Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena povrća

NN 129/2007 (17.12.2007.), Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena povrća

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3697

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11., članka 21. stavka 2. i 5., članka 22. stavka 3., članka 23. stavka 2. i 9., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 3., članka 28. stavka 4. i 5., članka 29. stavka 9., članka 31. stavka 3. i članka 73. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA POVRĆA

OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste povrća čije se sjeme može certificirati i uvjeti certifikacije sjemena; kategorije sjemena pojedinih vrsta povrća i uvjeti kojima moraju udovoljiti pojedine kategorije sjemena; uvjeti proizvodnje sjemena povrća; uvjeti i postupak stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom; program osposobljavanja i uvjeti pod kojima se dobavljaču odobrava obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom; uvjeti koje moraju ispunjavati dobavljači poljoprivrednog sjemena; način i vrijeme prijave za nadzor; obrazac Izvješća; obrazac Uvjerenja o priznavanju sjemenskog usjeva; sadržaj i način vođenja evidencije o izdanim obrascima; sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o masi preuzetoga naturalnog i dorađenog sjemena; minimalni zahtjevi o kvaliteti sjemena; veličina partije sjemena za pojedinu vrstu bilja; nadzor rada uzorkivača; nadzor rada laboratorija; obrazac Zahtjeva za izdavanje certifikata o sjemenu; dokumentacija, sadržaj, oblik i način vođenja Evidencije o izdanim certifikatima o sjemenu; način i uvjeti provođenja naknadne kontrole za pojedine vrste povrća; način i uvjeti pakiranja, plombiranja i označavanja sjemena povrća; veličina sitnog pakiranja za pojedine vrste povrća; uvjeti trgovine sjemena na veliko i malo; uvjeti stavljanja na tržište sjemena koje je tretirano kemikalijama ili sredstvima za zaštitu bilja; dokumenti koji prilikom uvoza moraju pratiti sjeme i/ili biti na pakiranju; uvjeti za uvoz i stavljanje na tržište sjemena u pogledu pakiranja, plombiranja i označavanja.

Članak 2.

1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na proizvodnju sjemena povrća namijenjenog stavljanju na tržište i stavljanje na tržište sjemena povrća.
2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na sjeme povrća namijenjeno izvozu.

POSEBNE ODREDBE

Značenje izraza

Članak 3.

Izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1. Povrće čine biljke sljedećih vrsta namijenjene za ratarsku ili povrćarsku proizvodnju, ali ne za ukrasne namjene:
 

Allium cepa L.
-skupina Cepa
-skupina Aggregatum

luk
luk kozjak ili ljutika

Allium fistulosum L.

luk zimski

Allium porrum L.

poriluk

Allium sativum L.

češnjak

Allium shoenoprasum L.

luk vlasac

Anthriscus cerefolium L.

krasuljica

Apium graveolens L.

celer korjenaš
celer rebraš

Asparagus officinalis L.

šparoga

Beta vulgaris L.

cikla uključujući Cheltenham repu
blitva

Brassica oleracea L.

kelj lisnati
cvjetača
brokula
kelj pupčar
kelj
kupus bijeli
kupus crveni
korabica

Brassica rapa L.

kineski kupus
postrna repa

Capsicum annuum L.

chilli ili paprika

Cichorium endivia L.

endivija širokolisna
endivija kudrava

Cichorium intybus L.

radič za pospješivanje
lisnati i glavati radič
industrijska cikorija

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

lubenica

Cucumis melo L.

dinja

Cucumis sativus L.

krastavac

Cucurbita maxima Duchesne

bundeva

Cucurbita pepo L.

tikvice i buće

Cynara cardunculus L.

karda

Cynara scolymus L.

artičoka

Daucus carota L.

mrkva
stočna mrkva

Foeniculum vulgare Mill.

komorač

Lactuca sativa L.

salata

Lycopersicon esculentum Mill.

rajčica

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W.Hill

peršin
peršin lisnati

Phaseolus coccineus L.

grah mnogocvjetni

Phaseolus vulgaris L.

grah mahunar niski
grah mahunar visoki

Pisum sativum L. (Partim)

grašak okruglog sjemena
grašak naboranog sjemena
grašak šećerac

Raphanus sativus L.

rotkvica

rotkva

Rheum rhabarbarum L.

rabarbara

Scorzonera hispanica L.

crni korijen

Solanum melongena L.

patliđan

Spinacia oleracea L.

špinat

Valerianella locusta (L.) Laterr.

matovilac

Vicia faba L. (partim)

bob

Zea mays L. (partim)

kukuruz kokičar
kukuruz šećerac

2. Sitna pakiranja su pakiranja koja sadrže sjeme povrća neto mase do najviše:
a) 5 kg za mahunarke;
b) 500 g za luk, krasuljicu, šparogu, blitvu lisnatu ili blitvu rebrastu, ciklu, postrnu repu, lubenicu, buću, tikvu, mrkvu, rotkvicu, crni korijen, špinat, matovilac;
c) 100 g za sve druge vrste povrća.

Članak 4.

1) Na tržište se može staviti sjeme povrća kojemu je u postupku certifikacije potvrđena kategorija:
A) Osnovno sjeme je ono:
a) koje je proizvedeno pod odgovornošću oplemenjivača u skladu s prihvaćenom praksom za održavanje sorte;
b) koje je namijenjeno za proizvodnju sjemena kategorije certificirano sjeme;
c) koje udovoljava uvjetima za osnovno sjeme propisanim u Dodatku 1. i 2. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio ili je predmet iznimke propisane odredbama 27. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika;
d) za koje je stručnim nadzorom ili u slučaju uvjeta propisanih u Dodatku 2. stručnim nadzorom ili nadzorom pod stručnom kontrolom utvrđeno da udovoljava uvjetima navedenim pod podtočkama a), b) i c) ove točke.
B) Certificirano sjeme je ono:
a) koje je proizvedeno izravno od osnovnog sjemena ili ako oplemenjivač tako zahtjeva, od sjemena generacija koje prethode osnovnom sjemenu koje može udovoljiti i za koje je stručnim nadzorom utvrđeno da udovoljava uvjetima za osnovno sjeme propisanim u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika;
b) koje je namijenjeno uglavnom za proizvodnju povrća;
c) koje udovoljava uvjetima za certificirano sjeme propisanim u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika ili je predmet iznimke propisane odredbama članka 27. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika;
d) za koje je stručnim nadzorom ili nadzorom pod stručnom kontrolom utvrđeno da udovoljava uvjetima navedenim pod a), b) i c);
e) koje podliježe službenoj naknadnoj kontroli kojom se provjerava sortna autentičnost i sortna čistoća.
C) Standardno sjeme je ono:
a) koje je zadovoljavajuće sortne autentičnosti i čistoće;
b) koje je namijenjeno za proizvodnju povrća;
c) koje udovoljava uvjetima propisanim u Dodatku 2. ovoga Pravilnika; i
d) koje podliježe službenoj naknadnoj kontroli kojom se kontrolira sortna autentičnost i sortna čistoća.
2) Sjeme industrijske cikorije može se staviti na tržište samo ako mu je u postupku certifikacije potvrđena kategorija osnovno sjeme ili certificirano sjeme.

Proizvodnja sjemena

Članak 5.

1) Sjeme povrća mogu proizvoditi pravne i fizičke osobe koje su upisane i registrirane u Upisniku dobavljača poljoprivrednog sjemena (u daljnjem tekstu: Upisnik dobavljača sjemena).
2) Dobavljač sjemena registriran za proizvodnju sjemena povrća mora voditi Evidenciju o zasnovanoj proizvodnji za sjeme koje proizvodi na Obrascu broj 7. koji se nalazi u Dodatku 6. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
3) Dobavljač sjemena iz stavka 2. ovoga članka dužan je dostaviti plan proizvodnje sjemena Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) najmanje mjesec dana prije sjetve.
4) U slučaju kada se proizvodnja sjemena povrća zasniva sa sjemenom iz uvoza dobavljač sjemena iz stavka 2. ovoga članka obvezan je Zavodu dostaviti uzorak sjemena uzet u okviru stručnog nadzora ili nadzora pod stručnom kontrolom od svake partije koju koristi za zasnivanje usjeva najkasnije do sjetve sjemenskog usjeva.

Nadzor

Članak 6.

1) Nadzor nad proizvodnjom sjemena povrća provodi Zavod.
2) Zavod provodi stručni nadzor nad sjemenskim usjevima prema međunarodno prihvaćenim metodama OECD-a koje su dostupne na web-stranicama Zavoda.
3) Zavod može odobriti dobavljaču, na njegov zahtjev, da na vlastitoj proizvodnji za tekuću godinu provodi nadzor nad utvrđivanjem uvjeta iz Dodataka 1. ovoga Pravilnika kao nadzor pod stručnom kontrolom za kategoriju certificirano i standardno sjeme.
4) Zavod će odobriti dobavljaču da na vlastitoj proizvodnji obav­lja nadzor pod stručnom kontrolom prema stavku 3. ovoga članka za kategoriju certificirano sjeme ako ima zaposlenog djelatnika kao nadzornika za obavljanje poslova nadzora pod stručnom kontrolom, a koji:
a) je osoba u radnom odnosu kod dobavljača na neodređeno vrijeme;
b) je inženjer ili diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno prvostupnik agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke;
c) nema privatni interes u vezi s provođenjem nadzora;
d) ima dvogodišnje radno iskustvo u proizvodnji sjemena;
e) je prošao provjeru znanja u Zavodu i stekao uvjerenje za obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom;
f) je dao pismenu izjavu da će provoditi nadzor po istim pravilima kao što se provodi stručni nadzor.
5) Zavod će odobriti dobavljaču da na vlastitoj proizvodnji obav­lja nadzor pod stručnom kontrolom prema stavku 3. ovoga članka za kategoriju standardno sjeme ako je sam nadzornik ili ima nadzornika za obavljanje poslova nadzora pod stručnom kontrolom, a koji je:
a) prošao provjeru znanja u Zavodu i stekao uvjerenje za obav­ljanje nadzora pod stručnom kontrolom;
b) dao pismenu izjavu da će provoditi nadzor po istim pravilima kao što se provodi stručni nadzor.
6) Zavod će priznati rezultate nadzora pod stručnom kontrolom iz stavka 3. ovoga članka za certificirano sjeme ukoliko budu ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. da je dobavljač ovlašten za nadzor u skladu sa stavkom 4. ovoga članka;
2. da je sjemenski usjev koji se nadzire u skladu sa stavkom 3. ovoga članka proizveden iz sjemena koje je prošlo službenu naknadnu kontrolu sa zadovoljavajućim rezultatom;
3. da će nad sjemenskim usjevima nad kojima se provodi nadzor pod stručnom kontrolom iz stavka 3. ovoga članka biti proveden stručni nadzor od strane Zavoda i to na najmanje 5% površina od ukupno prijavljenih površina;
4. da će proporcionalan broj partija biti uključen u naknadnu kontrolu kako za laboratorijske analize tako i za provjeru sortne autentičnosti i čistoće.
7) U slučaju ponovljene povrede pravila o stručnom nadzoru prilikom provođenja nadzora pod stručnom kontrolom Zavod će oduzeti odobrenje za obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom, privremeno ili trajno, nadzorniku za kojeg se utvrdi da je kriv bilo namjerno ili nenamjerno.
8) U slučaju povrede pravila o stručnom nadzoru iz stavka 7. ovoga članka svako certificiranje ispitivanog sjemena Zavod će poništiti uz obavijest nadležnoj inspekciji radi zabrane stavljanja na tržište i povlačenja s tržišta sjemena osim ako se dokaže da takvo sjeme i dalje ispunjava sve propisane zahtjeve.
9) Kontrolu rada nadzornika za kategoriju standardno sjeme Zavod provodi kroz naknadnu kontrolu.
10) Sjeme kategorija certificirano i standardno podliježe naknadnoj kontroli u polju kako bi se sortna autentičnost i čistoća usporedila s rezultatima dobivenim prilikom kontrola propisanih za ove kategorije sjemena.
11) Ako se u nekoliko navrata tijekom naknadne kontrole u polju utvrdi da sjeme bilo koje sorte ne udovoljava uvjetima propisanim u pogledu sortne autentičnosti i sortne čistoće, Ministarstvo će trajno ili na određeno razdoblje dobavljaču koji je stavio to sjeme na tržište zabraniti u određenoj ili cjelokupnoj količini stavljanje na tržište takvog sjemena. Ujedno u skladu s člankom 22. stavak 2. Zakona, Ministarstvo će trajno ili privremeno brisati iz Upisnika dobavljača sjemena koji stavlja takvo sjeme na tržište.
12) Mjere koje se poduzmu u skladu sa stavkom 11. ovoga članka ukinut će se čim se sa sigurnošću utvrdi da će sjeme namijenjeno stavljanju na tržište ubuduće udovoljavati uvjetima propisanim u pogledu sortne autentičnosti i sortne čistoće.

Članak 7.

1) Dobavljač sjemena podnosi Zavodu prijavu za nadzor do 1. ožujka tekuće godine za ozime kulture, a za jare kulture do 1. svibnja tekuće godine odnosno neposredno poslije sjetve ako je sjetva iza navedenog roka.
2) Prijava se podnosi na Obrascu broj 1. koji se nalazi u Dodat­ku 6. ovoga Pravilnika.
3) Uz prijavu se prilaže:
– skica lokacije, table na kojoj je zasijan sjemenski usjev;
– uvjerenje održivača sorte ili linije o autentičnosti sorte ili linije za proizvodnju osnovnog sjemena i linija;
– podaci o proizvođaču koji proizvodi sjeme u ime i za račun podnositelja prijave ukoliko postoje;
– odobrenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za proizvodnju sjemena za naručitelja iz treće zemlje ukoliko se sjeme proizvodi u skladu s člankom 12. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 8.

1) Za svaku vrstu i kategoriju sjemena povrća potrebno je obaviti određen broj pregleda u tijeku uzgoja sjemenskog usjeva odnosno poslije žetve kako je propisano u Dodatku 1. ovoga Pravilnika, a prema metodama navedenim u članku 6. stavku 2. ovoga Pravilnika.
2) Nakon obavljenog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom sastavlja se Zapisnik. Obrazac Zapisnika nalazi se u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.
3) Zapisnik se sastavlja posebno za svaku parcelu sjemenskog usjeva.
4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka s više parcela iste vrste, sorte i kategorije sjemenskog usjeva i istog dobavljača sjemena koje nisu udaljene više od 10 km jedna od druge, može se sastaviti jedan zajednički zapisnik ako se obaveznim pregledom utvrdi da su na tim parcelama svi bitni elementi nadzora iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika potpuno identični.
5) Nadzor se obavlja u prisutnosti odgovorne stručne osobe dobavljača sjemena koji je prijavio sjemenski usjev za nadzor.
6) Nakon obavljenog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom Zavod podnosi Ministarstvu Izvješće o obavljenom stručnom nadzoru nad sjemenskim usjevima (u daljnjem tekstu: Izvješće). Obrazac Izvješća propisan je u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

1) Ako je nakon obavljenih pregleda iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika utvrđeno da sjemenski usjev udovoljava uvjetima iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika usjev se priznaje sjemenskim i izdaje se Uvjerenje.
2) Obrazac Uvjerenja propisan je u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.
3) Zavod odnosno dobavljač vodi evidenciju o izdanim Uvjerenjima na Obrascu broj 6. koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.

Dorada sjemena

Članak 10.

1) Dobavljač sjemena registriran za doradu mora voditi Evidenciju o masi preuzetog naturalnog sjemena u skladu s Obrascem broj 7a i Evidenciju o masi dorađenog sjemena u skladu s Obrascem broj 7c koji se nalaze u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.
2) Nadzor nad postupanjem sa sjemenom u fazama iz članka 18. stavka 1. Zakona vodit će se uvidom u evidencije i kontrolu stanja u objektima dobavljača.

Kvaliteta sjemena

Članak 11.

1) Za potrebe ispitivanja kvalitete sjemena u procesu certifikacije i ispitivanja standardnog sjemena u naknadnoj kontroli uzorci će se uzimati u tijeku stručnog nadzora ili nadzora pod stručnom kontrolom iz partija sjemena pakiranih, plombiranih i označenih za stavljanje na tržište.
2) Uzorkovanje u tijeku nadzora pod stručnom kontrolom obavlja uzorkivač upisan u Upisnik uzorkivača sjemena (u daljnjem tekstu: Upisnik uzorkivača).
3) Za ispitivanje kvalitete sjemena u procesu certifikacije uzorci se mogu uzimati samo iz homogenih partija, a maksimalna masa partije i minimalna masa uzorka propisani su u Dodatku 3. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
4) Uzimanje uzoraka za ispitivanje kvalitete sjemena provodi se prema propisanim metodama.

Članak 12.

1) Ispitivanje kvalitete sjemena provodi laboratorij koji je upisan u Upisnik laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (u daljnjem tekstu: Upisnik laboratorija).
2) Ispitivanje kvalitete sjemena provodi se prema propisanim metodama.
3) Naknadnom kontrolom Zavod provodi nadzor nad radom laboratorija.
4) Naknadna kontrola je ponovljeno ispitivanje kvalitete sjemena koju obavlja Zavod.
5) Naknadnoj kontroli podliježe do 5% od ukupno certificiranih partija sjemena u tijeku jedne godine. Taj postotak će što je moguće bolje biti raspoređen na pravne i fizičke osobe uključene u certifikaciju sjemena, vrste uključene u certifikaciju ili može biti usmjeren na rješavanje određenih dvojbi.
6) Kao mjeru ujednačavanja primijenjenih metoda ispitivanja sjemena Zavod organizira usporedna ispitivanja svih ovlaštenih laboratorija na istom uzorku sjemena za sve vrste sjemena i sve analize.
7) U slučaju ponovljene povrede pravila o ispitivanju kvalitete sjemena Zavod će oduzeti ovlaštenje laboratoriju za koji se utvrdi da je kriv namjerno ili nenamjerno te predložiti Ministarstvu privremeno ili trajno brisanje laboratorija iz Upisnika laboratorija. Radnje poduzete u skladu s ovim stavkom mogu se poništiti ukoliko se pouzdano utvrdi da su rezultati ispitivanja laboratorija unutar dozvoljenih tolerancija odstupanja.
8) U slučaju povrede pravila o ispitivanju kvalitete sjemena svako certificiranje ispitivanog sjemena Zavod će poništiti uz obavijest nadležnoj inspekciji radi zabrane stavljanja na tržište i povlačenja s tržišta sjemena osim ako se dokaže da takvo sjeme i dalje ispunjava sve propisane zahtjeve.

Članak 13.

1) Osposobljavanje uzorkivača za uzorkovanje sjemena organizira i provodi Zavod na zahtjev i o trošku kandidata za uzorkivača.
2) Po uspješno završenoj obuci za uzorkivača sjemena Zavod izdaje svjedodžbu temeljem koje se kandidat može upisati u Upisnik uzorkivača.
3) Naknadnom kontrolom Zavod provodi nadzor nad radom uzorkivača.
4) Naknadna kontrola je ponovljeno uzorkovanje partije sjemena koju obavlja Zavod.
5) Zavod će ponoviti uzorkovanje na do 5% certificiranih partija sjemena na kojima se obavlja naknadna kontrola iz članka 12. stavka 5. ovoga Pravilnika. Taj postotak će što je moguće bolje biti raspoređen na pravne i fizičke osobe uključene u certifikaciju sjemena, vrste uključene u certifikaciju ili može biti usmjeren na rješavanje određenih dvojbi.
6) Zavod će obaviti ispitivanje sjemena na uzorku iz stavka 4. ovoga članka te usporediti rezultate s rezultatima ispitivanja iz članka 12. stavka 4. ovoga Pravilnika.
7) Zavod je dužan izvijestiti uzorkivača, laboratorij i nadležnu inspekciju o rezultatima naknadne kontrole iz stavka 4. ovoga članka.
8) U slučaju povrede pravila o uzorkovanju sjemena svako certificiranje uzorkovanog sjemena Zavod će poništiti uz obavijest nadležnoj inspekciji radi zabrane stavljanja na tržište i povlačenja s tržišta sjemena osim ako se dokaže da takvo sjeme i dalje ispunjava sve propisane zahtjeve.

Izdavanje certifikata

Članak 14.

1) Dobavljač sjemena podnosi Zavodu Zahtjev za izdavanje Certifikata o sjemenu uz otpremnicu i Certifikata o sjemenu na pakiranju za sjeme kategorije osnovno i certificirano (u daljnjem tekstu: Zahtjev). Obrazac Zahtjeva propisan je na Obrascu broj 8. koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.
2) Na zahtjev dobavljača Zavod izdaje pisano odobrenje dobav­ljaču za označavanje pakiranja sjemena Certifikatom proizvođača ili proizvođačkom informacijom za sitna pakiranja sjemena kategorije certificirano i sjeme kategorije standardno.
3) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se i Izvješće o kakvoći sjemena ako ispitivanje kvalitete sjemena nije izvršio Zavod.
4) Na zahtjev dobavljača i ukoliko su ispunjeni uvjeti u skladu sa OECD shemom za certificiranje Zavod će izdati OECD certifikat.
5) Za svaku partiju sjemena kategorija osnovno i certificirano, osim kada sjeme kategorije certificirano pakirano u sitna pakiranja, Certifikat o sjemenu na pakiranju i Certifikat o sjemenu uz otpremnicu sadrži i referentni broj partije koji se sastoji od četiri grupe znamenki kako slijedi:
– prva grupa znamenki – je broj dobavljača registriranog za uvoz koji mu odredi Zavod;
– druga grupa znamenki – je redni broj pod kojim je sjeme zavedeno u Evidenciji o masi preuzetog sjemena kod dobavljača registriranog za doradu sjemena;
– treća grupa znamenki – je broj partije unutar rednog broja u Evidenciji o masi preuzetog sjemena;
– četvrta grupa znamenki – označava proizvodnu godinu u kojoj se obavlja certificiranje sjemena.
6) Zavod vodi evidenciju o izdanim certifikatima o sjemenu na Obrascu broj 9. koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika, a dobavljač vodi evidenciju o sjemenu za koje se podnosi Zahtjev za izdavanje certifikata na Obrascu broj 10. koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

1) Zavod će na zahtjev priznati stručni nadzor i kategoriju u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika te izdati Certifikat o sjemenu za sjeme povrća:
– koje je proizvedeno izravno od osnovnog ili certificiranog sjemena službeno certificiranog u jednoj ili više država članica Zajednice ili u trećoj zemlji kojoj je dodijeljena ekvivalenca, ili je proizvedeno izravnim križanjem osnovnog sjemena službeno certificiranog u državi članici Zajednice s osnovnim sjemenom službeno certificiranim u trećoj zemlji, i
– koje je požeto u drugoj državi članici Zajednice,
ako je to sjeme prošlo stručni nadzor i udovoljava uvjetima propisanim za tu kategoriju u Dodatku 1. i ako je službeno ispitivanje pokazalo da udovoljava uvjetima propisanim za istu kategoriju u Dodatku 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
U slučaju kada je sjeme povrća proizvedeno izravno iz službeno certificiranog sjemena proizvedenog od generacija koje prethode osnovnom sjemenu, Zavod će priznati stručni nadzor i kategoriju osnovno sjeme ako to sjeme udovoljava uvjetima propisanim za tu kategoriju.
2) Sjeme povrća koje je požeto u zemlji članici Zajednice i koje je namijenjeno za certifikaciju u skladu sa stavkom 1. ovoga članka mora biti:
– pakirano u skladu s člankom 16. stavak 3. ovoga Pravilnika i označeno Certifikatom o sjemenu na pakiranju u skladu s Dodat­kom 5. dio A. i B. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio,
– označeno službenim pratećim dokumentom (Certifikatom o sjemenu uz otpremnicu) u skladu sa Dodatkom 5. dio C. ovoga Pravilnika.
Odredbe prvog podstavka ovoga stavka o pakiranju i označavanju ne primjenjuju se ako je tijelo odgovorno za stručni nadzor, tijelo odgovorno za izdavanje Certifikata o sjemenu na pakiranju za sjeme koje nije konačno certificirano i tijelo odgovorno za certifikaciju isto tijelo ili je o neprimjenjivanju prvog podstavka ovoga stavka postignuta suglasnost između tih tijela.
3) Zavod će na zahtjev priznati stručni nadzor i kategoriju certificirano sjeme u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika te izdati Certifikat o sjemenu za sjeme povrća:
– koje je proizvedeno izravno od osnovnog ili certificiranog sjemena službeno certificiranog u jednoj ili više država članica Zajednice ili u trećoj zemlji kojoj je dodijeljena ekvivalenca ili je proizvedeno izravnim križanjem osnovnog sjemena službeno certificiranog u državi članici Zajednice sa osnovnim sjemenom službeno certificiranim u trećoj zemlji, i
– koje je požeto u trećoj državi,
ako je to sjeme prošlo stručni nadzor i udovoljava uvjetima o istovjetnosti propisanim člankom 29. stavak 3. Zakona za određenu kategoriju i ako je službeno ispitivanje pokazalo da udovoljava uvjetima propisanim za istu kategoriju u Dodatku 2. ovoga Pravilnika.

Pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena

Članak 16.

1) Sjeme povrća kategorija osnovno, certificirano i standardno može se staviti na tržište samo u ujednačenim partijama, plombiranim pakiranjima i označeno u skladu s člankom 18. ovoga Pravilnika.
2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka dobavljači koji proizvode sjeme povrća na teritoriju Republike Hrvatske mogu staviti na tržište sitna pakiranja mješavina sjemena različitih sorata iste vrste kategorije standardno sjeme.
3) Pakiranja sjemena povrća kategorija osnovno i certificirano, osim sitnih pakiranja, moraju biti plombirana i označena pod stručnim nadzorom ili u okviru nadzora pod stručnom kontrolom.
4) Na zahtjev dobavljača, sitna pakiranja kategorije certificirano sjeme mogu se pakirati i plombirati pod stručnim nadzorom ili u okviru nadzora pod stručnom kontrolom uz ispunjavanje uvjeta propisanih člankom 23. stavak 5. Zakona.
5) Pakiranje sjemena iz stavka 1. ovoga članka smatra se originalnim pakiranjem.
6) Zavod može odobriti dobavljaču plombiranje i označavanje pod stručnom kontrolom za kategorije osnovno i certificirano sjeme.
7) Zavod će odobriti dobavljaču provođenje plombiranja i označavanja prema stavku 6. ovoga članka ako ima zaposlenog djelatnika kao nadzornika za obavljanje poslova nadzora pod stručnom kontrolom, a koji:
a) je inženjer ili diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno prvostupnik agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke;
b) je završio obuku i ovlašten je za obavljanje stručnog nadzora pri Zavodu;
c) nema privatni interes u vezi plombiranja i označavanja;
d) je dao pismenu izjavu da će pakiranje plombirati i označavati te voditi evidencije u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.
8) Kod dobavljača iz stavka 4. ovoga članka Zavod provodi struč­nu kontrolu tako da postupak plombiranja i označavanja pakiranja nadzire kod najmanje 5% partija sjemena.
9) Dobavljaču kojemu se na tržištu ili u stručnoj kontroli iz stavka 8. ovoga članka utvrde neispravno plombirana i označena pakiranja sjemena Ministarstvo će trajno ili na određeno razdoblje zabraniti stavljanje na tržište takvog sjemena ili će naložiti povlačenje s tržišta takvog sjemena u određenoj ili cjelokupnoj količini. Ujedno Ministarstvo će trajno ili privremeno brisati iz Upisnika dobavljača sjemena koji stavlja takvo sjeme na tržište.
10) Mjere koje se poduzmu u skladu sa stavkom 9. ovoga članka ukinut će se čim se sa sigurnošću utvrdi da će pakiranja sjemena ubuduće udovoljavati uvjetima propisanim u pogledu plombiranja i označavanja pakiranja.

Članak 17.

1) Pakiranja su plombirana kada su zatvorena prošivanjem ili lijepljenjem strojem (toplinski, pod tlakom) i na drugi način (vreće s ventilom) ako su konačno zatvorena na način da se pakiranje ne može otvoriti bez oštećenja plombe ili ostavljanja traga oštećenja na pakiranju ili Certifikatu o sjemenu na pakiranju. Kada se pakiranje zatvara vezivanjem vez se mora osigurati metalnom ili plastičnom plombom. Na plombi mora biti vidljivo ispisana oznaka pravne ili fizičke osobe koja je sjeme pakirala.
2) Dobavljač vodi knjigu evidencije plombiranja pakiranja u skladu sa evidencijom o masi preuzetog sjemena prema Obrascu 7a koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.

Članak 18.

1) Prilikom stavljanja na tržište pakiranje sjemena povrća kategorija osnovno i certificirano, osim standardnog sjemena i kada sjeme povrća kategorije certificirano dolazi u sitnom pakiranju, mora:
– biti označeno s vanjske strane Certifikatom o sjemenu na pakiranju koji prethodno nije upotrebljavan. Certifikat o sjemenu na pakiranju može se staviti i s unutarnje strane prozirnog pakiranja uz uvjet da se propisani podaci mogu pročitati. Certifikat o sjemenu na pakiranju mora sadržavati podatke propisane u Dodatku 4. dio A. ovoga Pravilnika na hrvatskom jeziku i biti u boji propisanoj za kategoriju sjemena:
– bijela s dijagonalnom ljubičastom crtom za predosnovno sjeme,
– bijela za osnovno sjeme,
– plava za certificirano sjeme,
– tamnožuta za standardno sjeme,
– siva za sjeme koje nije konačno certificirano,
– smeđa za sjeme sorte koja nije na Sortnoj listi Republike Hrvatske,
Ako se upotrebljava certifikat s perforacijom takav certifikat se treba pričvrstiti za pakiranje uzicom koja se pri tome mora plombirati.
– pratiti Certifikat o sjemenu uz otpremnicu, odnosno službeni dokument u boji istoj kao i Certifikat o sjemenu na pakiranju koji sadrži najmanje podatke sa Certifikata o sjemenu na pakiranju propisane u Dodatku 4. dio A. I. točka 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika na hrvatskom jeziku. Certifikat o sjemenu uz otpremnicu, odnosno službeni dokument je neophodan ako su ti podaci neizbrisivo otisnuti na pakiranju ili ako je pakiranje označeno certifikatom smještenim unutar prozirnog pakiranja, certifikatom u vidu naljepnice ili certifikatom od nepoderivog materijala s kojeg se podaci ne mogu obrisati.
2) Pakiranje sjemena povrća iz stavka 1. ovoga članka može se označiti certifikatom smještenim s unutarnje strane prozirnog pakiranja na način da se podaci sa certifikata mogu pročitati.
3) Pakiranje sjemena povrća može se označiti i Certifikatom o sjemenu na pakiranju u obliku naljepnice koja mora biti pričvršćena tako da se njeno skidanje ili zamjena ne može obaviti bez oštećenja Certifikata o sjemenu na pakiranju ili pakiranja.
4) Iznimno u odnosu na zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka na tržište se može staviti pakiranje sjemena kategorija osnovno i certificirano svih generacija na kojemu su podaci iz Certifikata o sjemenu na pakiranju u obliku neizbrisivog otiska na pakiranju.
5) Zavod može ovlastiti dobavljača za tiskanje Certifikata o sjemenu na pakiranju u vidu neizbrisivog otiska na pakiranju u okviru nadzora pod stručnom kontrolom.
6) Označavanje prema stavku 3. i 4. ovoga članka Zavod može odobriti dobavljaču koji stavlja na tržište sjeme pakirano i plombirano u skladu s člankom 16. stavak 1. i 4. ovoga Pravilnika uz uvjet da dobavljač osigurava pouzdan sustav evidentiranja broja otisnutih certifikata i o tome izvještava Zavod.
7) U označavanju prema stavku 4. ovoga članka na pakiranju se trebaju otisnuti sljedeći podaci iz Certifikata o sjemenu na pakiranju: broj partije te mjesec i godina plombiranja uz naznaku »plombirano….«). Pored ovih podataka na svakom pakiranju dobavljač mora otisnuti službeno dodijeljen serijski broj Certifikata o sjemenu na pakiranju.
8) Dobavljač i Zavod vode evidenciju o označavanju iz stavka 7. ovoga članka sa podacima o količinama sjemena koja je označena na način iz stavka 3 ovoga članka, uključivo broj i sadržaj pakiranja svake partije, kao i dodijeljeni serijski brojevi.

Članak 19.

1) Sva pakiranja sjemena povrća mogu se dodatno označiti i Certifikatom proizvođača na način da je Certifikat proizvođača odvojen od Certifikata o sjemenu na pakiranju iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika ili u obliku proizvođačke informacije koja je otisnuta na pakiranju.
2.) Certifikat proizvođača ne smije biti u boji i formi službenog Certifikatom o sjemenu na pakiranju iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika i može biti na pakiranju istaknut na takav način da se ne može zamijeniti sa službenim certifikatom. Certifikat proizvođača može sadržavati podatke i znak proizvođača, podatke sa Certifikata o sjemenu na pakiranju i druge podatke vezane uz sjeme i proizvodnju usjeva. U slučaju da se radi o prozirnom pakiranju Certifikat proizvođača može se staviti s unutarnje strane pakiranja pod uvjetom da se izvana može pročitati.
3) Pod proizvođačem u smislu stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se dobavljač sjemena koji prvi u originalnom pakiranju stavlja sjeme na tržište.
4) Sjeme povrća kategorije osnovno sjeme koje se stavlja na tržište u skladu s člankom 27. stavkom 1. ovoga Pravilnika, a čija je klijavost manja od propisane u Dodatku 2. ovoga Pravilnika, prilikom stavljanja na tržište mora se pakirati i označiti u skladu s člankom 18. ovoga Pravilnika. Dobavljač sjemena koji stavlja takvo pakiranje sjemena na tržište mora ga označiti i dodatnim certifikatom na kojemu će navesti sljedeće podatke: % klijavosti, ime i adresu prebivališta ili sjedišta dobavljača te broj partije sjemena.
5) Sjeme povrća kategorije osnovno i certificirano sjeme koje se stavlja na tržište u skladu s člankom 27. stavkom 2. ovoga Pravilnika prilikom stavljanja na tržište mora biti pakirano i označeno u skladu s člankom 18. ovoga Pravilnika. Dobavljač sjemena koji stavlja takvo pakiranje sjemena na tržište mora ga označiti i dodatnim Certifikatom na pakiranju na kojemu će navesti sljedeće podatke: % klijavosti, ime i adresu prebivališta ili sjedišta dobavljača te broj partije sjemena.
6) Sjeme povrća koje se stavlja na tržište u skladu s člankom 27. stavkom 4. ovoga Pravilnika označit će se Certifikatom o sjemenu na pakiranju i Certifikatom o sjemenu uz otpremnicu, odnosno certifikatom proizvođača, u boji propisanoj za kategoriju uz naznaku: »sjeme ne ispunjava uvjete propisane za kategoriju«;
7) Sjeme povrća koje se stavlja na tržište u skladu s člankom 27. stavkom 5. ovoga Pravilnika označit će se Certifikatom o sjemenu na pakiranju i Certifikatom o sjemenu uz otpremnicu, odnosno certifikatom proizvođača, u smeđoj boji u skladu s člankom 19. ovoga Pravilnika uz naznaku: »sjeme ne ispunjava uvjete propisane za kategoriju«.
8) Način označavanja sjemena sorte koja je genetski modificirana mora biti u skladu sa posebnim propisima o genetski modificiranim organizmima.
9) Pakiranje sjemena povrća sorte koja je genetski modificirana na Certifikatu o sjemenu na pakiranju, Certifikatu o sjemenu uz otpremnicu i Certifikatu proizvođača mora sadržavati naznaku: »genetski modificirana sorta«.
10) Pakiranje sjemena povrća kategorija osnovno, certificirano ili standardno sjeme koje je tretirano bilo kojim kemijskim sredstvom na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu proizvođača na pakiranju ili s unutarnje strane pakiranja mora sadržavati naznaku: »tretirano i naziv aktivne tvari «. Sitna pakiranja sjemena naznaku: »tretirano i naziv aktivne tvari« mogu imati otisnutu izravno na pakiranju ili s unutarnje strane pakiranja.
11) Sjeme koje udovoljava zahtjevima iz članka 28. stavka 2. ovoga Pravilnika može na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu o sjemenu uz otpremnicu kao i na Certifikatu proizvođača sadržavati naznaku: »sjeme iz ekološke proizvodnje«.

Članak 20.

Oplemenjivačevo sjeme uzgojeno od generacija koje prethode osnovnom sjemenu odnosno predosnovno sjeme može se staviti na tržište ako je službeno nadzirano u skladu s odredbama koje se primjenjuju pri certifikaciji osnovnog sjemena, pakirano u skladu s člankom 16. i 17. ovoga Pravilnika, i označeno Certifikatom o sjemenu na pakiranju, u boji propisanoj člankom 18. stavak 1. podstavak 1. ovoga Pravilnika, na kojemu su navedeni najmanje sljedeći podaci:
– tijelo nadležno za certifikaciju i država članica ili njihova prepoznatljiva kratica,
– broj partije,
– mjesec i godina plombiranja, ili
– mjesec i godina zadnjeg službenog uzimanja uzorka za potrebe certificiranja,
– vrsta (latinski i hrvatski naziv),
– sorta,
– opis »predosnovno sjeme«,
– broj generacija koje prethode sjemenu kategorije »certificirano sjeme«.

Članak 21.

1) Na tržište se može staviti i naturalno sjeme koje nije konačno certificirano.
2) Sjeme koje nije konačno certificirano stavlja se na tržište pakirano i plombirano u skladu s ovim Pravilnikom i označeno Certifikatom o sjemenu na pakiranju i Certifikatom o sjemenu uz otpremnicu u sivoj boji sa podacima u skladu s Dodatkom 5. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
3) Sjeme iz stavka 1. ovoga članka mora imati Uvjerenje o priznavanju sjemenskog usjeva u skladu s člankom 15. stavkom 2. Zakona.

Članak 22.

1) Sva pakiranja sjemena povrća koja su službeno plombirana ne smiju se ponovo jednom ili više puta plombirati, osim u okviru stručnog nadzora ili nadzora pod stručnom kontrolom.
2) U slučaju ponovnog pakiranja i plombiranja sjemena povrća, osim sitnih pakiranja, dobavljač Zavodu podnosi Zahtjev za postupak ponovnog pakiranja i plombiranja sjemena. Zahtjev je propisan na Obrascu 8a. u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.
3) Skinute plombe i Certifikati o sjemenu na pakiranju moraju se uništiti u nazočnosti ovlaštene osobe Zavoda. O uništavanju plombi i Certifikata o sjemenu na pakiranju sastavlja se zapisnik.
4) Na Certifikatima o sjemenu na pakiranju koji su izdani nakon ponovnog plombiranja mora se staviti naznaka: »prepakirano« iza koje se navodi datum ponovnog plombiranja, pakiranja i naziv nadležnog tijela koje je obavilo nadzor nad postupkom.
5) Sitna pakiranja sjemena kategorije certificirano mogu se ponovno pakirati i plombirati samo pod stručnim nadzorom.

Članak 23.

1) Sitna pakiranja moraju biti plombirana na način da je onemogućeno njihovo otvaranje bez oštećenja plombe ili ostavljanja traga oštećenja na pakiranju ili Certifikatu o sjemenu na pakiranju.
2) Iznimno u odnosu na članak 18. stavak 1. ovoga Pravilnika pakiranja sjemena povrća kategorije standard i sitna pakiranja sjemena kategorije certificirano moraju se označiti Certifikatom proizvođača ili proizvođačkim informacijama na hrvatskom jeziku, koje su otisnute ili žigom utisnute na pakiranje u skladu sa Dodatkom 4. dio B ovoga Pravilnika, a u boji Certifikata proizvođača koja je za pojedinu kategoriju pripisana u članku 18. stavak 1. ovoga Pravilnika.
3) U slučaju da se radi o prozirnom pakiranju za sitna pakiranja iz stavka 1. ovoga članka Certifikat proizvođača može se staviti s unutarnje strane pakiranja pod uvjetom da se izvana može pročitati.
4) Sitna pakiranja moraju s vanjske strane pakiranja ili na Certifikatu proizvođača sadržavati službeno dodijeljen serijski broj.

Članak 24.

1) Zavod će, na zahtjev dobavljača, a ukoliko je iz ponovljenog ispitivanja kvalitete sjemena kategorije osnovno i certificirano utvrđeno da sjeme ispunjava zahtjeve iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika, izdati odobrenje dobavljaču da na Certifikatu o sjemenu na pakiranju stavi naznaku: »ponovno ispitano« te u nastavku mjesec i godina ponovljenog ispitivanja kvalitete sjemena.
2) Uz zahtjev za stavljanje naznake: »ponovno ispitano« dobavljač mora Zavodu dostaviti i rezultat ispitivanja kvalitete sjemena ovlaštenog laboratorija.
3) Ponovljenim ispitivanjem kvalitete sjemena mora biti ispitana barem klijavost sjemena.

Stavljanje sjemena na tržište

Članak 25.

1) Uz zahtjev za izdavanjem rješenja iz članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona dobavljač mora priložiti dokaz o provođenju znanstveno-istraživačkog ili selekcijskog rada u sjemenarstvu, te dokaz da je upisan u Upisniku dobavljača sjemena i registriran za proizvodnju sjemena i održavanje sorti.
2) Dokazom iz stavka 1. ovoga članka smatra se Potvrda o provođenju znanstveno-istraživačkog ili selekcijskog rada u sjemenarstvu ili Program znanstveno-istraživačkog ili selekcijskog rada u sjemenarstvu.
3) Malim količinama sjemena, u skladu s člankom 28. stavkom 1. podstavkom 1. i 2. Zakona, smatraju se količine sjemena povrća u količini potrebnoj za sjetvu 0,3 ha pojedinačno po vrsti i pojedinoj sorti.
4) Uz zahtjev za izdavanje rješenja iz članka 28. stavka 1. podstavka 2. Zakona dobavljač mora priložiti dokaz da je za sortu podnijet zahtjev za upis u Sortnu listu Republike Hrvatske.
5) Dokazom iz stavka 4. ovoga članka smatra se potvrda Zavoda da je sorta uključena u postupak priznavanja.
6) Malim količinama sjemena u skladu s člankom 28. stavkom 1. podstavkom 2. Zakona smatraju se količine sjemena 0,6 hektara pojedinačno po vrsti i pojedinoj sorti.
7) Rješenjem će se odobriti stavljanje na tržište malih količina sjemena iz stavka 3. i 4. ovoga članka u razdoblju od godinu dana.

Članak 26.

1) Sjeme sorti povrća koje su označene kao »čuvani biljni genetski izvor« može se staviti na tržište na području Republike Hrvatske.
2) Dobavljač može staviti na tržište sjeme povrća koje je označeno kao »čuvani biljni genetski izvor« u količini potrebnoj za sjetvu 5 ha pojedinačno po vrsti i pojedinoj sorti.
3) Uz Zahtjev za izdavanjem rješenja iz članka 28. stavka 2. Zakona podnositelj Zahtjeva mora dostaviti dokaz da je evidentiran kao održivač takve sorte u banci biljnih gena u skladu s člankom 6. Zakona.
4) O stavljanju na tržište sjemena temeljem rješenja iz stavka 3. ovoga članka dobavljač mora voditi evidenciju pojedinačno po vrsti i pojedinoj sorti s podacima o količini isporučenog sjemena i primatelju sjemena.

Članak 27.

1) Sjeme povrća bilja kategorije osnovno koje ne ispunjavaju uvjete propisane u Dodatku 2. točka 3. pod točka a) ovoga Pravilnika u pogledu klijavosti, može se službeno certificirati i staviti na tržište u skladu s člankom 21. stavak 3. podstavak 1. Zakona uz obvezu da se pakira i označi u skladu s člankom 19. stavak 4. ovoga Pravilnika.
2) Sjeme povrća bilja kategorije osnovno, certificirano može se u skladu s člankom 21. stavak 3. podstavak 2. Zakona, a u cilju osiguranja brže opskrbe sjemenom, certificirati i staviti na tržište do prvog kupca, kojemu je poznato ime i adresa, ako je pakirano, i označeno u skladu s člankom 19. stavkom 5. ovoga Pravilnika.
3) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na sjeme koje se uvozi iz trećih zemalja.
4) U slučaju nedovoljnih količina sjemena povrća bilja kategorije osnovno, certificirano ili standardno može se u skladu s člankom 28. stavak 3. podstavak 1. Zakona staviti na tržište sjeme povrća iako ne udovoljava uvjetima za kategoriju i za izdavanje certifikata, a uz obvezu da se označi u skladu s člankom 19. stavak 6. ovoga Pravilnika.
5) U slučaju nedovoljnih količina sjemena povrća kategorije osnovno, certificirano, ili standardno može se u skladu s člankom 28. stavak 3. podstavak 2. Zakona staviti na tržište sjeme sorte koja nije upisana u Sortnu listu Republike Hrvatske, a uz obvezu da se označi u skladu s člankom 19. stavak 7. ovoga Pravilnika.

Članak 28.

1) Sjeme povrća tretirano sredstvom za zaštitu bilja može se staviti na tržište ukoliko je označeno u skladu s člankom 19. stavkom 10. ovoga Pravilnika.
2) Sjeme povrća koje udovoljava uvjetima za ekološku proizvod­nju mora pored zahtjeva iz Zakona i ovoga Pravilnika ispunjavati i posebne zahtjeve utvrđene u propisima koji uređuju ekološku proizvodnju.

Članak 29.

1) Trgovinom sjemena mogu se baviti pravne ili fizičke osobe koje su registrirane u sudskom ili obrtnom registru za djelatnost trgovine na veliko ili trgovine na malo.
2) Trgovinom sjemena na veliko može se baviti pravna ili fizič­ka osoba koja ima zaposlenog diplomiranog inženjera agronomije/poljoprivrede ili magistra agronomske/poljoprivredne struke.
3) Trgovinom sjemena na malo može se baviti pravna ili fizička osoba koja u svakoj prodavaonici ima zaposlenog djelatnika sa završenim IV. (četvrtim) stupnjem obrazovanja poljoprivredne struke.
4) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su sjeme držati u uvjetima koji osiguravaju održavanje njegove kakvoće.

Uvoz sjemena

Članak 30.

1) Sjeme povrća koje se uvozi i stavlja na tržište mora biti originalno pakirano i označeno certifikatom o sjemenu na pakiranju, odnosno:
a) sjeme povrća kategorije osnovno i certificirano mora biti označeno OECD etiketom;
b) sjeme povrća kategorije standard i sitna pakiranja kategorije certificirano mora biti označeno EU etiketom dobavljača izdanom u skladu sa smjernica Europske unije kojima je regulirano stavljanje na tržište sjemena povrća te se za sjeme označeno na ovaj način prihvaća da je Certifikat o sjemenu na pakiranju izdan od nadležnog tijela države članice Zajednice i da takvo sjeme ispunjava uvjete za priznavanje istovjetnosti u skladu s člankom 29. stavkom 3. i 4. Zakona.
2) Svaku pošiljku partije sjemena povrća kategorija osnovno i certificirano koja se uvozi i stavlja na tržište, pored certifikata iz stavka 1. podstavka a) ovoga članka, mora pratiti OECD-ov certifikat o sortnosti i ISTA-in ili AOSA-in certifikat o kakvoći sjemena.
3) Svaku pošiljku partije sjemena povrća kategorije standard i sitnih pakiranja kategorije certificirano, koja se uvozi i stavlja na tržište, pored certifikata iz stavka 1. podstavka b) ovoga članka, mora pratiti potvrda o sortnosti izdano od strane dobavljača sjemena i izvješće o kakvoći sjemena izdano od ovlaštenog laboratorija.
4) Certifikat o sjemenu na pakiranju iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke propisane u Dodatku 4. ovoga Pravilnika u skladu sa vrstom pakiranja, a Certifikat o sjemenu kao prateći dokument mora sadržavati najmanje podatke propisane u Dodatku 4. dio A. I. točka 2., 4., 5., 10. i 11. ovoga Pravilnika.
5) U skladu sa stavkom 1. i 2. ovoga članka, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, Zavod će utvrditi popis nadležnih tijela i ovlaštenog laboratorija za izdavanje certifikata iz stavka 1. i 2. ovoga članka te isti objaviti na svojim web-stranicama.
6) Prilikom pregleda pošiljke sjemena na graničnom prijelazu ili na određenim mjestima unutar države koji su pod carinskim nadzorom fitosanitarni inspektor kontrolira da li:
– je dobavljač sjemena propisno upisan i registriran u Upisniku dobavljača sjemena,
– je pakiranje sjemena originalno pakirano i pošiljka sjemena označena u skladu sa stavkom 1. i 2. ovoga članka,
– je Certifikat o sjemenu na pakiranju i certifikat (prateći dokument) koji prati partiju sjemena izdan od nadležnog tijela koje se nalazi na popisu iz stavka 4. ovoga članka,
– sjeme udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Zakonom u pogledu sorte, kategorije i kvalitete.
7) Uvoznik vodi evidenciju o uvezenim količinama sjemena čija je masa partije preko 2 kg s podacima o:
– vrsti,
– sorti,
– kategoriji,
– državi proizvodnje sjemena,
– nadležnom tijelu koje je izdalo Certifikat o sortnosti (obavilo stručni nadzor),
– državi izvoznici (otpreme),
– uvozniku i
– količini sjemena.
8) Obrazac evidencije iz stavka 7. ovoga članka propisan je na Obrascu 7b. koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.
9) Izvješće o uvezenim količinama sjemena čija je masa partije preko 2 kg uz navođenje podataka iz Obrasca 7b uvoznik dostavlja Zavodu najkasnije u roku 30 dana od dana uvoza.
10) U slučaju uvoza sjemena u skladu s odredbom članka 31. stavak 1. Zakona po pojedinom uzorku sjemena bilo da se radi o sorti ili hibridu može se uvesti količina sjemena povrća koja dva puta veća od količine koja se traži za postupak priznavanja sorte u Zavodu.
11) U slučaju uvoza sjemena u skladu s odredbom članka 73. stavka 1. Zakona, građani Republike Hrvatske mogu uvesti ukupno do 5 sitnih pakiranja sjemena povrća.
12) Za svaku partiju/seriju svih kategoriju sjemena povrća uvoznik mora prije stavljanja na tržište Zavodu dostaviti službeno uzeti uzorak sjemena za provođenje naknadne kontrole.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o stručnom nadzoru nad sjemenskim usjevima poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 4/05) i odredbe Pravilnika o temeljnim zahtjevima kakvoće, načinu ispitivanja, pakiranju i deklariranju sjemena poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 4/05, 49/05, 94/05, 13/06 i 73/06) u dijelu koji se odnosi na povrće.
2) Sjeme povrća koje je proizvedeno do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, može se pakirati, plombirati i deklarirati prema odredbama propisa iz stavka 1. ovoga članka i staviti na tržište do 30. lipnja 2008. godine.
3) Sjeme povrća koje je stavljeno na tržište u skladu sa stavkom 2. ovoga članka može ostati na tržištu do isteka roka valjanosti deklaracije o kakvoći sjemena.

Članak 32.

1) Od dana stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju u odnosu na odredbu članka 18. stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga Pravilnika Certifikat o sjemenu na pakiranju i Certifikat o sjemenu uz otpremnicu pored hrvatskog jezika može biti i na jednom od službenih jezika Zajednice.
2) Prije stavljanja na tržište sjeme povrća koje je uvezeno mora biti označeno certifikatima iz članka 30. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika, bilo da su isti tiskani na hrvatskom jeziku ili se prijevod certifikata na hrvatski jezik nalazi uz službeni Certifikat o sjemenu na pakiranju odnosno kao prateći dokument.

Članak 33.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 011-02/07-01/115
Urbroj: 525-2-07-1
Zagreb, 3. prosinca 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.


DODATAK 1.

UVJETI ZA CERTIFIKACIJU USJEVA

1. Usjev mora imati zadovoljavajuću sortnu autentičnost i sortnu čistoću koja je za pojedinu vrstu povrća utvrđena u ovoj tablici.

NORME ZA PRIZNAVANJE SJEMENSKIH USJEVA POVRTNIH KULTURA
 

 

Dopušteno za kategoriju sjemena

 

Predosnovno, osnovno sjeme

Certificirano sjeme

Primjese

Novostvorene i

Stare domaće

 

 

 

 

introducirane

i udomaćene

C1

C2

C3 i ST

 

sorte

sorte

 

 

 

Primjese drugih sorti

0,00

0,00

0,10

0,25

0,50

Primjese netipičnih biljaka (tipova iste sorte

 

kod:

 

 

 

– blitve

0,00

1,00

2,00

5,00

10,00

– boba

0,00

1,00

1,00

2,00

 3,00

– celera

0,00

1,00

2,00

5,00

10,00

– cikle

0,00

1,00

2,00

5,00

10,00

– cvjetače

0,00

0,50

0,50

1,00

 2,00

– dinje

0,00

0,50

1,00

3,00

 5,00

– endivije

0,00

0,50

1,00

5,00

 8,00

– graha mahunara i zrnaša

0,00

0,10

0,10

1,00

 1,00

– graška

0,00

0,50

1,00

2,00

 3,00

– kelja

0,00

1,00

2,00

5,00

10,00

– korabice i korabe

0,00

1,00

1,00

5,00

 5,00

– krastavca

0,00

1,00

2,00

5,00

10,00

– kupusa

0,00

1,00

2,00

5,00

10,00

– lubenice

0,00

0,50

1,00

5,00

 5,00

– luka

0,00

0,50

2,00

5,00

10,00

– matovilca

0,00

2,00

3,00

8,00

10,00

– mrkve

0,00

2,00

2,00

8,00

15,00

– paprike

0,00

0,50

1,00

5,00

 8,00

– pastrnjaka

0,00

2,00

3,00

5,00

10,00

– patlidžana

0,00

0,10

0,10

2,00

 3,00

– peršina

0,00

2,00

2,00

5,00

10,00

– poriluka

0,00

0,50

1,00

3,00

 5,00

– radiča

0,00

1,00

1,00

5,00

 8,00

– rajčice

0,00

0,10

0,10

2,00

 3,00

– repe postrne

0,00

1,00

2,00

5,00

10,00

– rotkvice i rotkve

0,00

1,00

2,00

5,00

10,00

– salate

0,00

0,50

0,50

2,00

 3,00

– špinata

0,00

2,00

3,00

10,00

15,00

– tikvice

0,00

1,00

1,00

3,00

 5,00

 

2. U slučaju osnovnog sjemena obavit će se dva poljska pregleda. U slučaju certificiranog i standardnog sjemena obavit će se najmanje jedan poljski pregled. U naknadnoj kontroli u okviru nadzora pod stručnom kontrolom obavit će se provjera najmanje 20 % usjeva svake vrste.
3. Stanje kulture na polju i stupanj razvoja usjeva bit će takvi da omoguće odgovarajuću provjeru sortne autentičnosti i sortne čistoće te zdravstvenog stanja.
4. Najmanja udaljenost od susjednih biljaka koje mogu dovesti do neželjene stranooplodnje mora biti:
A. Beta vulgaris
1. od bilo kojeg izvora polena roda Beta ne uključujući dolje navedeno 1 000 metara;
2. od izvora polena sorata iste podvrste koje pripadaju različitim grupama sorata:
a) za osnovno sjeme 1 000 metara;
b) za certificirano sjeme 600 metara;
3. od izvora polena sorata iste podvrste koje pripadaju istim grupama sorata:
a) za osnovno sjeme 600 metara;
b) za certificirano sjeme 300 metara.
B. Brassica species
1. od izvora stranog polena koji bi mogao uzrokovati ozbiljno propadanje sorata Brassica vrsta:
a) za osnovno sjeme 1 000 metara;
b) za certificirano sjeme 600 metara;
2. od drugih izvora stranog polena koji bi se mogao križati
sa sortama Brassica vrsta:
a) za osnovno sjeme 500 metara;
b) za certificirano sjeme 300 metara.
C. Industrijska cikorija
1. od drugih vrsta istog roda ili podvrste 1 000 metara;
2. od drugih sorata industrijske cikorije:
a) za osnovno sjeme 600 metara;
b) za certificirano sjeme 300 metara.
D. Druge vrste
1. od izvora stranog polena koji bi mogao uzrokovati ozbiljno propadanje sorata ili drugih vrsta kao rezultat unakrsne oplodnje:
a) za osnovno sjeme 500 metara;
b) za certificirano sjeme 300 metara;
2. od drugih izvora stranog polena koji bi se mogao križati sa sortama drugih vrsta kao rezultat unakrsne oplodnje:
a) za osnovno sjeme 300 metara;
b) za certificirano sjeme 100 metara.
Ove udaljenosti mogu se smanjiti ukoliko postoji zadovoljavajuća zaštita od bilo kakvog neželjenog oprašivanja.
5. Štetni organizmi koji smanjuju upotrebljivost sjemena bit će na najnižem mogućem stupnju.

DODATAK 2.

UVJETI ZA SJEME

1. Sjeme mora imati zadovoljavajuću sortnu autentičnost i sortnu čistoću.
2. Štetni organizmi koji smanjuju upotrebljivost sjemena bit će na najnižem mogućem stupnju.
3. Sjeme mora zadovoljiti sljedeće:
a) Standardni zahtjevi
 

Vrsta

Minimalna analitička čistoća

(maseni %)

Maksimalni sadržaj sjemena drugih biljnih vrsta

(maseni %)

Minimalna klijavost (% klupka, klustera ili čistog sjemena)

Allium cepa
Allium fistulosum
Allium porrum
Allium sativum
Allium schoenoprasum
Anthriscus cerefolium
Apium graveolens
Asparagus officinalis
Beta vulgaris
(uključujući Cheltenham repu)
Beta vulgaris (osim (Cheltenham repe)
Brassica oleracea (karfiol)
Brassica oleracea (osim karfiola)

97
97
97
97
97
96
97
96
97

97

97
97

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
0,5
0,5

0,5

1
1

70
65
65
65
65
70
70
70
50 (klupka ili klustera)

70 (klupka ili klustera)

70
75

Brassica rapa (kineski kupus)
Brassica rapa (postrna repa)
Capsicum annuum
Cichorium intybus
(partim) (radič za pospješivanje, lisnati i glavati radič)
Cichorium intybus (partim) (industrjska cikorija)
Cichorium endivia
Citrullus lanatus
Cucumis melo
Cucumis sativus
Cucurbita maxima
Cucurbita pepo
Cynara cardunculus
Daucus carota
Foeniculum vulgare
Lactuca sativa
Lycopersicon esculentum
Petroselinum crispum
Phaseolus coccineus
Phaseolus vulgaris
Pisum sativum
Raphanus sativus
Rheum rhabarbarum
Scorzonera hispanica
Solanum melongena
Spinacia oleracea
Valerianella locusta
Vicia faba
Zea mays

97
97
97
95

97

95
98
98
98
98
98
96
95
96
95
97
97
98
98
98
97
97
95
96
97
95
98
98

1
1
0,5
1,5

1

1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5
1
1
0,5
0,5
1
0,1
0,1
0,1
1
0,5
1
0,5
1
1
0,1
0,1

75
80
65
65

80

65
75
75
80
80
75
65
65
70
75
75
65
80
75
80
70
70
70
65
75
65
80
85

 

b) Dodatni zahtjevi
1) sjeme mahunarki ne smije biti kontaminirano sljedećim živim insektima:
Acanthoscelides obtectus Sag.
Bruchus affinis Froel.
Bruchus atomarius L.
Bruchus pisorum L.
Bruchus rufimanus Boh.
2) sjeme ne smije biti kontaminirano živim grinjama Acarina.


DODATAK 3.

NAJVEĆA MASA PARTIJE SJEMENA I NAJMANJA MASA UZORKA

1. Najveća masa partije sjemena:
a) sjeme Phaseolus vulgaris, Pisum sativum i Vicia faba 25 tona
b) sjeme veličine zrna koja nije manja od zrna pšenice osim Phaseolus vulgaris, Pisum sativum i Vicia faba 20 tona
c) sjeme veličine zrna manje od zrna pšenice 10 tona
Najveća masa partije sjemena ne smije se premašiti za više od 5%.
2. Najmanja masa uzorka:
 

Vrsta

Masa (g)

Allium cepa

Allium fistulosum

Allium porrum

Allium sativum

Allium schoenoprasum

Anthricus cerefolium

Apium graveolens

Asparagus officinalis

Beta vulgaris

Brassica oleracea

Brassica rapa

Capsicum annuum

Cichorium intybus (partim)
(radič za pospješivanje, lisnati i glavati radič)

Cichorium intybus (partim) (industrijska cikorija)

Cichorium endivia

Citrullus lanatus

Cucumis melo

Cucumis sativus

25

15

20

20

15

20

5

100

100

25

20

40

15

 

50


15

250

100

25

Cucurbita maxima

Cucurbita pepo

Cynara cardunculus

Daucus carota

Foeniculum vulgare

Lactuca sativa

Lycopersicon esculentum

Petroselinum crispum

Phaseolus coccineus

Phaseolus vulgaris

Pisum sativum

Raphanus sativus

Rheum rhabarbarum

Scorzonera hispanica

Solanum melongena

Spinacia oleracea

Valerianella locusta

Vicia faba

Zea mays

250

150

50

10

25

10

20

10

1 000

700

500

50

135

30

20

75

20

1 000

1 000

Najmanja masa uzorka F-1 hibridnih sorata pobrojanih u tablici može se smanjiti na četvrtinu predviđene mase.
Uzorak mora težiti najmanje 5 g i sadržavati najmanje 400 sjemenki.
 

DODATAK 4.

CERTIFIKAT O SJEMENU NA PAKIRANJU

A. Službeni Certifikat o sjemenu na pakiranju (osnovno sjeme i certificirano sjeme, isključujući sitna pakiranja)
I. Potrebni podaci
1. »RH pravila i standardi« Od dana stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju navodi se »EU pravila i standardi«
2. Tijelo nadležno za certifikaciju i država ili njihova kratica;
3. Mjesec i godina plombiranja naznačena na način: »plombirano... (mjesec i godina) « ili mjesec i godina posljednjeg službenog uzimanja uzorka za potrebe certifikacije mora biti naznačeno na način: »uzorak uzet... (mjesec i godina)«;
4. Referentni (serijski) broj partije;
5. Vrsta (botanički naziv i/ili hrvatski naziv latiničnim pis­mom);
6. Sorta (ime sorte kao u Sortnoj listi latiničnim pismom);
7. Kategorija;
8. Država proizvodnje;
9. Neto ili bruto masa ili broj sjetvenih jedinica ili čistog sjemena;
10. Gdje je naznačena masa, a korišteni su granulirani pesticidi, tvari za peletiranje ili drugi kruti dodaci, navesti vrstu dodataka kao i približan odnos između mase sjetvenih jedinica ili čistog sjemena i ukupne mase;
11. U slučaju sorata čiji su hibridi ili inbred linije:
– za osnovno sjeme gdje je hibrid ili inbred (samooplodna) linija kojoj sjeme pripada službeno priznat:
naziv komponente pod kojom je službeno priznata, sa ili bez navođenja konačne sorte, popraćen riječju »komponenta« kod hibrida ili samooplodnih linija koje su namijenjene samo za komponente za konačne sorte,
– za osnovno sjeme u drugim slučajevima:
naziv komponente kojoj osnovno sjeme pripada koji može biti u obliku šifre (koda), popraćen navođenjem konačne sorte sa ili bez navođenja njene uloge (ženska ili muška) te riječju »komponenta«,
– za certificirano sjeme:
naziv sorte kojoj sjeme pripada, popraćen riječju »hibrid«.
12. Gdje je klijavost ponovno ispitana: »ponovno ispitano... (mjesec i godina)«

II. Minimalne dimenzije
110 × 67 mm

B. Certifikat proizvođača ili proizvođačka informacija na pakiranju (sjeme kategorije standard i sitna pakiranja sjemena kategorije certificirano)

I. Potrebni podaci
1. »RH pravila i standardi« Od dana stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju navodi se »EU pravila i standardi«
2. Ime i adresa osobe odgovorne za stavljanje certifikata na pakiranju ili njegova identifikacijska oznaka;
3. Godina trženja u kojoj je izvršeno plombiranje ili zadnje ispitivanje klijavosti: (godina/godina) – tržna godina. Može se dodatno naznačiti i krajnja godina trženja;
4. Vrsta (hrvatski naziv latiničnim pismom);
5. Sorta (ime sorte kao u Sortnoj listi latiničnim pismom);
6. Kategorija: kod malih pakiranja sjemena, sjeme kategorije certificirano može se staviti na tržište označeno slovom »C« ili »Z«, a sjeme kategorije standard označeno slovom »ST«;
7. Referentni broj dodijeljen od osobe odgovorne za stavljanje certifikata - u slučaju sjemena kategorije standard;
8. Referentni broj koji omogućuje identifikaciju certificirane partije – u slučaju sjemena kategorije certificirano;
9. Neto ili bruto masa ili broj sjetvenih jedinica ili čistog sjemena osim za sitna pakiranja sjemena mase do 500 g;
10. Gdje je naznačena masa, a korišteni su granulirani pesticidi, tvari za peletiranje ili drugi kruti dodaci, navesti vrstu dodataka kao i približan odnos između mase sjetvenih jedinica čistog sjemena i ukupne mase;
Koda mješavina sjemena kategorije standard u slučaju sorte navedu se sve sorte koje čine mješavinu i njihov % udio.

II. Minimalne dimenzije (isključujući sitna pakiranja sjemena)
110 × 67 mm.


DODATAK 5.

CERTIFIKAT O SJEMENU NA PAKIRANJU I PRATEĆI DOKUMENT U SLUČAJU KADA SJEME NIJE KONAČNO CERTIFICIRANO, A POŽETO JE U DRUGOJ ZEMLJI ČLANICI

A. Podaci potrebni na Certifikatu o sjemenu na pakiranju
– tijelo odgovorno za nadzor i država ili njihova kratica,
– vrsta (latinski i hrvatski naziv),
– sorta (ime sorte kao u Sortnoj listi),
– kategorija,
– polje ili referentni broj partije,
– neto ili bruto masa,
– riječi ‘sjeme nije konačno certificirano’.
B. Boja Certifikata o sjemenu na pakiranju
Certifikat o sjemenu na pakiranju je sive boje.
C. Podaci potrebni za prateći dokument
– tijelo koje je izdalo prateći dokument,
– vrsta (latinski i hrvatski naziv),
– sorta (ime sorte kao u Sortnoj listi),
– kategorija,
– referentni broj sjemena korištenog za sjetvu usjeva i ime države ili država koje su certificirale to sjeme,
– broj partije sjemena ili referentni broj,
– područje kultivirano za proizvodnju partije pokrivene pratećim dokumentom,
– količina požetog sjemena i broj pakiranja,
– potvrda da je usjev od kojih sjeme potječe u potpunosti udovoljavao uvjetima,
– gdje je moguće, rezultati preliminarnih ispitivanja sjemena.

 

DODATAK 6.