Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu

NN 127/2007 (12.12.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu

MINISTARSTVO FINANCIJA

3655

Na temelju članka 117. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narod­ne novine«, br. 96/03) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU

Članak 1.


U Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 27/05) članak 10. mijenja se i glasi:
»(1) Poslovne knjige zaključuju se na kraju fiskalne godine i čuvaju u sljedećim rokovima:
1. dnevnik i glavna knjiga – najmanje jedanaest godina,
2. pomoćne knjige – najmanje sedam godina.
(2) Ako se poslovne knjige vode kao elektronički zapis, glavna knjiga se mora nakon zaključivanja na kraju fiskalne godine potpisati elektroničkim potpisom sukladno propisu koji uređuje elektronički potpis, zaštititi na način da nije moguća izmjena pojedinih ili svih njezinih dijelova ili listova i da se može u svakom trenutku otisnuti na papir. U suprotnom se glavna knjiga ispisuje i uvezuje u roku od 120 dana od isteka fiskalne godine na koju se odnosi, a osoba ovlaštena za zastupanje proračuna i proračunskog korisnika mora je potpisati.
(3) Rok čuvanja poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana fiskalne godine na koju se odnose.«

Članak 2.

U članku 12. riječi: »u hrvatskoj valuti« zamjenjuju se riječima: »izražavaju u valutnoj jedinici koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj.«

Članak 3.

Članak 13. mijenja se i glasi:
»(1) Knjigovodstvene isprave čuvaju se kao izvorne isprave, ili na nositelju elektroničkog zapisa ili nositelju mikrografske obrade.
(2) Knjigovodstvene isprave čuvaju se u sljedećim rokovima, ako drugim propisima nije određen drugi rok:
1. trajno se čuvaju isplatne liste ili analitička evidencija plaća,
2. najmanje jedanaest godina čuvaju se isprave na temelju kojih su uneseni podaci u dnevnik i glavnu knjigu,
3. najmanje sedam godina čuvaju se isprave na temelju kojih su uneseni podaci u pomoćne knjige.«

Članak 4.

U članku 15. stavku 2. iza riječi: »koji obavljaju« dodaje se riječ: »muzejsku,«

Članak 5.

(1) U članku 19. stavku 2. riječi: »1.000,00 kuna klasificira se kao sitni inventar« zamjenjuju se riječima: »2.000,00 kuna može se otpisati jednokratno, stavljanjem u upotrebu«.
(2) Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»(5) Dugotrajna imovina se, i nakon što je u cijelosti otpisana, zadržava u evidenciji i iskazuje u bilanci do trenutka prodaje, darovanja, drugog načina otuđenja ili uništenja.«

Članak 6.

U članku 57. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Međusobni prijenosi nefinancijske imovine proračuna i proračunskih korisnika evidentiraju se preko promjena u obujmu imovine.«

Članak 7.

U članku 59. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Iznimno od stavka 2. ovog članka rashodi za nabavu vojne nefinancijske imovine evidentiraju se odobrenjem računa obveza 23226 Vojna oprema i zaduženjem računa rashoda 32261 Vojna oprema. Istovremeno s evidencijom obveza i rashoda analitički se evidentira nabavljena imovina zaduženjem odgovarajućeg računa nefinancijske imovine u razredu 0 i odobrenjem odgovarajućeg računa vlastitih izvora u skupini 91. Ispravak vrijednosti vojne nefinancijske imovine provodi se po stopama koje odlukom utvrđuje čelnik proračunskog korisnika uz suglasnost Ministarstva financija. »

Članak 8.

Članak 73. briše se.

Članak 9.

U članku 83. stavku 1. iza riječi: »66421 Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine,« dodaju se riječi: »a koji su utrošeni za nabavu nefinancijske imovine«

Članak 10.

Računski plan koji je sastavni dio Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu mijenja se na sljedeći način:
– dodaje se osnovni račun 23955 Obveze za naplaćene tuđe prihode;
– dodaje osnovni račun 32354 Licence;
– u nazivu osnovnog računa 32911 iza riječi »tijela« dodaju se riječi »i upravnih vijeća«;
– u nazivu skupine 41 iza riječi »neproizvedene« dodaje se »dugotrajne«;
– osnovni računi 63411 Tekuće pomoći od tijela državne vlasti i 63412 Tekuće pomoći od ostalih proračunskih korisnika brišu se;
– u nazivu osnovnog računa 63413 riječ »fondova« mijenja se u »korisnika«;
– osnovni računi 63421 Kapitalne pomoći od tijela državne vlasti i 63422 Kapitalne pomoći od ostalih proračunskih korisnika brišu se;
– u nazivu osnovnog računa 63423 riječ »fondova« mijenja se u »korisnika«;
– dodaje se osnovni račun 64238 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja (totalna šteta);
– u nazivu osnovnog računa 65129 iza riječi »utvrđene« dodaje se »županijskom/«;
– dodaje se osnovni račun 64248 Naknada u cijeni goriva;
– dodaje se osnovni račun 65148 Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene;
– dodaje se osnovni račun 65218 Ostali prihodi državne uprave za posebne namjene;
– dodaje se osnovni račun 65268 Ostali prihodi za posebne namjene;
– u nazivu skupine 71 iza riječi »neproizvedene« dodaje se »dugotrajne«.

Članak 11.

Popis stopa ispravka vrijednosti dugotrajne imovine koji je sastavni dio Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu mijenja se i glasi:

STOPE ISPRAVKA VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE IMOVINE

Red.br

Naziv sredstva ili skupine sredstva

Vijek
trajanja

Godišnja stopa (%)

1

2

3

4

I

GRAĐEVINSKI OBJEKTI

 

 

1.

stambeni i poslovni objekti

 

 

 

od betona, metala, kamena i opeke

80

1,25

 

od drveta i ostalog materijala

20

5

2.

ceste, željeznice i slični građevinski objekti

25

4

3.

ostali građevinski objekti

20

5

II

POSTROJENJA I OPREMA

 

 

1.

Uredska oprema i namještaj

 

 

 

računala i računalna oprema

4

25

 

uredski namještaj

8

12,5

 

ostala uredska oprema

5

20

2.

Komunikacijska oprema

5

20

 

komunikacijski uređaji

5

20

 

pokretni komunikacijski uređaji

2

50

3.

Oprema za održavanje i zaštitu

5

20

4.

Medicinska i laboratorijska oprema

5

20

5.

Instrumenti, uređaji i strojevi

8

12,5

 

precizni i optički instrumenti

5

20

 

mjerni i kontrolni uređaji:

 

 

 

– mehanički

8

12,5

 

– elektronički

5

20

6.

Sportska i glazbena oprema

5

20

7.

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

5

20

III

PRIJEVOZNA SREDSTVA

 

 

1.

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

8

12,5

 

osobni automobili i vozila hitne pomoći

5

20

2.

Prijevozna sredstva u željezničkom prometu

8

12,5

3.

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

8

12,5

 

brodovi veći od 1000 brt

20

5

4.

Prijevozna sredstva u zračnom prometu

10

10

IV

KNJIGE

 

 

 

Knjige u knjižnicama

5

20

V

VIŠEGODIŠNJI NASADI I
OSNOVNO STADO

5

20

VI

NEMATERIJALNA
PROIZVEDENA IMOVINA

 

 

1.

Ulaganja u istraživanja rudnih bogatstva

10

10

2.

Ulaganja u računalne programe

4

25

VII

NEPROIZVEDENA
NEMATERIJALNA IMOVINA

 

 

 

Patenti, koncesije, licence. pravo korištenja tuđih sredstava, višegodišnji zakup i slično

prema trajanju iz ugovora

VIII

Vojna nefinancijska imovina

prema stopama iz Odluke iz članka 59. st. 4. ovog Pravilnika

 Članak 12.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2008.

Klasa: 400-06/07-01/575
Urbroj: 513-05-02/07-1
Zagreb, 10. prosinca 2007.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.