Opći uvjeti ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu

NN 125/2007 (5.12.2007.), Opći uvjeti ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

3590

Na osnovi članka 42. i članka 47. podstavka 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine«, broj 85/06.), članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05.) i članka 25. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine«, broj 90/07. i 112/07) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, na 8. sjednici održanoj 22. studenog 2007. godine donijelo je

OPĆE UVJETE

UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Općim uvjetima ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju se vrste, opseg, kvaliteta i rokovi za ostvarivanje ugovorene zdravstvene zaštite prema standardima i normativima za pojedine djelatnosti na razini primarne, specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite, a u skladu s odredbama Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu(u daljnjem tekstu: Pravilnik o standardima) i Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Odluka o ugovaranju).
Ugovor o provođenju zdravstvene zaštite sklapa se između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Zavod) i zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada te specijalista medicine rada u privatnoj praksi, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Zakon), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, drugim propisima i općim aktima Zavoda.

II. OPĆI UVJETI UGOVORA ZA SVE RAZINE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

1. Odnos Općih uvjeta i ugovora

Članak 2.

Ugovorne strane iz članka 1. stavka 2. ovih Općih uvjeta suglasne su da su ovi Opći uvjeti sastavni dio među njima sklopljenog ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: ugovor).
Ugovorne strane suglasne su da ovi Opći uvjeti stupaju na snagu s danom kada su zdravstvena ustanova, trgovačko društvo koje u svom sastavu ima djelatnost medicine rada te specijalist medicine rada u privatnoj praksi potpisali ugovor te da se primjenjuju tijekom ugovornog razdoblja.
Ugovorne strane su suglasne da se u slučaju neslaganja pojedinih odredaba ovih Općih uvjeta i odredaba sklopljenog ugovora iz stavka 1. ovog članka primjenjuju odredbe ugovora.
Zdravstvena ustanova, trgovačko društvo koje u svom sastavu ima djelatnost medicine rada te specijalist medicine rada u privatnoj praksi (u daljnjem tekstu: ugovorni subjekt Zavoda) potpisivanjem ugovora postaju ugovorni subjekti Zavoda i obvezni su na vidljivom mjestu istaknuti natpis s logotipom Zavoda: »Ugovorna zdravstvena ustanova«, »Ugovorno trgovačko društvo«, »Ugovorni specijalist medicine rada privatne prakse«, odnosno »Ugovorni subjekt«, a koji će prilikom potpisivanja ugovora preuzeti od Zavoda.
Ugovorni subjekt Zavoda obvezuje se da neće ugovor sklopljen sa Zavodom koristiti kao osiguranje za otplatu duga po osnovi dobivenog kredita od banaka i drugih novčarskih pravnih subjekata, novčano-kreditnih zadruga, štedionica i slično, odnosno od pojedinaca, niti da će dati pristanak da sredstva ostvarena temeljem ugovora budu predmet zapljene u svrhu podmirenja njihovog dugovanja u skladu sa člankom 183. i 183.a. Ovršnog zakona, osim iznosa sredstava do maksimalno 1/3 mjesečne osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja u skladu sa Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja umanjenog za iznose obveznih doprinosa, poreza i prireza.

2. Provođenje mjera zdravstvene zaštite

Članak 3.

Ugovorni subjekt Zavoda obvezuje se u potpunosti provoditi mjere zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu na svojoj razini zdravstvene djelatnosti utvrđene Planom i programom mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Plan i program mjera) i postupati u skladu s odredbama Zakona, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju, posebnim propisima i općim aktima Zavoda.
Zavod se obvezuje ugovoru priložiti popis propisa iz stavka 1. ovog članka važećih u trenutku potpisivanja ugovora, te kontinuirano tijekom važenja ugovora obavještavati ugovornog subjekta Zavoda o njihovim izmjenama.

3. Radno vrijeme

Članak 4.

Ugovorni subjekt Zavoda obvezuje se u skladu s Naredbom o obveznom isticanju oznake o početku i završetku radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih djelatnika (u daljnjem tekstu: Naredba), na vidljivom mjestu istaknuti radno vrijeme svih ordinacija i dijagnostičkih službi ustanove, a privatnik radno vrijeme ordinacije, laboratorija odnosno ljekarne koje mora biti usklađeno s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za obvezno zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Pravilnik o radnom vremenu), s obvezno naznačenim imenom i prezimenom voditelja ordinacije.
Ugovorni subjekt Zavoda obvezuje se organizirati radno vrijeme u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, ovisno o razini zdravstvene djelatnosti, na način da je osiguranim osobama Zavoda osigurano kontinuirano pružanje zdravstvene zaštite.

4. Zdravstvena zaštita osnovom međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju

Članak 5.

Ugovorni subjekt Zavoda obvezuje se za izvršenu zdravstvenu zaštitu na svim razinama zdravstvene djelatnosti sačiniti račune u skladu s odredbom članka 45. Odluke o ugovaranju, te ih dostaviti Zavodu.
Za osigurane osobe iz članka 9. Odluke o ugovaranju osigurane u Zavodu prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, pružena zdravstvena zaštita plaća se prema odredbama članka 35. Odluke o ugovaranju, tj. visinom cijene za pojedinu uslugu, a ugovorni subjekt Zavoda se obvezuje da će za osigurane osobe koje koriste zdravstvenu zaštitu osnovnom međudržavnih ugovora dostaviti Zavodu račune na način utvrđen stavkom 1. ovog članka.
Kada je zdravstvena zaštita pružena osobama koje privremeno borave u Republici Hrvatskoj iz članka 9. Odluke o ugovaranju u svezi sa zbrinjavanjem hitnog medicinskog stanja (hitna medicinska pomoć), Zavod se obvezuje izvršenu uslugu platiti ugovornom subjektu Zavoda osnovom pojedinačnih računa ispostavljenih na način propisan ovim člankom u roku od 90 dana od dana njihova zaprimanja, a nakon provedene formalne računske i medicinske provjere.
Ugovorne strane suglasne su da Zavod ima pravo, ako provjerom računa utvrdi određene nedostatke, neispravnosti i neusuglašenosti s odredbama ugovora i općih akata Zavoda, vratiti račune na ispravak, u kojem slučaju novi rok naplate ispravljenih računa počinje teći od njihova ponovnog zaprimanja u Zavodu.

5. Provođenje ugovorene zdravstvene zaštite

Članak 6.

Ugovorni subjekt Zavoda je suglasan da Zavod ima pravo u slučajevima kada je od strane ugovornog subjekta Zavoda, odnosno od njegovog zdravstvenog radnika osigurana osoba upućena da osobno o svom trošku nabavi lijek utvrđen Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovna lista lijekova), odnosno po izboru osigurane osobe lijek s Dopunske liste lijekova za koji osigurana osoba ispunjava uvjete propisane općim aktima Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje, potrošni ili ugradbeni materijal, odnosno obavi dijagnostičku pretragu ili pregled koji su bili obvezni osigurati, odnosno provesti u okviru ugovorene zdravstvene zaštite, kao i u slučaju kada osiguranoj osobi nisu pružili zdravstvenu zaštitu iz članka 28., 29. i 30. Odluke o ugovaranju u propisanom roku od dana njezinog prvog javljanja, ugovornom subjektu Zavoda, umanjiti ugovoreni iznos sredstava za ugovorenu zdravstvenu zaštitu, odnosno umanjiti iznos u prvom dospjelom računu za izvršenu zdravstvenu zaštitu za iznos koji je vraćen osiguranoj osobi na osnovi rješenja Zavoda.
Zavod je obvezan prije donošenja rješenja o povratu troškova zdravstvene zaštite osiguranoj osobi zatražiti pisano očitovanje ugovornog subjekta Zavoda na okolnosti iz stavka 1. ovog članka.
Ugovorni subjekt Zavoda obvezuje se očitovanje iz stavka 2. ovog članka dostaviti Zavodu najkasnije u roku od 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva Zavoda.
Zavod se obvezuje prije umanjenja iznosa sredstava koji je vraćen osiguranoj osobi ugovornom subjektu Zavoda dostaviti o tome pisanu obavijest.

6. Redovne izmjene ugovora tijekom ugovornog razdoblja

Članak 7.

Ugovorne strane su suglasne da će se sva pitanja iz ugovornog odnosa koja bi imala za posljedicu izmjenu ili dopunu ugovora uređivati dodacima ugovoru.
Ugovorne strane su suglasne da se, iznimno, u slučaju promjene cijena zdravstvene zaštite utvrđene Odlukom o ugovaranju tijekom ugovornog razdoblja novčani iznosi cijena zdravstvene zaštite iz ugovora ne mijenjaju dodacima ugovoru već da se novoutvrđeni iznosi cijena neposredno primjenjuju od dana primjene izmijenjenih odredaba Odluke o ugovaranju.

7. Rješavanje prijepornih pitanja

Članak 8.

Ugovorne strane suglasne su da će se sva prijeporna pitanja proizišla iz ugovornog odnosa rješavati dogovorno.
Ugovorne strane suglasne su da se u slučaju nemogućnosti dogovora prijeporna pitanja rješavaju putem arbitraže, osim u slučajevima ugovorom propisanog trenutačnog raskida ugovora.
Ugovorne strane suglasne su da arbitražu iz stavka 2. ovog članka sačinjavaju dva predstavnika Zavoda, jedan predstavnik nadležne komore i jedan predstavnik ugovornog subjekta Zavoda.
Ugovorne strane suglasne su da predsjednika arbitraže imenuje ministar nadležan za zdravstvo.
Ugovorne strane suglasne su da pokretanje postupka pri arbitraži ne prekida rok utvrđen za raskid ugovora, osim ako se ugovorne strane nakon donijete odluke arbitraže ne dogovore drukčije.
Ugovorne strane suglasne su da odluka arbitraže obvezuje ugovorne strane.
Ugovorna strana nezadovoljna odlukom arbitraže može u roku od 30 dana od dana donošenja odluke pokrenuti sudski spor pri nadležnom sudu.

Članak 9.

Odredbe članka 2. do 8. ovih Općih uvjeta u svezi s pravima i obvezama ugovornih subjekata Zavoda obvezuju ugovorne subjekte Zavoda na svim razinama zdravstvene djelatnosti.

III. PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

1. OPĆI UVJETI UGOVORA ZA SVE DJELATNOSTI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1.1. Osiguranje zamjene

Članak 10.

Ugovorna zdravstvena ustanova (u daljnjem tekstu: ustanova) obvezuje se da će u slučaju spriječenosti svojih radnika, doktora specijaliste medicine rada u obavljanju ugovorenih zdravstvenih djelatnosti osigurati zamjenu, te unaprijed, odnosno odmah po saznaju o tome izvijestiti područnu službu odnosno ispostavu Zavoda nadležnu prema sjedištu ustanove.
Ugovorni zdravstveni radnik privatne prakse (u daljnjem tekstu: privatnik) obvezuje se da će u slučaju svoje spriječenosti u provođenju ugovorene zdravstvene zaštite osigurati zamjenu u skladu s odredbom članka 148. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, te unaprijed, odnosno odmah po saznaju o tome izvijestiti nadležnu područnu službu odnosno ispostavu Zavoda.

1.2. Osiguranje potrebnih lijekova

Članak 11.

Ustanova za svoje radnike doktore medicine rada, odnosno privatnik, obvezuje se za provođenje ugovorene zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu osigurati osiguranim osobama lijekove koji su utvrđeni Osnovnom listom lijekova, a koji se mogu primjenjivati na razini primarne zdravstvene zaštite i označeni su oznakom (++), a ne mogu se propisivati na recept.
Za lijekove iz stavka 1. ovog članka Zavod se obvezuje platiti ustanovi, odnosno privatniku cijenu lijeka utvrđenu Osnovnom listom lijekova, a na osnovi ispostavljenog računa i obrazloženja o medicinskoj opravdanosti primjene lijeka.
Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se u svakom trenutku na zahtjev ovlaštenog radnika Zavoda omogućiti uvid u dokumentaciju o izvršenoj nabavi tog potrošnog materijala, odnosno lijekova.

1.3. Propisivanje lijekova

Članak 12.

Ustanova za svoje radnike, doktore medicine rada, odnosno privatnik obvezuju da će se prilikom propisivanja lijekova pridržavati odredaba članka 19. Odluke o ugovaranju.
Ustanova za svoje radnike, doktore medicine rada, odnosno privatnik obvezuju se da će se prilikom propisivanja lijekova na recept pridržavati smjernica iz Osnovne liste lijekova, odnosno Dopunske liste lijekova i potvrđenih kliničkih smjernica.
Ustanova za svoje radnike, doktore medicine rada, odnosno privatnik obvezuju se da neće osiguranoj osobi koji se nalazi na bolničkom liječenju propisivati lijekove na recept.
Ustanova za svoje radnike, doktore medicine rada, odnosno privatnik obvezuju se da neće osiguranoj osobi koja je uključena u klinička ispitivanja lijekova, na teret obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu propisivati lijekove i dijagnostičke postupke koji su vezani uz ta klinička ispitivanja.

Članak 13.

Ustanova za svoje radnike, doktore medicine rada, odnosno privatnik obvezuju se da će osiguranoj osobi, u pravilu, propisati na recept lijek utvrđen Osnovnom listom lijekova za koje osigurana osoba ispunjava propisane medicinske indikacije.
Ustanova za svoje radnike, doktore medicine rada, odnosno privatnik obvezuju se da neće osiguranoj osobi propisati na recept lijek utvrđen Dopunskom listom lijekova bez njezinog pristanka, odnosno da neće osiguranoj osobi uskratiti propisivanje lijeka utvrđenog Dopunskom listom lijekova ako se je osigurana osoba opredijelila za lijek s Dopunske liste lijekova te ako ispunjava propisane medicinske indikacije.
Ustanova za svoje radnike, doktore medicine rada, odnosno privatnik obvezuju se da će u slučaju propisivanja lijeka s Dopunske liste lijekova prema opredjeljenju osigurane osobe upoznati osiguranu osobu o njezinoj obvezi plaćanja doplate u visini razlike cijene u odnosu na cijenu ekvivalentnog lijeka utvrđenog Osnovnom listom lijekova.
 

1.4. Recepti i uputnice

Članak 14.

Zavod se obvezuje za svaki ugovoreni tim doktora medicine rada, osnovom ugovorene vrste djelatnosti i ugovorenog broja osiguranih osoba, izdavati za polugodišnja razdoblja, počevši od dana potpisivanja ugovora, potreban broj brojčano označenih tiskanica recepata i uputnica, utvrđenih u članku 20. Pravilnika o standardima.
Ustanova za svoje radnike, doktore medicine rada, odnosno privatnik obvezuju se pratiti broj izdanih uputnica za specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu po osiguranim osobama na posebnim tiskanicama dnevnih i mjesečnih izvješća.
Ustanova za svoje radnike, doktore medicine rada, odnosno privatnik obvezuju se da će na tiskanicama recepata i uputnica upisivati sve tražene podatke i to točno, punim nazivom, čitljivo, tintom ili kemijskom olovkom plave ili crne boje, odnosno računalnim ispisom.
Ustanova za svoje radnike, doktore medicine rada, odnosno privatnik obvezuju se da će tiskanicu uputnice osiguranoj osobi izdati za najbližu ugovornu zdravstvenu ustanovu, ugovorno trgovačko društvo odnosno ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse, u pravilu, prema mjestu rada osigurane osobe koji ima ugovorenu traženu zdravstvenu zaštitu sa Zavodom i koji s obzirom na cjelokupno zdravstveno stanje osigurane osobe istu može pružiti, te da će na tiskanici uputnice upisati točan naziv i adresu ugovorne zdravstvene ustanove, ugovornog trgovačkog društva odnosno ugovorne ordinacije privatne prakse kamo upućuje osiguranu osobu i datum izdavanja uputnice.
Zavod se obvezuje da će doktorima medicine rada na osnovi pisanog zahtjeva ustanove za svoje radnike, odnosno privatnika, te uz suglasnost ovlaštenog radnika područne službe Zavoda, u medicinski opravdanim slučajevima, odobriti izdavanje dodatne količine tiskanica uputnica, odnosno recepata.
Ustanova za svoje radnike, doktore medicine rada, odnosno privatnik obvezuju se da će pogrešno ispunjene tiskanice recepata i uputnica vratiti područnoj službi Zavoda uz mjesečno izvješće.

1.5. Uputnica za laboratorijsku dijagnostiku na razini primarne zdravstvene zaštite

Članak 15.

Ustanova za svoje radnike, doktore medicine, odnosno privatnik obvezuju se da će osigurane osobe upućivati na pretrage primarne laboratorijske dijagnostike putem tiskanice »Uputnica za laboratorij primarne zdravstvene zaštite« koja je sastavni dio ovih Općih uvjeta.

1.6. Nalozi za sanitetski prijevoz

Članak 16.

Zavod se obvezuje tijekom ugovornog razdoblja izdavati ustanovi za njezine radnike, doktore medicine rada, odnosno privatniku potreban broj brojčano označenih tiskanica naloga za sanitetski prijevoz.
Ustanova za svoje radnike, doktore medicine rada, odnosno privatnik obvezuju se da će pogrešno ispunjene tiskanice naloga za sanitetski prijevoz vratiti područnoj službi Zavoda uz mjesečno izvješće.

1.7. Organiziranje prikupljanja laboratorijskih uzoraka

Članak 17.

Ustanova za svoje radnike doktore medicine rada, odnosno privatnik i Zavod suglasni su da doktor medicine, odnosno privatnik može dogovorno s medicinsko-biokemijskim laboratorijem, koji provodi laboratorijske usluge na razini primarne zdravstvene zaštite na području ustanove, odnosno ordinacije privatnika, u ordinaciji doktora medicine organizirati vađenje krvi, odnosno prikupljanje laboratorijskih uzoraka.
Medicinsko biokemijski laboratorij iz stavka 1. ovog članka obvezuje se za vađenje krvi, odnosno prikupljanje laboratorijskih uzoraka osigurati odgovarajući broj vacutainera, odnosno drugoga odgovarajućeg potrošnog materijala, kao i dnevni prijevoz prikupljenih uzoraka iz ordinacije doktora medicine rada u laboratorij.

1.8. Zdravstvena zaštita na osnovi međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

Članak 18.

Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se za izvršenu zdravstvenu zaštitu u skladu s odredbama članka 9. Odluke o ugovaranju sačiniti pojedinačne račune u skladu s odredbama članka 45. Odluke o ugovaranju, te ih dostaviti Zavodu do 5. u mjesecu za prethodni mjesec na daljnju obradu radi izvršavanja obveza Zavoda u skladu sa sklopljenim međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju.
Za osigurane osobe iz članka 9. Odluke o ugovaranju osigurane u Zavodu prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj pružena zdravstvena zaštita plaća se prema odredbama članka 35. Odluke o ugovaranju, tj. visinom cijene za pojedinu uslugu, a ustanova, odnosno privatnik obvezni su radi evidencije troškova dostavljati Zavodu račune na način utvrđen stavkom 1. ovog članka.
Za osigurane osobe iz članka 9. Odluke o ugovaranju koje privremeno borave u Republici Hrvatskoj računi se ispostavljaju na način kako je to utvrđeno u članku 5. stavku 3. ovih Općih uvjeta.

1.9. Izviješća

Članak 19.

Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se za ugovorene djelatnosti zdravstvene zaštite zdravlja na radu uredno voditi svu potrebnu dokumentaciju.
Radi praćenja rada, ustanova za svoje zdravstvene radnike, odnosno privatnik obvezuju se da će voditi dnevna izvješća prema šiframa iz Popisa postupaka, te na osnovi njih sastavljati mjesečna izvješća i dostavljati ih područnoj službi Zavoda najkasnije do 5. u mjesecu za prethodni mjesec.
Dnevna i mjesečna izvješća ispunjavaju se na posebnim tiskanicama.
Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se u mjesečno izvješće unijeti i podatke o utrošku novčanih sredstava za lijekove iz članka 11. stavka 2. ovih Općih uvjeta.

2. OPĆI UVJETI UGOVORA ZA POJEDINE DJELATNOSTI ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU NA PRIMARNOJ RAZINI

2.1 Timovi medicine rada

2.1.1. Praćenje stope bolovanja

Članak 20.

Ustanova za svoje radnike doktore medicine rada, trgovačko društvo odnosno privatnici obvezuju se pri određivanju dužine trajanja bolovanja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti postupati prema pravilima liječničke struke i pridržavati se odredaba Pravilnika o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti (u daljnjem tekstu: Pravilnik o bolovanju) vodeći pri tome računa o obliku i tijeku bolesti, odnosno zahvaćenosti organa, organskog sustava, općem stanju i tjelesnoj kondiciji osigurane osobe, te o radnim uvjetima i zahtjevima osiguranikova radnog mjesta.
Ustanova, trgovačko društvo odnosno privatnik obvezuju se u djelatnosti medicine rada pratiti ukupnu stopu bolovanja za koju se naknada plaće za bolovanje isplaćuje na teret sredstava Zavoda na tiskanici »Izvješće o stopi bolovanja«, koja je sastavni dio ovih Općih uvjeta.
Radi praćenja stope bolovanja i promptnog poduzimanja odgovarajućih mjera u slučaju izrazitijeg porasta stope bolovanja, koja bi se mogla odraziti na planirane izdatke Zavoda prema toj osnovi, a u skladu s ugovornim obvezama ustanova, trgovačko društvo odnosno privatnik u djelatnosti medicine rada obvezuju se voditi računa da prosječna ukupna stopa bolovanja zbog ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, iskazana po tromjesečnim razdobljima tijekom godine za svaki tim, neće biti viša od 0,35%. Za nastala prekoračenja ustanova za svoje radnike ugovorne doktore medicine rada, trgovačko društvo odnosno privatnik obvezuju se priložiti obrazloženje.

2.1.2. Zbrinjavane osigurane osobe – teškog bolesnika

Članak 21.

Ustanova za svoje radnike doktore medicine rada, trgovačko društvo odnosno privatnik obvezuju se da će nakon primitka obavijesti ugovorne bolničke zdravstvene ustanove o datumu otpuštanja osigurane osobe s bolničkog liječenja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, kada se radi o teškom bolesniku za kojeg je potrebno utvrditi uvjete i način daljnjeg pružanja zdravstvene zaštite kod kuće, odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od dana otpusta iz bolnice uputiti patronažnu sestru osiguranoj osobi.
Ustanova se obvezuje da će patronažna sestra, radnik ustanove, sastaviti pisano izvješće o stanju osigurane osobe kojim ujedno, ako postoji potreba, utvrđuje plan zdravstvene njege koji odmah dostavlja ugovornom doktoru medicine rada koji nakon obavljene kućne posjete daje prijedlog za provođenje zdravstvene njege u kući.
Izvješće o stanju osigurane osobe, te plan početka odnosno produženja zdravstvene njege patronažna sestra upisuje u tiskanicama »Izvješće/plan patronažne sestre« koje su sastavni dio ovih Općih uvjeta.
Ustanova za svoje radnike doktore medicine rada, trgovačko društvo odnosno privatnik obvezuju se da će nakon što na osnovi izvršenog pregleda i utvrđenog medicinskog stanja osigurane osobe utvrde potrebu za provođenjem zdravstvene njege u kući, uputiti prijedlog za provođenje zdravstvene njege u kući na odobrenje ovlaštenom doktoru Zavoda u kojem obvezno, u skladu s općim aktom Zavoda o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu njegu u kući, predlaže postupke zdravstvene njege u kući u skladu s Popisom postupaka, te određuje vremensko razdoblje provođenja zdravstvene njege.
Ustanova za svoje radnike doktore medicine rada, trgovačko društvo odnosno privatnik obvezuju se da će prijedlog za provođenje zdravstvene njege u kući uputiti ovlaštenom doktoru Zavoda putem člana obitelji osigurane osobe, odnosno putem osobe koja skrbi o osiguranoj osobi.
Ustanova za svoje radnike doktore medicine rada, trgovačko društvo odnosno privatnik obvezuju se da će svaku propisanu, te odobrenu zdravstvenu njegu od strane ovlaštenog doktora Zavoda prijaviti nadležnoj patronažnoj službi, a za provođenje zdravstvene njege odrediti ustanovu, odnosno privatnika ugovorene za područje tog grada, odnosno općine.

2.1.3. Ispostavljanje posebnih pojedinačnih računa

Članak 22.

Ustanova za svoje doktore medicine rada, trgovačko društvo odnosno privatnik obvezuju se pojedinačne račune iz članka 5. ovih Općih uvjeta dostavljati Zavodu do 5. u mjesecu za prethodni mjesec radi izvršavanja obveza Zavoda prema međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju za slučajeve iz članka 5. ovih Općih uvjeta.

2.2. Patronažna zdravstvena zaštita

2.2.1. Obveze ustanove-patronažne sestre

Članak 23.

Ustanova se obvezuje patronažnu zdravstvenu zaštitu provoditi u skladu s programom mjera patronažne zdravstvene zaštite utvrđenom Planom i programa mjera iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a u skladu s općim aktom Zavoda o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu njegu u kući.
Ustanova se obvezuje utvrditi raspored nadležnosti svake pojedine patronažne sestre na način da definira zemljopisno područje (grad, gradska četvrt, ulica, općina, naselje) na kojem će obavljati svoju djelatnost.
Ustanova se obvezuje da će patronažna sestra o svom radu izvještavati ugovornog doktora medicine rada na tiskanici iz članka 21. ovih Općih uvjeta.
Ustanova se obvezuje voditi računa da patronažna sestra kontrolira provedbu zdravstvene njege, te da, ovisno o utvrđenom socijalnom statusu osigurane osobe, po potrebi izvijesti i socijalnu službu kako bi poduzela mjere iz svoje nadležnosti.
Ustanova se obvezuje da će patronažna sestra »Mjesečno izvješće o provedenoj zdravstvenoj njezi u kući« iz članka 28. ovih Općih uvjeta koje joj dostavlja ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno privatnik koji je proveo zdravstvenu njegu, proslijediti ugovornom doktoru medicine rada.

2.2.2. Izviješća

Članak 24.

Ustanova se obvezuje uredno voditi svu potrebnu dokumentaciju, te sastavljati i dostavljati izvješća Zavodu u skladu s člankom 19. stavkom 2. i. 3. ovih Općih uvjeta.

2.3. Stomatološka zdravstvena zaštita (polivalentna)

2.3.1. Obveze ustanove, odnosno privatnika

Članak 25.

Ustanova za svoje radnike, doktore stomatologije, odnosno privatnik obvezuju se pružiti stomatološku zdravstvenu zaštitu osiguranoj osobi za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, te se obvezuje o učinjenom voditi evidenciju.
Ustanova za svoje radnike, doktore stomatologije, odnosno privatnik obvezuju se:
– zahtijevati od osigurane osobe da potpisom u zdravstvenom kartonu potvrdi suglasnost za osobno snošenje troškova koji su izvan standarda prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu,
– obvezno izdati račun osiguranoj osobi Zavoda za zdravstvenu uslugu koju je osobno snosila.
Ustanova za svoje radnike, doktore stomatologije, odnosno privatnik obvezuju se da će račun iz stavka 2. podstavka 2. izdati u 2 primjerka, od kojih će jedan uručiti osiguranoj osobi, dok drugi zadržava doktor stomatolog za ustanovu, odnosno privatnik.
Ustanova za svoje radnike, doktore stomatologije, odnosno privatnik obvezuju se troškove zubotehničara nadoknaditi ustanovi, odnosno privatniku osnovom ispostavljenih osobnih računa, a prema ovjerenim potvrdama o potrebi izrade ili popravka stomatološkog pomagala.
Ustanova za svoje radnike, doktore stomatologije, odnosno privatnik obvezuju se platiti zubotehničaru troškove za izrađeno stomatološko– protetsko pomagalo odmah, a najkasnije u roku do 5 dana računajući od dana zaprimanja sredstava od Zavoda za ispostavljene i priznate osobne račune za izrađeno stomatološko– protetsko pomagalo.

2.3.2. Izvješća

Članak 26.

U izvješću iz članka 19. ovih Općih uvjeta ustanova za svoje radnike, doktore stomatologije, odnosno privatnik obvezuju se posebno:
– iskazivati izvršenje rada u dijelu izrade stomatološko– protetskih pomagala za standard prava u stomatološko-protetskoj zdravstvenoj zaštiti osiguranih osoba Zavoda utvrđenih Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala i odredbama članka 4. Pravilnika o standardima,
– iskazivati izvršenje rada u dijelu obveznih preventivnih postupaka prema odredbama članka 4. Pravilnika o standardima,
– iskazivati izvršenje rada u dijelu kurativne i palijativne stomatološke zdravstvene zaštite.
Ustanova za svoje radnike, doktore stomatologije, odnosno privatnik obvezuju se izvješća o izvršenju rada u dijelu izrade stomatološko– protetskih pomagala dostaviti Zavodu u roku utvrđenom člankom 19. stavkom 2. ovih Općih uvjeta.

2.4. Zdravstvena njega u kući bolesnika

2.4.1. Obveze ustanove, odnosno privatnika

Članak 27.

Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se provoditi ugovorenu zdravstvenu njegu na području utvrđenom Osnovnom mrežom zdravstvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Mreža), a u skladu s odredbama općeg akta Zavoda o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu njegu u kući bolesnika.
Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se zdravstvenu njegu provoditi u skladu s prethodno izdanim odobrenjem ovlaštenog doktora Zavoda, a prema uputama i pod stručnim nadzorom ugovornog doktora medicine rada i patronažne sestre.
Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se ugovorenu zdravstvenu njegu provoditi unutar 40 radnih sati tjedno po radniku ustanove, odnosno privatniku.

2.4.2. Izvješća

Članak 28.

Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se radi praćenja ugovorene i izvršene zdravstvene njege, redovito i uredno voditi, te Zavodu dostavljati na posebnim tiskanicama dnevno izvješće po osiguranim osobama, broju i vrsti pruženih postupaka, te broju sati pružene njege, odnosno broju bodova za izvršene postupke posebice za svakog ugovorenog zdravstvenog radnika, te uz izvješće priložiti svu potrebnu dokumentaciju.
Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se najmanje jednom mjesečno predati izvješće nadležnoj patronažnoj sestri o provedenim postupcima zdravstvene njege i stanju osigurane osobe na tiskanici »Mjesečno izvješće o provedenoj zdravstvenoj njezi u kući«, koja je sastavni dio ovih Općih uvjeta.
Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se da će uz račun o izvršenoj ugovorenoj zdravstvenoj njezi dostaviti i prijedlog o provođenju zdravstvene njege i jedan primjerak izvješća iz stavka 2. ovog članka nadležnoj područnoj službi Zavoda.
Zavod je obvezan mjesečno pratiti izvršenje ugovorene zdravstvene njege u kući bolesnika po ugovorenom zdravstvenom radniku ustanove, odnosno privatnika, razvrstano po ugovornom timu medicine rada koji su ih odabrali za izvršenje zdravstvene njege za njega opredijeljenih osiguranih osoba, kontrolirati bodovno izvršenje u odnosu na utvrđeni standard i osnovom izvješća o izvršenju poduzimati odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti u skladu sa sklopljenim ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu.

2.5. Laboratorijska dijagnostika

2.5.1. Obveze ustanove, odnosno privatnika

Članak 29.

Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se provoditi za osigurane osobe laboratorijske pretrage (laboratorijsko-dijagnostičke postupke) na razini primarne i sekundarne zdravstvene zaštite utvrđene člankom 13. Pravilnika o standardima.

Članak 30.

Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se u dogovoru s ugovornom ustanovom, odnosno ugovornim privatnikom, na čijem području provode laboratorijske usluge na razini specifične zdravstvene zaštite, a radi prikupljanja laboratorijskih uzoraka i vađenje krvi u njihovim ordinacijama, osigurati im odgovarajući broj vacutainera, odnosno drugog potrošnog materijala, kao i dnevni prijevoz prikupljenih uzoraka iz ordinacija u laboratorij.

2.5.2. Izvješća

Članak 31.

Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se uredno voditi svu potrebnu dokumentaciju, te sastavljati i dostavljati izvješća Zavodu u skladu s člankom 19. stavkom 2. i 3. ovih Općih uvjeta.

2.6. Ljekarništvo

2.6.1. Obveze ustanove, odnosno privatnika

Članak 32.

Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se da će za osigurane osobe osigurati lijekove s Osnovne liste lijekova i Dopunske liste lijekova, zavojni materijal za potrebe kućnog liječenja, odnosno zdravstvene njege, koji se osiguranim osobama Zavoda propisuju na recept, te ortopedska i druga pomagala.

Članak 33.

Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se prilikom izdavanja lijeka utvrđenog Osnovnom listom lijekova, odnosno Dopunskom listom lijekova označiti na receptu šifru lijeka, cijenu lijeka utvrđenu Osnovnom listom lijekova, odnosno cijenu lijeka utvrđenu Dopunskom listom lijekova koja tereti sredstva obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, količinu lijeka, cijenu usluge utvrđene u skladu s člankom 41. Odluke o ugovaranju, iznos na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, šifru ustanove, odnosno privatnika, datum izdavanja lijeka, šifru ljekarnika, te ovjeriti recept pečatom ustanove odnosno privatnika i potpisom ljekarnika.
Ustanova odnosno privatnik obvezuju se izdati na recept samo onaj lijek koji je propisan na receptu i pod uvjetom da je propisan u skladu s odredbama Zakona, Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima, Pravilnika o načinu propisivanju i izdavanju lijekova na recept, Pravilnika o načinu razvrstavanja lijekova, te propisivanju i izdavanju lijekova i drugih općih akata Zavoda.

Članak 34.

Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se na magnetskom mediju dostavljati podatke unesene prilikom obrade recepata.
Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se na način propisan stavkom 1. ovog članka dostavljati podatke unesene prilikom obrade potvrde o ortopedskim i drugim pomagalima.
Za uslugu iz stavka 1. i 2. ovog članka Zavod se obvezuje platiti ustanovi, odnosno privatniku naknadu obračunatu u skladu s odredbama Popisa postupaka i vrijednosti boda za ljekarništvo.

Članak 35.

Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se u slučaju spriječenosti u pružanju ugovorenih ljekarničkih usluga zbog prestanka rada ljekarne, ljekarničke jedinice ili depoa, odnosno nekog drugog razloga, pisano izvijestiti nadležnu područnu službu Zavoda u roku od 48 sati od dana nastupanja spriječenosti, odnosno prestanka rada.
Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se voditi financijsko i materijalno knjigovodstvo u skladu sa zakonskim propisima.

2.7. Djelatnost hitne medicinske pomoći

Članak 36.

Odredbe članka 2. do 35. ovih Općih uvjeta, u dijelu koji se odnose na opće uvjete ugovora, prava i obveze ustanova, odnosno privatnika, opskrbe tiskanicama uputnica i recepata, vođenje evidencija i dostavljanje izvješća, ispostavljanje računa, osiguravanje lijekova utvrđenih Osnovnom listom lijekova i Dopunskom listom lijekova, ispostavljanja posebnih računa i druge odgovarajuće odredbe primjenjuju se i na ustanove koje provode djelatnost hitne medicinske pomoći.

IV. SPECIJALISTIČKO–KONZILIJARNA I BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

1. OPĆI UVJETI UGOVORA ZA SVE DJELATNOSTI SPECIJALISTIČKO–KONZILIJARNE I BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1.1. Obveze ustanove, odnosno privatnika

Članak 37.

Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se pri provođenju ugovorene zdravstvene zaštite pridržavati se utvrđenih postupnika predlaganja pojedinih dijagnostičkih postupaka.
Ugovorne strane su suglasne da ustanova, odnosno privatnik neće financirati klinička ispitivanja lijekova i znanstvene projekte iz sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu.

1.2. Provođenje ugovorene zdravstvene zaštite

Članak 38.

Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se da će osiguranu osobu upućenu radi korištenja specijalističko–konzilijarne zdravstvene zaštite primiti na specijalističko–konzilijarnu, odnosno dijagnostičku obradu koju ima ugovorenu sa Zavodom odmah, a najkasnije u rokovima propisanim člankom 28. Odluke o ugovaranju računajući od dana kad im se osigurana osoba s uputnicom ugovornog tima medicine rada prvi put javila.
Ustanova se obvezuje osiguranika upućenog radi korištenja bolničke zdravstvene zaštite koju ima ugovorenu sa Zavodom primiti odmah, a najkasnije u rokovima propisanim člankom 29. Odluke o ugovaranju računajući od dana kad joj se osigurana osoba s uputnicom ugovornog tima medicine rada prvi put javila.
Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se da će zdravstvenu zaštitu iz stavka 1. i 2. ovog članka, osim zdravstvene zaštite iz članka 30. Odluke o ugovaranju (prvi specijalistički pregled) pružiti osiguranoj osobi na osnovi uputnice ugovornog tima medicine rada bez obzira koji je ugovorni subjekt Zavoda naznačen na uputnici kako bi se osiguralo pravo osigurane osobe da bira ugovornu ustanovu, odnosno ugovornog privatnika radi korištenja specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite.

Članak 39.

Ustanova, odnosno privatnik se obvezuju Zavodu naknaditi trošak na ime sredstava koje je Zavod vratio osiguranoj osobi za obavljeni prvi specijalistički pregled u neugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno kod neugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse u slučajevima kada osiguranoj osobi, koja im je upućena od strane ugovornog tima medicine rada, nisu osigurali prvi specijalistički pregled u roku od 15 dana od dana njezinog prvog javljanja ustanovi, odnosno privatniku.
Ugovorne strane su suglasne da se osim u slučaju iz stavka 1. ovog članka i u drugim slučajevima nepridržavanja preuzetih ugovornih obveza u svezi pružanja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu primjene odredbe članka 6. ovih Općih uvjeta.

Članak 40.

Ustanova za svoje radnike, doktore specijaliste, odnosno privatnik specijalist obvezuju se da će u slučaju kada nakon obavljenog specijalističkog pregleda indiciraju potrebu za dodatnom specijalističkom obradom, osiguranoj osobi ugovoriti termine za specijalističke preglede, odnosno dijagnostičke postupke koje ugovorna zdravstvena ustanova u kojoj radi, odnosno ordinacija privatne prakse ima ugovorene sa Zavodom.

1.3. Racionalna farmakoterapija

Članak 41.

Ustanova za svoje radnike, doktore specijaliste, odnosno privatnik specijalist obvezuju se da će prilikom davanja nalaza, mišljenja i preporuke koje daju ugovornom doktoru medicine rada glede farmakoterapije, pridržavati se potvrđenih kliničkih smjernica, te voditi računa o načelima racionalne farmakoterapije.
Ustanova za svoje radnike, doktore specijaliste, odnosno privatnik specijalist obvezuju se osigurati na faksimilu jasno vidljiv identifikacijski broj dodijeljen od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Ustanova za svoje radnike, doktore specijaliste, odnosno privatnik specijalist obvezuju se da će preporučivati lijekove utvrđene Osnovnom listom lijekova, te prema odabiru osigurane osobe lijekove utvrđene Dopunskom listom lijekova i to u pravilu samo one koji su indicirani za djelatnost doktora specijalista koji ih preporučuje.
Ustanova za svoje radnike, doktore specijaliste, odnosno privatnik specijalist obvezuju se da će prilikom preporučivanja farmakoterapije osiguranoj osobi na medicinskoj dokumentaciji upisati tekst: »Umjesto preporučenog lijeka izabrani doktor medicine rada može propisati i drugi lijek istog razreda učinkovitosti u odgovarajuće jakim dozama.«.

Članak 42.

Ustanova za svoje radnike, odnosno privatnik obvezuju se da će prilikom primjene lijekova u liječenju osiguranim osobama pridržavati se odredaba članka 8. Odluke o ugovaranju.
Ustanova za svoje radnike, odnosno privatnik obvezuju se da neće osiguranoj osobi koji je uključen u klinička ispitivanja lijekova, na teret obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu primijeniti lijekove i dijagnostičke postupke koji su vezani uz ta klinička ispitivanja.

2. OPĆI UVJETI UGOVORA IZVANBOLNIČKE SPECIJALISTIČKO–KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

2.1. Obveze ustanove, odnosno privatnika

Članak 43.

Ustanova se obvezuje da će u slučaju spriječenosti svojih radnika, doktora specijalista, u obavljanju ugovorenih zdravstvenih djelatnosti osigurati zamjenu, a kada spriječenost traje duže od 15 dana o tome izvijestiti nadležnu područnu službu Zavoda.
Privatnik specijalist obvezuje se da će u slučaju svoje spriječenosti u provođenju ugovorene zdravstvene zaštite osigurati zamjenu u skladu s odredbom članka 148. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a kada će spriječenost predvidivo trajati duže od 15 dana da će o tome odmah po saznanju, izvijestiti nadležnu područnu službu Zavoda.

Članak 44.

Ako tijekom ugovornog razdoblja, na područjima gdje je Mreža u djelatnosti fizikalne terapije u kući bolesnika popunjena iznad potrebnog broja fizioterapeuta utvrđenog Mrežom, dođe do promjena broja radnika u odnosu na ugovoreni broj radnika na način da se smanji broj fizioterapeuta koji provode fizikalnu terapiju u kući bolesnika, ugovorne strane su suglasne da će nastalu promjenu urediti dodatkom ugovoru, a radi potrebe usklađivanja broja ugovorenih izvršitelja s potrebnim brojem izvršitelja utvrđenih Mrežom.
Odredbe stavka 1. ovog članka ne odnose se na privatnika i ustanovu koji imaju do dva ugovorena fizioterapeuta koje provode fizikalnu terapiju u kući bolesnika.

2.2. Izvješća

Članak 45.

Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se da će radi praćenja ugovorene i izvršene specijalističko– konzilijarnu zdravstvene zaštite redovito i uredno voditi svu potrebnu dokumentaciju i dnevna izvješća po ordinacijama specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, odnosno dijagnostičkim jedinicama, za ugovorene djelatnosti.
Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se radi praćenja ugovorenih i izvršenih usluga fizikalne terapije u kući, redovito i uredno voditi svu potrebnu dokumentaciju, te voditi dnevno izvješće po osiguranim osobama o broju i vrsti postupaka pružene fizikalne terapije u kući, po svakom ugovorenom zdravstvenom radniku.

Članak 46.

Ustanova za svog radnika, doktora stomatologije – specijalista protetičara, odnosno privatnik, doktor stomatologije, specijalist protetičar obvezuje se izvršenje rada u dijelu izrade stomatoloških pomagala iskazivati u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala i članka 37. i 38. Odluke o ugovaranju.

3. OPĆI UVJETI UGOVORA BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SA SPECIJALISTIČKO–KONZILIJARNOM ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM

3.1. Obveze ustanove

Članak 47.

Ustanova se obvezuje voditi računa o racionalnom izdavanju lijekova utvrđenih Osnovnom listom lijekova i Dopunskom listom lijekova iz bolničke ljekarne po klinikama, zavodima i odjelima, odnosno voditi evidenciju o utrošenim lijekovima po osiguranim osobama.
Ustanova se obvezuje osiguranoj osobi, radi nastavka liječenja kod ugovornog doktora medicine rada, prilikom otpusta, a do završetka terapije, osigurati lijekove utvrđene Osnovnom listom lijekova i Dopunskom listom lijekova koji se mogu primjenjivati samo u bolničkim zdravstvenim ustanovama.
Ustanova se obvezuje najmanje 7 dana prije otpusta s bolničkog liječenja osiguranoj osobi propisati sva potrebna pomagala koja će koristiti nakon izlaska iz bolničke zdravstvene ustanove, a prema medicinskoj indikaciji utvrđenoj Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala.
Ustanova se obvezuje najkasnije dan prije otpuštanja osigurane osobe s bolničkog liječenja, kada se radi o teškom bolesniku za kojeg je potrebno utvrditi uvjete i način daljnjeg pružanja zdravstvene zaštite kod kuće, izvijestiti njezinog ugovornog doktora medicine rada o datumu otpusta iz bolnice kako bi mogao postupiti u skladu s odredbama članka 21. ovih Općih uvjeta.
Kada se utvrdi da je nužno daljnje liječenje osigurane osobe Zavoda u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj se provode složeniji ili najsloženiji postupci, ustanova se obvezuje pravovremeno osigurati premještaj osigurane osobe radi provođenja kontinuiranog liječenja.
Ustanova se obvezuje u skladu s pravilima struke i općim aktima Zavoda, ako za to postoji medicinska indikacija, osigurati pravovremeni smještaj osigurane osobe u specijalnoj bolnici.

3.2. Izvješća

Članak 48.

Ustanova se obvezuje redovito i uredno voditi svu potrebnu dokumentaciju radi potrebe praćenja izvršenja rada:
– za bolničko liječenje: temperaturnu listu i povijest bolesti
– za specijalističko– konzilijarnu zdravstvenu zaštitu: dnevno izvješće o izvršenom radu po specijalističkim ordinacijama
– za specijalističku dijagnostiku: dnevno izvješće o izvršenom radu po dijagnostičkim jedinicama
– za specijalističko– konzilijarnu zdravstvenu zaštitu – dnevnu bolnicu: dnevno izvješće o izvršenom radu po djelatnostima
– za kroničnu hemodijalizu: mjesečno izvješće o broju provedenih postupaka hemodijalize.
Ustanova se obvezuje da će na osnovi dokumentacije iz stavka 1. ovog članka dostavljati izvješća:
– za provođenje eksplantacijskih/transplantacijskih programa: mjesečno izvješće o vrsti i broju provedenih eksplantacijskih/transplantacijskih postupaka na tiskanici koja je sastavni dio ovih Općih uvjeta.
– za provođenje posebno ugovorenih postupaka koji se plaćaju prema terapijskom postupku (PPTP): mjesečno izvješće o vrstama i broju izvršenih postupaka na tiskanici koja je sastavni dio ovih Općih uvjeta.
Ustanova koja posjeduje ovjereni elektronički potpis u skladu s člankom 4. i 10. Zakona o elektroničkom potpisu, može izvješća iz stavka 2. ovog članka dostaviti Zavodu na magnetskom mediju uz uvjet da su podaci dani u formatu propisanih tiskanica.

V. ZDRAVSTVENA DJELATNOST NA RAZINI ZDRAVSTVENIH ZAVODA

1. OPĆI UVJETI UGOVORA ZA SVE RAZINE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1.1. Obveze ustanove

Članak 49.

Ustanova se obvezuje u slučaju spriječenosti svojih radnika, doktora medicine u obavljanju ugovorenih zdravstvenih djelatnosti osigurati zamjenu, a kada spriječenost traje duže od 15 dana obvezni su o tome izvijestiti nadležni područnu službu Zavoda.

2. OPĆI UVJETI UGOVORA ZA POJEDINE RAZINE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

2.1. Primarna razina zdravstvene zaštite

2.1.1. Izvješća

Članak 50.

Ustanova se obvezuje zbog praćenja izvršenja rada za svaki tim posebice uredno voditi svu potrebnu dokumentaciju, dnevna izvješća, te na osnovi njih sastavljati mjesečna izvješća na za to propisanim tiskanicama i dostavljati ih najkasnije do 5. u mjesecu za prethodni mjesec nadležnoj područnoj službi odnosno ispostavi Zavoda.

2.1.2. Uputnice

Članak 51.

Zavod se obvezuje osigurati ustanovi, za svaki ugovoreni tim medicine rada posebice, potreban broj brojčano označenih tiskanica uputnica utvrđenih u članku 20. Pravilnika o standardima.
Ustanova se obvezuje da će njezini radnici doktori medicine rada prilikom izdavanja uputnica osiguranim osobama pridržavati se odredaba članka 14. stavka 3., 4. i 6. ovih Općih uvjeta.
Ustanova se obvezuje za svoje radnike, doktore medicine rada pratiti broj izdanih uputnica za specijalističko– konzilijarnu zdravstvenu zaštitu po osiguranim osobama na posebnim dnevnim i mjesečnim izvješćima.

2.2. Specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita

2.2.1. Obveze ustanove

Članak 52.

Ustanova se obvezuje provoditi ugovorenu specijalističko– konzilijarnu i dijagnostičku zdravstvenu zaštitu, a maksimalno unutar 40 radnih sati tjedno po radniku ustanove.
Ustanova se obvezuje uskladiti radno vrijeme svih ordinacija specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, odnosno dijagnostičkih jedinica s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Naredbe i Pravilnika o radnom vremenu, posebno vodeći računa da 20% ukupnog kapaciteta rada (ordinacija, odnosno dijagnostičkih jedinica) ustanove radi radnim danom do 19 sati, u cilju osiguranja dostupnosti specijalističko–konzilijarne zdravstvene zaštite osiguranicima Zavoda.

2.2.2. Izvješća

Članak 53.

Ustanova se obvezuje radi praćenja ugovorene i izvršene specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite redovito i uredno voditi svu potrebnu dokumentaciju, te voditi dnevno izvješće o izvršenom radu po ordinacijama specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, odnosno dijagnostičkim jedinicama za ugovorene djelatnosti.

VI. IZMJENE I DOPUNE OPĆIH UVJETA

Članak 54.

Ugovorne strane su suglasne da će Zavod u slučaju izmjena i dopuna ovih Općih uvjeta, iste dostaviti ugovornim subjektima Zavoda kako bi ih priložili ugovoru kao njegov sastavni dio, te da se radi prihvaćanja tih Općih uvjeta neće sklapati dodaci ugovoru.
Ugovorne strane su suglasne da ih Opći uvjeti iz stavka 1. ovog članka obvezuju od dana kada su ih ugovorni subjekti Zavoda zaprimili.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

Ovi Opći uvjeti nakon pribavljene suglasnosti ministra nadležnog za zdravstvo stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025–04/07–02/9
Urbroj: 339–07–1
Zagreb, 22. studenoga 2007.

Predsjednica Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje zaštite zdravlja na radu
mr. Dubravka Jadro, v. r.

 

PRIJAVA OZLJEDE/BOLESTI

OBAVIJEST USTANOVE, TRGOVAČKOG DRUŠTVA ODNOSNO DOKTORA
PRIVATNE PRAKSE O ZAMJENI DOKTORA U VRIJEME NJEGOVE PRIVREMENE
SPRIJEČENOSTI ZA RAD

UPUTNICA ZA LABORATORIJ PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

IZVJEŠĆE O STOPI BOLOVANJA ZA POSLODAVCA

IZVJEŠĆE/PLAN PATRONAŽNE SESTRE
(POČETAK ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI OSIGURANE OSOBE)

IZVJEŠĆE/PLAN PATRONAŽNE SESTRE
(PRODUŽENJE ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI OSIGURANE OSOBE)

MJESEČNO IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ ZDRAVSTVENOJ NJEZI U KUĆI

MJESEČNO IZVJEŠĆE
o vrsti i broju izvršenih eksplantacijskih/transplantacijskih postupaka

MJESEČNO IZVJEŠĆE
o vrsti i broju izvršenih PPTP postupaka