Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Obrascu R-Sm

NN 126/2007 (10.12.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Obrascu R-Sm

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA

3622

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (»Narodne novine« broj 177/04), Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika, na svojoj 68. sjednici, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCU R-Sm

Članak 1.

U Pravilniku o Obrascu R-Sm (»Narodne novine«, broj 38/05, 42/05, 64/05, 73/05, 116/06 i 135/06) članak 5. mijenja se i glasi:
»Na stranici A, polja pod I. OSNOVNI PODACI popunjavaju se na sljedeći način:

I.1. Identifikator obrasca

Za obveznika podnošenja podataka – pravnu osobu, upisuje se broj od četiri znamenke: prva označava posljednju znamenku godine za koju se podnosi Obrazac R-Sm, a ostale tri su redni broj Obrasca R-Sm za navedenu godinu, prema evidenciji obveznika o podnijetim obrascima, počevši od broja jedan (001).
Za obveznika podnošenja podataka – fizičku osobu (upisan podatak pod II.2. MBG obveznika), upisuje se, s lijeva na desno, broj od tri znamenke sljedeće strukture: prva označava posljednju znamenku godine za koju se podnosi Obrazac R-Sm, a ostale su dvije redni broj Obrasca R-Sm za navedenu godinu, prema evidenciji obveznika o podnijetim obrascima, počevši od broja jedan (01).
Identifikator obrasca se ne smije ponavljati. Izuzetak je ispravak Obrasca R-Sm (dalje: korektivni obrazac) kada se upisuje identifikator istovjetan Obrascu R-Sm s kojeg se ispravljaju podaci (dalje: izvorni obrazac).

I.2. Podaci za mjesec i godinu

Upisuju se mjesec i godina za koje se podnosi Obrazac R-Sm. Upisani mjesec je dvoznamenkasti broj od 01 do 12, a godina je četveroznamenkasti broj, počevši od 2005.
Iznimno, u polju Podaci za mjesec upisuje se broj nula nula (00) kada se Obrazac R-Sm podnosi za obračun drugog dohotka, plaće iz radnog odnosa kada je razdoblje obračuna vezano za godinu (naknade, potpore, nagrade) – šifra vrste obračuna/ispravka 03; obračuna doprinosa za novoutvrđene obveze u postupku nadzora – šifra vrste obračuna/ispravka 05; obračuna doprinosa po sudskoj presudi i vansudskoj nagodbi – šifra vrste obračuna/ispravka 06 i obračun kamata za neuplaćeni doprinos za II. stup u propisanom roku – šifra vrste obračuna/ispravka 08.

I.3. Vrsta obračuna/ispravka

Upisuje se šifra vrste obračuna/ispravka prema Šifrarniku za popunjavanje Obrasca R-Sm (dalje: Šifrarnik) koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 1.):
– šifra 00 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 01, 02, 12, 13, 21 ne isplati plaću do kraja mjeseca za prethodni mjesec, a doprinose obračunava na stvarnu osnovicu. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 12, 16, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.
– šifra 01 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 01, 02, 08, 12, 13, 21 isplati plaću, naknadu plaće iz radnog odnosa, poduzetničku plaću ili obračuna doprinose prema propisanoj osnovici za volontere i stalne sezonske radnike kada je obračun vezan za mjesec. Ova vrsta obračuna koristi se i za preuzete podatke iz rješenja Porezne uprave za samostalne obveznike plaćanja doprinosa pod II.5. = 30. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61, 72, 81.
– šifra 03 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 01, 02, 08, 12, 13, 17, 20, 21 isplati plaću, potporu, nagradu, naknadu plaće iz radnog odnosa ili drugi dohodak kada je obračun vezan za godinu. Ova vrsta obračuna koristi se i za preuzete podatke iz godišnjeg rješenja Porezne uprave za samostalne obveznike plaćanja doprinosa pod II.5. = 31. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 72, 81.
– šifra 05 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 01, 02, 12, 13, 17, 20, 21, 40 podnosi Obrazac R-Sm za novoutvrđene obveze u postupku nadzora. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
– šifra 06 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 01, 02, 08, 12, 13, 17 isplati plaću, potporu, nagradu, naknadu plaće iz radnog odnosa ili drugi dohodak po sudskim presudama i vansudskim nagodbama. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 12, 17, 18, 19, 21, 81.
– šifra 08 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 17, 20, 21, 30, 31, 40 obračuna kamatu na neuplaćeni doprinos za II. stup u propisanom roku. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 30, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 72, 80, 81.
– šifre 10 i 11 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 40 (ostali subjekti za osobe osigurane u određenim okolnostima) obračuna doprinos za učenike i studente za primitke za rad putem posrednika pri zapošljavanju učenika i studenata te doprinose za ostale osobe osigurane u određenim okolnostima. Za navedenu vrstu obračuna koristi se šifra osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 20.
– šifra 12 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 07 (Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti) obračuna naknadu plaće za osobu koja pruža njegu i pomoć HRVI Domovinskog rata. Za navedenu vrstu obračuna koristi se šifra osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61, 80.
– šifra 20 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 03, 04, 05, 06 (isplatitelj odnosno obračunavatelj naknade) obračuna doprinose na naknadu. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 30, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61.
– šifra 21 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 40 (preuzimatelji) obračuna doprinose. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 24, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.
– šifra 77 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 01, 02, 12, 13, 21 isplaćuje plaću za razdoblje za koje je već podnio Obrazac R-Sm s vrstom obračuna pod I.3. = 00.
Za navedenu vrstu obračuna obvezno se popunjavaju podaci u III. KONTROLNI PODACI PO OBVEZNIKU pod III.5. i III.6. u IV. PODACI PO OSIGURANIKU pod IV.1. do IV.6. koristeći sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 12, 16, 17, 18, 19, 44, 50, 57, 58, 61 i podatak pod IV.11.
– šifra 88 u slučaju ispravka podataka samo na stranici A
– šifra 99 u slučaju ispravka podataka na stranici B.

I.4. Broj osiguranika za koje se podnosi Obrazac R-Sm

Upisuje se broj osiguranika za koje se podnosi Obrazac R-Sm i istovjetan je zadnjem rednom broju pod IV.1. na stranici B.
Broj osiguranika mora biti nula kod vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 88.
I.5. Broj stranica B koje se prilažu stranici A
Upisuje se broj stranica B koje se prilažu uz stranicu A Obrasca R-Sm.
Podatak se ne upisuje, ako se podaci podnose u elektronskom zapisu.
Podatak mora biti veći od nule ako se podaci podnose u papirnom obliku kod svih vrsta obračuna/ispravka, osim kod vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 88 jer se za ovu vrstu obračuna ne podnosi stranica B.«.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:
»Na stranici A polja pod II. PODACI O OBVEZNIKU PODNOŠENJA PODATAKA popunjavaju se na način:

II.1. MB obveznika

Upisuje se matični broj obveznika – pravne osobe, obrta ili slobodnog zanimanja od osam (8) znamenaka dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku. Ako dodijeljeni matični broj ima manje od osam (8) znamenaka, upisuje se s vodećim nulama.
Ako se Obrazac R-Sm podnosi za organizacijske dijelove pravne osobe, koji samostalno obračunavaju i isplaćuju plaću, podatak treba imati dvanaest (12) znamenaka s tim da je prvo osmeroznamenkasti broj oznaka matičnog broja obveznika zatim četveroznamenkasti broj oznaka organizacijskog dijela poslovnog subjekta. Ako oznaka za dijelove pravne osobe ima manje od četiri znamenke, podatak se upisuje s vodećim nulama.
Matični broj obveznika je obvezan podatak za vrstu obveznika pod II.5. = 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08.

II.2. MBG obveznika

Upisuje se matični broj građana za fizičku osobu obveznika podnošenja podataka ili sistemski broj dodijeljen od Porezne uprave u dužini od trinaest (13) znamenaka.
Obveznik podnošenja podataka kojem je dodijeljen matični broj obrta ili slobodnog zanimanja osim podatka o MBG pod II.2. obvezno upisuje i matični broj obrta ili slobodnog zanimanja u polje II.1.
Matični broj građanina je obvezan podatak za vrstu obveznika pod II.5. = 02, 12, 13, 20, 21, 30, 31.

II.3. Naziv/prezime i ime obveznika

Upisuje se naziv pravne osobe ili prezime i ime fizičke osobe obveznika podnošenja podataka.

II.4. Adresa obveznika

Upisuje se: poštanski broj, naziv mjesta, ulica i kućni broj za obveznika podnošenja podataka.

II.5. Vrsta obveznika

Upisuje se šifra vrste obveznika podnošenja podataka prema Šifrarniku:
– šifra 01 u slučaju kada obveznik pravna osoba koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 00, 01, 03, 05, 06, 08, 77 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.
– šifra 02 u slučaju kada obveznik fizička osoba koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 00, 01, 03, 05, 06, 08, 77 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.
– šifra 03 u slučaju kada Hrvatski zavod za zapošljavanje koristi vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 08, 20 za osnovu osiguranja pod IV.5.OO. = 30.
– šifra 04 u slučaju kada Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranja koristi vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 08, 20 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 41, 42, 43, 44.
– šifra 05 u slučaju kada Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranja koristi vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 08, 20 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58.
– šifra 06 u slučaju kada nadležni centar za socijalnu skrb koristi vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 08, 20 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 60, 61.
– šifra 07 u slučaju kada Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti koristi vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 12 za osnovu osiguranja pod IV.5.OO. = 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61, 80.
– šifra 08 u slučaju kada Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 01, 03, 06, 08 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 81.
– šifra 12 u slučaju kada poslodavac međunarodno, diplomatsko, konzularno predstavništvo, strana banka, međunarodna udruga i zaklada, udruga građana i sl. koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 00, 01, 03, 05, 06, 08, 77 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.
– šifra 13 u slučaju kada poslodavac radnika za poslove u kućanstvu koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 00, 01, 03, 05, 06, 08, 77 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.
– šifra 17 u slučaju kada isplatitelj drugog dohotka koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 03, 05, 06, 08 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 19, 21.
– šifra 20 u slučaju kada obveznik po osnovi drugog dohotka ostvari primitak po toj osnovi neposredno iz inozemstva ili ga naplati od druge osobe koja ne obavlja samostalnu djelatnost koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 03, 05, 08 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 19, 21.
– šifra 21 u slučaju kada samostalni obveznik uplate doprinosa koji, prema propisima o porezu na dobit, s te osnove plaća porez na dobit umjesto poreza na dohodak (poduzetnička plaća) koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 00, 01, 03, 05, 08, 77 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 16, 17, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.
– šifra 30 u slučaju kada samostalni obveznik uplate doprinosa prema rješenju Porezne uprave koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 01, 08 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61, 72.
– šifra 31 u slučaju kada samostalni obveznik uplate doprinosa prema godišnjem rješenju Porezne uprave koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 03, 08 za osnovu osiguranja pod IV.5.OO. = 72.
– šifra 40 u slučaju kada tijelo državne uprave, nadležne ustanove, preuzimatelji i ostali subjekti za osobe osigurane u određenim okolnostima koriste vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 05, 08, 10, 11, 21 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 20, 24, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.«.

Članak 3.

U članku 13. iza riječi i brojeva: »obveznik podnošenja podataka šifra vrste obveznika pod II.5. = 01, 02, » dodaje se broj »08,«.

Članak 4.

Članak 18. mijenja se i glasi:
»(1) Obveznik podnošenja podatka ne može istoga radnog dana predati izvorni i korektivni obrazac kojim ispravlja izvorni, niti istog radnog dana može predati više od jednog korektivnog obrasca kojim ispravlja isti, već podnijeti, Obrazac R-Sm.
(2) U smislu odredbe stavka 1. ovog članka radnim danom ne smatra se subota, nedjelja, blagdan i/ili neradni dan.«.

Članak 5.

U PRILOGU 1. ŠIFRARNIK ZA POPUNJAVANJE OBRASCA R-Sm pod B. ŠIFRARNIK VRSTE OBVEZNIKA PODNOŠENJA PODATAKA, iza šifre: »07 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,« dodaje se nova šifra 08 koja glasi:
»08 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,«.
Pod C.1. ŠIFRARNIK OSNOVE OSIGURANJA, na kraju, iza šifre: »80 Za osobu koja pruža njegu i pomoć HRVI Domovinskog rata kojoj se naknada plaće isplaćuje na teret MOBIMS«. dodaje se nova šifra 81 koja glasi:
»81 Za roditelja njegovatelja kojemu se naknada isplaćuje na teret Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.«.
Pod D. TABLICA VEZA ŠIFRE VRSTE OBVEZNIKA, ŠIFRE VRSTE OBRAČUNA/ISPRAVKA I OSNOVE OSIGURANJA mijenja se i glasi:
»

Šifra vrste
obveznika
pod II.5.

Šifra vrste
obračuna/ispravka
pod I.3.

Osnova osiguranja pod IV.5.OO.

01

00

10, 12, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

01

01

10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

01

03, 06

10, 12, 17, 18 i 19

01

05

10, 11, 12, 15, 17, 18 i 19

01

08

10, 11, 12, 15, 17 i 18

01

77

10, 12, 17, 18, 19, 44, 50, 57, 58 i 61

02

00

10, 12, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

02

01

10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

02

03, 06

10, 12, 17, 18 i 19

02

05

10, 11, 12, 15, 17, 18 i 19

02

08

10, 11, 12, 15, 17 i 18

02

77

10, 12, 17, 18, 19, 44, 50, 57, 58 i 61

03

08, 20

30

04

08, 20

41, 42, 43 i 44

05

08, 20

50, 51, 52, 54, 55, 56, 57 i 58

06

08, 20

60 i 61

07

08, 12

42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61 i 80

08

01

42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58 i 81

08

03, 06, 08

81

12

00

10, 12, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

12

01

10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

12

03, 06

10, 12, 17, 18 i 19

12

05

10, 11, 12, 15, 17, 18 i 19

12

08

10, 11, 12, 15, 17 i 18

12

77

10, 12, 17, 18, 19, 44, 50, 57, 58 i 61

13

00

10, 12, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

13

01

10, 11, 12, 15, 17,18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

13

03, 06

10, 12, 17, 18 i 19

13

05

10, 11, 12, 15, 17, 18 i 19

13

08

10, 11, 12, 15, 17 i 18

13

77

10, 12, 17, 18, 19, 44, 50, 57, 58 i 61

17

03, 05, 06

19 i 21

17

08

21

20

03, 05

19 i 21

20

08

21

21

00

16, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

21

01

16, 17, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

21

03, 05, 08

16, 17 i 19

21

77

16, 17, 19, 44, 50, 57, 58 i 61

30

01

42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61 i 72

30

08

72

31

03, 08

72

40

05, 10, 11

20

40

21

24, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

40

05, 08

24

«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Obrascu R-Sm stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 353-05-10703/003
Zagreb, 3. prosinca 2007.

Predsjednica
Upravnog vijeća
Vera Babić, v. r.