Pravilnik o kontroli poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi i obrascu prijave uvoza poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala

NN 126/2007 (10.12.2007.), Pravilnik o kontroli poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi i obrascu prijave uvoza poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3599

Na temelju članka 72. stavka 9. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O KONTROLI POLJOPRIVREDNOGA REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA KOJI SE UVOZI I OBRASCU PRIJAVE UVOZA POLJOPRIVREDNOGA REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA

SADRŽAJ PRAVILNIKA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način kontrole poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi, način prijave i obrazac prijave uvoza poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala.

Članak 2.

1) Poljoprivredni reprodukcijski materijal smije se uvoziti u Republiku Hrvatsku samo preko ulaznih graničnih prijelaza (mjesta ulaska) određenih Pravilnikom o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu (»Narodne novine«, broj 111/07).
2) Kontrolu poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi obavlja nadležna fitosanitarna inspekcija na ulaznim graničnim prijelazima (mjestima ulaska) iz stavka 1. ovoga članka.
3) Kontrola poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi može se u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za obavljanje provjera identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji se unose iz trećih zemalja, kad se te provjere obavljaju na mjestima koja nisu mjesta ulaska (»Narodne novine«, broj 100/07) obaviti i na mjestima koja nisu ulazni granični prijelazi (mjesta ulaska) iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 3.

1) Uvoznici i carinski otpremnici koje oni ovlaste obvezni su nadležnom fitosanitarnom inspektoru na ulaznom graničnom prijelazu (mjestu ulaska) odmah po prispijeću poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi podnijeti prijavu uvoza toga poljoprivrednog reprodukcijskog materijala radi obavljanja kontrole. Poljoprivredni reprodukcijski materijal prijavljuje se za kontrolu za uredovnog vremena fitosanitarne inspekcije.
2) Kada se poljoprivredno sjeme uvozi za osobne potrebe u malim količinama propisanim posebnim provedbenim propisima kojima se uređuje stavljanje na tržište pojedinih vrsta sjemena, ne podnosi se prijava iz stavka 1. ovoga članka.
3) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, poljoprivredni reprodukcijski materijal koji prispije poštom ili ga unose putnici ili osoblje prijevoznih sredstava prijavljuje carinska služba.
4) Prijava uvoza poljoprivrednog reprodukcijskog materijala iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku, na Obrascu 1., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio. Uz prijavu se prilažu podaci o poljoprivrednom reprodukcijskom materijalu koji se uvozi na Obrascu 2., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio te sva ostala dokumentacija koja mora pratiti poljoprivredni reprodukcijski materijal pri uvozu. Prijava i sva ostala dokumentacija koja mora pratiti poljoprivredni reprodukcijski materijal podnose se u dva jednaka primjerka.

Članak 4.

1) Kad se poljoprivredni reprodukcijski materijal namjerava uvesti u Republiku Hrvatsku preko ulaznoga graničnog prijelaza (mjesta ulaska) na kojem fitosanitarna inspekcija nije stalno nazočna, već se kontrola obavlja na poziv, uvoznici i carinski otpremnici koje oni ovlaste obvezni su najkasnije jedan radni dan prije, osobno ili telefonom, nadležnom fitosanitarnom inspektoru najaviti prispijeće takvoga poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.
2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ne mora se najaviti prispijeće poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi kao poštanska pošiljka ili ga unosi putnik, odnosno osoblje prijevoznih sredstava.

Članak 5.

Kontrolom poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi provjerava se:
1. je li dobavljač upisan u Upisnik dobavljača sjemena, odnosno u Upisnik dobavljača sadnog materijala i je li registriran za uvoz poljoprivrednog sjemena, odnosno poljoprivrednoga sadnog materijala;
2. nalazi li se sorta na Sortnoj listi Republike Hrvatske, ako se uvozi sjeme žitarica, uljarica i predivog bilja, repa, krmnog bilja, krumpira i povrća te sadni materijal povrća i loze, za čije je sorte obvezan upis u Sortnu listu;
3. prate li poljoprivredni reprodukcijski materijal propisani certifikati i je li ih izdalo nadležno tijelo zemlje izvoznice;
4. udovoljava li poljoprivredni reprodukcijski materijal koji se uvozi uvjetima u pogledu kvalitete i kategorije utvrđenima Zakonom o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 140/05) i njegovim provedbenim propisima;
5. je li poljoprivredni reprodukcijski materijal originalno pakiran i propisno označen;
6. odgovaraju li certifikati na pakiranju pratećoj dokumentaciji.

Članak 6.

1) Utvrdi li kontrolom iz članka 5. ovoga Pravilnika da poljoprivredni reprodukcijski materijal udovoljava propisanim zahtjevima, fitosanitarni će inspektor dopustiti uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala i to će svojim potpisom i pečatom potvrditi na Obrascu 1. ovoga Pravilnika, u dijelu »Potvrda o obavljenoj kontroli poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala«.
2) Utvrdi li kontrolom iz članka 5. ovoga Pravilnika da poljoprivredni reprodukcijski materijal ne udovoljava propisanim zahtjevima, fitosanitarni će inspektor izdati rješenje u skladu sa člankom 72. stavkom 3. Zakona, kojim će zabraniti uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala.
3) Utvrdi li kontrolom iz članka 5. ovoga Pravilnika da samo dio poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala udovoljava propisanim zahtjevima, fitosanitarni inspektor može dopustiti uvoz toga dijela poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala.

Članak 7.

Carinarnica može cariniti samo poljoprivredni reprodukcijski materijal za koji je u skladu s člankom 6. stavkom 1. ovoga Pravilnika fitosanitarni inspektor izdao potvrdu na Obrascu 1. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 011-02/07-01/121
Urbroj: 525-2-07-1
Zagreb, 2. prosinca 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.


Obrazac 1.Obrazac 2.