Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 127/2007 (12.12.2007.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3631

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, broj 27/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. prosinca 2007. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 38/2001, 112/2001,62/2002, 156/2002, 162/2003, 39/2005, 82/2005, 133/2005, 30/2006, 118/2006, 22/2007 i 112/2007), u članku 7. stavku 1. podstavku b) Radna mjesta I. vrste, točke 6., 7., 8. i 9. mijenjaju se i glase:
 

»6.

viši predavač, viši asistent, viši lektor,

 

 

viši umjetnički suradnik, viši knjižničar,

 

 

stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju

1,65

7.

asistent, viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, dipl. knjižničar

1,45

8.

stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju

1,30

9.

predavač, lektor, umjetnički suradnik

1,25«.

U podstavku c) Radna mjesta II. vrste, točka 2. mijenja se i glasi:

»2.

knjižničar

1,05«.

U podstavku d) Radna mjesta III. vrste, točka 2. mijenja se i glasi:

»2.

pomoćni knjižničar

0,90«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. podstavku a) Položaji I. vrste, u točki 1. ispod riječi: »ravnatelj Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata« dodaju se riječi: »ravnatelj Hrvatskoga audiovizualnog centra«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/07-01/02
Urbroj: 5030108-07-7
Zagreb, 7. prosinca 2007.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.