Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora sigurnosti željezničkog prometa

NN 127/2007 (12.12.2007.), Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora sigurnosti željezničkog prometa

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

3656

Na temelju članka 91. stavak 2. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, broj 40/07), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI INSPEKTORA SIGURNOSTI ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i način korištenja službene iskaznice inspektora sigurnosti željezničkog prometa Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka (dalje u tekstu: Ministarstvo).
(2) Izgled službene iskaznice inspektora sigurnosti željezničkog prometa (u daljnjem tekstu: iskaznice) prikazan je u obrascu službene iskaznice koji je objavljen uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

(1) Iskaznica se izrađuje od otpornoga papira svijetloplave boje, veličine je 85 x 55 mm, zaštićenog prozirnim plastičnim omotom.
(2) Prednja strana iskaznice sadržava:
– na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske i tekst: REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA, a ispod teksta naziv: SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA SIGURNOSTI ŽELJEZNIČKOG PROMETA, te ime i prezime inspektora sigurnosti željezničkog prometa,
– desno od teksta prazan prostor za fotografiju 28 x 32 mm preko koje je u donjem lijevom kutu otisnut pečat Ministarstva
– ispod fotografije broj iskaznice.
(3) Poleđina iskaznice sadržava:
– u gornjem dijelu naznaku OVLASTI, a ispod tekst:
»Nositelj ove iskaznice ima ovlasti inspektora sigurnosti željezničkog prometa propisane Zakonom o sigurnosti u željezničkom prometu.«,
– u srednjem lijevom dijelu ispisano mjesto i datum izdavanja iskaznice,
– u srednjem desnom dijelu mjesto za pečat Ministarstva i potpis ministra,
– u donjem dijelu ispisan tekst:
»ODOBRAVA SE KRETANJE I ZADRŽAVANJE NA PODRUČJU GRANIČNIH PRIJELAZA REPUBLIKE HRVATSKE «
– u donjem desnom dijelu mjesto za pečat i potpis ovlaštene osobe Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 3.

Iskaznicu izdaje Ministarstvo te podmiruje troškove njenog izdavanja.

Članak 4.

(1) Inspektor sigurnosti željezničkog prometa koji iskaznicu izgubi, odnosno na drugi način ostane bez iskaznice, dužan je o tome odmah obavijestiti neposredno nadređenog.
(2) Nova iskaznica izdat će se nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglasi nevažećom u »Narodnim novinama«.
(3) Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i troškove izdavanja nove iskaznice podmiruje inspektor sigurnosti željezničkog prometa koji je iskaznicu izgubio ili na drugi način ostao bez nje.

Članak 5.

Inspektor sigurnosti željezničkog prometa kojem prestane državna služba u Ministarstvu, ili koji je raspoređen na drugo radno mjesto, dužan je s danom konačnosti rješenja o prestanku državne službe, odnosno rješenja o rasporedu na drugo radno mjesto, vratiti iskaznicu Ministarstvu.

Članak 6.

(1) Inspektoru sigurnosti željezničkog prometa koji je udaljen iz službe oduzet će se iskaznica za vrijeme dok traje udaljenje iz službe.
(2) Rješenjem kojim je inspektor sigurnosti željezničkog prometa udaljen iz službe određuje se i oduzimanje iskaznice.
(3) Inspektor je dužan vratiti iskaznicu, na dan primitka rješenja iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 7.

Iskaznice izdane prema prijašnjim propisima zamijenit će se iskaznicama utvrđenima ovim Pravilnikom u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu službene iskaznice inspektora sigurnosti željezničkog prometa (»Narodne novine«, br. 15/95).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-02/48
Urbroj: 530-08-07-3
Zagreb, 8. studenoga 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE