Pravilnik o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN 125/2007 (5.12.2007.), Pravilnik o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

3588

Na osnovi članka 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine«, broj 85/06.) i članka 25. točke 5. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine«, broj 90/07. i 112/07) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu na 8. sjednici održanoj 22. studenog 2007. godine, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donijelo je

PRAVILNIK

O POSTUPKU UTVRĐIVANJA I PRIZNAVANJA OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se:
1. postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede ili bolesti za ozljedu na radu, odnosno profesionalnu bolest
2. uvjeti koji moraju biti ispunjeni kako bi se ozljeda ili bolest mogla priznati za ozljedu na radu, odnosno profesionalnu bolest
3. rokovi u kojima prijava o ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti mora biti podnijeta.

Članak 2.

Ozljeda na radu, odnosno profesionalna bolest može se priznati osiguranoj osobi iz članka 8., 9. i 10. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Zakon) kod kojih je došlo do ozljeđivanja, odnosno bolesti u smislu članka 6. i 7. Zakona.

Članak 3.

Ozljeda na radu neće se priznati osiguranoj osobi iz članka 2. ovog Pravilnika, ako je do ozljede, odnosno bolesti došlo zbog:
1. skrivljenog, nesavjesnog ili neodgovornog ponašanja na radnome mjestu, odnosno pri obavljanju djelatnosti (npr. tučnjava na radnom mjestu ili u vremenu dnevnog odmora, namjerno nanošenje povrede sebi ili drugome i sl.)
2. aktivnosti koje se ne mogu dovesti u kontekst radno pravne aktivnosti (npr. radni odmor koji nije korišten u cilju obnove psihofizičke i radne sposobnost nužno potrebne za nastanak radnog procesa, fizičke aktivnosti koje nisu u svezi s radnim odnosom i sl.)
3. atake kronične bolesti
4. urođene ili stečene predispozicije zdravstvenog stanja koje mogu imati za posljedicu bolest.

Članak 4.

U postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede ili bolesti za ozljedu na radu, odnosno profesionalnu bolest, nadležna područna služba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Zavod) postupat će u skladu s propisima o mirovinskom osiguranju, propisima o zaštiti na radu, drugim propisima, te odredbama Zakona i ovog Pravilnika, važećih na dan nastanka ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.

II. POKRETANJE POSTUPKA UTVRĐIVANJA I PRIZNAVANJA OZLJEDE NA RADU, ODNOSNO PROFESIONALNE BOLESTI

Članak 5.

Postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede ili bolesti za ozljedu na radu, odnosno profesionalnu bolest pokreće pravna ili fizička osoba, te tijelo državne vlasti iz članka 9. stavka 2. Zakona, odnosno osoba koja samostalno osobnim radom obavlja djelatnost podnošenjem prijave o ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti.
Prijavu iz stavka 1. ovog članka pravna ili fizička osoba (poslodavac), odnosno tijelo državne vlasti obvezani su podnijeti po službenoj dužnosti ili na traženje ozlijeđenog ili oboljelog radnika, odnosno osobe kojoj se prema Zakonu osiguravaju prava za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti (u daljnjem tekstu: osigurana osoba).
Ako poslodavac, odnosno tijelo državne vlasti ne podnese prijavu iz stavka 1. ovog članka, koju su u skladu sa Zakonom bili obvezni podnijeti, prijavu je obvezan podnijeti doktor specijalist medicine rada iz zdravstvene ustanove, odnosno trgovačkog društva koji u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada, te doktor specijalist medicine rada u privatnoj praksi uključeni u mrežu ugovornih subjekata medicine rada, koji je u skladu s općim aktom Zavoda nadležan za provođenje zdravstvene zaštite iz članka 5. i 12. Zakona prema sjedištu poslodavca, odnosno tijela državne vlasti.
Podnošenjem prijave iz stavka 1. ovog članka nadležnoj područnoj službi Zavoda, odnosno ispostavi područne službe Zavoda poslodavac, tijelo državne vlasti, odnosno osigurana osoba kada sama podnosi prijavu pokreću postupak radi utvrđivanja da li se ozljeda, odnosno bolest može smatrati ozljedom na radu, odnosno profesionalnom bolešću te da je ta ozljeda, odnosno bolest nastala na radu ili u vezi s radom.

1. Podnošenje prijave o ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti

Članak 6.

Prijava o ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti podnosi se na tiskanicama »Prijava o ozljedi na radu« i »Prijava o profesionalnoj bolesti« čiji je sadržaj i oblik tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Uz prijavu iz stavka 1. ovog članka obvezno se prilaže medicinska i druga dokumentacija kojom se može dokazati da je nastanak ozljede, odnosno bolesti i mjesto nastanka ozljede, odnosno bolesti uzročno-posljedično vezan uz obvezu i proces rada, odnosno obavljanja djelatnosti.

Članak 7.

Prijava o ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti podnosi se neovisno o tome da li je ozljeda, odnosno bolest imala za posljedicu privremenu nesposobnost za rad osigurane osobe.

Članak 8.

Prijava o ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti popunjava se u osam primjeraka i to za: obveznika podnošenja prijave, osiguranu osobu, nadležnog doktora specijaliste medicine rada, izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zavodu, Hrvatskom zavodu za medicinu rada, Hrvatskom zavodu za obvezno zdravstveno osiguranje, nadležnom inspektoru rada Državnog inspektorata, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Članak 9.

Prijava o ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti podnosi se, u pravilu, područnoj službi Zavoda, odnosno njezinoj ispostavi na području koje je sjedište poslodavca, a iznimno područnoj službi Zavoda, odnosno njezinoj ispostavi nadležnoj prema mjestu prebivališta, odnosno boravka osigurane osobe.
Ako poslodavac, odnosno tijelo državne vlasti ne postupi prema članku 5. stavku 2. ovog Pravilnika, odnosno doktor specijalist medicine rada prema članku 5. stavku 3. ovog Pravilnika nadležna područna služba Zavoda, odnosno njezina ispostava na pisani zahtjev ozlijeđene ili oboljele osigurane osobe, odnosno člana obitelji u slučaju smrti osigurane osobe, kojoj se prema Zakonu osiguravaju prava za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti, pokrenut će i provesti postupak za utvrđivanje i priznavanje ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.
Iznimno od članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede, odnosno bolesti za ozljedu na radu, odnosno profesionalnu bolest može pokrenuti i nadležna područna služba Zavoda ako sazna za činjenice i okolnosti nastanka ozljede, odnosno bolesti osigurane osobe na radu ili u vezi s radom.

Članak 10.

Nadležna područna služba Zavoda, odnosno njezina ispostava obvezna je podnositelju prijave o ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti izdati potvrdu kojom potvrđuje datum primitka prijave, te broj pod kojim je prijava zaprimljena u Zavodu.

2. Rok podnošenja prijave o ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti

Članak 11.

Prijava o ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti podnosi se:
– za slučaj ozljede na radu – u roku od 8 dana od dana nastanka ozljede na radu
– za profesionalnu bolest – u roku od 8 dana od dana kada je osigurana osoba primila ispravu zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje u svom sastavu ima djelatnost medicine rada ili od privatne ordinacije medicine rada uključenih u mrežu ugovornih subjekata medicine rada, kojom joj je dijagnosticirana profesionalna bolest.
Osigurana osoba za koju Zavodu nije podnesena prijava o ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti u roku od tri godine od isteka rokova iz stavka 1. ovoga članka gubi pravo na pokretanje postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti od strane Zavoda

3. Vođenje postupka i donošenje rješenja o ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti

Članak 12.

Postupak priznavanja ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti na osnovi zaprimljene prijave iz članka 6. stavka 1. ovog Pravilnika provodi se u skladu s odredbama Zakona, Zakona o općem upravnom postupku, drugih propisa i ovog Pravilnika.

Članak 13.

U postupku utvrđivanja činjenica radi priznavanja ozljede na radu obvezno se pribavlja se nalaz, mišljenje i ocjena liječničkog povjerenstva Hrvatskog zavoda za medicinu rada u slučaju iz članka 14. stavak 2. Pravilnika.
U postupku utvrđivanja činjenica radi priznavanja profesionalne bolesti obvezno se pribavlja se nalaz, mišljenje i ocjena liječničkog povjerenstva Hrvatskog zavoda za medicinu rada.
Nalaz, mišljenje i ocjenu iz stavka 1. i 2. ovog članka liječničko povjerenstvo Hrvatskog zavoda za medicinu rada daje na tiskanici čiji je oblik i sadržaj tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 14.

O priznavanju ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti Zavod odlučuje, u pravilu, bez donošenja pisanog rješenja, ovjerom zaprimljene prijave o ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, Zavod obvezno donosi rješenje u slučaju nepriznavanja ozljede, odnosno bolesti kao ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti,te kada odlučuje o priznavanju ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti na osnovi zahtjeva osigurane osobe, člana obitelji osigurane osobe u slučaju smrti osigurane osobe.
Kad se o ozljedi na radu, odnosno o profesionalnoj bolesti odlučuje rješenjem, izrekom rješenja mora se odlučiti o konkretnoj ozljedi, odnosno bolesti, uz naznaku datuma njezinog nastanka, šifre prema MKB i broja evidencije priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.

Članak 15.

Rješenje iz članka 14. stavka 2. ovog Pravilnika donosi nadležna područna služba Zavoda.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
Pokretanje upravnog spora iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 16.

O priznatoj ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti iz članka 14. ovog Pravilnika, pored podnositelja prijave i osigurane osobe Zavod je obvezan u roku od 8 dana obavijestiti Hrvatski zavod za obvezno zdravstveno osiguranje, izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite osigurane osobe sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, Hrvatski zavod za medicinu rada, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat – Inspekciju rada.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Postupci po prijavama o ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti čije je rješavanje u tijeku, a koje neće biti završeno do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, dovršit će se prema odredbama ovog Pravilnika.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti (»Narodne novine«, broj 32/03.)

Članak 19.

Ovaj Pravilnik nakon pribavljene suglasnosti ministra nadležnog za zdravstvo objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 502-01/07-01/8
Urbroj: 339-07-1
Zagreb, 22. studenoga 2007.

Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
zaštite zdravlja na radu
mr. Dubravka Jadro, v. r.

 

PRIJAVA O OZLJEDI NA RADU

PRIJAVA O PROFESIONALNOJ BOLESTI

I.
II.
III.
IV.