Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za polaganje cjevovoda i održavanje podmorskih kabela i cjevovoda u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske

NN 126/2007 (10.12.2007.), Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za polaganje cjevovoda i održavanje podmorskih kabela i cjevovoda u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

3598

Temeljem članka 1023. stavak 1. alineja 2. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« 181/04 i 76/07), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi:

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA POLAGANJE CJEVOVODA I ODRŽAVANJE PODMORSKIH KABELA I CJEVOVODA U EPIKONTINENTALNOM POJASU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za izdavanje odobrenja za polaganje podmorskih cjevovoda i kabela u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske, kao i uvjeti za nadzor nad njihovim polaganjem i održavanjem.

Članak 2.

Pojedini izrazi za potrebe ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:
Podmorski cjevovodi su cjevovodi položeni ispod morske površine koji su u svrhu istraživanja, iskorištavanja ili obavljanja gospodarske djelatnosti transporta plina, ugljikovodika ili vode, djelomično ili u potpunosti postavljeni na osloncima iznad morskog dna, položeni na morsko dno ili ukopani u morsko dno.
Podmorski kabeli su telekomunikacijski ili energetski kabeli položeni ispod morske površine na morsko dno ili ukopani u morsko dno.
Ministarstvo je ministarstvo nadležno za poslove pomorstva.

PODMORSKI CJEVOVODI

Članak 3.

Polaganje podmorskih cjevovoda obavlja se sukladno građevinskoj dozvoli prema posebnim propisima.
U postupku ishođenja građevinske dozvole nadležna lučka kapetanija daje suglasnosti na koridor polaganja ukoliko se radi o cjevovodu koji ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske, odnosno suglasnost na koridor polaganja daje Ministarstvo ukoliko se radi o cjevovodu koji se polaže u epikontinentalnom pojasu i ne ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske.

Članak 4.

Nadzor nad izradbom, polaganjem i održavanjem podmorskih cjevovoda obavlja Hrvatski registar brodova sukladno tehničkim pravilima.
Hrvatski registar brodova nakon završetka polaganja podmorskog cjevovoda izdaje Svjedodžbu o sigurnosti podmorskog cjevovoda.

Članak 5.

Po završetku polaganja podmorskog cjevovoda u postupku izdavanja uporabne dozvole prema posebnim propisima nadležna lučka kapetanija, odnosno Ministarstvo izdaje potvrdu o sukladnosti s odobrenom suglasnošću za koridor položenog cjevovoda.

PODMORSKI KABELI

Članak 6.

U postupku ishođenja građevinske dozvole nadležna lučka kapetanija ukoliko se radi o kabelu koji ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske, odnosno nadležno Ministarstvo ukoliko se radi o kabelu koji se polaže u epikontinentalnom pojasu, daje suglasnost na koridor polaganja.

KONCESIJA ZA POMORSKO DOBRO

Članak 7.

Nakon ishođenja lokacijske dozvole, a prije polaganja podmorskog kabela ili cjevovoda koji ulaze u teritorijalno more Republike Hrvatske, investitor je dužan ishoditi koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra u postupku određenom posebnim propisom.

EVIDENTIRANJE POLOŽENIH PODMORSKIH CJEVOVODA I KABELA

Članak 8.

Nakon ishođene uporabne dozvole za podmorski cjevovod ili kabel, investitor je dužan putem nadležne lučke kapetanije, Hrvatskom hidrografskom institutu dostaviti kopije izvedbene dokumentacije, radi ucrtavanja u pomorske karte i upisa u pomorske publikacije.

Članak 9.

Svi korisnici već položenih podmorskih cjevovoda i kabela dužni su u roku od jedne godine, od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, dostaviti kopije djela izvedbene dokumentacije putem nadležne lučke kapetanije radi ucrtavanja u pomorske karte i upisa u pomorske publikacije.
Svi korisnici koji u roku iz stavka 1. ovoga članka ne dostave potrebnu dokumentaciju smatrat će se da podmorski cjevovodi i kabeli nisu u upotrebi.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-02/50
Urbroj: 530-04-07-14 ncp
Zagreb, 15. studenoga 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.