikovodika – Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili)

49.

Vinil klorid monomeru

50.

Benzenu

51.

Homolozima benzena

52.

Nitro o derivatima benzena

53.

Amino derivatima benzena

54.

Kemijskim i drugim tvarima u proizvodnji i preradi umjetnih smola i plastičnih masa

55.

Organofosfornim i karbamatnim pesticidima

56.

Drugim pesticidima

57.

Prašini umjetnih gnojiva

58.

Biološkim agensima

59.

Rad s računalom

60.

Rad pri ručnom prenošenju tereta

61.

Rad na poslovima čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti

62.

Rad na poslovima privatnog detektiva

63.

Rad s izvorima ionizirajućih zračenja

64.

Rad na poslovima vozača kojima je to osnovno zanimanje – Pregled radnika koji sudjeluju u javnom prometu

65.

Pregledi radnika koji rade na željeznici

66.

Rad na poslovima državnih službenika na poslovima osiguranja u kaznionicama i zatvorima uprave za zatvorski sustav

67.

Rad na poslovima rukovanja lijekovima koji sadrže citotoksične tvari

68.

Rad na poslovima članova posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe

69.

Rad na poslovima pirotehničara

70.

Rad na poslovima obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva

71.

Rad na poslovima na kojima su radnici izloženi karcinogenim i/ili mutagenim tvarima

72.

Rad na poslovima zrakoplovnog osoblja

73.

Rad na poslovima na kojima su radnici izloženi azbestu

74.

Rad na poslovima pripadnika oružanih snaga

75.

Rad na poslovima policijskih službenika

1.1.2. Periodični pregled radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada
Po utvrđenoj metodologiji obavljanje ciljanih pregleda usmjerenih na one organe, organske sustave i simptome koju su vezani za štetno djelovanje procesa rada ili uvjeta rada. Pregledi se obavljaju kod svih radnika zaposlenih na poslovima s posebnim uvjetima rada u propisanim rokovima.
Izvršitelji: Tim medicine rada, a prema vrsti pregleda hematološko-biokemijski laboratorij, toksikološki laboratorij, psiholog, specijalisti drugih specijalnosti
Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac, Zavod.
Tablica Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac, Zavod

2. POSLOVI NA KOJIMA JE OBVEZNO PROVOĐENJE PERIODIČNIH PREGLEDA ZA POSLOVE S POSEBNIM UVJETIMA RADA

POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA

ROK ZA PONOVNU PROVJERU

ZDRAVSTVENOG STANJA

PSIHIČKE SPOSOBNOSTI

– Rukovanje i upravljanje strojevima i uređajima na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti zaštita od mehaničkih opasnosti;

48 mjeseci

48 mjeseci

– Upravljanje i rukovanje samohodnim strojevima na mehanizirani pogon

24 mjeseca

48 mjeseci

– Rukovanje uređajima na postrojenju za dobivanje i preradu sirove nafte i plina

24 mjeseca

48 mjeseci

Rukovanje kotlovskim postrojenjima, kompresorskim stanicama i drugim energetskim postrojenjima, stanicama i posudama s komprimiranim plinovima

24 mjeseca

48 mjeseci

Upravljanje dizalicama na mehanizirani pogon

24 mjeseca

48 mjeseci

Signalista

– vezivanje tereta, davanje upozorenja pri radu s dizalicom, usmjeravanje prometa, davanje upozorenja na opasnost i dr.

24 mjeseca

48 mjeseci

Rukovanje uređajima na postrojenjima za uskladištenje i preradu lako zapaljivih i eksplozivnih tekućina i plinova

48 mjeseci

48 mjeseci

Ronilački poslovi

12 mjeseci

24 mjeseca

Rukovanje uređajima za opskrbu zrakom radnika u rudnicima, kesonima i pri obavljanju ronilačkih poslova

48 mjeseci

48 mjeseci

Montaža, održavanje i ispitivanje električnih instalacija, uređaja i postrojenja napona većeg od 250 V i napona 220 V s posebnim zahtjevima

48 mjeseci

48 mjeseci

Građevinsko-montažni poslovi na podizanju skela, postavljanja oplata i ograda

24 mjeseca

 

Izrada eksploziva i rukovanje eksplozivom (svi poslovi u procesu izrade baruta i drugih eksploziva, pakiranje, skladištenje i manipulacija u primjeni, uključivo i poslovi pomoćnika palioca mina)

24 mjeseca

48 mjeseci

Punjenje i paljenje mina

12 mjeseci

24 mjeseca

Poslovi vatrogasaca

24 mjeseca

48 mjeseci

Poslovi s teškim fizičkim naprezanjem

– ručno dizanje ili nošenje tereta težih od 25 kg za muškarce i težih od 15 kg za žene;

– poslovi koji se obavljaju pretežno u nefiziološkim i u prisilnim položajima tijela

24 mjeseca

 

Poslovi koji se izvode na visini – poslovi koji se makar povremeno izvršavaju s površine podignute više od tri metra od okolne površine, ako se primjenom osnovnih pravila zaštite na radu ne može spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta rada

12 mjeseci

 

Poslovi u nepovoljnoj mikroklimi (poslovi koji se izvršavaju u radnim prostorijama u kojima je iz tehnoloških razloga mikroklima izvan standarda ili izvan fizioloških granica zbog visoke temperature i visoke relativne vlage; poslovi koji se obavljaju pod utjecajem hladnoće, kao što je rad u hladnjacima)

– 24 mjeseca, ako se rad obavlja u mikroklimi izvan standarda,

– 12 mjeseci, ako se rad obavlja u mikroklimi izvan fizioloških granica

 

Poslovi koji se izvode u buci (poslovi koji se izvršavaju u prostoru u kome je moguća jačina buke u razini uha veća od 90 dB, bez obzira na smještaj izvora buke)

24 mjeseca

 

Poslovi pri izloženosti vibracijama i potresanju (poslovi koji se obavljaju rukovanjem strojeva i alata pri kojima nastaju visoko ili niskofrekventne vibracije ili potresanja koja se prenose na dio tijela)

24 mjeseca

 

Poslovi pri izloženosti vibracijama i potresanju (poslovi koji se obavljaju rukovanjem strojeva i alata pri kojima nastaju visoko ili niskofrekventne vibracije ili potresanja koja se prenose na cijelo tijelo radnika)

24 mjeseca

 

Poslovi pri povišenom atmosferskom tlaku (poslovi koji se obavljaju u kesonu)

12 mjeseci

 

Poslovi s izloženošću neionizirajućem zračenju (poslovi s izvorima mikrovalnih, visokofrekventnih, ultraljubičastih, infracrvenih i laserskih zračenja i drugi poslovi koji se obavljaju u okolini u kojoj se koriste izvori tih zračenja)

24 mjeseca

48 mjeseci

Poslovi na kojima su radnici izloženi nefibrogenim prašinama (poslovi koji se izvršavaju u okolini s onečišćenjem zraka prašinom metala, drva, cementa i drugim prašinama sa sadržajem SiO2 manjim od 1%)

24 mjeseca

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi fibrogenim prašinama – osim azbesta

12 mjeseci

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi organskim prašinama (poslovi koji se obavljaju u okolini gdje nastaju prašine pamuka, lana, konoplje, pljesnivog sijena, brašna, pljesnivog ječma, životinjskih dlaka i druge organske prašine)

24 mjeseca

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi prašini i dimu olova i njegovih anorganskih spojeva

12 mjeseci

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi tetraetil olovu

12 mjeseci

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi parama žive i prašini živinih spojeva

12 mjeseci

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi izložen kromu i njegovim spojevima

12 mjeseci

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi niklu i njegovim spojevima

12 mjeseci

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi prašini i dimovima mangana i spojeva

12 mjeseci

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi prašini i dimovima kadmija

12 mjeseci

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi prašini i dimovima vanadija

12 mjeseci

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi prašini i dimovima selena

12 mjeseci

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi prašini i dimovima platine

12 mjeseci

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi prašini tvrdog metala

12 mjeseci

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi uranu i njegovim spojevima

12 mjeseci

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi prašini i dimu berilija

12 mjeseci

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi parama i prašini arsena i njegovih spojeva

12 mjeseci

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi prašini i dimovima fosfora i njegovih spojeva

24 mjeseca

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi kiselinama i lužinama

12 mjeseci

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi plinovitim nadražljivcima

24 mjeseca

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi fluoru i njegovim spojevima

 

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi ugljičnom monoksidu

24 mjeseca

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi cijanovodiku

24 mjeseca

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi ugljičnom disulfidu

24 mjeseca

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi glikolima

24 mjeseca

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi parama nafte i derivata

24 mjeseca

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi halogenim derivatima ugljikovodika

12 mjeseci

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi vinil klorid monomeru

12 mjeseci

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi benzenu

12 mjeseci

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi homolozima benzena

12 mjeseci

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi nitro o derivatima benzena

12 mjeseci

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi amino derivatima benzena

12 mjeseci

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi kemijskim i drugim tvarima u proizvodnji i preradi umjetnih smola i plastičnih masa

12 mjeseci

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi organofosfornim i karbamatnim pesticidima

12 mjeseci

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi drugim pesticidima (poslovi koji se obavljaju u radnim procesima proizvodnje ili primjene nikotina, piretrina, metilbromida, parakvata, kloriranih ugljikovodika, dinitrofenola i drugih pesticida)

12 mjeseci

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi prašini umjetnih gnojiva

24 mjeseca

 

Poslovi na kojima su radnici izloženi biološkim agensima

24 mjeseca

 

1.1.3. Preventivni pregledi radnika kod kojih je obvezna provjera zdravstvenog stanja prema posebnim propisima
Po utvrđenoj metodologiji obvezno je obavljanje kliničkih pregleda, funkcionalno ispitivanje organa i organskih sustava uz dodatne dijagnostičke pretrage prije zapošljavanja te tijekom zapošljavanja. Vremenski razmaci, opseg i način provođenja pregleda određeni su posebnim propisima. Pregledu podliježu osobe kojima je osnovno zanimanje upravljanje cestovnim, željezničkim i zrakoplovnim prijevoznim sredstvima, osobe koje profesionalno drže i nose oružje, detektivi, čuvari i zaštitari u privatnoj zaštiti, radnici srednjih škola i učeničkih domova, pomorci, osobe izložene ionizirajućim i neionizirajućim zračenjima, osobe koje rade s otrovima, osobe koje rade sa citostaticima, pirotehničari, članovi profesionalnih vatrogasnih postrojbi i drugi radnici sukladno posebnim propisima.
Izvršitelji: Tim medicine rada, prema vrsti pregleda hematološko-biokemijski laboratorij, toksikološki laboratorij, psiholog, specijalisti drugih specijalnosti
Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac, Zavod, drugi sudionici.

Tablica 3. PERIODIČNI PREGLEDI RADNIKA KOD KOJIH JE OBVEZNA PROVJERA ZDRAVSTVENOG STANJA PREMA POSEBNIM PROPISIMA

POSLOVI/IZLOŽENOST PREMA POSEBNIM PROPISIMA

ROK ZA PONOVNU PROVJERU

ZDRAVSTVENOG STANJA

PSIHIČKE SPOSOBNOSTI

Rad s računalom

 

– najmanje svake dvije godine za radnike koji koriste korekcijska pomagala, – Radnici imaju pravo na pregled vida kod specijalista oftalmologa ako se pri pregledu utvrdi da je specijalistički pregled potreban

 

Ručno prenošenje tereta

24 mjeseca kada prema odredbama posebnog pravilnika o teretima  posao ima karakteristike posla s posebnim uvjetima rada

 

Čuvari i zaštitari u privatnoj zaštiti

Čuvari: svakih 60 mjeseci

Zaštitar: svakih 36 mjeseci

Čuvari: 72 mjeseca Zaštitar: svakih 36 mjeseci

Detektivi

svakih 24 mjeseca

svakih 24 mjeseca

Rad s izvorima ionizirajućih zračenja

12 mjeseci

 

Vozači

Zdravstveni pregledi vozača kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje– 24 mjeseca

svaka 24 mjeseca

Državni službenici na poslovima osiguranja u kaznionicama i zatvorima uprave za zatvorski sustav

– kandidati za prijam u državnu službu na poslove osiguranja u kaznionicama i zatvorima; državni službenici na poslovima osiguranja u kaznionicama i zatvorima; –; kandidati za službenike odjela osiguranja: službenici odjela osigura¬nja u odgojnom zavodu svi 24 mjeseca

-

– kandidati za prijam u državnu službu na poslove osiguranja u kaznionicama i zatvorima; državni službenici na poslovima osiguranja u kaznionicama i zatvorima; –; kandidati za službenike odjela osiguranja: službenici odjela osiguranja u odgojnom zavodu svi 24 mjeseca

Rukovanje lijekovima koji sadrže citotoksične tvari

 

 

 

zdravstveni pregledi osoblja koje dolazi u dodir s lijekovima koji sadrže citotoksične tvari – 24 mjeseca

 

Poslovi s  rizikom zbog izlaganja azbestu

36 mjeseci

 

Članovi posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe

24 mjeseca

 

Pirotehničari

12 mjeseci

12 mjeseci

Osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Radnici koji provode DDD mjere -12 mjeseci

 

Zrakoplovno osoblje

– pomoćno zrakoplovno osoblje – 24 mjeseca
Kategorije zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja su:
Kategorija 1 – 12 mjeseci kod osoba koje nisu navršile 40 godina starosti, 6 mjeseci kod osoba s navršenih 40 godina starosti.
Kategorija 2 – 60 mjeseci kod osoba koje nisu navršile 30 godina starosti, 24 mjeseca kod osoba koje nisu navršile 50 godina starosti, 12 mjeseci kod osoba koje nisu navršile 65 godina starosti i 6 mjeseci s navršenih 65 godina starosti
Kategorija 3 – 24 mjeseci kod osoba koje nisu navršile 40 godina starosti, odnosno 12 mjeseci kod osoba s navršenih 40 ili više godina starosti.
Kategorija 4 – trajno do 50 godine starosti. S 50 godina starosti imatelj dozvole mora napraviti prethodni pregled i dalje je valjanost Svjedodžbe 48 mjeseci.
Kategorija 5– 60 mjeseci

– pomoćno zrakoplovno osoblje – 24 mjeseca
Kategorije zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja su:
Kategorija 1 – 12 mjeseci kod osoba koje nisu navršile 40 godina starosti, 6 mjeseci kod osoba s navršenih 40 godina starosti.
Kategorija 2 – 60 mjeseci kod osoba koje nisu navršile 30 godina starosti, 24 mjeseca kod osoba koje nisu navršile 50 godina starosti, 12 mjeseci kod osoba koje nisu navršile 65 godina starosti i 6 mjeseci s navršenih 65 godina starosti
Kategorija 3 – 24 mjeseci kod osoba koje nisu navršile 40 godina starosti, odnosno 12 mjeseci kod osoba s navršenih 40 ili više godina starosti.
Kategorija 4 – trajno do 50 godine starosti. S 50 godina starosti imatelj dozvole mora napraviti prethodni pregled i dalje je valjanost Svjedodžbe 48 mjeseci.
Kategorija 5– 60 mjeseci

Poslovi s  rizikom zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima

12 mjeseci

 

Pripadnici Oružanih snaga

– praćenje zdravstvenog stanja pripadnika Oružanih snaga djelatnih vojnih osoba, -osoba na civilno-vojnom školovanju na temelju ugovora o školovanju, -državni službenici i namještenici na rasporedu
Djelatni časnici i dočasnici

Djelatni časnici i dočasnici
– svakih 60 mjeseci za osobe mlađe od 45 godina života u godini pregleda
– svakih 36 mjeseci za osobe s navršenih 45 godina života i više  -Djelatni vojnici i mornari
– svake treće kalendarske godine.

 

– svakih 60 mjeseci za osobe mlađe od 45 godina života u godini pregleda
– svakih 36 mjeseci za osobe s navršenih 45 godina života i više
Djelatni vojnici i mornari
– svake treće kalendarske godine. Državni službenici i namještenici na rasporedu u Oružanim snagama
– svake pete kalendarske godine za osobe mlađe od 45 godina života u godini pregleda
– svake treće kalendarske godine za osobe s navršenih 45 godina života i više.
Djelatne vojne osobe, službenici i namještenici raspoređeni na ustrojbenim mjestima:
a) svake kalendarske godine
– letači (piloti aviona i helikoptera), letači navigatori i letači-tehničari (osim starijih od 40 godina života koji se na pregled upućuju svakih 6 mjeseci),
– padobranci i osob­lje kabinske posade stariji od 50 godina života,

Državni službenici i namještenici na rasporedu u Oružanim snagama
– svake pete kalendarske godine za osobe mlađe od 45 godina života u godini pregleda
– svake treće kalendarske godine za osobe s navršenih 45 godina života i više. praćenje zdravstvenog stanja pripadnika Oružanih snaga djelatnih vojnih osoba, -osoba na civilno-vojnom školovanju na temelju ugovora o školovanju, -državni službenici i namještenici na rasporedu  Djelatni časnici i dočasnici
– svakih 60 mjeseci za osobe mlađe od 45 godina života u godini pregleda
– svakih 36 mjeseci za osobe s navršenih 45 godina života i više
Djelatni vojnici i mornari
– svake treće kalendarske godine. Državni službenici i namještenici na rasporedu u Oružanim snagama
– svake pete kalendarske godine za osobe mlađe od 45 godina života u godini pregleda
– svake treće kalendarske godine za osobe s navršenih 45 godina života i više.
Djelatne vojne osobe, službenici i namještenici raspoređeni na ustrojbenim mjestima:
a) svake kalendarske godine

 

– pripadnici antiterorističke postrojbe Vojne policije,
– podmorničari, ronioci, pomorski diverzanti,
– pripadnici izvidničko-diverzantskih postrojbi,
– osobe na radu s izvorima ionizirajućeg zračenja,
– pirotehničari,

 

– djelatnici koji pretežiti dio radnog vremena rade na ustrojbenim mjestima koja su, prema opisu poslova mjesta s posebnim uvjetima rada, a za koja je u skladu s podzakonskim propisima i pravilnicima iz područja zaštite na radu i srodnim područjima predviđen zdravstveni pregled svake kalendarske godine,
– osobe na radu s otrovima 1. kategorije.
b) svake druge kalendarske godine
– osobe na poslovima radiološke, biološke i kemijske zaštite,
– stalni članovi posade na brodovima Oružanih snaga,
– padobranci i osoblje kabinske posade do 50 godina života,
– ovlaštene službene osobe u Vojnoj policiji i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga,

– letači (piloti aviona i helikoptera), letači navigatori i letači-tehničari (osim starijih od 40 godina života koji se na pregled upućuju svakih 6 mjeseci),
– padobranci i osoblje kabinske posade stariji od 50 godina života,
– pripadnici antiterorističke postrojbe Vojne policije,
– podmorničari, ronioci, pomorski diverzanti,
– pripadnici izvidničko-diverzantskih postrojbi,
– osobe na radu s izvorima ionizirajućeg zračenja,
– pirotehničari,
– djelatnici koji pretežiti dio radnog vremena rade na ustrojbenim mjestima koja su, prema opisu poslova mjesta s posebnim uvjetima rada, a za koja je u skladu s podzakonskim propisima i pravilnicima iz područja zaštite na radu i srodnim područjima predviđen zdravstveni pregled svake kalendarske godine,
– osobe na radu s otrovima 1. kategorije.b) svake druge kalendarske godine
– osobe na poslovima radiološke, biološke i kemijske zaštite,
– stalni članovi posade na brodovima Oružanih snaga,
– padobranci i osoblje kabinske posade do 50 godina života,

– pripadnici postrojbi za specijalna djelovanja,
– osobe na radu u barokomori (uz uvjet od najmanje 90 sati rada u godinu dana),
– osobe na radu s izvorima neionizirajućeg zračenja,
– osobe na radu s otrovima ostalih kategorija,
– djelatnici na poslovima zaštite štićenih osoba,
– djelatnici koji pretežiti dio radnog vremena rade na ustrojbenim mjestima koja su, prema  opisu poslova mjesta s posebnim uvjetima rada, a za koja je

 

u skladu s podzakonskim propisima i pravilnicima iz područja zaštite na radu i srodnim područjima pred¬viđen zdravstveni pregled svake druge kalendarske godine, c) svake treće kalendarske godine
– pripadnici gardijskih postrojbi (časnici, dočasnici i vojnici),
– pripadnici Vojne policije osim ovlaštenih službenih osoba i pripadnika antiterorističkih postrojbi vojne policije,
– pripadnici obavještajnih postrojbi,

– ovlaštene službene osobe u Vojnoj policiji i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga,
– pripadnici postrojbi za specijalna djelovanja,
– osobe na radu u barokomori (uz uvjet od najmanje 90 sati rada u godinu dana),
– osobe na radu s izvorima neionizirajućeg zračenja,
– osobe na radu s otrovima ostalih kategorija,
– djelatnici na poslovima zaštite štićenih osoba,
– djelatnici koji pretežiti dio radnog vremena rade na ustrojbenim mjestima koja su, prema opisu poslova mjesta s posebnim uvjetima rada, a za koja je u skladu s podzakonskim propisima i pravilnicima iz područja zaštite na radu i srodnim područjima pred¬viđen zdravstveni pregled svake druge kalendarske godine, c) svake treće kalendarske godine
– pripadnici gardijskih postrojbi (časnici, dočasnici i vojnici),
– pripadnici Vojne policije osim ovlaštenih službenih osoba i pripadnika antiterorističkih postrojbi vojne policije,
– pripadnici obavještajnih postrojbi,
– ostalo zrakoplovno-tehničko osoblje koje obavlja

– ostalo zrakoplovno-tehničko osoblje koje obavlja poslove održavanja i preinake zrakoplova i zrakoplovnih uređaja ili se bavi poslovima u svezi utvrđivanja uvjeta leta i postupcima pripreme leta.-. Pripadnici Oružanih snaga raspoređeni ili operativno izmješteni na ustrojbeno mjesto vozača motornih vozila, a rok i sadržaj pregleda određuje se u skladu s propisima Republike Hrvatske kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost za vozača motornih vozila kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje i propisima Ministarstva obrane kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost vozača specijalnih motornih vozila u Oružanim snagama, važećim na dan pregleda.

 

– Pripadnici Oružanih snaga kojima je rješenjem utvrđen postotak tjelesnog oštećenja (invaliditet) – svake druge kalendarske godine.

poslove održavanja i preinake zrakoplova i zrakoplovnih uređaja ili se bavi poslovima u svezi utvrđivanja uvjeta leta i postupcima pripreme leta.Pripadnici Oružanih snaga raspoređeni ili operativno izmješteni na ustrojbeno mjesto vozača motornih vozila, a rok i sadržaj pregleda određuje se u skladu s propisima Republike Hrvatske kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost za vozača motornih vozila kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje i propisima Ministarstva obrane kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost vozača specijalnih motornih vozila u Oružanim snagama, važećim na dan pregleda.
– Pripadnici Oružanih snaga kojima je rješenjem utvrđen postotak tjelesnog oštećenja (invaliditet) – svake druge kalendarske godine.

Poslovi zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova

– policijski službenici specijalne i interventne policije, protueksplozijske zaštite te u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za posebne poslove sigurnosti 24 mjeseca
– policijski službenici SSS, VŠS i VSS u Ravnateljstvu policije, policijskim upravama i policijskim postajama 60 mjeseci
– policijski službenici  SSS, VŠS i VSS u drugim ustrojstvenim jedinicama  60 mjeseci  

– policijski službenici specijalne i interventne  policije, protueksplozijske zaštite te u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za posebne poslove sigurnosti 24 mjeseca
– policijski službenici SSS, VŠS i VSS u Ravnateljstvu policije, policijskim upravama i policijskim postajama 60 mjeseci
– policijski službenici  SSS, VŠS i VSS u drugim ustrojstvenim jedinicama 60 mjeseci

1.1.4. Preventivni pregledi/anketiranje radnika zaposlenih u radnim procesima s povećanim rizikom po zdravlje
Praćenje zdravlja radnika zaposlenih u radnim procesima s povećanim rizikom po zdravlje provodi se preventivnim ciljanim pregledima radnika i/ili primjenom upitnika o zdravstvenim tegobama radnika kod radnika koji nisu pretežiti dio radnog vremena izloženi naporima, opasnostima i štetnostima, za koje je poznato da mogu biti uzrok ozljede na radu ili profesionalne bolesti. Pregledi ili su usmjereni na sprječavanje i rano otkrivanje bolesti koje su u potpunosti ili dijelom uzrokovane radnim uvjetima ili koje uvjeti rada mogu pogoršati.

Tablica 3.

Poslovi na kojima izloženost ne prelazi pretežiti dio radnog vremena

ROK ZA PROVOĐENJE
ANKETE

– ponavljajući pokreti

12 mjeseci

– rad u nadražljivcima (radno vrijeme kraće od pretežitog radnog vremena)

24 mjeseca

– rad s organskim otapalima (radno vrijeme kraće od pretežitog radnog vremena)

12 mjeseci

– rad u prisilnom položaju tijela

12 mjeseci

– rad na rukovodećem radnom mjestu

12 mjeseci

– noćni rad

12 mjeseci

– smjenski rad

12 mjeseci

– izloženost štetnostima s alergogenim potencijalom (dišnim i/ili kožnim)

24 mjeseca

– rad u proizvodnji organofosfornih pesticida i karbamata

acetilholinesteraza u serumu prije početka sinteze i tjedan dana nakon početka sinteze

– rad sa organofosfornih i karbamatnih pesticida u zaštiti

acetilholinesteraza u serumu prije početka zaštite bilja i tjedan dana nakon početka zaštite bilja

Izvršitelji: Tim medicine rada, a prema vrsti pregleda hematološko-biokemijski laboratorij, toksikološki laboratorij, psiholog, specijalisti drugih specijalnosti
Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac, Zavod.

1.1.5. Preventivni pregled radnika koji se češće ozljeđuju na radu
Obavljanje pregleda s funkcionalnim ispitivanjima i dodatnom obradom radnika ovisno o ozljedi. Po potrebi se obavlja i ispitivanje uvjeta rada te procjena opasnosti. Svrha pregleda jest otkrivanje uzroka čestih ozljeđivanja na radu te predlaganje odgovarajućih mjera. Pregledu podliježu svi radnici koji se ozljeđuju češće od ostalih na radu ili u istoj grani djelatnosti.
Izvršitelji: Tim medicine rada, prema indikaciji drugi specijalisti, psiholog
Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac, Zavod.
1.1.6. Praćenje zdravstvenog stanja radnika i/ili umirovljenika koji su ili su bili izloženi posebnim opasnostima po zdravlje
Preventivni pregledi radnika i/ili umirovljenika koji su bili izloženi štetnim profesionalnim čimbenicima na prijašnjem radnom mjestu, kao što su npr. fibrogene prašine i karcinogeni. Procjenjivanje zdravstvenog stanja i utjecaja štetnosti na zdravlje.
Izvršitelji: Tim medicine rada, HZMR, a prema vrsti pregleda hematološko-biokemijski laboratorij, psiholog, specijalisti drugih specijalnosti
Sudionici: Tražitelj usluge.
1.2. Promocija zdravlja i prevencija bolesti
1.2.1. Savjetovanje o zdravlju, sigurnosti, organizaciji i zaštitnim sredstvima

Davanje savjeta na grupnoj razini predstavlja informiranje radnika o zdravstvenim rizicima u radnim procesima. Obuhvaća informativne sastanke vezane uz opasnosti po zdravlje prisutne u pojedinim radnim procesima te načinima zaštite od njihovog štetnog djelovanja (npr.edukacija o kemijskim, biološkim, fizikalnim štetnostima, mutagenima, karcinogenima i teratogenima, citostaticima, pravilnom dizanju i nošenju teških tereta, korištenju odmora tijekom rada, upotrebi osobnih zaštitnih sredstava te drugim mjerama prevencije i zaštite od ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti vezanih uz rad). Ovom mjerom treba obuhvatiti sve radnike koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada i na radnim mjestima s povećanim rizikom po oštećenje zdravlja.
Izvršitelji: Tim medicine rada u suradnji s Hrvatskim zavodom za medicinu rada (u daljnjem tekstu: HZMR).
Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac, Zavod.

Savjetovanje o zdravlju, sigurnosti, organizaciji i zaštitnim sredstvima

1 savjetovanje godišnje na razini tvrtke s više od 5 zaposlenih

1.2.2. Savjetovanje o zdravlju i sigurnosti
Davanje savjeta na individualnoj razini obuhvaća savjetovanje radnika zbog problema vezanih uz utjecaj rada na zdravlje. Savjetovanje se obavlja na zahtjev radnika koji ima tegobe koje povezuje uz utjecaj radnog mjesta. Ovom mjerom treba obuhvatiti sve zaposlene radnike.
Izvršitelji: Tim medicine rada
Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac, Zavod.
1.2.3. Obvezno cijepljenje
Cijepljenje se provodi ovisno o riziku radnog mjesta, a prema programu Zavoda
Izvršitelji: izabrani timovi medicine rada
Izvršitelji: Tim medicine rada u u suradnji sa zavodima za javno zdravstvo, HZMR
Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac, Zavod
1.2.4. Promocija zdravlja korištenjem zdravstveno-edukativnih materijala
Provođenje izradom i raspodjelom pisanih materijala usmjerenih savjetovanju i prosvjećivanju, poticanju prihvaćanja novih znanja i načina života i rada u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja na radu. Ovom mjerom treba obuhvatiti sve radnike koji rade na poslovima s povećanim rizicima po zdravlje.
Izvršitelji: Tim medicine rada u suradnji s HZMR-om
Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac, Zavod.
1.2.5. Edukacija radnika o praktičkoj primjeni preventivnih mjera za očuvanje zdravlja na radu – savjetovanje za kineziterapijske postupke
Daju se upute za temeljne rehabilitacijske postupke (upute o razgibavanju, aktivne i pasivne vježbe).
Educiranje radnika o individualnim praktičnim mjerama za očuvanje zdravlja na radnim mjestima potencijalno opasnim po zdravlje (npr. upute o vježbama i razgibavanju pri radu u prisilnom položaju, aktivne i pasivne vježbe, vježbe disanja). Ova mjera se može provoditi grupno i individualno, a obuhvaća sve radnike koji rade na poslovima s povećanim rizicima po zdravlje.
Ocjenjivanje zdravstvenog stanja, osobito u odnosu na funkcionalno stanje lokomotornog, kardiovaskularnog i dišnog sustava.
Individualno zdravstveno prosvjećivanje i savjetovanje o prevenciji ozljeda i najučestalijih bolesti vezanih uz rad. Edukacija se provodi za sve radnike koji rade na rizičnim radnim mjestima najmanje jedanput u dvije godine.
Izvršitelji: Tim medicine rada u suradnji sa HZMR-om
Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac, Zavod.
1.2.6. Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti kojima su izloženi
Edukacijom su obuhvaćeni svi radnici. Provodi se jedanput u godini u svim tvrtkama u kojima specijalist medicine rada pruža usluge specifične zdravstvene zaštite.
Izvršitelji: Tim medicine rada
Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac, Zavod.
1.2.7. Edukacija radnika o pružanju prve pomoći ovisno o štetnostima radnog mjesta
Izvršitelji: Tim medicine rada
Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac, Zavod
1.2.8. Organiziranje prva pomoći i hitne medicinske pomoći u slučaju nesreće na radu
Izvršitelji: Tim hitne medicinske pomoći, specijalist medicine rada, liječnik/specijalist opće/obiteljske medicine, ostale zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici najbliži mjestu ozljede
Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac, Zavod
1.3. Ocjenjivanje uvjeta rada radi zaštite od profesionalnih bolesti i ozljeda na radu
1.3.1. Ocjenjivanje uvjeta rada radi zaštite od profesionalnih bolesti i ozljeda na radu
Provodi se redovitim obilascima radnih mjesta najmanje jedanputa godišnje prema unaprijed planiranom rasporedu, a obvezno kod promjene radnih procesa i uvjeta rada, uvođenja novih tehnologija, kod poremećaja u radnom procesu, kod pojave ozljeda na radu i profesionalnih bolesti te kod porasta pobola.
Izvršitelji: Specijalist medicine rada
Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac, Zavod.
1.3.2. Kontinuirana skrb o boljoj prilagođenosti rada radnicima, uključujući vrijeme, način i uvjete rada
Provođenje aktivnosti na prilagodbi rada i radnih uvjeta sposobnostima i mogućnostima radnika te skrbi za provedbu propisanih mjera zaštite na radu u poslovima gdje su radnici izloženi štetnostima, opasnostima i naporima koji ugrožavaju zdravlje.
Izvršitelji: Specijalist medicine rada
Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac, Zavod.
1.4. Registriranje, evidentiranje i izvještavanje
1.4.1. Registriranje i evidentiranje

Vođenje osobne zdravstvene dokumentacije radnika, dnevne/mjesečne/godišnje evidencije ukupnih aktivnosti, izradu i dostavljanje izvješća (Zavodu, HZMR, poslodavcu) i isprava (o ozljedi na radu, profesionalnoj bolesti), analizu i obradu medicinske i druge dokumentacije.
Izvršitelji: tim medicine rada, psiholozi
Sudionici: poslodavac, Zavod.
1.4.2. Izvješćivanje Zavoda
Izvješćivanje u obliku i opsegu određenom aktima Zavoda.
Izvršitelji: tim medicine rada, u suradnji s djelatnošću hitne medicinske pomoći.
Sudionici: Zavod.
1.4.3. Izvješćivanje HZMR za potrebe zdravstvene statistike
Izvješćivanja o ozljedi na radu i profesionalnoj bolesti (u obliku sukladnom propisima), o pregledanim radnicima u djelatnosti medicine rada (u obliku određenom uputom HZMR), o radnicima izloženim pojedinim radnim opasnostima i štetnostima (u obliku određenom uputom HZMR).
Izvršitelji: tim medicine rada
Sudionici: HZMR.
1.4.4. Izvješća poslodavcu
Izvješćivanje poslodavaca o svim obavljenim pregledima i aktivnostima u skupnom obliku (izvješće o pregledima, o zdravstvenom stanju radnika zaposlenim na poslovima s posebnim uvjetima rada) te izvješćivanje o radnoj sposobnosti pojedinog radnika upućenog na pregled (uvjerenje/svjedodžba)
Izvršitelji: tim medicine rada
Sudionici: poslodavac, Zavod.
1.4.5. Izvješćivanje radnika o rezultatima zdravstvenog pregleda.
Izvršitelji: Tim medicine rada, HZMR, Zavod
Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac, radnik.
1.5. Dijagnostika profesionalnih bolesti
1.5.1. Dijagnostika profesionalnih bolesti
Primjena odgovarajućih dijagnostičkih i terapijskih postupaka sukladno medicinskoj indikaciji. Dijagnosticiranje profesionalnih bolesti provodi se primjenom odgovarajućih dijagnostičkih postupaka sukladno medicinskoj indikaciji i doktrini medicine rada.
Dijagnostički se postupak provodi kod svake sumnje na profesionalnu bolest.
Izvršitelji: Tim medicine rada, HZMR, zdravstvena zaštita na razini specijalističko – konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite ugovorene s Zavodom.
Sudionik: Zavod
1.5.2. Pregled i dijagnostički postupak radi utvrđivanja radne sposobnosti u slučaju profesionalne bolesti, ozljede na radu i njihovih posljedica
Provođenje pregleda i dijagnostičkih postupaka za određivanje privremene sposobnosti za rad u slučaju profesionalne bolesti i ozljede na radu, a ako postoje indikacije, provodi se procjenjivanje trajne sposobnost za rad.
Izvršitelji: Tim medicine rada, HZMR
Sudionici: Zavod, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
1.5.3. Praćenje i analiza pobola radnika s osnove ozljeda na radu i profesionalnih bolesti
Praćenje i analiziranje zdravstvenog stanja i pobola te kretanje izostanaka s posla zbog ozljeda na radu i profesionalnih bolesti te predlaganje mjera sanacije.
Izvršitelji: Tim medicine rada
Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac, Zavod.
1.5.4. Suradnja na svim razinama zdravstvene zaštite
Uspostavljanje razmjene informacija i koordiniranog djelovanja s ostalim djelatnostima svih razina zdravstvene zaštite osobito u brizi za radnike s povećanim rizikom za zdravlje te radnike oboljele od profesionalnih bolesti, bolesti vezanih uz rad te ozlijeđenih na radu.
Izvršitelji: Tim medicine rada
Sudionici: Zavod, obiteljski liječnik, patronažna služba.

2. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA KOJE PROVODE POSLODAVCI

2.1. Procjena opasnosti
Utvrđivanje prisutnosti opasnosti, štetnosti i napora koji mogu ugroziti zdravlje radnika te zahtjeva radnog mjesta i njihov utjecaj na zdravstvene i psihofizičke sposobnosti radnika. Procjeni opasnosti podliježu sva radna mjesta s potencijalno štetnim radnim uvjetima, sukladno Pravilniku o procjeni opasnosti.
Izvršitelji: ovlaštene ustanove za poslove procjene opasnosti, specijalist medicine rada.
Sudionici: Služba zaštite na radu, tehnolozi, kadrovska služba, odbor zaštite na radu, poslodavac.
2.2 Otkrivanje i istraživanje štetnih faktora u novim tehnološkim procesima ili kod uporabe novih kemijskih tvari
Praćenje utjecaja novih tehnoloških procesa ili novih kemijskih sastojaka na zdravlje radnika, obavljanje kliničkog pregleda radnika, specijalne laboratorijske obrade, funkcionalne dijagnostike prema indikaciji te ispitivanje radne okoline. Istraživanju podliježu novi tehnološki procesi i nove sirovine kao potencijalno štetni čimbenici na zdravlje radnika.
Izvršitelji: Tim medicine rada, HZMR
Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac.
2.3. Sudjelovanje u radu Odbora zaštite na radu
U skladu s Zakonom o zaštiti na radu Odbor planira i nadzire primjenu pravila zaštite na radu, obavještavanje i obrazovanje iz zaštite na radu, vodi politiku sprječavanja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i potiče stalno unapređivanje zaštite na radu.
Izvršitelji: Specijalist medicine rada, poslodavac ili njegov ovlaštenik, rukovoditelj služba zaštite na radu, ili stručnjak za zaštitu na radu, povjerenici radnika ili njihov koordinator
Sudionici: služba zaštite na radu, inspekcija rada.
2.4. Prethodni pregled radnika prije zaposlenja
Na poslovima koji nisu poslovi s posebnim uvjetima rada, niti su pregledi obvezni prema posebnim propisima, obavljaju se u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i ocjene opće zdravstvene sposobnosti za određene poslove kod radnika koji se prvi puta zapošljavaju ili se zapošljavaju nakon prekida rada dužeg od 6 mjeseci.
Izvršitelji: Tim medicine rada, a prema indikacijama psiholog ili drugi specijalisti.
Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac.
2.5. Preventivni sistematski pregledi radnika tijekom zaposlenja
Obavljaju se u svrhu ranog otkrivanja kroničnih bolesti ili stanja (maligne bolesti, bolesti srčano-žilnog i živčanog sustava, šećerna bolest, itd.), otkrivanja bolesti koje mogu biti pogoršane radom (bolesti sustava za kretanje, dišne bolesti, psihosomatski poremećaji, srčano-žilne bolesti itd. ovisno o radnim uvjetima) te u svrhu očuvanja zdravlja i radne sposobnosti.
Izvršitelji: Tim medicine rada, specijalisti različitih specijalnosti, po potrebi hematološko-biokemijski laboratorij.
Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac.
2.5.1. Sistematski pregled radnika mlađih od 21 godine
Po utvrđenoj metodologiji obavljaju se sistematski pregled i obrada usmjereni na otkrivanje utjecaja uvjeta okoliša i nasljednih čimbenika na razvoj i zdravlje mladih radnika. Pregledu podliježu radnici mlađi od 21 godine kod kojih indikaciju za pregled postavi specijalist medicine rada.
Izvršitelji: Tim medicine rada, a prema potrebi hematološko-biokemijski laboratorij,, psiholog, specijalisti drugih specijalnosti
Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac.
2.5.2. Sistematski pregled radnika starijih od 45 godina
Po utvrđenoj metodologiji obavljaju se sistematski pregledi u cilju ranog otkrivanja oštećenja zdravlja odnosno pojave kronične bolesti (bolesti kardiovaskularnog i cerebrovaskularnog sustava, dijabetes, bolesti lokomotornog sustava, psihoze, neuroze, alkoholizam, i dr.) koje utječu na smanjenje radne sposobnosti. Pregledu podliježu radnici stariji od 45 godina kod kojih specijalist medicine rada postavi indikaciju za pregled.
Izvršitelji: Tim medicine rada, a potrebi hematološko-biokemijski laboratorij, psiholog, specijalisti drugih specijalnosti
Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac
2.6. Pregledi radnika zaposlenih u srednjem školstvu
Obavljaju se svake tri godine sukladno Zakonu o srednjem školstvu.
Izvršitelji: Tim medicine rada, psiholog, specijalisti različitih specijalnosti, po potrebi hematološko-biokemijski laboratorij.
Sudionici: Poslodavac.
2.7. Preventivni pregledi radnika kroničnih bolesnika, radnika sa smetnjama u psihičkom ili fizičkom razvoju, radnika koji se češće ozljeđuju i/ili obolijevaju
Sistematski ili ciljani sistematski pregled radnika usmjeren na: oboljele od kroničnih bolesti, koje uvjeti rada mogu pogoršati; radnika sa smetnjama u psihičkom i fizičkom razvoju te radnika koji se češće ozljeđuju i/ili obolijevaju. Po potrebi poduzimaju se mjere u smislu liječenja i rehabilitacije ili se predlažu mjere za promjenu radnog mjesta a u svrhu očuvanja zdravlja i preostale radne sposobnosti.
Izvršitelji: Tim medicine rada, liječnik obiteljske medicine,a prema vrsti pregleda hematološko-biokemijski laboratorij, psiholog, specijalisti drugih zdravstvenih djelatnosti specijalnosti
Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac.
2.8. Praćenje pobola i bolovanja radnika s analizom uzroka tih pojava
Praćenje i analiziranje zdravstvenog stanja, kretanje izostanaka s posla zbog bolesti i ozljeda, ozljeda na radu i profesionalnih bolesti te predlaganje mjera sanacije.
Izvršitelji: Tim medicine rada
Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac.
2.9. Preventivna cijepljenja i izvješćivanje o cijepljenju
Provođenje preventivnih cijepljenja radnika zbog bolesti koje se epidemijski javljaju u pučanstvu, npr. cijepljenje protiv gripe
Izvršitelji: Tim medicine rada
Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac.
2.10. Provođenje medicinskoprogramiranog aktivnog odmora (MPAO)
Utvrđivanje potrebe za upućivanjem radnika na korištenje medicinsko programiranog aktivnog odmora u svrhu podizanja zdravstvene i radne sposobnosti radnika, a na osnovi rezultata preventivnih pregleda, medicinske i druge dokumentacije te po potrebi pregleda i funkcionalnih ispitivanja. Utvrđivanje se obavlja kod radnika izloženih djelovanju štetnih i nepovoljnih faktora radne okoline.
Izvršitelji: Tim medicine rada
Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac.

3. MJERE SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA KOJE PROVODE SPECIJALISTI MEDICINE RADA NA ZAHTJEV DRUGIH KORISNIKA

3.1. Ekspertizni pregledi i dijagnostički postupak za ocjenu radne sposobnosti, invalidnosti i preostale radne sposobnosti
Obavljanje ocjena: radne sposobnosti, invalidnosti i preostale radne sposobnosti na temelju pregleda i postojeće medicinske dokumentacije; dodatnih funkcionalnih ispitivanja te ostalih dijagnostičkih postupaka prema indikaciji i propisanom algoritmu. Pregledu podliježu svi radnici kod kojih na temelju medicinskih kriterija postoji potreba utvrđivanja radne sposobnosti i/ili ocjena invalidnosti.
Izvršitelji: Tim medicine rada a prema vrsti pregleda hematološko-biokemijski laboratorij, toksikološki laboratorij, psiholog, specijalisti drugih specijalnosti
Sudionici: Zavod za mirovinsko osiguranje, Zavod za obvezno zdravstveno osiguranje, Zavod za zapošljavanje.

III. PROGRAM MJERA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOJE ZA ZAVOD PROVODI HRVATSKI ZAVOD ZA MEDICINU RADA

4. STATISTIČKA ISTRAŽIVANJA IZ PODRUČJA MEDICINE RADA

4.1. Prikupljanje i analiza podataka o zdravstvenom stanju i zdravstvenoj zaštiti radnika, izrada zdravstvenih pokazatelja i utvrđivanje zdravstvenih prioriteta u odnosu na rizike radnog mjesta
Provođenje prema zakonskim odredbama i obvezama
Izvršitelj: HZMR, tim medicine rada
Sudionik: Zavod.
4.2. Statistička analiza uzroka i prirode ozljeda na radu
Provođenje statističke analize uzroka i prirode ozljeda na radu
Izvršitelji: Hrvatski zavod za medicinu rada
Sudionik: Zavod.
4. 3. Statistička analiza uzroka invalidnosti kao posljedice ozljeda na radu ili profesionalne bolesti
Obrađivanje podataka prema vrstama oštećenja zdravlja, uzrocima invalidnostI, dobi, spolu i županijama.
Izvršitelji: Hrvatski zavod za medicinu rada, tim medicine rada
Sudionici: Zavod.

5. PREDLAGANJE, PLANIRANJE, I PROVOĐENJE MJERA
SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA

5.1. Predlaganje i sudjelovanje u provođenju i evaluacija Plana i programa mjera specifične zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu
Prema zakonskim odredbama i obvezama
Izvršitelj: HZMR,
Sudionici: Zavod, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.
5.2. Sudjelovanje u izradi strateških dokumenata iz područja specifične zdravstvene zaštite radnika prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu i Zakonu o zaštiti na radu
Sudjelovanje u izradi dokumenata politike i strategije hrvatskog zdravstva
Izvršitelj: HZMR
Sudionici: Zavod, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.
5.3. Sudjelovanje u izradi prijedloga nacionalnih programa prevencije i ranog otkrivanja značajnih bolesti i vodećih zdravstvenih problema izazvanih radom u državi
Sudjelovanje u radu povjerenstava i radnih skupina kao i na vlastitu inicijativu, a temeljem postojeće epidemiološke situacije, primjera dobre medicinske prakse i preporuka međunarodnih tijela. Predlaganje nacionalnih programa za značajne zdravstvene probleme vezane uz specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika u Republici Hrvatskoj.
Izvršitelji: HZMR, tim medicine rada
Sudionici: Zavod, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Nacionalno vijeće za zaštitu na radu.
5.4. Organizacija, koordinacija, monitoring i evaluacija provođenja nacionalnih programa prevencije i ranog otkrivanja profesionalnih bolesti i ozljeda na radu
Sukladno nacionalnim programima koje donese Vlada RH sudjelovanje u izradi potrebnih stručnih i promotivnih materijala, te organiziranju, koordinaciji, monitoringu i evaluaciji provođenja tih programa.
Izvršitelji: HZMR, tim medicine rada
Sudionici: Zavod, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Nacionalno vijeće za zaštitu na radu.
5.5. Promicanje zdravlja, provođenje zdravstvenog odgoja i prosvjećivanje
Prosvjećivanjem radno sposobne i radno aktivne populacije, promicanjem zdravlja te poticanjem usvajanja i potpomaganjem zdravijih načina rada (nošenje osobnih zaštitnih sredstava, ergonomski položaj tijela, ritam rada, redovito uzimanje lijekova) i življenja (nepušenje, pravilna prehrana, svakodnevna tjelesna aktivnost, prevencija ovisnosti i konzumacije alkohola i duhana na radnom mjestu) radi unapređenja zdravlja i sprječavanja nastanka bolesti vezanih uz rad i radi smanjenja izloženosti rizičnim čimbenicima.
Poticanje odgovornosti radnika za vlastito zdravlje, usmjereno usvajanju po zdravlje korisnih i mijenjanju po zdravlje štetnih navika.
Podizanje razine zdravstvene kulture, zdravstveno-odgojnim metodama prvenstveno edukacijom na radnom mjestu i ukazivanjem na nepravilne postupke tijekom rada provođenjem zdravstveno-prosvjetnih mjera za ciljane skupine radnika. Zdravstveno prosvjećivanje oboljelih od bolesti vezanih uz rad (zdravstveni odgoj s ciljem organiziranja i provođenja preventivnih postupaka – individualni i skupni rad, priprema edukacijskih materijala o radu na zdrav i siguran način te materijala o zdravom životu a kod oboljelih o vrsti liječenja, ostali posebni edukativni programi prema zdravstvenim potrebama).
Izvršitelji: Hrvatski zavod za medicinu rada, timovi medicine rada
Sudionici: Služba zaštite na radu, državni inspektorat, Zavod, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.
5.6. Zdravstveno prosvjećivanje i promicanje zdravlja prema zdravstvenim prioritetima pojedinih posebno osjetljivih skupina radnika
Sudjelovanje u izradi i usuglašavanju redovitih godišnjih programa zdravstvenog informiranja i promicanja zdravlja radnika, a za potrebe timova medicine rada i službi zaštite na radu u poduzećima i vulnerabilnih skupina radnika
Izvršitelj: HZMR, tim medicine rada
Sudionici: Služba zaštite na radu, državni inspektorat, Zavod, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

6. SUDJELOVANJE U PREDLAGANJU PROGRAMA MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I NOMENKLATURE DIJAGNOSTIČKIH TERAPIJSKIH POSTUPAKA, VEZANO UZ SPECIFIČNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA

6. 1. Izrada algoritama za preventivne preglede
Izrađivanje algoritama preventivnih pregleda radi istoznačnog provođenja pregleda svih radnika kod kojih se, sukladno zakonskim propisima, provode pregledi. Na taj način kontrolirati zdravstveno stanja radnika s obzirom na dva aspekta: a) da li radnik obzirom na zdravstveno stanje može obaviti radni zahtjev, i b) da li je kod radnika došlo do početnih oštećenja zdravlja djelovanjem rada, a radi ranog otkrivanja profesionalnih bolesti i sprječavanja razvoja bolesti značajnog intenziteta te radi sprječavanja posljedičnog smanjenja radne sposobnosti.
Izvršitelj: HZMR, tim medicine rada
Sudionici: Zavod.
6.2. Otkrivanje radnih procesa i djelatnosti koji su uzročnici profesionalnih bolesti
Analiziranjem prikupljenih podataka o profesionalnim bolestima identificirati djelatnosti i gospodarstvene grane u kojima nastaje najveći broj profesionalnih bolesti. Na temelju dobivenih rezultata učiniti izvid u radne procese koji su najčešći uzrok profesionalnih bolesti, izvršiti detaljnije procjene radnih uvjeta objektivnim mjerenjima i ispitivanjima te anketama i pregledima izloženih radnika. Dati primjerena rješenja za najvažnije i prioritetne probleme u nastanku pojedinih profesionalnih bolesti i spriječiti posljedično smanjenje radne sposobnosti u izloženih radnika.
Izvršitelji: HZMR
Sudionici: Tim medicine rada, služba zaštite na radu, Zavod.
6.3. Izrada preventivnih programa i predlaganje intervencijskih mjera za posebno osjetljive skupine radnika
Izrađivanje prijedloga preventivnih programa i intervencijskih mjera za posebno osjetljive skupine radnika; invalide, mlade radnike, radnike sa smanjenom radnom sposobnošću, oboljeli od profesionalnih bolesti, ozlijeđenih na radu.
Izvršitelji: HZMR
Sudionici: tim medicine rada, služba zaštite na radu, Zavod.
6.4. Savjetodavna funkcija u vezi s dijagnostikom profesionalnih bolesti te ocjenom posljedičnog smanjenja radne sposobnosti
Kontinuirano pružanje stručne i metodološke podrške u obliku uputa, savjeta i preporuka vezanih za dijagnostiku i zbrinjavanje profesionalnih bolesti. Ovu savjetodavnu funkciju staviti na raspolaganje specijalistima medicine rada, doktorima primarne zdravstvene zaštite, specijalistima drugih specijalnosti, Zavodu, tijelima državne uprave i svim sudionicima u zaštiti zdravlja radnika.
Izvršitelji: HZMR
Sudionici: tim medicine rada, služba zaštite na radu, Zavod.
6.5. Analiza posljedica profesionalnih bolesti na radnu sposobnost
Praćenje morbiditeta od profesionalnih bolesti na razini države i kretanje posljedičnog smanjenja radne sposobnosti, uključujući analize privremene nesposobnosti za rad i analize trajnih nesposobnosti za rad, odnosno invalidnosti kao posljedice profesionalnih bolesti.
Omogućavanje stalnog protoka informacija o kretanju profesionalnih bolesti. Izrađivanje dostavljanje mjerodavnim tijelima sukladno zakonu godišnjih izvješća.
Izvršitelji: HZMR, tim medicine rada,
Sudionici: poslodavac, Zavod.

7. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA I IZDAVANJE PUBLIKACIJA IZ PODRUČJA MEDICINE

7. 1. Educiranje radnika i oboljelih o rizicima radnog mjesta
Informiranje radnika o djelovanju štetnosti sa radnog mjesta i to i zdravih i onih kod kojih već postoje neke poteškoće. Posebice individualno informiranje radnika u kojeg su dijagnosticirana početna oštećenje ciljnih organa o rizicima razvoja klinički manifestne bolesti i o potrebi primjene svih mjera zaštite zdravlja. Sudjelovanje u tečajevima trajne edukacije s temama bitnim za prevenciju profesionalnih bolesti, ozljeda na radu i bolesti vezanih uz rad te za rad na siguran način, a sve na načelima promicanja zdravlja i interaktivnih metoda učenja.
Izvršitelj: HZMR, tim medicine rada
Sudionici: službe zaštite na radu, poslodavci, Zavod.
7.2. Izrada stručnih sadržaja za edukacijske materijale i zdravstveno informiranje iz područja specifične zdravstvene zaštite radnika
Sudjelovanje u izradi stručnih sadržaja za edukacijske materijale i zdravstveno informiranje javnosti s područja specifične zdravstvene zaštite radnika kroz različite medije.
Izvršitelj: HZMR
Sudionik: Zavod.
7.3. Izrada redovitih publikacija iz područja specifične zdravstvene zaštite
Izrada Hrvatskog statističkog ljetopisa za područje specifične zdravstvene zaštite radnika, izrada biltena prema područjima određenih statističkih istraživanja (vodećim profesionalnim bolestima, apsentizmu zbog profesionalnih bolesti i ozljeda na radu, prijevremenom umirovljenju zbog profesionalnih bolesti i ozljeda n radu).
Izvršitelj: HZMR
Sudionik: Zavod.
7.4. Stručni edukacijski skupovi za prevenciju oštećenja zdravlja osoba s invaliditetom
Organiziranje stručno edukacijskih skupova namijenjenih liječnicima, specijalistima medicine rada u svrhu boljeg razumijevanja potrebe prijavljivanja i upoznavanja s problemom značaja edukacije osoba s invaliditetom uzrokovanim ozljedom na radu.
Izvršitelji: HZMR, tim medicine rada
Sudionici: liječnici svih specijalnosti, inženjeri zaštite na radu, poslodavci, Zavod.
7.5. Informiranje i edukacija o učestalim kroničnim bolestima na čiji nastanak utječe i rad
Izvršitelji:
HZMR
Sudionici: specijalisti medicine rada, poslodavci, inženjeri zaštite na radu, Zavod.

8. PREVENCIJA BOLESTI KOJE SU ČEŠĆE KOD RADNIKA

8.1. Provođenje preventivno-zdravstvenih mjera za osobe s povećanim rizikom po zdravlje
Provođenje mjere zdravstvene prevencije najučestalijih bolesti vezanih uz rad te drugih zdravstvenih problema vezanih uz štetnosti s radnog mjesta (bolesti sustava za kretanje, bolesti dišnog sustava, duševne bolesti, bolesti srca i krvnih žila, maligne bolesti, oštećenje sluha, itd.), a što podrazumijeva i utvrđivanje profesionalnih rizika (nepovoljan i prisilan položaj tijela, repetitivni pokreti, prekomjerna tjelesna masa, stres na radnom mjestu, nepovoljni mikroklimatski uvjeti), kao i fizičke štetnosti (buka, hladnoća, povišena temperatura zbog potrebe radnog procesa) te štetnih navika (pušenje, neprimjerena prehrana).
Izvršitelji: tim medicine rada, HZMR
Sudionici:, poslodavac, Zavod.

9. INFORMATIZACIJA

9. 1. Uspostava informacijskog sustava za praćenje provedbe preventivnih pregleda i vođenje baze podataka o pregledima radnika zaposlenih u radnim procesima opasnim po zdravlje
Uspostavljanje sustava za praćenje provedbe nadzora zdravstvenog stanja radnika zaposlenih u radnim procesima opasnim po zdravlje. Sustav će omogućiti uvid ne samo u učestalost i vrstu profesionalnih bolesti u Republici Hrvatskoj, već i u stvarne posljedice po zdravlje radne populacije, smanjenje radne efikasnosti i radne sposobnosti. Implementacija programa će se bazirati na prikupljanju relevantnih podataka od specijalista medicine rada, koji dijagnosticiraju profesionalne bolesti, praćenju svakog pojedinog oboljelog od profesionalne bolesti na temelju rezultata preventivnih pregleda specijaliste medicine rada i na temelju podataka dobivenih od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite u vezi s privremenom i trajnom radnom nesposobnosti.
Izvršitelj: HZMR, tim medicine rada
Sudionici: službe zaštite na radu, poslodavci, Zavod

10. REGISTRI I IZVJEŠĆA

10.1. Registar oboljelih od profesionalnih bolesti
Vođenje registra oboljelih od profesionalnih bolesti. Dobiveni podaci omogućit će definiranje postupaka usmjerenih na sprječavanje i suzbijanje profesionalnih bolesti koje su zastupljenije u našoj državi i predstavljaju zdravstveni i financijski teret. Osobitu pozornost usmjeriti na bolesti uzrokovane azbestom i ostalim fibrogenim prašinama, profesionalnu asthmu, profesionalno oštećenje sluha, profesionalne bolesti uzrokovane vibracijama, profesionalne kožne bolesti.
Izvršitelji: HZMR
Sudionici: službe zaštite na radu, poslodavac, tim medicine rada, Zavod.
10.2. Registar ozljeda na radu
Sukladno preporukama ESAW-a vođenje registra ozljeda na radu osnovom dobivenih prijava ozljeda na radu, praćenje učestalosti pojedinih vrsta ozljeda obzirom na vrstu ozljede i gospodarsku granu u kojoj je ozljeda nastala. Analiziranjem dobivenih podataka utvrđivati moguće mjere koje je potrebno učiniti da se broj ozljeda smanji. Dobiveni podaci ukazivati će i na grane djelatnosti koje po broju ozljeda odstupaju od prosjeka.
Izvršitelj: HZMR,
Sudionici: tim medicine rada, službe zaštite na radu, poslodavci, Zavod.
10.3. Registar oboljelih od bolesti izazvanih azbestom
Vođenje registara oboljelih od bolesti izazvanih azbestom koji će sadržavati podatke o osobama koje su bile profesionalno izložene azbestu, podatke o razini izloženosti; odluci drugostupanjskog povjerenstva
Izvršitelj: HZMR, tim medicine rada
Sudionici: službe zaštite na radu, poslodavci, Zavod.
10.4. Registar radnika izloženih ionizirajućim zračenjima
Vođenje registra radnika izloženih ionizirajućim zračenjima koji će sadržavati podatke o osobama koje su pregledane sukladno posebnom pravilniku, podatke o radnoj sposobnosti pregledanih, podatke o razini izloženosti; podaci o dozimetriji, eventualnom uzroku onesposobljenosti za rad u zoni ionizirajućih zračenja, datum izdavanja uvjerenja, spol i životna dob pregledanih, ime liječnika koji je obavio pregled, rezultat pregleda, vrsta pregleda, datum ponovnog pregleda i odluku drugostupanjskog povjerenstva.
Izvršitelj: HZMR, tim medicine rada
Sudionici: službe zaštite na radu, poslodavci, Zavod.
10.5. Registar radnika izloženih neionizirajućem zračenju
Vođenje registra radnika izloženih neionizirajućim zračenjima sukladno zakonskim propisima.
Izvršitelji: HZMR
Sudionici: službe zaštite na radu, poslodavci, Zavod.
10.6. Registar radnika izloženih karcinogenima i/ili mutagenima
Vođenje registra radnika izloženih karcinogenima i/ili mutagenima sukladno zakonskim propisima.
Izvršitelj: HZMR, tim medicine rada
Sudionici: službe zaštite na radu, poslodavci, Zavod.
10.7. Registar osoba izloženih citotoksičnim spojevima
Vođenje registra osoba izloženih citotoksičnim spojevima sukladno zakonskim propisima.
Izvršitelji: HZMR
Sudionici: tim medicine rada, služba zaštite na radu, sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, državni inspektorat, Zavod.
10.8. Registar štetnosti koji se koriste u pojedinim industrijskim granama u Republici Hrvatskoj
Izrađivanje mapa štetnosti za pojedine industrijske grane.
Izvršitelj: HZMR, tim medicine rada
Sudionici: službe zaštite na radu, poslodavci, Zavod.
10.9. Zbirna izvješća:
Izrađivanje izviješća i to:
• Izvješće o ozljedama na radu,
• Izvješće o izloženosti pojedinim štetnostima u radnim procesima i na radnim mjestima
• Izvješće o broju radnika zaposlenih na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada
Na osnovi podataka dobivenih od specijalističkih ordinacija medicine rada izraditi izvješća o broju radnika zaposlenih na pojedinim poslovima s posebnim uvjetima rada i pobol od triju najčešćih bolesti na pojedinom radnom mjestu. Da bi se moglo što bolje spriječiti taj nepovoljan utjecaj neophodno je imati uvidu postojanje opasnosti kemijskih, fizikalnih i bioloških štetnosti u pojedinim gospodarskim granama – što čini »mapu« opasnosti i štetnosti u gospodarstvu Republike Hrvatske. Na osnovi upitnika koji će se upućivati gospodarstvenim subjektima prikupljati će se i razrađivati podaci o najčešćim radnim štetnostima. Ustrojiti baze najčešćih štetnosti, kao što su buka, vibracije, zračenja, različite kemijske tvari i mikroorganizmi i baze gospodarstvenih grana, tvrtki i konkretnih radnih mjesta kod kojih postoji štetna razina navedenih štetnosti.
Na temelju tih podataka koji su neophodni za procjenu opasnosti koje ugrožavaju zdravlje radno aktivnih osoba na razini cijele države, kao i za procjenu oštećenja zdravlja na individualnoj razini i ocjeni radne sposobnosti svakog zaposlenog pojedinca – izraditi programe mjera zaštite zdravlja radnika izloženih opasnostima i štetnostima na radnim mjestima..
Izvršitelji: HZMR, tim medicine rada
Sudionici: Službe zaštite na radu, Zavod.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Plan i program mjera specifične zdravstvene zaštite stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-01/97
Urbroj: 534-07-07-2
Zagreb, 19. studenoga 2007.

Ministar
prof. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.