Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu

NN 125/2007 (5.12.2007.), Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

3587

Na osnovi članka 42. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine«, broj 85/06.) i članka 25. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine«, broj 90/07 i 112/07.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu na 8. sjednici održanoj 22. studenog 2007. godine, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donijelo je

PRAVILNIK

O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Zakon), uređuju se prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu osiguranih osoba iz članka 8., 9. i 10. Zakona, te opseg, uvjeti i način njihovog ostvarivanja.

Članak 2.

Osigurane osobe iz članka 1. ovog Pravilnika prava utvrđena Zakonom i ovim Pravilnikom ostvaruju na osnovi iskaznice zdravstveno osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, odnosno ovjerene kopije prijave na obvezno zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju te potvrde Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Zavod) izdane osnovom prijave na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolest, odnosno osnovom rješenja ili ovjerene prijave o priznatoj ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti.

Članak.3.

Osiguranici iz članka 8. Zakona ostvaruju pravo na specifičnu zdravstvenu zaštitu iz članka 5. Zakona i prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti iz članka 11. Zakona.
Osigurane osobe iz članka 9. i 10. Zakona ostvaruju prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti iz članka 11. Zakona.

Članak 4.

Osigurane osobe iz članka 8. Zakona prava iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika ostvaruju na osnovi iskaznice zdravstveno osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, odnosno ovjerene kopije prijave na obvezno zdravstveno osiguranje u skladu s Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Članak 5.

Osigurane osobe iz članka 9. Zakona prava iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika ostvaruju na osnovi iskaznice zdravstveno osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, odnosno ovjerene kopije prijave na obvezno zdravstveno osiguranje u skladu s Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i potvrde Zavoda izdane osnovom prijave na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolest.
Oblik i sadržaj tiskanice potvrde iz stavka 1. ovog članka tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 6.

Osigurane osobe iz članka 10. Zakona koje posjeduju rješenje ili ovjerenu prijavu o priznatoj ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti prava iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika ostvaruju na osnovi iskaznice zdravstveno osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, odnosno ovjerene kopije prijave na obvezno zdravstveno osiguranje u skladu s Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i potvrde Zavoda izdane osnovom rješenja ili ovjerene prijave o priznatoj ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti.
Oblik i sadržaj tiskanice potvrde iz stavka 1. ovog članka tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Osigurane osobe iz stavka 1. ovog članka zahtjev za izdavanjem potvrde iz stavka 2. ovog članka podnose područnoj službi Zavoda, odnosno njezinoj ispostavi prema mjestu svog prebivališta odnosno boravka.

Članak 7.

Prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti iz članka 2. ovog Pravilnika podnosi pravna ili fizička osoba, odnosno tijelo državne vlasti iz članka 9. stavka 2. Zakona.
Prijava iz stavka 1. ovog članka podnosi se najbližoj područnoj službi Zavoda, odnosno njezinoj ispostavi u roku od 8 dana od dana nastanka okolnosti na osnovom kojih postoji obveza osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti.
Područna služba Zavoda će po službenoj dužnosti na osnovi prijave iz stavka 1. ovoga članka osiguranoj osobi odmah izdati potvrdu iz članka 5. ovog Pravilnika.

II. PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

Članak 8.

Prava koja se osiguranicima iz članka 8. Zakona osiguravaju u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu su:
1. pravo na specifičnu zdravstvenu zaštitu
2. prava s osnova ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti
Prava koja se osiguranim osobama iz članka 9. i 10. Zakona osiguravaju u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu su prava iz stavka 1. točke 2. ovoga članka.

1. PRAVO NA SPECIFIČNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Članak 9.

Specifična zdravstvena zaštita radnika obuhvaća:
1. liječničke preglede i dijagnostičke postupke radi utvrđivanja radne sposobnosti,
2. praćenje zdravstvenog stanja radnika,
3. preventivne preglede radnika s obzirom na spol, dob i uvjete rada te pojavu profesionalne bolesti i ozljede na radu,
4. davanje savjeta o zdravlju, sigurnosti, organizaciji rada i zaštitnim sredstvima,
5. organiziranje pružanja prve pomoći i hitnih medicinskih intervencija na mjestu rada,
6. praćenje i analizu pobola s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti,
7. stalnu skrb o boljoj prilagođenosti rada, uključujući vrijeme, način i uvjete rada,
8. sudjelovanje u obavješćivanju, stručnom osposobljavanju i obrazovanju iz zaštite zdravlja na radu, sigurnosti na radu i organizacije rada,
9. ocjenjivanje uvjeta rada na pojedinom radnom mjestu radi zaštite radnika od ozljeda na radu i profesionalnih bolesti u vezi s radom,
10. promociju zdravlja i zdravstveno prosvjećivanje,
11. sudjelovanje u mjerama profesionalne rehabilitacije radnika,
12. provođenje dijagnostičkih postupaka radi utvrđivanja profesionalnih bolesti.
Osiguranici iz članka 8. Zakona pravo na specifičnu zdravstvenu zaštitu utvrđenu člankom 5. Zakona ostvaruju u zdravstvenim ustanovama, odnosno trgovačkim društvima koja u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada, te kod specijaliste medicine rada u privatnoj praksi koji su uključeni u mrežu ugovornih subjekata medicine rada i koji su sa Zavodom sklopili ugovor o provođenju specifične zdravstvene zaštite na način i pod uvjetima utvrđenim općim aktom Zavoda, donijetim uz suglasnost ministra nadležnim za zdravstvo.

2. PRAVA S OSNOVA OZLJEDE NA RADU, ODNOSNO PROFESIONALNE BOLESTI

1. Zdravstvena zaštita

Članak 10.

Osigurane osobe iz članka 8., 9. i 10. Zakona (u daljnjem tekstu: osigurane osobe) ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti utvrđenu člankom 12. Zakona u opsegu, na način i pod uvjetima propisanim Zakonom, ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Zavoda.

Članak 11.

Osigurane osobe ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti na području Republike Hrvatske u zdravstvenim ustanovama, odnosno trgovačkim društvima koja u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada i kod doktora specijalista medicine rada privatne prakse koji su uključeni u mrežu ugovornih subjekata medicine rada, kao i u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima i kod zdravstvenih radnika uključenih u osnovnu mrežu zdravstvene djelatnosti koji sa Zavodom imaju sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti.
Osigurane osobe pravo na ortopedska i druga pomagala ostvaruju kod isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala s kojima je Zavod sklopio ugovor o izradi, isporuci i popravku ortopedskih i drugih pomagala.

Članak 12.

Osigurana osoba ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu iz članka 10. ovog Pravilnika na teret sredstava Zavoda na osnovi važećih dokumenata utvrđenih člankom 4. 5. i 6. ovog Pravilnika.

Članak 13.

Troškovi zdravstvene zaštite iz članka 12. Zakona u cijelosti terete sredstva Zavoda ako osigurana osoba ostvaruje zdravstvenu zaštitu kod ugovornih subjekata Zavoda iz članka 11. ovog Pravilnika na način i pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Zavoda.

Članak 14.

Osiguranik Zavoda koji ima prebivalište na području druge države (pogranični migrant), ostvaruje zdravstvenu zaštitu za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti kod ugovornih subjekata Zavoda iz članka 11. ovog Pravilnika koji su najbliži njegovom mjestu rada.

1.1. Primarna zdravstvena zaštita

Članak 15.

Osigurane osobe primarnu zdravstvenu zaštitu za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti, u pravilu, ostvaruju kod ugovornog doktora specijalista medicine rada čija je ordinacija najbliža mjestu rada osigurane osobe, u skladu s općim aktom Zavoda.
Doktor specijalist medicine rada iz stavka 1. ovog članka između ostalih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost sukladno općem aktu Zavoda obavlja i sljedeće poslove:
1. utvrđuje kada je bolovanje osiguranika uzrokovano ozljedom na radu, odnosno profesionalnom bolešću nastupilo i prestalo u skladu sa Zakonom, ovim Pravilnikom i drugim propisima
2. određuje izolaciju osigurane osobe ako postoji sumnja da se radi o zaraznoj bolesti
3. određuje potrebu prijevoza javnim prijevoznim sredstvom osigurane osobe s obzirom na njezino zdravstveno stanje i udaljenost odredišta
4. određuje potrebu sanitetskog prijevoza osigurane osobe u skladu s odredbama ovog Pravilnika
5. utvrđuje potrebu pratnje osigurane osobe za vrijeme putovanja radi korištenja zdravstvene zaštite u skladu s ovim Pravilnikom
6. odobrava promjenu mjesta boravka za vrijeme privremene nesposobnosti za rad osiguranika, ako bi promjena mjesta boravka povoljno utjecala na brže ozdravljenje i osposobljavanje osiguranika za rad
7. upućuje osiguranu osobu osnovom njezinog prigovora na ocjenu ugovornog doktora specijalista medicine rada o potrebi bolovanja s potrebnom medicinskom i drugom dokumentacijom nadležnom liječničkom povjerenstvu Hrvatskog zavoda za medicinu rada radi davanja nalaza, mišljenja i ocjene po prigovoru
8. upućuje osiguranika nadležnom liječničkom povjerenstvu Hrvatskog zavoda za medicinu rada radi utvrđivanja prava na bolovanje i duljinu trajanja bolovanja nakon proteka roka trajanja bolovanja utvrđenog propisom ministra nadležnog za zdravstvo
9. upućuje osiguranu osobu osnovom njezinog prigovora u svezi s ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu s potrebnom medicinskom i drugom dokumentacijom ovlaštenom doktoru Zavoda radi davanja nalaza, mišljenja i ocjene po prigovoru
10. odlučuje o potrebi upućivanja osiguranika na ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti, upućuje ga na potrebnu dijagnostičku obradu, te s kompletiranom medicinskom i drugom dokumentacijom upućuje osiguranika na ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti
11. obavlja i druge poslove u svezi s ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu, odnosno drugih prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti u skladu sa Zakonom, drugim propisima i općim aktima Zavoda, te sklopljenim ugovorom sa Zavodom.

1.1.1. Liječenje u kući osigurane osobe

Članak 16.

Osigurana osoba kojoj je u skladu s općim aktom Zavoda priznata ozljeda na radu, odnosno profesionalna bolest ima pravo na liječenje u kući, pod uvjetima i na način utvrđen općim aktom Zavoda.

1.1.2. Zdravstvena njega u kući osigurane osobe

Članak 17.

Radi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, u pravilu, osiguranih osoba kod kojih je kronično oboljenje posljedica ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti doktor specijalist medicine rada može predložiti provođenje zdravstvene njege u kući osigurane osobe.
Odobrenje za provođenje zdravstvene njege u kući osigurane osobe daje ovlašteni doktor Zavoda.
Osigurana osoba iz stavka 1. ovog članka ostvaruje pravo na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe pod uvjetima i na način utvrđen općim aktom Zavoda o provođenju zdravstvene njege u kući bolesnika, ako ovim Pravilnikom i drugim općim aktom Zavoda nije drukčije uređeno.

1.1.4. Hitna medicinska pomoć

Članak 18.

Osigurane osobe u svezi s ozljedom na radu, odnosno profesionalnom bolesti imaju pravo na hitnu medicinsku pomoć, koja podrazumijeva pružanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji su nužni u otklanjanju neposredne opasnosti po život i zdravlje, bez uputnice kod najbližeg doktora specijalista medicine rada prema mjestu prebivališta, odnosno boravka, odnosno mjestu gdje se osigurana osoba zatekla u trenutku potrebe pružanja hitne medicinske pomoći, te u:
– hitnoj službi doma zdravlja
– ustanovi hitne medicinske pomoći
– hitnoj službi bolničke ustanove.
Osigurana osoba može ostvariti pravo na hitnu medicinsku pomoć i u kući ako zbog prirode bolesti nije u mogućnosti ostvariti tu pomoć u zdravstvenoj ustanovi.
U slučaju potrebe, a nakon pružene hitne medicinske pomoći doktor iz stavka 1. i 2. ovog članka, koji je pružio hitnu medicinsku pomoć osiguranoj osobi, obvezan je osigurati prijevoz osigurane osobe do najbliže ugovorne bolničke zdravstvene ustanove koja joj može pružiti potrebnu zdravstvenu zaštitu.

1.1.5. Sanitetski prijevoz

Članak 19.

Osigurane osobe kojima je u skladu s općim aktom Zavoda priznata ozljeda na radu, odnosno profesionalna bolest ostvaruju pravo na sanitetski prijevoz radi korištenja zdravstvene zaštite zbog ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti ako ispunjavaju uvjete propisane općim aktom ministra nadležnog za zdravstvo iz članka 15. stavka 2. točke 1. podtočke 20. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Članak 20.

Pod sanitetskim prijevozom iz članka 19. ovog Pravilnika podrazumijeva se prijevoz osigurane osobe sanitetskim vozilom:
– iz mjesta prebivališta, odnosno boravka u ugovornu zdravstvenu ustanovu, trgovačko društvo ili ordinaciju ugovornog doktora specijaliste medicine rada privatne prakse uključenih u mrežu ugovornih subjekata medicine rada, odnosno u ugovornu zdravstvenu ustanovu, trgovačko društvo ili ordinaciju ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse uključenih u osnovnu mrežu zdravstvene djelatnosti, odnosno iz ugovorne zdravstvene ustanove, trgovačkog društva ili ordinacije ugovornog doktora specijaliste medicine rada uključenih u mrežu ugovornih subjekata medicine rada, te iz ugovorne zdravstvene ustanove, trgovačkog društva ili ordinacije ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse uključenih u osnovnu mrežu zdravstvene djelatnosti u mjesto prebivališta, odnosno boravka
– iz jedne ugovorne zdravstvene ustanove, trgovačkog društva ili ordinacije ugovornog doktora specijaliste medicine rada uključenih u mrežu ugovornih subjekata medicine rada, odnosno ugovorne zdravstvene ustanove, trgovačkog društva ili ordinacije ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse uključenih u osnovnu mrežu zdravstvene djelatnosti u drugu ugovornu zdravstvenu ustanovu, trgovačko društvo ili ordinaciju ugovornog doktora specijaliste medicine rada uključenih u mrežu ugovornih subjekata medicine rada, odnosno u ugovornu zdravstvenu ustanovu, trgovačko društvo ili ordinaciju ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse uključenih u osnovnu mrežu zdravstvene djelatnosti.

Članak 21.

Potrebu sanitetskog prijevoza utvrđuje:
– doktor specijalist medicine rada
– doktor u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili trgovačkom društvu u kojima se osigurana osoba liječi, odnosno ugovorni doktor specijalist medicine rada ili zdravstveni radnik privatne prakse iz članka 23. ovog Pravilnika
– doktor u službi hitne medicinske pomoći kod kojeg je osigurana osoba u postupku liječenja.

Članak 22.

Pravo na sanitetski prijevoz osigurana osoba ostvaruje na osnovi ispravno ispunjenog naloga za sanitetski prijevoz koji izdaje i ovjerava:
– doktor specijalist medicine rada – u slučaju kad se osigurana osoba upućuje radi korištenja zdravstvene zaštite iz mjesta prebivališta, odnosno boravka u ugovornu zdravstvenu ustanovu, trgovačko društvo ili ordinaciju ugovornog doktora specijalista medicine rada privatne prakse, odnosno zdravstvenog radnika privatne prakse iz članka 23. ovog Pravilnika
– doktor u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili trgovačkom društvu u kojima se osigurana osoba liječi, odnosno ugovorni doktor specijalist medicine rada privatne prakse ili zdravstveni radnik privatne prakse iz članka 23. ovog Pravilnika – kad se osiguranu osobu iz ugovorne zdravstvene ustanove, trgovačkog društva, odnosno ordinacije ugovornog doktora specijaliste medicine rada privatne prakse ili zdravstvenog radnika privatne prakse prevozi u mjesto prebivališta, odnosno boravka, te kad se osigurana osoba upućuje, odnosno premješta iz jedne ugovorne zdravstvene ustanove, trgovačkog društva, odnosno ordinacije ugovornog doktora specijaliste medicine rada privatne prakse ili ordinacije zdravstvenog radnika privatne prakse u drugu ugovornu zdravstvenu ustanovu, trgovačko društvo, ordinaciju ugovornog doktora specijalista medicine rada privatne prakse ili ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse.
Nalog za sanitetski prijevoz daje se ugovornom subjektu koji sa Zavodom ima ugovorenu djelatnost sanitetskog prijevoza prema mjestu prebivališta, odnosno boravka osigurane osobe u slučajevima kada se:
1. osiguranu osobu prevozi iz mjesta prebivališta, odnosno boravka u ugovornu zdravstvenu ustanovu, trgovačko društvo, odnosno ordinaciju ugovornog doktora specijaliste medicine rada privatne prakse ili zdravstvenog radnika privatne prakse, odnosno kada se osiguranu osobu prevozi iz ugovorne zdravstvene ustanove, trgovačkog društva, odnosno ordinacije ugovornog doktora specijaliste medicine rada privatne prakse ili zdravstvenog radnika privatne prakse u mjesto prebivališta, odnosno boravka
2. osiguranu osobu premješta iz ugovorne zdravstvene ustanove, trgovačkog društva, odnosno ordinacije ugovornog doktora specijaliste medicine rada privatne prakse ili zdravstvenog radnika privatne prakse u ugovornu bolničku ustanovu za liječenje akutnih bolesti koja je najbliža mjestu njezinog prebivališta, odnosno boravka
3. osiguranu osobu prevozi na liječenje u inozemstvo, odnosno kada se osiguranu osobu prevozi s liječenja u inozemstvo u mjesto prebivališta, odnosno boravka, kao i u slučaju kada se osiguranu osobu iz inozemstva prevozi u ugovornu zdravstvenu ustanovu u Republici Hrvatskoj
Nalog za sanitetski prijevoz daje se ugovornom subjektu koji sa Zavodom ima ugovorenu djelatnost sanitetskog prijevoza prema sjedištu ugovorne zdravstvene ustanove, trgovačkog društva, odnosno ordinacije ugovornog doktora specijaliste medicine rada privatne prakse ili zdravstvenog radnika privatne prakse u slučajevima kada se:
1. osiguranu osobu iz te ugovorne zdravstvene ustanove, trgovačkog društva, odnosno ordinacije ugovornog doktora specijaliste medicine rada privatne prakse ili zdravstvenog radnika privatne prakse upućuje u drugu ugovornu zdravstvenu ustanovu, trgovačko društvo, odnosno ordinaciju ugovornog doktora specijaliste medicine rada privatne prakse ili zdravstvenog radnika privatne prakse radi obavljanja terapijskih i dijagnostičkih postupaka, kao i u slučaju kada se osiguranu osobu nakon obavljenih terapijskih i dijagnostičkih postupaka vraća u tu ugovornu zdravstvenu ustanovu, trgovačko društvo, odnosno ordinaciju ugovornog doktora specijaliste medicine rada privatne prakse ili zdravstvenog radnika privatne prakse
2. osiguranu osobu premješta iz ugovorne bolničke ustanove za liječenje akutnih bolesti u ugovornu bolničku ustanovu za liječenje kroničnih bolesti
3. osiguranu osobu premješta iz jedne ugovorne bolničke ustanove za liječenje akutnih bolesti
4. u drugu ugovornu bolničku ustanovu za liječenje akutnih bolesti koja nije najbliža mjestu prebivališta, odnosno boravka osigurane osobe osiguranu osobu premješta iz ugovorne bolničke ustanove za liječenje kroničnih bolesti u ugovornu bolničku ustanovu za liječenje akutnih bolesti.
Doktor ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno doktor privatne prakse koji je u skladu sa stavkom 1. ovog članka obvezan izdati nalog za sanitetski prijevoz obvezan je za osiguranu osobu dogovoriti, odnosno naručiti prijevoz sanitetskim vozilom od ugovornog subjekta Zavoda iz stavka 2. i 3. ovog članka.
Sadržaj i oblik tiskanice naloga za sanitetski prijevoz iz stavka 1. ovog članka, kao i tiskanice naloga za sanitetski prijevoz osigurane osobe na hemodijalizu koja je posljedica priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti tiskan je uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

1.2. Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Članak 23.

Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti osigurane osobe ostvaruje u najbližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno trgovačkom društvu uključenim u mrežu ugovornih subjekata medicine rada, kao i u najbližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu, odnosno kod najbližeg ugovorenog zdravstvenog radnika privatne prakse uključenih u osnovnu mrežu zdravstvene djelatnosti prema mjestu njihovog prebivališta, odnosno boravka koji sa Zavodom imaju ugovorenu traženu zdravstvenu zaštitu, odnosno u drugoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu, odnosno ordinaciji ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse u slučaju iz članka 26. stavka 3. ovog Pravilnika, a na osnovi uputnice koju izdaje doktor specijalista medicine rada.
Ako osigurana osoba želi specijalistički pregled ili dijagnostičke, odnosno terapijske postupke obaviti u drugoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu, odnosno ordinaciji ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse, a ne u najbližoj specijalističkoj ordinaciji koja ima sa Zavodom ugovorenu traženu zdravstvenu zaštitu i u koju ju je uputio doktor specijalist medicine rada, ima pravo na osnovi izdane uputnice (bez obzira koji je ugovorni subjekt Zavoda na uputnici naznačen) ostvariti traženu zdravstvenu zaštitu, s time da nema pravo na naknadu troškova prijevoza, niti pravo na sanitetski prijevoz na teret sredstava Zavoda.

Članak 24.

Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu iz djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije u kući osigurana osoba ostvaruje na način i pod uvjetima utvrđenim općim aktom Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje o ostvarivanju prava na fizikalnu terapiju u kući, ako ovim Pravilnikom i drugim u općim aktom Zavoda nije drukčije uređeno.
Odobrenje za fizikalnu terapiju u kući, prema prijedlogu doktora specijalista određene specijalnosti, odnosno prema prijedlogu doktora specijaliste medicine rada daje ovlašteni doktor Zavoda.

Članak 25.

Doktor specijalist medicine rada obvezan je na uputnici za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu navesti naziv ugovorne zdravstvene ustanove, trgovačkog društva, odnosno ordinacije ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse iz članka 23. stavka 1. ovog Pravilnika kamo upućuje osiguranu osobu te uz uputnicu priložiti povijest bolesti i sve nalaze obavljenih specijalističkih pregleda, dijagnostičkih, odnosno terapijskih postupaka.
Uputnica ima obilježje narudžbe za izvršenje traženog specijalističkog pregleda, dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka.
Uputnica iz stavka 2. ovoga članka vrijedi 30 dana od dana izdavanja, a osigurana osoba obvezna se u tom roku javiti ugovornom subjektu Zavoda iz stavka 1. ovog članka radi specijalističkog pregleda ili dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka.

Članak 26.

Ugovorni subjekti Zavoda iz članka 23. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika obvezni su osiguranu osobu upućenu radi korištenja specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite primiti odmah, a najkasnije u roku 15 dana od dana kad im se osigurana osoba s uputnicom doktora specijalista medicine rada prvi put javila.
Kad ugovorni subjekti Zavoda ne pruže osiguranoj osobi traženu zdravstvenu zaštitu u roku iz stavka 1. ovog članka, obvezni su, uz potpis odgovorne osobe i pečat ustanove, trgovačkog društva odnosno ordinacije, na uputnici naznačiti datum kad im se osigurana osoba prvi put javila, razlog nepružanja tražene zdravstvene zaštite s naznakom datuma kad će osiguranu osobu primiti na specijalistički pregled ili dijagnostički, odnosno terapijski postupak s time da pri tom, ovisno o medicinskoj indiciranosti i raspoloživim kapacitetima, osiguranoj osobi osigura zdravstvenu zaštitu unutar roka od 30 dana od datuma kada im se osigurana osoba prvi puta javila.
Ako ugovorni subjekti zavoda iz stavka 1. ovog članka ne naznače na uputnici datum kad će osiguranu osobu primiti na specijalistički pregled ili dijagnostički, odnosno terapijski postupak ili naznače datum koji prelazi rok iz stavka 2. ovog članka, osigurana osoba ima pravo u roku od 15 dana, radi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, obratiti se s takvom uputnicom rukovoditelju, odnosno po njemu ovlaštenom radniku područne službe Zavoda nadležne prema mjestu prebivališta, odnosno boravka osigurane osobe, prema sjedištu poslodavca ili prema sjedištu ugovornog subjekta Zavoda koji će osiguranoj osobi na osnovi te uputnice osigurati traženu zdravstvenu zaštitu kod istog ili drugog ugovornog subjekta Zavoda.

Članak 27.

Iznimno od članka 26. ovoga Pravilnika kada je osigurana osoba radi utvrđivanja postojanja profesionalne bolesti upućena od doktora specijalista medicine rada na prvi specijalistički pregled, ugovorni subjekti Zavoda kojima je osigurana osoba upućena u skladu s člankom 23. stavkom 1. ovog Pravilnika obvezni su joj traženu zdravstvenu zaštitu pružiti u roku od 15 dana od dana kada im se osigurana osoba prvi puta javila.
Ako ugovorni subjekti Zavoda iz stavka 1. ovog članka ne pruže osiguranoj osobi prvi specijalistički pregled odmah, odnosno u roku od 15 dana obvezni su na uputnici, uz potpis odgovorne osobe i pečat ustanove, trgovačkog društva, odnosno ordinacije, naznačiti datum kad im se prvi put javila, te da joj nisu pružili traženu zdravstvenu zaštitu, odnosno naznačiti da joj neće biti pružena u roku od 15 dana. U suprotnom obvezni su na uputnicu upisati datum kada će osiguranu osobu primiti na prvi specijalistički pregled koji mora biti unutar roka od 15 dana od dana prvog javljanja osigurane osobe.
Osigurana osoba kojoj prvi specijalistički pregled nije proveden u roku od 15 dana od dana prvog javljanja ugovornim subjektima Zavoda ima pravo taj specijalistički pregled obaviti u neugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno kod neugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse.
Povrat troškova nastalih radi korištenja zdravstvene zaštite u skladu sa stavkom 3. ovoga članka osigurana osoba ima pravo ostvariti na osnovi pisanog zahtjeva koji podnosi područnoj službi Zavoda nadležnoj prema mjestu njezinog prebivališta, boravka, odnosno sjedišta poslodavca, a pod uvjetom da je postupila u skladu s uputnicom doktora specijalista medicine rada iz stavka 1. ovoga članka. Uz zahtjev je osigurana osoba obvezna priložiti uputnicu iz koje je vidljivo da joj ugovorni subjekti Zavoda nisu pružili traženu zdravstvenu zaštitu u propisanom roku, te original računa za obavljenu zdravstvenu zaštitu u neugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno kod neugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse.

Članak 28.

Doktor specijalist nakon izvršenog specijalističkog pregleda, dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka obvezan je neposredno ili putem osigurane osobe doktoru specijalisti medicine rada dostaviti nalaz i mišljenje o zdravstvenom stanju osigurane osobe s uputama za daljnje liječenje.
Ugovorni subjekti Zavoda, koji su pružili specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, obvezni su osiguranoj osobi izdati osobni račun.

Članak 29.

Nakon dobivenih nalaza o obavljenom specijalističkom pregledu, dijagnostičkom, odnosno terapijskom postupku, osigurana osoba obvezna je javiti se s nalazom doktoru specijalisti medicine rada koji ju je uputio na specijalističko – konzilijarnu zdravstvenu zaštitu odmah, a najkasnije u roku tri dana.

Bolnička zdravstvena zaštita

Članak 30.

Bolničku zdravstvenu zaštitu osigurana osoba ostvaruje u bolničkim ustanovama s kojima Zavod ima sklopljen ugovor za provođenje bolničke zdravstvene zaštite za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti na osnovi izdane uputnice za bolničko liječenje koju osiguranoj osobi izdaje doktor specijalist medicine rada ili doktor u službi hitne medicinske pomoći.
Bolničko liječenje osigurana osoba ostvaruje u najbližoj ugovornoj bolničkoj ustanovi iz stavka 1. ovog članka prema mjestu njezinog prebivališta, odnosno boravka, odnosno u drugoj ugovornoj bolničkoj ustanovi u slučaju iz članka 35. stavka 3. ovog Pravilnika.
Ako se osigurana osoba želi liječiti u drugoj ugovornoj bolničkoj ustanovi, a ne u najbližoj koja sa Zavodom ima ugovorenu traženu bolničku zdravstvenu zaštitu iz stavka 1. ovog članka i u koju ju je uputio doktor specijalist medicine rada, može to ostvariti na osnovi izdane uputnice (bez obzira koja je bolnička ustanova naznačena na uputnici), s time da nema pravo na naknadu troškova prijevoza, niti pravo na sanitetski prijevoz na teret sredstava Zavoda.

Članak 31.

Doktor specijalist medicine rada obvezan je na uputnici za bolničko liječenje navesti naziv ugovorne bolničke ustanove te uz uputnicu priložiti cjelokupnu raspoloživu medicinsku dokumentaciju osigurane osobe.
Uputnica ima obilježje narudžbe za izvršenje traženog bolničkog liječenja.
Uputnica iz stavka 2. ovoga članka vrijedi 30 dana od dana izdavanja, a osigurana osoba obvezna je u tom roku javiti se ugovornoj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi iz članka 30. i 32. ovog Pravilnika radi korištenja bolničke zdravstvene zaštite.

Članak 32.

Bolničko liječenje osiguranih osoba koje boluju od kroničnih bolesti koje su posljedica priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti provodi se u ugovornim bolničkim zdravstvenim ustanovama.

Članak 33.

Pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju u ugovornoj bolničkoj ustanovi osigurana osoba ostvaruje kao nastavak bolničkog liječenja ili na osnovi uputnice doktora specijaliste medicine rada na način i pod uvjetima utvrđenim općim aktom Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje o ostvarivanju prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju, ako ovim Pravilnikom ili drugim općim aktom Zavoda nije drukčije uređeno.
Odobrenje za bolničku medicinsku rehabilitaciju, prema prijedlogu odjelnog doktora specijalista određene specijalnosti bolnice za liječenje akutnih bolesti u kojoj se osigurana osoba liječi, odnosno prema prijedlogu doktora specijaliste medicine rada daje ovlašteni doktor Zavoda.

Članak 34.

Ugovorna bolnička ustanova iz članka 30. i 32. ovog Pravilnika obvezna je upućenu osiguranu osobu primiti na bolničko liječenje u najkraćem mogućem roku, a u slučajevima ugroženosti života, odmah.
Kad osiguranoj osobi na osnovi uputnice ugovorna bolnička ustanova iz stavka 1. ovog članka ne osigura potrebno bolničko liječenje u roku od 15 dana od dana kad joj se osigurana osoba prvi put javila, doktor bolničke ustanove obvezan je, uz potpis odgovorne osobe i pečat ustanove, na uputnici naznačiti datum kad im se osigurana osoba prvi put javila, razloge neprimanja osigurane osobe na bolničko liječenje i upute doktoru specijalistu medicine rada u svezi s daljnjim postupkom, te upisati datum kad će bolnička ustanova primiti osiguranu osobu na bolničko liječenje, s time da pri tom, ovisno o medicinskoj indiciranosti i raspoloživim kapacitetima, osiguranoj osobi osigura bolničku zdravstvenu zaštitu unutar roka od 30 dana od datuma prvog javljanja osigurane osobe ugovornoj bolničkoj ustanovi.
Ako doktor ugovorne bolničke ustanove ne upiše na uputnici datum kad će osiguranu osobu primiti na bolničko liječenje ili upiše datum koji prelazi rok iz stavka 2. ovog članka, osigurana osoba ima pravo u roku od 15 dana, radi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, obratiti se s takvom uputnicom rukovoditelju, odnosno po njemu ovlaštenom radniku područne službe Zavoda nadležne prema mjestu prebivališta, odnosno boravka osigurane osobe, prema sjedištu poslodavca ili prema sjedištu ugovorne bolničke ustanove koji će osiguranoj osobi na osnovi te uputnice osigurati traženu zdravstvenu zaštitu u istoj ili drugoj ugovornoj bolničkoj ustanovi.

Članak 35.

Ugovorna bolnička ustanova obvezna je nakon obavljenog bolničkog liječenja izdati osiguranoj osobi otpusno pismo i osobni račun odmah po otpustu.

Članak 36.

Osigurana osoba obvezna je javiti se s otpusnim pismom iz članka 35. ovog Pravilnika osobno ili putem člana obitelji, odnosno treće osobe doktoru specijalisti medicine rada odmah, a najkasnije u roku od tri dana.

Članak 37.

Tiskanica uputnice iz članka 23. i 30. ovog Pravilnika veličine je 21 cm x 14,5 cm (format A-5) čiji je oblik i sadržaj otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Podaci propisani u tiskanici uputnice moraju se upisati čitljivo, tintom ili kemijskom olovkom plave ili crne boje, odnosno računalnim ispisom.
Podaci s iskaznice zdravstveno osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju na uputnicu se unose pretiskom s iskaznice, odnosno upisom na način propisan stavkom 2. ovog članka.
Tiskanica uputnice iz stavka 1. ovog članka tiskana je na papiru zelene boje.

Ortopedska i druga pomagala

Članak 38.

Osigurana osoba u okviru prava na zdravstvenu zaštitu za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti iz članka 12. Zakona u cijelosti ostvaruje pravo na ortopedska i druga pomagala utvrđena Popisom ortopedskih i drugih pomagala koji je sastavni dio općeg akta Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala, a pod uvjetima i na način propisan tim općim aktom, ako ovim Pravilnikom ili drugim općim aktom Zavoda nije drukčije utvrđeno.
Osigurane osobe pravo na ortopedska i druga pomagala ostvaruju kod isporučitelja tih pomagala iz članka 11. stavka 2. ovog Pravilnika na osnovi od strane Zavoda ovjerene propisane tiskanice potvrde o potrebi ortopedskog i drugog pomagala.
Potvrda iz stavka 2. ovog članka je:
– potvrda o ortopedskim i drugim pomagalima
– potvrda o slušnim, surdotehničkim i govornim pomagalima
– potvrda o očnim pomagalima
– potvrda o tiflotehničkim i dodirnim pomagalima
– potvrda o popravku pomagala.
Prije ovjere tiskanica potvrda iz stavka 3. ovog članka svako od nadležnog doktora propisano ortopedsko i drugo pomagalo podliježe prethodnom odobrenju ovlaštenog doktora Zavoda.
Nadležni doktor iz stavka 4. ovog članka je doktor specijalist medicine rada te odgovarajući doktor specijalist utvrđen u Popisu ortopedskih i drugih pomagala iz stavka 1. ovog članka, radnik ugovorne zdravstvene ustanove, ugovornog trgovačkog društva, odnosno zdravstveni radnik privatne prakse.
Oblik i sadržaj tiskanica potvrda iz stavka 3. ovog članka tiskane su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

1.5. Stomatološko-protetska pomoć i ljiečenje i stomatološko-protetski nadomjesci

Članak 39.

Osigurana osoba u okviru prava na zdravstvenu zaštitu za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti iz članka 12. Zakona u cijelosti ostvaruje pravo na stomatološko-protetsku pomoć i liječenje u skladu s općim aktom Zavoda, te stomatološko-protetske nadomjestke u skladu s općim aktom Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje iz članka 38. stavka 1. ovog Pravilnika, ako ovim Pravilnikom ili drugim općim aktom Zavoda nije drukčije utvrđeno.
Osigurane osobe pravo na pomagala iz stavka 1. ovog članka ostvaruju kod izabranog doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite na osnovi od strane Zavoda ovjerene propisane tiskanice potvrde o izradi ili popravku stomatološkog pomagala.
Prije ovjere tiskanice potvrde iz stavka 2. ovog članka svako propisano stomatološko pomagalo podliježe prethodnom odobrenju ovlaštenog doktora Zavoda.
Oblik i sadržaj tiskanice potvrde iz stavka 2. ovog članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

1.6. Pravo na lijekove

Članak 40.

Osigurana osoba u okviru prava na zdravstvenu zaštitu za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti iz članka 12. Zakona u cijelosti ostvaruje pravo na korištenje lijekova koji su utvrđeni Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovna lista lijekova) ako joj je potonje na osnovi propisanih medicinskih indikacija na recept propisao doktor specijalist medicine rada, odnosno izabrani doktor stomatologije primarne zdravstvene zaštite, odnosno ako su joj primijenjeni u liječenju na razini primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene djelatnosti, odnosno na razini zdravstvenih zavoda, ako ovim Pravilnikom ili drugim općim aktom Zavoda nije drukčije utvrđeno.
Pod uvjetima iz stavka 1. ovog članka osigurana osoba ima pravo na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu ostvariti i lijekove utvrđene Odlukom o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Dopunska lista lijekova) uz prethodno odobrenje ovlaštenog radnika Zavoda.
Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka osigurana osoba može, na osnovi prethodnog odobrenja Središnje službe Zavoda, ostvariti pravo na lijek s Osnovne liste lijekova, odnosno Dopunske liste lijekova za koji ne ispunjava propisane medicinske indikacije, pod uvjetom da je potrebu korištenja lijeka predložilo povjerenstvo za lijekove bolnice u kojoj se osigurana osoba liječi, a na teret ugovorenih sredstava bolničke zdravstvene ustanove.
Osigurana osoba koja je mimo postupka utvrđenih ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Zavoda kupila lijekove s Osnovne liste lijekova i Dopunske liste lijekova nema pravo osnovom postavljenog zahtjeva na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu ostvariti pravo na povrat tih troškova osim u slučaju iz članka 71. ovog Pravilnika.
Oblik i sadržaj tiskanice recepta iz stavka 1. ovog članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

2. Novčane naknade

2.1. Naknada plaće za vrijeme privremene
nesposobnosti za rad

Članak 41.

Osiguraniku za vrijeme privremene nesposobnosti za rad uzrokovane ozljedom na radu, odnosno profesionalnom bolešću pripada pravo na naknadu plaće ako je:
1. privremeno nesposoban za rad zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti
2. radi liječenja ili medicinskih ispitivanja vezanih uz priznatu ozljedu na radu odnosno profesionalnu bolest smješten u zdravstvenu ustanovu
3. privremeno nesposoban za rad zbog određenog liječenja ili medicinskog ispitivanja koje se ne može obaviti izvan radnog vremena osiguranika
4. izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini, odnosno privremeno nesposoban za rad zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osigurane osobe Zavoda,
pod uvjetima i na način propisan Zakonom i ovim Pravilnikom.
Pod privremenom nesposobnošću za rad u smislu ovog Pravilnika smatra se odsutnost s rada iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka zbog kojih je osiguranik spriječen izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili pojedinačnim aktom.

Članak 42.

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad uzrokovane ozljedom na radu, odnosno profesionalnom bolešću (u daljnjem tekstu: naknada plaće) pripada osiguranicima iz članka 8. točke 1. do 4. i točke 6. do 8. Zakona od prvog dana privremene nesposobnosti za rad na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu.
Naknada plaće iz stavka 1. ovog članka osiguraniku pripada samo za dane, odnosno sate za koje bi osiguranik ostvario pravo na plaću, odnosno naknadu plaće u skladu s propisima o radu.
Osiguranik ima pravo na naknadu plaće sve dok doktor specijalist medicine rada, odnosno nadležno liječničko povjerenstvo Hrvatskog zavoda za medicinu rada ne utvrde da je sposoban za rad ili dok nije konačnim rješenjem nadležnog tijela mirovinskog osiguranja utvrđena invalidnost osiguranika.

Članak 43.

Naknadu plaće obračunava i isplaćuje osiguraniku iz svojih sredstava pravna, odnosno fizička osoba – poslodavac u skladu s člankom 14. Zakona.
Sredstva koja je poslodavac isplatio u skladu sa stavkom 1. ovog članka Zavod je obvezan vratiti poslodavcu u roku od 45 dana od dana primitka zahtjeva za povrat.
Uz zahtjev iz stavka 2. ovog članka poslodavac je obvezan priložiti tiskanicu – Potvrda o plaći i tiskanicu – Izvješće o bolovanju, te dokumentaciju o izvršenim isplatama naknada plaće.

Članak 44.

Osiguraniku kojemu je za vrijeme trajanja bolovanja prestao radni odnos, odnosno obavljanje djelatnosti osobnim radom pripada naknada plaće u skladu s člankom 19. Zakona.
Isplatu naknade plaće iz stavka 1. ovog članka izvršit će Zavod neposredno osiguraniku.
Iznimno, u slučaju stečajnog postupka poslodavaca ili prestanka postojanja poslodavca, odnosno kada poslodavac nije u mogućnosti zbog nelikvidnosti isplatiti plaću, odnosno naknadu plaće za najmanje tri kalendarska mjeseca isplatu će izvršiti Zavod neposredno osiguraniku.

Članak 45.

Osiguraniku koji je upućen na rad u inozemstvo naknada plaće pripada u skladu s odredbama Zakona i ovog Pravilnika s time da se isplaćuje na teret sredstava Zavoda samo za vrijeme njegovog boravka u Republici Hrvatskoj.

Članak 46.

Osiguraniku kojem je u vrijeme privremene nesposobnosti za rad uzrokovane ozljedom na radu, odnosno profesionalnom bolešću određen pritvor pripada u skladu s odredbama Zakona i ovog Pravilnika naknada plaće u visini jedne trećine naknade, a ako uzdržava obitelj u visini jedne polovice pripadajuće naknade. Tako umanjena naknada pripada osiguraniku dok traje bolovanje za trajanja pritvora.
Osiguraniku iz stavka 1. ovog članka nakon otpuštanja iz pritvora, kada je postupak protiv njega pravomoćnom presudom obustavljen ili je pravomoćnom presudom oslobođen optužbe ili je optužba odbijena, ali ne zbog nenadležnosti suda, ostvaruje pravo na obustavljeni dio naknade plaće.
Privremenu nesposobnost za rad uzrokovanu ozljedom na radu, odnosno profesionalnom bolešću za vrijeme trajanja pritvora u smislu stavka 1. ovog članka utvrđuje doktor specijalist medicine rada, na prijedlog doktora medicine ustanove u kojoj se osiguranik nalazi.

Članak 47.

Osiguraniku koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora ili u ustanovi zbog provođenja mjera obveznog čuvanja i liječenja ne pripada pravo na naknadu plaće.
Osiguraniku koji je privremeno u skladu s člankom 152. stavkom 10. Zakona o radu udaljen s rada, ne pripada pravo na naknada plaću ako za vrijeme dok je udaljen s rada stupi na bolovanje.

2.2. Naknada troškova prijevoza u svezi s korištenjem prava na zdravstvenu zaštitu zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti

Članak 48.

Osigurana osoba iz članka 8., 9. i 10 Zakona koja je radi korištenja zdravstvene zaštite u vezi s ozljedom na radu, odnosno profesionalnom bolesti morala putovati iz mjesta svog prebivališta, odnosno boravka u drugo mjesto gdje je sjedište zdravstvene ustanove, trgovačkog društva, odnosno ordinacije zdravstvenog radnika privatne prakse iz članka 23. stavka 1. i 30. stavka 1. ovog Pravilnika, kao i u slučaju kada je morala putovati u drugo mjesto gdje je sjedište ordinacije doktora specijalista medicine rada ima pravo na naknadu troškova prijevoza u skladu s odredbama ovog Pravilnika.
Osiguranoj osobi koja je od strane doktora specijalista medicine rada upućena zbog korištenja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu iz mjesta njezinog prebivališta, odnosno boravka (u daljnjem tekstu: mjesto polaska) u zdravstvenu ustanovu, trgovačko društvo odnosno kod ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse iz članka 23. stavka 1. i 30. stavka 1. ovog Pravilnika u drugo mjesto (u daljnjem tekstu: mjesto upućivanja) pripada pravo na naknadu troškova prijevoza pod sljedećim uvjetima:
– da je zdravstvenu zaštitu koristio prema mjestu polaska u najbližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu, odnosno ordinaciji ugovornog doktora privatne prakse koji sa Zavodom imaju ugovorene djelatnosti za traženu vrstu zdravstvene zaštite, kamo ju je uputio doktor specijalista medicine rada
– da je udaljenost od mjesta polaska do mjesta upućivanja veća od 30 kilometara
– da je doktor medicine, odnosno stomatologije potvrdio na tiskanici putnog naloga da je izvršio traženi pregled, dijagnostičku pretragu ili postupak, odnosno da je osigurana osoba obavila bolničko liječenje.
Pravo na naknadu troškova prijevoza ostvaruje i osigurana osoba koja je zbog potrebe korištenja zdravstvene zaštite za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti kod doktora specijalista medicine rada morala putovati iz mjesta polaska u mjesto sjedišta ordinacije doktora specijalista medicine rada jer u mjestu polaska nema ugovorenog doktora specijalista medicine rada.

Članak 49.

Pod troškovima prijevoza iz članka 48. ovog Pravilnika podrazumijevaju se troškovi prijevoza javnim prijevoznim sredstvima gradskog, međugradskog, odnosno međunarodnog prometa po najnižoj cijeni i prema najkraćoj relaciji prema službenom daljinomjeru javnog prijevoznika.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osiguranoj osobi se zbog njezinog zdravstvenog stanja, prema prethodnom odobrenju ovlaštenog doktora Zavoda, a na prijedlog doktora specijalista medicine rada može odobriti korištenje skupljeg javnog prijevoznog sredstva (spavaća kola u vlaku, zrakoplov).
Osigurana osoba kojoj je u skladu sa stavkom 2. ovog članka odobreno skuplje prijevozno sredstvo ima pravo na naknadu troškova u visini cijene putne karte odobrenog prijevoznog sredstva.

Članak 50.

Naknada troškova prijevoza pripada i za prijevoz posmrtnih ostataka osigurane osobe koja je zdravstvenu zaštitu zbog ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti koristila u smislu odredbi članka 48. ovog Pravilnika.
Pravo na naknadu troškova prijevoza iz stavka 1. ovog članka pripada pravnoj ili fizičkoj osobe koja je o svom trošku izvršila prijevoz i to u visini stvarnih troškova tog prijevoza.

Članak 51.

Osigurana osoba koja hemodijalizu koristi kao kronični bubrežni bolesnik koja je posljedica priznate ozljede na radu ili profesionalne bolesti, a ne ispunjava uvjete za korištenje sanitetskog prijevoza propisane općim aktom ministra nadležnog za zdravstvo iz članka 19. ovog Pravilnika ima u ime troškova prijevoza pravo na novčanu naknadu u visini utvrđenoj u stavku 2., 3. i 4. ovog članka.
Osigurana osoba koja zbog hemodijalize koristi prijevoz na području grada ili mjesta prebivališta, odnosno boravka gdje postoji organizirani javni prijevoz, ima pravo na paušalnu novčanu naknadu u visini dvostrukog iznosa najniže cijene mjesečne pokazne karte.
Osigurana osoba koja hemodijalizu koristi na području grada ili mjesta prebivališta, odnosno boravka gdje ne postoji organiziran javni prijevoz ima pravo na paušalnu naknadu u visini dvostrukog iznosa najniže cijene mjesečne pokazne karte najbližeg mjesta, odnosno grada u kojem postoji mogućnost korištenja takve karte.
Osigurana osoba koja hemodijalizu koristi na području grada ili mjesta koje je izvan mjesta njezinog prebivališta, odnosno boravka uz iznos novčane naknade utvrđene u članku 49. stavku 1. ovog Pravilnika ima pravo i na paušalni novčani iznos u visini najniže cijene jedne mjesečne pokazne karte u skladu sa stavkom 2. i 3. ovog članka ovisno o organiziranosti javnog prijevoza.

Članak 52.

Iznimno od članka 49. ovog Pravilnika, ako od mjesta polaska do mjesta upućivanja ne prometuje javno prijevozno sredstvo, osiguranoj osobi u cijelosti će se priznati na ime troškova prijevoza pravo na novčanu naknadu u visini cijene javnog prijevoznog sredstva za relaciju na kojoj prometuje javno prijevozno sredstvo, kao i iznos novčane naknade u visini od 20% cijene litre eurosupera 95 oktana po prijeđenom kilometru za relaciju kojom ne prometuje javno prijevozno sredstvo, a prema službenim podacima o udaljenosti između mjesta polaska do najbližeg mjesta od kojeg prometuje javno prijevozno sredstvo.

Članak 53.

Osigurana osoba koju je kao hitan slučaj potrebno prevesti u ugovornu zdravstvenu ustanovu ili ugovornu ordinaciju privatne prakse zbog bolesti ili ozljede koja je posljedica ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti, a koja je zbog nemogućnosti korištenja vozila hitne medicinske pomoći morala koristiti prijevoz osobnim vozilom ili auto-taksi službu, ima pravo na naknadu troškova prijevoza ako doktor u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu odnosno ugovornoj ordinaciji privatne prakse koji je pružio zdravstvenu zaštitu potvrdi da je takav prijevoz bio nužan.
Naknada troškova prijevoza iz stavka 1. ovog članka priznaje se osiguranoj osobi u visini cijene prijevoza auto-taksi službe, odnosno kada je prijevoz izvršen osobnim vozilom u visini od 20% cijene litre eurosupera 95 oktana po prijeđenom kilometru.

Članak 54.

Pravo na naknadu troškova prijevoza ima i jedna osoba koju je doktor specijalista medicine rada odredio za pratioca osigurane osobe pod istim uvjetima kao i osigurana osoba za čijeg je pratitelja određena.
Pravo na potrebu pratioca utvrđuje prema stavku 1. ovog članka doktor specijalist medicine rada iz stavka 1. ovoga članka ovisno o zdravstvenom stanju osigurane osobe.

Članak 55.

Osiguraniku ne pripada pravo na naknadu troškova prijevoza kada zbog korištenja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu putuje iz mjesta polaska u mjesto svog rada, ako mu za vrijeme trajanja liječenja poslodavac isplaćuje naknadu za troškove putovanja od mjesta polaska do mjesta rada i obratno.
Osigurana osoba nema pravo na naknadu troškova javnog prijevoza ako je prema posebnim propisima oslobođena njihovog plaćanja (npr. priznato pravo na besplatan prijevoz: učenika, osoba starijih od 65 godina i sl.).

3. Način utvrđivanja osnovice za određivanje naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad i utvrđivanja valorizacije (povećanja)osnovice za naknadu plaće

3.1. Osnovica za utvrđivanje naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

Članak 56.

Osnovica za obračun naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad utvrđuje se kao satna ili dnevna osnovica, ovisno o rasporedu radnog vremena osiguranika – korisnika naknade.

Članak 57.

Osiguraniku koji obavlja gospodarsku djelatnost, odnosno samostalno u obliku zanimanja obavlja profesionalnu djelatnost, naknada plaće pripada za radne dane u tjednu, a obračunava se kao prosječna dnevna naknada.
Tjedan u smislu odredbe ovog članka ima 6 radnih dana.
Osiguraniku iz stavka 1. ovog članka naknada plaće pripada pod uvjetom da za vrijeme bolovanja ne radi.

Članak 58.

Osnovicu za utvrđivanje naknade plaće čini prosječni iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.
Pod prosječnim iznosom plaće iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se iznos dobiven na način da se zbroj isplaćenih plaća podijeli s brojem sati rada za koje je isplaćena.
Iznimno od stavka 1. ovog članka ako osiguraniku nije isplaćena niti jedna plaća, odnosno ako je isplaćena samo jedna plaća u propisanom šestomjesečnom razdoblju, kao osnovica za naknadu plaće uzima se plaća isplaćena do dana nastanka osiguranog slučaja na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće, odnosno plaća pripadajuća prema ugovoru o radu, drugom ugovoru ili pojedinačnom aktu.
Ako je osiguranik u posljednjih 6 mjeseci bio zaposlen kod dva ili više poslodavaca, osnovica za naknadu plaće određuje se od plaće koja je osiguraniku isplaćena u svih 6 mjeseci.
Ako osiguranik radi istovremeno kod dva ili više poslodavaca, naknadu plaće osiguraniku isplaćuje svaki poslodavac, s tim da se osnovica za naknadu određuje u odnosu na razmjerni dio sati rada kod svakog poslodavca.
Pod isplaćenom plaćom iz stavka 1. ovog članka na osnovi koje se utvrđuje osnovica za naknadu plaće podrazumijeva se redovna mjesečna plaća osiguranika isplaćena u skladu s odredbama propisa o radu i drugih propisa o određivanju plaće, te naknada plaće isplaćena za vrijeme odsutnosti s rada (godišnji odmor, plaćeni dopust i bolovanje) koju isplaćuje pravna ili fizička osoba kod koje je osiguranik zaposlen (plaća isplaćena u tekućem mjesecu za taj mjesec, odnosno u tekućem mjesecu za prethodni mjesec).
Iznimno od stavka 6. ovog članka za radnike upućene na rad u inozemstvo pod isplaćenom plaćom smatra se osnovica za obračun obveznih doprinosa umanjena za doprinos iz osnovice, porez i prirez.

Članak 59.

Osnovica za naknadu plaće utvrđena prema članku 58. i 60. ovog Pravilnika, konačna je i ne može se mijenjati.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, kada je osnovica za naknadu utvrđena na osnovi pogrješnih ili nepotpunih podataka osiguranik – korisnik naknade plaće ima pravo tražiti ponovno utvrđivanje osnovice za naknadu plaće i pripadajući iznos naknade plaće od tako utvrđene osnovice za naknadu plaće.

Članak 60.

Osiguraniku iz članka 8. stavka 1. točke 3., 4., 6. i 7. Zakona za utvrđivanje osnovice za naknadu plaće uzima se mjesečna osnovica osiguranja tog osiguranika za obračun i uplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, koje se provodi u skladu s Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, za posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće, umanjena za doprinos za mirovinsko osiguranje, porez i prirez.
Ako osiguranik iz stavka 1. ovog članka nije bio zdravstveno osiguran po istoj osnovici šest mjeseci, kao plaća za utvrđivanje osnovice za naknadu uzima se prosječna osnovica osiguranja na koju je bio prijavljen u posljednjih šest mjeseci prije stjecanja prava na naknadu plaće.
Ako osiguranik iz stavka 1. ovog članka nije bio zdravstveno osiguran najmanje dva mjeseca prema osnovici osiguranja iz stavka 2. ovog članka, kao osnovica za naknadu uzima se najniža osnovica osiguranja koja služi za obračunavanje i plaćanje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje važeće za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je nastupio osigurani slučaj umanjene za doprinose iz osnovice, porez i prirez.
Iznimno, kada se osnovica za naknadu utvrđuje na osnovi više osnovice osiguranja izabrane odlukom osiguranika, tako izabrana osnovica osiguranja čini osnovicu za naknadu plaće u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, ako je osiguranik na osnovi te osnovice bio zdravstveno osiguran najmanje šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće.

Članak 61.

Pod prosječnom osnovicom osiguranja iz članka 60. stavka 2. ovog Pravilnika podrazumijeva se osnovica dobivena na način da se zbroj osnovica osiguranja važećih u šestomjesečnom razdoblju podijeli sa zbrojem radnih dana za koje su te osnovice propisane.

Članak 62.

Osnovica za naknadu plaće utvrđena prema odredbama ovog Pravilnika služi za obračun naknade plaće za sve vrijeme trajanja neprekidnog bolovanja zbog istog uzroka bolovanja (ozljede na radu ili profesionalne bolesti).

Članak 63.

Podaci o isplaćenim plaćama, odnosno osnovicama osiguranja, koje služe za utvrđivanje osnovice za naknadu plaće, iskazuju se za osiguranike radnike na tiskanici – Potvrda o plaći, a za osiguranike iz članka 8. stavka 1. točke 3., 4., 6. i 7. na tiskanici – Potvrda o osnovicama osiguranja koje su sastavni dio ovog Pravilnika.
Podatke u tiskanice iz stavka 1. ovog članka unosi i dostavlja nadležnoj službi Zavoda:
– u tiskanicu – Potvrda o plaći, ovlaštena osoba poslodavca (pravna, odnosno fizička osoba)
– u tiskanicu – Potvrda o osnovicama osiguranja ovlaštena osoba Zavoda.

3.2. Način valorizacije (povećanja) osnovice za naknadu plaće

Članak 64.

Osiguraniku kojem se naknada plaće obračunava i isplaćuje od iste osnovice za naknadu neprekidno u trajanju propisanom člankom 45. stavkom 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, osnovica za naknadu preračunat će se na odgovarajući viši iznos i od tako povećane osnovice ponovno odrediti pripadajuća naknada plaće ako je ispunjen uvjet za valorizaciju (povećanje) osnovice.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka, osnovica za naknadu valorizirat će se osiguraniku – korisniku naknade plaće za onoliko postotaka za koliko je porasla prosječna plaća svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj isplaćena u razdoblju trajanja bolovanja korisnika naknade plaće, u odnosu na istovjetno utvrđenu prosječnu plaću isplaćenu u prethodnom obračunskom razdoblju, a za mjesece tih usporednih razdoblja.
Pod obračunskim razdobljem prema stavku 2. ovog članka smatra se razdoblje neprekidnog bolovanja osiguranika – korisnika naknade plaće, odnosno razdoblje za koje je utvrđena osnovica za naknadu plaće prema članku 58. i 60. ovog Pravilnika, usporedbom kojih se utvrđuje postotak za valorizaciju osnovice za naknadu plaće (valorizacijski koeficijent).

Članak 65.

Ako povećanje naknade plaće nije izvršeno prema članku 64. ovog Pravilnika, jer je porast plaća bio niži od člankom 45. stavkom 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju propisanog postotka, povećanje naknade plaće prema navedenom članku izvršit će se nakon ispunjenja uvjeta za valorizaciju, a nakon proteka svakog idućeg mjeseca neprekidnog primanja naknade plaće od iste osnovice za naknadu, sve dok taj uvjet za valorizaciju ne bude ispunjen.
Povećana naknada plaće prema članku 64. ovog Pravilnika i stavku 1. ovoga članka pripada osiguraniku od prvog dana idućeg mjeseca nakon ispunjenja uvjeta za povećanje naknade plaće.

Članak 66.

Povećanje naknade plaće prema članku 64. i 65. ovog Pravilnika izvršit će po službenoj dužnosti Zavod na osnovi službenih podataka o kretanju prosjeka plaća svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u odnosnim obračunskim razdobljima.

3.3. Visina naknade plaće

Članak 67.

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti pripada osiguraniku od prvog dana nesposobnosti u visini 100% od osnovice za naknadu utvrđene u skladu s člankom 58. i 60. ovog Pravilnika.

4. Ostvarivanje prava na naknadu pogrebnih troškova

Članak 68.

Pravo na naknadu za pogrebne troškove kada je smrt osigurane osobe iz članka 8., 9. i 10. Zakona neposredna posljedica priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti pripada pravnoj ili fizičkoj osobi koja je snosila troškove pokopa osigurane osobe.
Naknada za pogrebne troškove pripada u visini iznosa standardne opreme za pogreb, te visini troškova prijevoza pogrebnika.
Pod standardnim troškom opreme za pogreb podrazumijeva se uobičajeni trošak pogreba prema mjesnim prilikama u mjestu ukopa osigurane osobe, a prema službenom cjeniku pravne ili fizičke osobe koja je u mjestu ukopa registrirana za pogrebnu djelatnost.

III. OSTVARIVANJE PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA SLUČAJ OZLJEDE NA RADU, ODNOSNO PROFESIONALNE BOLESTI

Članak 69.

Prava po priznatoj ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti osnovom rješenja, odnosno osnovom ovjerene prijave Zavoda kojom je osiguranoj osobi priznata ozljeda na radu, odnosno profesionalna bolest, osigurana osoba ostvaruje od dana nastanka te ozljede, odnosno bolesti.
Osigurana osoba Zavoda koja u času korištenja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu nije ta prava mogla ostvariti osnovom rješenja, odnosno ovjerene prijave iz stavka 1. ovog članka jer rješenje, odnosno ovjerena prijava nije bila donijeta ili je postupak za njihovo donošenje naknadno pokrenut u propisanom roku, može neostvarenu razliku prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu ostvariti nakon donošenja tog rješenja, odnosno ovjere prijave.
Osigurana osoba Zavoda pripadajuću razliku prava u smislu stavka 2. ovog članka ostvaruje osnovom zahtjeva podnijetog Zavodu u propisanom zastarnom roku dospijeća pripadajućeg prava, računajući taj rok od dana primitka rješenja, odnosno ovjere prijave iz stavka 1. ovog članka.

1. Ostvarivanje zdravstvene zaštite

Članak 70.

Osigurana osoba koja je zdravstvenu zaštitu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti ostvarila mimo uvjeta i načina propisanih Zakonom, ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Zavoda na području Republike Hrvatske u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu ili kod ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse, u inozemstvu, u zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu ili kod zdravstvenog radnika privatne prakse u Republici Hrvatskoj s kojima Zavod nije sklopio ugovor o provođenju zdravstvene zaštite za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, koja je nabavila ortopedsko ili drugo pomagalo kod neugovornog isporučitelja ili u inozemstvu, odnosno kupila lijek koji nije utvrđen Osnovnom listom lijekova i Dopunskom listom lijekova obvezna je u cijelosti snositi troškove pružene zdravstvene zaštite, ortopedskog ili drugog pomagala, odnosno lijeka.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, osigurana osoba kojoj je u zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu ili kod zdravstvenog radnika privatne prakse, s kojima Zavod nije sklopio ugovor o provođenju zdravstvene zaštite za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, pružena zdravstvena zaštita u hitnom slučaju iz članka 18. ovog Pravilnika ima pravo na osnovi podnijetog zahtjeva na povrat plaćenih troškova za tu zdravstvenu zaštitu ako je ovlašteni doktor Zavoda utvrdio da se radi o zdravstvenoj zaštiti pruženoj u hitnom slučaju te odobrio povrat sredstava, ali najviše u visini vrijednosti zdravstvenog standarda utvrđenog Zakonom, odnosno općim aktima Zavoda.

Članak 71.

Osigurana osoba kojoj je ugovorni subjekt Zavoda neopravdano:
– naplatio zdravstvenu uslugu
– odbio pružiti zdravstvenu zaštitu uvjetujući potonju prethodnom kupnjom ugradbenih, odnosno potrošnih materijala ili lijekova s Osnovne liste lijekova, odnosno po izboru osigurane osobe s Dopunske liste lijekova za koje osigurana osoba ispunjava uvjete propisane općim aktima Zavoda
– neopravdano odbio propisati na recept lijek s Osnovne liste lijekova, odnosno po izboru osigurane osobe s Dopunske liste lijekova za koji osigurana osoba ispunjava uvjete propisane općim aktima Zavoda
– neopravdano naplatio u cijelosti ili djelomice odobreno ortopedsko ili drugo pomagalo,
a koji su za osiguranu osobu bili medicinski indicirani, ima pravo na povrat tih troškova ako se u postupku pri nadležnoj područnoj službi Zavoda pokrenutom na njezin zahtjev, prema ocjeni ovlaštenog doktora Zavoda utvrdi da se radi o korištenju zdravstvene zaštite na koju, u okviru prava na zdravstvenu zaštitu zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, osigurana osoba ima pravo u skladu sa Zakonom i općim aktima Zavoda.
Osigurana osoba obvezna je uz zahtjev za povrat sredstava iz stavka 1. ovog članka priložiti medicinsku dokumentaciju, te original osobnog računa za plaćenu zdravstvenu uslugu, odnosno original računa za plaćeni lijek, ugradbeni ili potrošni materijal, te ortopedsko ili drugo pomagalo koji glasi na ime osigurane osobe.

2. Ostvarivanje novčanih naknada

2.1. Ostvarivanje prava na naknadu plaće odnosno novčanu naknadu za vrijeme bolovanja

Članak 72.

Naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad osiguranik ostvaruje kod pravne, odnosno fizičke osobe – poslodavca u skladu s odredbama članka 43. ovog Pravilnika.

Članak 73.

O pravu na naknadu plaće odlučuje se, u pravilu, bez donošenja pisanog rješenja na osnovi izvješća o bolovanju koje izdaje doktor specijalist medicine rada.

Članak 74.

Doktor specijalist medicine rada koji je utvrdio početak i prestanak bolovanja osiguranika u skladu s odredbama članka 16. Zakona, drugih propisa, ovog Pravilnika i drugih općih akata Zavoda, ispunjava i izdaje osiguraniku tiskanicu – Izvješće o bolovanju.
Tiskanica iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ovog Pravilnika.
Kada doktor specijalist medicine rada iz stavka 1. ovog članka utvrdi da je osiguraniku prestalo bolovanje, u izvješću o bolovanju upisuje datum prestanka bolovanja i šifru završne dijagnoze.
Šifre početne i završne dijagnoze bolesti upisuju se u izvješće o bolovanju prema međunarodnoj klasifikaciji bolesti, ozljeda i uzroka smrti.

Članak 75.

Izvješće o bolovanju izdaje se:
a) posljednjeg dana bolovanja ako je bolovanje prestalo prije posljednjeg dana u mjesecu
b) posljednjeg dana u mjesecu ako bolovanje prelazi iz jednog mjeseca u drugi.
Za vrijeme trajanja bolovanja unutar rokova iz stavka 1. ovog članka, doktor specijalist medicine obvezan je na zahtjev osiguranika, radi obračuna naknade plaće izdati pisanu obavijest o trajanju bolovanja na tiskanici koja je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 76.

Osiguranik nema pravo na naknadu plaće u slučajevima iz članka 21. Zakona i to od dana nastanka tih slučajeva do dana njihovog prestanka, odnosno prestanka posljedica njima prouzročenim.
Činjenicu prestanka postojanja slučaja, odnosno njegove posljedice u smislu stavka 1. ovog članka utvrđuje doktor specijalist medicine rada, liječničko povjerenstvo Hrvatskog zavoda za medicinu rada, odnosno nadležna područna služba Zavoda.
O nepriznavanju naknade plaće u smislu stavka 1. ovog članka, na zahtjev osiguranika nadležna područna služba Zavoda izdaje pisano rješenje protiv kojeg osiguranik ima pravo pokrenuti upravni spor.

2.2. Ostvarivanje prava na naknadu troškova prijevoza

Članak 77.

Naknada troškova prijevoza isplaćuje se na osnovi dokaza propisanih ovim Pravilnikom, bez donošenja pisanog rješenja.
Na zahtjev osigurane osobe, koja nije zadovoljna izvršenom isplatom, prema stavku 1. ovog članka izdaje se pisano rješenje protiv kojeg osigurana osoba ima pravo pokrenuti upravni spor.

Članak 78.

Pravo na naknadu troškova prijevoza zbog korištenja zdravstvene zaštite osigurana osoba ostvaruje na osnovi tiskanica putnog naloga za jednokratno ili višekratno putovanje.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, osigurana osoba kojoj je od strane ovlaštenog doktora Zavoda odobreno skuplje javno prijevozno sredstvo, pravo na naknadu troškova prijevoza ostvaruju na osnovi putnog naloga i putne karte.
Osiguranoj osobi iz stavka 2. ovog članka koja uz putni nalog ne priloži putnu kartu odobrenog javnog prijevoznog sredstva isplatit će se iznos troškova prijevoza prema cijeni najjeftinijeg prijevoznog sredstva i prema najkraćoj relaciji.
Putni nalog predstavlja valjanu pravnu osnovu za isplatu troškova prijevoza samo ako je pravilno ispunjen i sadrži sve tražene podatke, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 48. ovoga Pravilnika za ostvarivanje prava na naknadu troškova prijevoza radi korištenja zdravstvene zaštite na osnovi izdane uputnice iz članka 23. i 30. ovog Pravilnika, te ako je putni nalog realiziran u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, ugovornom trgovačkom društvu odnosno ordinaciji ugovornog doktora privatne prakse u koju je osigurana osoba upućena od strane doktora specijaliste medicine rada.
Tiskanice putnog naloga iz stavka 1. ovog članka tiskane su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 79.

Iznimno od odredbe članka 78. ovog Pravilnika, u slučajevima iz članka 53. ovog Pravilnika osigurana osoba ima pravo na troškove prijevoza i bez posjedovanja putnog naloga, osnovom odobrenja ovlaštenog doktora Zavoda s time da je obvezna priložiti medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje nužnost prijevoza u hitnim slučajevima.

Članak 80.

Pravo na naknadu troškova prijevoza osigurana osoba iz članka 51. ovog Pravilnika ostvaruje na osnovi potvrde ugovorne zdravstvene ustanove o broju izvršenih hemodijaliza u prethodnom kalendarskom mjesecu.
Isplata naknade iz ovog članka dospijeva 30. u mjesecu za prethodni mjesec.

2.3. Ostvarivanje naknade pogrebnih troškova

Članak 81.

Pravna ili fizička osoba koja je izvršila pokop umrle osigurane osobe ostvaruje pravo na naknadu pogrebnih troškova u visini propisanoj člankom 68. ovog Pravilnika, na osnovi dokaza o smrti osiguranika (smrtni list), dokaza da je smrt neposredna posljedica priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti što utvrđuje liječničko povjerenstvo Hrvatskog zavoda za medicinu rada i dokaza o izvršenom pokopu osiguranika.

3. Zaštita prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu

Članak 82.

Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu osigurana osoba, u pravilu, ostvaruje pri nadležnoj područnoj službi, odnosno ispostavi područne službe Zavoda prema mjestu prebivališta, odnosno boravka osigurane osobe, ako Zakonom, ovim Pravilnikom ili drugim općim aktom Zavoda nije drukčije propisano.
Područna služba, odnosno ispostava područne službe Zavoda obvezna je zaprimiti svaki pisani zahtjev osigurane osobe za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, te ga u slučaju nemogućnosti rješavanja po službenoj dužnosti proslijediti nadležnoj područnoj službi, odnosno ispostavi područne službe Zavoda iz stavka 1. ovog članka.

Članak 83.

Kada se isplata novčanih naknada obavlja na osnovi podnijetih dokaza, bez donošenja pisanog rješenja, područna služba Zavoda obvezna je na zahtjev osigurane osobe izdati pisano rješenje.

Članak 84.

Radi zaštite prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, osiguranoj osobi osigurava se pravo na vođenje upravnog postupka pokrenutog na njezin zahtjev.
O pravima iz stavka 1. ovog članka rješava nadležna područna služba Zavoda ako nije drukčije propisano.
Protiv rješenja područne službe Zavoda nije dopuštena žalba, ali osigurana osoba ima pravo pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.
Pokretanje upravnog spora iz stavka 3. ovog članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 85.

U postupku rješavanja o pravima iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku ako Zakonom nije drukčije propisano.

4. Dospijeće prava i rokovi

Članak 86.

Osiguraniku zaposlenom pri pravnoj, odnosno fizičkoj osobi – poslodavcu zahtjev za isplatu naknade plaće dospijeva danom kojim dospijeva isplata plaće kod poslodavca za odnosni mjesec.
Osiguraniku iz članka 8. stavka 1. točke 3., 4., 6. i 7. i članka 19. Zakona zahtjev za isplatu naknade plaće dospijeva 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 87.

Zahtjev za isplatu novčane naknade dospijeva:
1. za troškove prijevoza – 30. dana od dana podnošenja zahtjeva osigurane osobe
2. za troškove pogreba – 30. dana od dana podnošenja zahtjeva pravne ili fizičke osobe koja je izvršila pokop umrle osigurane osobe
3. za troškove nastale u svezi s ostvarivanjem pojedinih oblika zdravstvene zaštite – 30. dana od dana podnošenja zahtjeva osigurane osobe.

Članak 88.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčane naknade zastarijeva nakon isteka roka od tri godine od dana nastanka troška za osiguranu osobu, odnosno od dana stjecanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu prema odredbama Zakona i ovog Pravilnika.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 89.

Osigurane osobe koje su započele ostvarivati prava s osnova ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika nastavljaju koristiti ta prava prema odredbama ovog Pravilnika.

Članak 90.

Prava s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti utvrđene u skladu s Zakonom i ovim Pravilnikom ostvaruju i osigurane osobe kojima je ozljeda na radu, odnosno profesionalna bolest priznata od strane Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje, odnosno njegovog prednika bez obzira na godinu u kojoj je priznata ozljeda na radu odnosno profesionalna bolest.

Članak 91.

Ovaj Pravilnik nakon pribavljene suglasnosti ministra nadležnog za zdravstvo objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 502-01/07-01/6
Urbroj: 339-07-1
Zagreb, 22. studenoga 2007.

Predsjednica
Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje zaštite zdravlja na radu
mr. Dubravka Jadro, v. r.POTVRDA O prijavI na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolest

I.
II.

UPUTNICA

 nalog za sanitetski prijevoz OSIGURANE OSOBE

 nalog za sanitetski prijevoz OSIGURANE OSOBE NA HEMODIJALIZU

PUTNI NALOG

PUTNI NALOG

IZVJEŠĆE O BOLOVANJU

POTVRDA O PLAĆI

POTVRDA O OSNOVICAMA OSIGURANJA

OBAVIJEST IZABRANOM DOKTORU O UTVRĐENOJ
PRIVREMENOJ NESPOSOBNOSTI ZA RAD

RECEPT
Tiskanica 1
Tiskanica 2

potvrda o ortopedskim i drugim pomagalima

potvrda o očnim pomagalima

potvrda o tiflotehničkim i dodirnim pomagalima

potvrda o slušnim, surdotehničkim i govornim pomagalima

potvrda o popravku pomagala

potvrda o izradi ili popravku stomatološkog pomagala