Pravilnik o načinu vijanja zastave i isticanja znakova na brodovima i jahtama

NN 126/2007 (10.12.2007.), Pravilnik o načinu vijanja zastave i isticanja znakova na brodovima i jahtama

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

3597

Na temelju članka 1021. točke 1. alineje 14. Pomorskoga zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VIJANJA ZASTAVE I ISTICANJA ZNAKOVA NA BRODOVIMA I JAHTAMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način vijanja zastave i isticanje znakova na brodovima i jahtama upisani u upisnike brodova i jahti Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Brod i jahta koja je stekla hrvatsku državnu pripadnost ima pravo i dužnost vijati zastavu Republike Hrvatske.
(2) Zastava iz stavka 1. ovoga članka, osim na brodovima i jahtama koji plove s jedrima, vije se na krmenom zastavnom koplju, a ako to nije moguće, na zastavnom sošnjaku, odnosno sošnjaku. Ako brod, odnosno jahta ne može vijati zastavu na krmenom zastavnom koplju ili zastavnom sošnjaku, odnosno sošnjaku, a ima više jarbola, zastava se vije na krmenom jarbolu, a ako ima samo jedan jarbol – na njemu.
(3) Zastavu treba podignuti uvijek tako da gornji rub zastave doseže do vrha zastavnog koplja, sošnjaka ili jarbola, odnosno do visine jedra koja bi odgovarala vrhu sošnjaka, kad bi ga brod imao.
(4) Ako se zastava vije na vrhu jarbola, ne smije se vijati neka druga zastava ili isticati, odnosno vijati neki drugi znak na sošnjaku i krmenom zastavnom koplju, a ako se zastava vije na sošnjaku, druga zastava ili znak ne smije se vijati, odnosno isticati na krmenom zastavnom koplju.

Članak 3.

Zastava mora imati oblik i veličinu propisanu Pomorskim zakonikom.

Članak 4.

Brodovi i jahte mogu uvijek vijati zastavu sukladno članku 2. ovoga Pravilnika, a moraju je vijati tijekom dana (od izlaska do zalaska sunca) i to:
1. pri ulasku, izlasku i za vrijeme boravka u luci, odnosno na sidrištu;
2. na vidiku brodova Hrvatske ratne mornarice, a na otvorenom moru i na vidiku stranih ratnih brodova – ako ti brodovi viju zastavu;
3. pri stupanju u svezu s drugim brodovima ili kopnom;
4. za vrijeme plovidbe kanalima;
5. u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru ili gospodarskom pojasu Republike Hrvatske;
6. ako u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru ili u gospodarskom pojasu strane države, to propisuju zakoni te obalne države;
7. ako primijete u svojoj blizini zrakoplov u niskom letu. U tom slučaju moraju podići zastavu na jarbolu ili na kojemu drugom mjestu koje se iz zrakoplova dobro vidi.

Članak 5.

(1) Javni brodovi lučkih kapetanija viju na signalnom jarbolu upravni znak. Upravni znak ima omjer stranica 1:1, a sastoji se od dvaju bijelih ukrižanih sidara na modroj podlozi, a u sredini iznad strukova sidara smješten je grb Republike Hrvatske. Znak je obrubljen žutim (zlatnim) hrvatskim pleterom.
(2) Javni brodovi lučkih kapetanija ističu s lijeve i desne strane pramčanog dijela broda, od vodne linije projektnog gaza do linije palube, upravni znak lučke kapetanije. Za desnu stranu broda upravni znak je paralelogram jednakih stranica, od kojih su dvije stranice položene vodoravno, a preostale dvije pod kutom od 67,5. Upravni znak podijeljen je s lijeva na desno u tri polja u omjeru 5:1:1, od kojih je prvo polje modro, drugo bijelo, a treće crveno. Sa središtem na 3/5 visine i na polovici duljine modrog polja, smješten je znak oblika kruga promjera 3/5 duljine istoga polja. Znak je sastavljen od kružnog vijenca hrvatskog pletera zlatne (žute) boje, širine 1/11 polumjera znaka, u koji su smještena dva bijela ukrižana sidra i u sredini iznad strukova sidara grb Republike Hrvatske. Upravni znak za lijevu stranu broda zrcalno je simetričan opisanom znaku za desnu stranu broda, s obzirom na simetralnu ravninu broda.
(3) Javni brodovi drugih tijela državne uprave viju, odnosno ističu obilježja u skladu s posebnim propisima.
(4) Upravni znakovi iz stavka 1. i 2. ovoga članka, tiskani su u Dodatku ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 6.

(1) Brodovi mogu vijati, odnosno isticati posebni znak vlasnika, odnosno unajmitelja broda.
(2) Znak iz stavka 1. ovoga članka ističe se, odnosno vije na velikom jarbolu (katarci), a ako brod nema velikog jarbola, na krmenom jarbolu.

Članak 7.

Znakovi Međunarodnoga signalnog kodeksa ističu se, odnosno viju na signalnom jarbolu iznad zapovjedničkog mosta, na križu pramčanog jarbola ili na drugome vidljivu mjestu.

Članak 8.

Pri susretu s brodom Hrvatske ratne mornarice, brod će ga pozdraviti jednokratnim polaganim spuštanjem zastave na jednu trećinu visine zastavnog koplja ili sošnjaka, odnosno jarbola ili jedra.

Članak 9.

(1) Ako se na brodu nalazi Predsjednik Republike Hrvatske, vijat će se na krmenom jarbolu zastava Predsjednika Republike Hrvatske.
(2) Ako brod nema krmenog, odnosno prednjeg jarbola, zastava Predsjednika Republike Hrvatske vijat će se na signalnom ili drugom jarbolu.
(3) Ako se na brodu nalazi poglavar strane države, predsjednik ili član vlade strane države ili specijalni izaslanik poglavara strane države, kao počasni gost Predsjednika Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske, vijat će se po njegovu odobrenju, na krmenom jarbolu državna zastava te države, odnosno zastava stranoga predstavnika.
(4) Ako se Predsjednik Republike Hrvatske prevozi brodicom na brod ili obratno, na krmi brodice vijat će se zastava Republike Hrvatske, a na pramcu – zastava Predsjednika Republike Hrvatske.
(5) Ako se strani predstavnici iz stavka 3. ovoga članka prevoze brodicom na brod ili obratno, na krmi brodice vijat će se zastava Republike Hrvatske, a na pramcu – državna zastava te strane države ili standard predstavnika strane države.

Članak 10.

(1) U svečanim prigodama brodovi ističu, odnosno viju mali, odnosno veliki nakit.
(2) Mali se nakit sastoji u tome što se, osim zastave Republike Hrvatske koja se vije na krmi, ističe, odnosno vije:
1. na velikom jarbolu, odnosno na krmenom jarbolu – posebni znak iz članka 6. ovoga pravilnika, a ako ovoga znaka nema – zastava Republike Hrvatske;
2. na pramčanom jarbolu – zastava Republike Hrvatske, a ako se nakit ističe, odnosno vije u počast strane države ili stranih državljana, na tom se mjestu vije zastava te države čiji je državljanin osoba kojoj se iskazuje počast;
3. na pramčanom koplju može se vijati zastava ili grb grada – luke upisa, odnosno grada, regije ili županije čije ime brod nosi.
(3) Veliki nakit sastoji se u tome što se uz mali nakit ističu, odnosno viju i znakovi Međunarodnog signalnog kodeksa.
(4) Brodovi koji nemaju dovoljno jarbola i kopalja za vijanje, odnosno isticanje nakita, vijat će, odnosno istaknuti, na propisanom mjestu zastavu Republike Hrvatske, a na ostalim mjestima znakove propisane ovim člankom, ako ih imaju.

Članak 11.

(1) Za vrijeme plovidbe, brodovi viju, odnosno ističu mali, a po uplovljenju u luku, veliki nakit.
(2) Brodovi koji po važećim propisima ne moraju vijati, odnosno isticati znakove Međunarodnoga signalnog kodeksa, viju, odnosno ističu i u lukama mali nakit.

Članak 12.

(1) Brodovi moraju vijati, odnosno istaknuti veliki, odnosno mali nakit u dane državnih blagdana Republike Hrvatske i kad to naredi tijelo državne uprave ovlašteno za sigurnost pomorske plovidbe, a u stranim vodama – kad to naredi diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske.
(2) Na zahtjev zapovjednika pojedinih brodova, tijela državne uprave iz stavka 1. ovoga članka, mogu odobriti vijanje, odnosno isticanje nakita i u drugim svečanim prigodama.

Članak 13.

Zastava se na brodu spušta na pola koplja sošnjaka, odnosno jarbola ili jedra;
1. u dane žalosti;
2. u slučaju smrti na brodu do trenutka pogreba spuštanjem umrlog u more, odnosno iskrcavanja umrlog na kopno;
3. u slučaju prijevoza umrle osobe – za vrijeme trajanja njezina ukrcaja na brod i iskrcavanja s broda.

Članak 14.

Ako inozemno lučko tijelo pozove zapovjednika broda da istakne ili vije nakit ili spusti zastavu na pola koplja, zapovjednik će, ako je to moguće, tražiti najkraćim putem upute od najbližega diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske i postupiti u skladu s istim.

Članak 15.

Ako brodovi u domaćim lukama viju, odnosno ističu nakit, odnosno spuste zastavu na pola koplja, tijelo državne uprave ovlašteno za sigurnost pomorske plovidbe, obavijestit će zapovjednike stranih brodova koji se nalaze u luci o značenju proslave ili žalosti i zamoliti ih da i oni postupe kao i domaći brodovi.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 51/97).
 

Članak 17.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-02/23
Urbroj: 530-04-07-1
Zagreb, 23. studenoga 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

DODATAK

UPRAVNI ZNAKOVI BRODOVA LUČKIH KAPETANIJA