Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnos

NN 126/2007 (10.12.2007.), Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnos

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3610

Na temelju članka 61. stavka 2. a u vezi s člankom 23. stavkom 2. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« br. 68/103), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

RJEŠENJE

O DOPUNI RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA I SPECIJALISTA MEDICINE RADA U PRIVATNOJ PRAKSI ZA UTVRĐIVANJE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA

I.

U Rješenju o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara (»Narodne novine« br. 159/03, 179/03, 95/04, 179/04, 113/05, 130/05, 05/06, 45/06, 78/06, 98/06, 113/06, 45/07, 77/07, 116/07) u točki 1. iza rednog broja
39. dodaju se redni brojevi koji glase:
»40. Dom zdravlja željezničara, Ispostava Split, Gradišćanskih Hrvata 16«
»41. Dom zdravlja željezničara, Ispostava Rijeka, 1. maja 34/I«
»42. Dom zdravlja željezničara, Ispostava Osijek, Bartola Kašića 2 b«
»43. Dom zdravlja željezničara, Ispostava Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća«
»44. Dom zdravlja željezničara, Ispostava Vinkovci, Zvonimirova 75«

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: Up/I-500-01/03-06/1
Urbroj: 534-05-01/1-07-20
Zagreb, 30. studenoga 2007.

Ministar
prof. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.