Pravilnik o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira

NN 129/2007 (17.12.2007.), Pravilnik o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3698

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11., članka 21. stavka 2.i 5., članka 22. stavka 3., članka 23. stavka 2. i 9., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 3., članka 28. stavka 4. i 5., članka 29. stavka 9., članka 31. stavka 3. i članka 73. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENSKOG KRUMPIRA

OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti certifikacije sjemenskog krumpira; kategorije sjemenskog krumpira i uvjeti kojima moraju udovoljiti pojedine kategorije sjemenskog krumpira; uvjeti proizvodnje sjemenskog krumpira; uvjeti i postupak stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom; program osposobljavanja i uvjeti pod kojima se dobavljaču odobrava obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom; uvjeti koje moraju ispunjavati dobavljači poljoprivrednog sjemena; način i vrijeme prijave za nadzor; obrazac Izvješća; obrazac Uvjerenja o priznavanju sjemenskog usjeva; sadržaj i način vođenja evidencije o izdanim obrascima; sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o masi preuzetoga naturalnog i dorađenog sjemena; minimalni zahtjevi o kvaliteti sjemenskog krumpira; veličina partije sjemena; nadzor rada uzorkivača; nadzor rada laboratorija; obrazac Zahtjeva za izdavanje certifikata o sjemenu; dokumentacija, sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o izdanim certifikatima o sjemenu; način i uvjeti provođenja naknadne kontrole; način i uvjeti pakiranja, plombiranja i označavanja sjemenskog krumpira; uvjeti trgovine sjemena na veliko i malo; uvjeti stavljanja na tržište sjemenskog krumpira koji je tretiran kemikalijama i sjemenskog krumpira koji udovoljava uvjetima ekološke proizvodnje u poljoprivredi; dokumenti koji prilikom uvoza moraju pratiti sjemenski krumpir i/ili biti na pakiranju; uvjeti za uvoz i stavljanje na tržište sjemenskog krumpira u pogledu pakiranja, plombiranja i označavanja.

Članak 2.

1) Odredbe ovog Pravilnika odnose se na proizvodnju sjemenskog krumpira namijenjenog stavljanju na tržište i stavljanje na tržište sjemenskog krumpira.
2) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na sjemenski krumpir namijenjen izvozu.

POSEBNE ODREDBE

Sjeme krumpira i njegove kategorije

Članak 3.

1) Na tržište se može staviti sjemenski krumpir kojemu je u postupku certifikacije potvrđena kategorija:
A) Osnovno sjeme su gomolji krumpira:
a) koji su proizvedeni u skladu s prihvaćenom praksom za održavanje sorte i zdravstvenog stanja;
b) koji su uglavnom namijenjeni za proizvodnju sjemenskog krumpira kategorije certificirano sjeme;
c) koji udovoljavaju uvjetima za osnovno sjeme propisanim u Dodatku 1. i 2. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio; i
d) za koje je stručnim nadzorom utvrđeno da udovoljavaju uvjetima navedenim pod podtočkama a), b) i c) ove točke.
B) Certificirano sjeme su gomolji krumpira:
a) koji su proizvedeni izravno od osnovnog sjemena ili certificiranog sjemena ili od sjemena generacija koje prethode osnovnom sjemenu i za koje je stručnim nadzorom utvrđeno da udovoljava uvjetima propisanim za osnovno sjeme;
b) koji su uglavnom namijenjeni za proizvodnju krumpira koji nije sjemenski;
c) koji udovoljavaju uvjetima za certificirano sjeme krumpira propisanim u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika; i
d) za koje je službenim nadzorom utvrđeno da udovoljavaju uvjetima navedenim pod podtočkama a), b) i c) ove točke.
Svaka od navedenih kategorija može se umnažati najviše:
a) osnovno sjeme u 2. generacije pri čemu prva generacija umnažanja nosi oznaku SE, a druga generacija umnažanja nosi oznaku E;
b) certificirano sjeme u 2. generacije pri čemu prva generacija umnažanja nosi oznaku A, a druga generacija umnažanja nosi oznaku C.
Kategorija koja proizlazi iz generacije umnažanja može se umanjiti na osnovi rezultata analize na bolesti.
2) Sjemenski krumpir za koji se tijekom trženja ustanovi da ne zadovoljava minimalne zahtjeve propisane u Dodatku 2. ovoga Pravilnika može se ponovno sortirati. Takav sjemenski krumpir prije stavljanja na tržište mora biti pod stručnim nadzorom i službeno certificiran.

Članak 4.

1) Kategorija sjemenskog krumpira osnovno sjeme može se razvrstati u klase obzirom na udovoljavanje različitim uvjetima iz Dodatka 4. i 5. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.
2) Sjemenski krumpir kojemu je u postupku certifikacije potvrđena kategorija osnovno sjeme može se razvrstati u jednu od klasa za osnovni sjemenski krumpir ako ispunjava uvjete za kategoriju osnovno sjeme i ako:
– glede zdravstvenog stanja ispunjava uvjete propisane u propisima kojima se uređuje sprečavanje širenja i suzbijanje krumpirovog raka, zlatne i blijedožute krumpirove cistolike nematode, prstenaste truleži gomolja krumpira, smeđe truleži gomolja krumpira i bakterijskog venuća krumpira i rajčice te drugih propisa kojima je uređeno biljno zdravstvo;
– potječe od materijala koji ispunjava uvjete iz Dodatka 4. ili strože uvjete iz Dodatka 5. ovoga Pravilnika.
3) Oznake za klase za sjemenski krumpir kategorije osnovno sjeme su:
– »RH klasa 1« u slučaju kada su zadovoljeni uvjeti propisani u Dodatku 4., osim onih u podtočki 3. 3. b), i točki 1. Dodatka 5.; ili
– »RH klasa 2« u slučaju kada su zadovoljeni uvjeti propisani u Dodatku 4., osim onih u podtočki 3. 3. a), i točki 2. Dodatka 5.; ili
– »RH klasa 3« u slučaju kada su zadovoljeni uvjeti propisani u Dodatku 4., osim onih u podtočki 3. 3. a), i točki 3. Dodatka 5..
4) Na Certifikatu o sjemenu na pakiranju u rubrici klasa mora se naznačiti oznaka klase.

Proizvodnja sjemenskog krumpira

Članak 5.

1) Sjemenski krumpir mogu proizvoditi pravne i fizičke osobe koje su upisane i registrirane u Upisniku dobavljača poljoprivrednog sjemena (u daljnjem tekstu: Upisnik dobavljača sjemena).
2) Dobavljač sjemena registriran za proizvodnju sjemenskog krumpira mora voditi Evidenciju o zasnovanoj proizvodnji za sjeme koje proizvodi na Obrascu broj 7. koji se nalazi u Dodatku 6. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
3) Dobavljač sjemena iz stavka 2. ovoga članka dužan je dostaviti plan proizvodnje sjemenskog krumpira Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) najmanje mjesec dana prije sjetve.
4) U slučaju kada se proizvodnja sjemenskog krumpira zasniva sa sjemenom iz uvoza dobavljač sjemena iz stavka 2. ovoga članka obvezan je Zavodu dostaviti uzorak sjemena uzet u okviru stručnog nadzora ili nadzora pod stručnom kontrolom od svake partije koju koristi za zasnivanje sjemenskog usjeva najkasnije do sjetve sjemenskog krumpira.

Članak 6.

1) U skladu s propisima kojima je uređeno biljno zdravstvo proizvodnja sjemenskog krumpira mora se odvojiti od proizvodnje merkantilnog krumpira na udaljenost od najmanje 50 metara.
2) Sortiranje, skladištenje, prijevoz ili rukovanje sa sjemenskim krumpirom također se mora odvojiti od merkantilnog krumpira.

Nadzor

Članak 7.

1) Nadzor nad proizvodnjom sjemenskog krumpira provodi Zavod.
2) Zavod provodi stručni nadzor nad proizvodnjom sjemenskog krumpira prema međunarodno prihvaćenim metodama koje su dostupne na web-stranicama Zavoda.

Članak 8.

1) Dobavljač sjemena podnosi Zavodu prijavu za nadzor nad proizvodnjom sjemenskog krumpira do 15. svibnja tekuće godine.
2) Prijava se podnosi na Obrascu broj 1. koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.
3) Uz prijavu se prilaže:
– dokaz o provedenoj analizi tla za pojedinu tablu na prisustvo zlatne i blijedožute krumpirove cistolike nematode;
– izjavu kojom se jamči da u posljednje dvije godine nije na predmetnoj površini uzgajan krumpir;
– katastarska čestica i skica lokacije, table na kojoj je posađen sjemenski krumpir;
– uvjerenje održivača sorte o autentičnosti sorte za proizvodnju sjemenskog krumpira kategorije osnovnog sjeme odnosno certifikat o sortnosti za proizvodnju certificiranog sjemena ako sjemenski krumpir kategorije osnovno sjeme potječe iz uvoza;
– ako postoje, podaci o proizvođaču koji proizvodi sjeme u ime i za račun podnositelja prijave;
– podaci o klasi i urudžbenom broju rješenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za proizvodnju sjemena za naručitelja iz treće zemlje, ukoliko se sjeme proizvodi u skladu s člankom 12. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 9.

1) Za svaku kategoriju sjemenskog krumpira potrebno je obaviti najmanje tri pregleda usjeva u polju. Pregled usjeva provodi se prema metodama navedenim u članku 7. stavku 2. ovoga Pravilnika.
2) Nakon obavljenog nadzora sastavlja se Zapisnik. Obrazac Zapisnika nalazi se u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.
3) Zapisnik se sastavlja posebno za svaku parcelu sjemenskog krumpira.
4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka s više parcela iste sorte i kategorije sjemenskog krumpira i istog dobavljača sjemena koje nisu udaljene više od 10 km jedna od druge, može se sastaviti jedan zajednički zapisnik ako se obaveznim pregledom utvrdi da su na tim parcelama svi bitni elementi nadzora iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika potpuno identični.
5) Nadzor se obavlja u prisutnosti odgovorne stručne osobe dobavljača sjemena koji je prijavio sjemenski krumpir za nadzor.
6) Analizom gomolja sjemenskog krumpira uzetih u posljednjem pregledu u vegetaciji (nakon uništenja cime) potvrđuje se udovoljavanje uvjetima propisanim u Dodatku 1. ovoga Pravilnika.
7) Nakon obavljenog pregleda iz stavka 6. ovoga članka Zavod provodi nadzor u fazi dorade sjemena kojim se utvrđuje udovoljava li sjemenski krumpir uvjetima iz Dodatka 2. ovoga Pravilnika.
8) Nadzor iz stavka 7. ovoga članka provodi se prema propisanim metodama navedenim u članku 7. stavku 2. ovoga Pravilnika.
9) Nakon obavljenog nadzora iz ovoga članka Zavod podnosi Ministarstvu Izvješće o obavljenom stručnom nadzoru nad sjemenskim usjevima (u daljnjem tekstu: Izvješće). Obrazac Izvješća propisan je u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.

Dorada sjemena

Članak 10.

1) Dobavljač sjemena registriran za doradu mora voditi evidenciju o masi preuzetog naturalnog sjemena u skladu sa Obrascem broj 7a i evidenciju o dorađenom sjemenu u skladu s Obrascem broj 7c koji se nalaze u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.
2) Nadzor nad postupanjem sa sjemenskim krumpirom u fazama iz članka 18. stavka 1. Zakona vodit će se uvidom u evidencije i kontrolu stanja u objektima dobavljača.

Članak 11.

1) Prije stavljanja na tržište sjemenski krumpir se sortira prema veličini gomolja (kalibrira). Veličina gomolja se određuje pomoću kvadratne mreže.
2) Gomolji sjemenskog krumpira koji prolaze kroz kvadratnu mrežu dimenzija 25 mm x 25 mm ne smiju se staviti na tržište.
3) Ako su gomolji sjemenskog krumpira veći od onih koji prolaze kroz kvadratnu mrežu dimenzija 35 mm x 35 mm gornja i donja granica veličine gomolja u partiji izražava se pomoću višekratnika broja pet. Najveća dozvoljena razlika u veličini između gomolja u partiji mora biti takva da razlika između dimenzija dvije kvadratne mreže ne prelazi 25 mm. Gornja i donja granica veličine gomolja u partiji navodi se na Certifikatu o sjemenu na pakiranju.
4) Partija sjemenskog krumpira ne smije sadržavati više od 3 masena % gomolja manjih od navedene donje granice veličine ili više od 3 masena % gomolja većih od navedene gornje granice veličine.
5) Sjemenski krumpir koji je tretiran inhibitorima klijanja ne može se staviti na tržište.

Kvaliteta sjemena

Članak 12.

1) Kvaliteta sjemena utvrđuje se u okviru nadzora iz članka 7. ovoga Pravilnika.
2) Pojedine analize u okviru provođenja stručnog nadzora iz članka 7. ovoga Pravilnika provodi laboratorij, koji je upisan u Upisnik laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (u daljnjem tekstu: Upisnik laboratorija).

Izdavanje certifikata

Članak 13.

1) Dobavljač sjemena podnosi Zavodu Zahtjev za izdavanje Certifikata o sjemenu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) uz otpremnicu i Certifikata o sjemenu na pakiranju. Obrazac Zahtjeva propisan je na Obrascu broj 8. koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.
2) Za svaku partiju sjemena Certifikat o sjemenu na pakiranju i Certifikat o sjemenu uz otpremnicu sadržavat će i referentni broj partije. Referentni broj partije sadrži jedinstveni registracijski broj dobavljača i proizvodnu površinu.
3) Zavod vodi evidenciju o izdanim certifikatima o sjemenu na Obrascu broj 9. koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika, a dobavljač vodi evidenciju o sjemenskom krumpiru za koje se podnosi Zahtjev za izdavanje certifikata na Obrascu broj 10. koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.

Pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena

Članak 14.

1) Sjemenski krumpir kategorije osnovno i certificirano može se staviti na tržište samo u ujednačenim partijama i zatvorenim pakiranjima ili kontejnerima koji moraju biti plombirani i označeni u skladu s člankom 16. ovoga Pravilnika. Pakiranja moraju biti nova, a kontejneri čisti.
2) Pakiranja ili kontejneri sjemenskog krumpira kategorije osnovno i certificirano moraju biti plombirani pod stručnim nadzorom ili u okviru nadzora pod stručnom kontrolom na način da se ne mogu otvoriti bez oštećenja plombe ili ostavljanja traga oštećenja na pakiranju ili certifikatu o sjemenu na pakiranju.
3) Kako bi se osiguralo zatvaranje, pakiranje ili kontejner mora sadržavati ili službeni Certifikat na pakiranju ili službenu plombu. Ova mjera neće biti neophodna ukoliko je korišten sistem plombiranja koji nije moguće višekratno upotrijebiti.
4) Pakiranje sjemena iz stavka 1. ovoga članka smatra se originalnim pakiranjem.
5) Zavod može odobriti dobavljaču plombiranje i označavanje pod stručnom kontrolom za sjemenski krumpir kategorije osnovno i certificirano.
6) Zavod će odobriti dobavljaču provođenje plombiranja i označavanja prema stavku 5. ovoga članka ako ima zaposlenog djelatnika kao nadzornika za obavljanje poslova nadzora pod stručnom kontrolom, a koji:
a) je inženjer ili diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno prvostupnik agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke;
b) je završio obuku i ovlašten je za obavljanje stručnog nadzora pri Zavodu;
c) nema privatni interes u vezi plombiranja i označavanja;
d) je dao pismenu izjavu da će pakiranje plombirati i označavati te voditi evidencije u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.
7) Kod dobavljača iz stavka 6. ovoga članka Zavod provodi stručnu kontrolu tako da postupak plombiranja i označavanja pakiranja nadzire kod najmanje 5% partija sjemena.

Članak 15.

1) Pakiranja su plombirana kada su zatvorena prošivanjem ili lijepljenjem strojem (toplinski, pod tlakom) i na drugi način (vreće s ventilom) ako su konačno zatvorena. Kada se pakiranje zatvara vezivanjem vez se mora osigurati metalnom ili plastičnom plombom. Na plombi mora biti vidljivo ispisana oznaka pravne ili fizičke osobe koja je sjeme pakirala.
2) Dobavljač vodi knjigu evidencije plombiranja pakiranja u skladu sa evidencijom o masi preuzetog sjemena prema Obrascu 7a koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

1) Prilikom stavljanja na tržište pakiranja i kontejnera sjemenskog krumpira kategorija osnovno i certificirano mora:
– biti označeno s vanjske strane Certifikatom o sjemenu na pakiranju koji prethodno nije upotrebljavan i pričvršćen je plombom na pakiranje. Certifikat o sjemenu na pakiranju sadrži podatke propisane u Dodatku 3. ovoga Pravilnika na hrvatskom jeziku u boji propisanoj za kategoriju sjemena:
– bijela sa dijagonalnom ljubičastom crtom za predosnovno sjeme,
– bijela za osnovno sjeme,
– plava za certificirano sjeme,
– smeđa za sjeme sorte koja nije na Sortnoj listi Republike Hrvatske,
Ako se upotrebljava certifikat s perforacijom takav certifikat se treba pričvrstiti za pakiranje uzicom koja se pri tome mora plombirati.
– pratiti Certifikat o sjemenu uz otpremnicu, odnosno službeni dokument u boji istoj kao i Certifikat o sjemenu na pakiranju koji sadrži najmanje podatke sa Certifikata o sjemenu na pakiranju propisane u Dodatku 3. dio A. točka 2., 3. i 5. ovoga Pravilnika na hrvatskom jeziku. Certifikat o sjemenu uz otpremnicu, odnosno službeni dokument, bit će izrađen na takav način da ne dovodi u zabludu sa Certifikatom o sjemenu na pakiranju iz podstavka 1. ovoga stavka.
Certifikat o sjemenu uz otpremnicu, odnosno službeni dokument nije potreban ako su ti podaci neizbrisivo otisnuti na pakiranju ili ako je pakiranje označeno Certifikatom o sjemenu na pakiranju u vidu naljepnice ili Certifikatom o sjemenu na pakiranju od nepoderivog materijala sa kojeg se podaci ne mogu obrisati.
2) Pakiranja sjemena mogu biti označena i Certifikatom o sjemenu na pakiranju u obliku naljepnice koja mora biti pričvršćena tako da se njeno skidanje ili zamjena ne može obaviti bez oštećenja Certifikata o sjemenu ili pakiranja.
3) Iznimno u odnosu na zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka na tržište se može staviti pakiranje sjemenskog krumpira na kojemu su podaci iz Certifikata o sjemenu na pakiranju u obliku neizbrisivog otiska na pakiranju.
4) Zavod može ovlastiti dobavljača za označavanje u skladu sa stavkom 2. i 3. ovoga članka. u okviru nadzora pod stručnom kontrolom.
5) Označavanje prema stavku 2. i 3. ovoga članka u okviru nadzora pod stručnom kontrolom Zavod može odobriti dobavljaču koji stavlja na tržište sjemenski krumpir pakiran i plombiran u skladu s člankom 14. stavak 1. i 4. ovoga Pravilnika uz uvjet da dobavljač osigura pouzdan sustav evidentiranja broja otisnutih certifikata.
6) Zavod vodi evidenciju o označavanju iz stavka 4. ovoga članka sa podacima o dobavljaču i podacima o sjemenu.

Članak 17.

1) Pakiranja ili kontejneri sjemenskog krumpira kategorije osnovno ili certificirano, osim onih koji su već propisani ovim Pravilnikom, mogu se označiti Certifikatom proizvođača na način da je Certifikat proizvođača odvojen od Certifikata o sjemenu na pakiranju iz članka 16. ovoga Pravilnika ili je u formi proizvođačke informacije koja je otisnuta na pakiranju ili kontejneru.
2) Certifikat proizvođača mora biti sastavljen na takav način da se ne može zamijeniti sa službenim Certifikatom o sjemenu na pakiranju iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika.
3) Pod proizvođačem u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka podrazumijeva se dobavljač sjemena koji prvi u originalnom pakiranju stavlja sjeme na tržište.
4) Sjemenski krumpir kategorije osnovno i certificirano koji se stavlja na tržište u skladu s člankom 22. stavkom 1. i 2. ovoga Pravilnika označit će se:
– Certifikatom o sjemenu na pakiranju u boji propisanoj za kategoriju uz naznaku: »sjemenski krumpir ne ispunjava uvjete propisane za kategoriju«;
– Certifikatom o sjemenu na pakiranju u smeđoj boji u skladu s člankom 16. ovoga Pravilnika uz naznaku: »sjemenski krumpir ne ispunjava uvjete propisane za kategoriju«.
5) Način označavanja sjemena sorte koja je genetski modificirana mora biti u skladu sa posebnim propisima o genetski modificiranim organizmima.
6) U slučaju sjemenskog krumpira sorte koja je genetski modificirana na Certifikatu o sjemenu na pakiranju, Certifikatu o sjemenu uz otpremnicu i Certifikatu proizvođača mora biti naznaka: »genetski modificirana sorta«.
7) Pakiranje ili kontejner sjemenskog krumpira kategorija osnovno i certificirano koje je tretirano bilo kojim kemijskim sredstvom na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu proizvođača na pakiranju ili s unutarnje strane pakiranja ili na kontejneru mora sadržavati naznaku: »tretirano i naziv aktivne tvari«.
8) Sjeme koje udovoljava zahtjevima iz članka 23. stavka 2. ovoga Pravilnika može na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu o sjemenu uz otpremnicu kao i na Certifikatu proizvođača sadržavati naznaku: »sjeme iz ekološke proizvodnje«.

Članak 18.

Oplemenjivačevo sjeme krumpira uzgojeno od generacija koje prethode osnovnom sjemenu odnosno predosnovno sjeme može se staviti na tržište pod sljedećim uvjetima:
a) mora biti proizvedeno u skladu s prihvaćenom praksom za održavanje sorte i zdravstvenog stanja;
b) mora biti uglavnom namijenjeno za proizvodnju sjemena krumpira kategorije osnovno sjeme;
c) mora udovoljavati uvjetima za predosnovno sjeme;
d) mora biti stručnim nadzorom utvrđeno da udovoljava uvjetima navedenim u podstavku c) ovog stavka;
e) mora biti pakirano u skladu s člankom 14. i 15. ovoga Pravilnika; i
f) mora biti označeno Certifikatom o sjemenu na pakiranju na kojemu su navedeni najmanje sljedeći podaci:
– ovlašteno tijelo za certifikaciju i država članica ili njihova prepoznatljiva kratica,
– jedinstveni registracijski broj dobavljača ili broj partije,
– mjesec i godina plombiranja,
– vrsta (latinski i hrvatski naziv),
– sorta,
– opis »predosnovno sjeme«.

Članak 19.

1) Pakiranja i kontejneri sjemenskog krumpira koja su službeno plombirana neće se ponovo, jednom ili više puta, plombirati osim pod stručnim nadzorom ili nadzorom pod stručnom kontrolom.
2) U slučaju ponovnog pakiranja i plombiranja sjemenskog krumpira dobavljač Zavodu podnosi Zahtjev za postupak ponovnog pakiranja i plombiranja sjemena. Obrazac Zahtjeva propisan je u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.
3) Skinute plombe i Certifikati o sjemenu na pakiranju moraju se uništiti u nazočnosti ovlaštene osobe Zavoda. O uništavanju plombi i Certifikata o sjemenu na pakiranju sastavlja se zapisnik.
4) Na Certifikatima o sjemenu na pakiranju koji su izdani nakon ponovnog pakiranja i plombiranja mora se staviti naznaka: »prepakirano« iza koje se navodi datum ponovnog plombiranja i naziv nadležnog tijela koje je obavilo nadzor nad postupkom ponovnog plombiranja.

Stavljanje sjemena na tržište

Članak 20.

1) Sjemenski krumpir može se staviti na tržište samo ako je službeno certificiran kao sjemenski krumpir kategorije osnovno sjeme ili certificirano sjeme i ako ispunjava minimalne zahtjeve, propisane u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika.2) Pored zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka sjemenski krumpir prilikom stavljanja na tržište mora ispunjavati i zahtjeve propisane u propisima koji uređuju biljno zdravstvo.
3) Ako sjemenski krumpir iz stavka 1. ovoga članka na tržištu ne ispunjava više minimalne zahtjeve iz Dodatka 2. ovoga Pravilnika smije se ponovno sortirati. Gomolji sjemenskog krumpira koji nisu odbačeni prije stavljanja na tržište ponovno se nadziru i službeno certificiraju.

Članak 21.

1) Uz zahtjev za izdavanjem rješenja iz članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona dobavljač mora priložiti dokaz o provođenju znanstveno-istraživačkog ili selekcijskog rada te dokaz da je upisan u Upisnik dobavljača sjemena i registriran za proizvodnju sjemena i održavanje sorti.
2) U slučaju genetski modificiranog materijala rješenje iz članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona može se izdati samo ukoliko su poduzete sve potrebne mjere kako bi se izbjegao štetan učinak na ljudsko zdravlje i okoliš.
3) Dokazom iz stavka 1. ovoga članka smatra se Potvrda o provođenju znanstveno-istraživačkog ili selekcijskog rada ili Program znanstveno-istraživačkog ili selekcijskog rada.
4) Uz zahtjev za izdavanjem rješenja iz članka 28. stavka 1. podstavka 2. Zakona dobavljač mora priložiti dokaz o provođenju pokusne proizvodnje, dokaz da je za sortu podnijet zahtjev i sva potrebna dokumentacija za upis u Sortnu listu Republike Hrvatske te dokaz da je upisan u Upisnik dobavljača sjemena i registriran za proizvodnju sjemenskog krumpira.
5) Malim količinama sjemena, u skladu s člankom 28. stavkom 1. podstavkom 1. i 2. Zakona, smatraju se količine sjemena krumpira do 1.250 kg po sorti.

Članak 22.

1) U slučaju nedovoljnih količina sjemena, sjeme krumpira kategorije osnovno i certificirano može se, u skladu s člankom 28. stavak 3. podstavak 1. Zakona, staviti na tržište iako ne udovoljava uvjetima za izdavanje certifikata o sjemenu uz obvezu da se označi u skladu s člankom 17. stavak 4. podstavak 1. ovoga Pravilnika.
2) U slučaju nedovoljnih količina sjemena, sjeme krumpira kategorije osnovno i certificirano može se, u skladu s člankom 28. stavak 3. podstavak 2. Zakona, staviti na tržište uz obvezu da se označi u skladu s člankom 17. stavak 4. podstavak 2. ovoga Pravilnika.

Članak 23.

1) Sjemenski krumpir tretiran kemijskim sredstvom može se staviti na tržište ukoliko je označen u skladu s člankom 17. stavkom 7. ovoga Pravilnika.
2) Sjemenski krumpir koje udovoljava uvjetima za ekološku proizvodnju mora pored zahtjeva iz Zakona i ovoga Pravilnika ispunjavati i posebne zahtjeve utvrđene u propisima koji uređuju ekološku proizvodnju.

Članak 24.

1) Trgovinom sjemena mogu se baviti pravne ili fizičke osobe koje su registrirane u sudskom ili obrtnom registru za djelatnost trgovine na veliko ili trgovine na malo.
2) Trgovinom sjemena na veliko može se baviti pravna ili fizička osoba koja ima zaposlenog diplomiranog inženjera agronomije/poljoprivrede ili magistra agronomske/poljoprivredne struke.
3) Trgovinom sjemena na malo može se baviti pravna ili fizička osoba koja u svakoj prodavaonici ima zaposlenog djelatnika sa završenim IV. (četvrtim) stupnjem obrazovanja poljoprivredne struke.
4) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su sjeme držati u uvjetima koji osiguravaju održavanje njegove kakvoće.

Uvoz sjemena

Članak 25.

1) Sjemenski krumpir koji se uvozi i stavlja na tržište mora biti originalno pakiran i označen EU certifikatom o sjemenu na pakiranju izdanim od službenog kontrolnog tijela države članice Zajednice u skladu sa uvjetima smjernica kojima je regulirano stavljanje na tržište sjemenskog krumpira, a za koji je utvrđeno da ispunjava uvjete za priznavanje istovjetnosti u skladu s člankom 29. stavkom 3. i 4. Zakona.
2) Svaku pošiljku partije sjemenskog krumpira koja se uvozi i stavlja na tržište mora, pored certifikata iz stavka 1. ovoga članka, mora pratiti prateći dokument izdan od nadležnog tijela države članice Zajednice.
3) Certifikat o sjemenu na pakiranju iz stavka 1. i 2. ovoga članka mora sadržavati podatke propisane u Dodatku 3. ovoga Pravilnika.
4) U skladu sa stavkom 1. i 2. ovoga članka, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, Zavod će utvrditi popis nadležnih tijela za izdavanje certifikata iz stavka 1. i 2. ovoga članka te isti objaviti na svojim web-stranicama.
5) Prilikom pregleda pošiljke sjemena na graničnom prijelazu ili na određenim mjestima unutar države koja su pod carinskim nadzorom, fitosanitarni inspektor kontrolira da li:
– je dobavljač sjemena propisno upisan i registriran u Upisniku dobavljača sjemena,
– je pakiranje sjemena originalno pakirano i pošiljka sjemena označena u skladu sa stavkom 1. i 2. ovoga članka,
– je Certifikat o sjemenu na pakiranju i certifikat koji prati partiju sjemena izdan od nadležnog tijela koje se nalazi na popisu iz stavka 4. ovoga članka,
– sjeme udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Zakonom u pogledu sorte, kategorije i kvalitete.
6) Uvoznik vodi evidenciju o uvezenim količinama sjemenskog krumpira čija je masa partije preko 2 kg s podacima o:
– vrsti,
– sorti,
– kategoriji,
– zemlji proizvodnje sjemena,
– nadležnom tijelu koje je izdalo Certifikat o sortnosti (obavilo stručni nadzor),
– zemlji izvoznici (otpreme),
– uvozniku, i
– količini sjemenskog krumpira.
7) Obrazac evidencije iz stavka 6. ovoga članka propisan je na Obrascu 7b. koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.
8) Izvješće o uvezenim količinama sjemenskog krumpira čija je masa partije preko 2 kg uz navođenje podataka iz Obrasca 7b. uvoznik dostavlja Zavodu najkasnije u roku 30 dana od dana uvoza.
9) U slučaju uvoza sjemena u skladu s odredbom članka 31. stavak 1. Zakona po pojedinom uzorku sjemenskog krumpira bilo da se radi o sorti ili hibridu može se uvesti do 100 kg sjemena.
10) Građani Republike Hrvatske ne mogu uvoziti sjemenski krumpir za osobne potrebe.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o stručnom nadzoru nad sjemenskim usjevima poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 4/05) i odredbe Pravilnika o temeljnim zahtjevima kakvoće, načinu ispitivanja, pakiranju i deklariranju sjemena poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 4/05, 49/05, 94/05, 13/06 i 73/06) u dijelu koji se odnosi na krumpir.
2) Sjemenski krumpir koji je proizveden do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, može se pakirati, plombirati i deklarirati prema odredbama propisa iz stavka 1. ovoga članka i staviti na tržište do 30. lipnja 2008. godine.
3) Sjemenski krumpir koji je stavljen na tržište u skladu sa stavkom 2. ovoga članka može ostati na tržištu do isteka roka valjanosti Deklaracije o kakvoći sjemena.

Članak 27.

1) Od dana stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju u odnosu na odredbu članka 18. stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga Pravilnika Certifikat o sjemenu na pakiranju i Certifikat o sjemenu uz otpremnicu pored hrvatskog jezika može biti i na jednom od službenih jezika Zajednice.
2) Prije stavljanja na tržište sjemenski krumpir koji je uvezen mora biti označen certifikatima iz članka 25. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika, bilo da su isti tiskani na hrvatskom jeziku ili se prijevod certifikata na hrvatski jezik nalazi uz službeni Certifikat o sjemenu na pakiranju odnosno kao prateći dokument.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 011-02/07-01/123
Urbroj: 525-2-07-1
Zagreb, 5. prosinca 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK 1.

MINIMALNI UVJETI ZA SJEMENSKI KRUMPIR

1. Osnovno sjeme krumpira mora zadovoljiti sljedeće uvjete:
a) prilikom stručnog nadzora uzgajanih biljaka, broj biljaka zaraženih crnom nogom ne smije prelaziti 2 %;
b) u izravnom potomstvu broj biljaka koje ne pripadaju dotičnoj sorti ne smije prelaziti 0,25%, a broj biljaka druge sorte ne smije prelaziti 0,1%;
c) u izravnom potomstvu broj biljaka koje pokazuju simptome blaže ili teže virusne infekcije ne smije prelaziti 4 %.
2. Certificirano sjeme krumpira mora zadovoljiti sljedeće uvjete:
a) prilikom stručnog nadzora uzgajanih biljaka broj biljaka zaraženih crnom nogom ne smije prelaziti %;
b) u izravnom potomstvu broj biljaka koje ne pripadaju dotičnoj sorti ne smije prelaziti 0,5 %, a broj biljaka druge sorte ne smije prelaziti 0,2 %;
c) u izravnom potomstvu broj biljaka koje pokazuju simptome teže virusne infekcije ne smije prelaziti 10 %. Lagani mozaik koji uzrokuje samo gubitak boje ali ne i deformaciju lista mogu se zanemariti.
3. U ocjenjivanju potomstva sorte zahvaćene kroničnom virusnom bolešću, neznatni simptomi uzrokovani dotičnim virusom neće se uzeti u obzir.
4. Odstupanja dopuštena pod točkom 1., podtočka c., točkom 2. podtočka c. i točkom 3. ovoga Dodatka primjenjuju se samo tamo gdje su virusne bolesti izazvane virusima koji prevladavaju u Europi.
5. Tlo na kojemu se proizvodi krumpir ne smije biti zaraženo Globodera rostochiensis Woll.
6. Usjev ne smije biti zaražen:
a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.,
b) Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. I Burkh.

 

DODATAK 2.

MINIMALNI ZAHTJEVI KVALITETE ZA PARTIJU SJEMENA KRUMPIRA

A. Dozvoljena odstupanja za sljedeće nečistoće, nedostataka i bolesti sjemenskog krumpira:
1. prisustvo zemlje i stranih tvari; 2 masena %
2. suha i mokra trulež, osim ako je uzrokovana Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum ili Pseudomonas solanacearum; 1 maseni %
3. vanjski nedostaci, npr. izobličeni ili oštećeni gomolji; 3 masena %
4. obična krastavost: gomolji kojima je zahvaćeno više od jedne trećine površine; 5 masenih %
Ukupno odstupanje za stavke od 2. do 4; 6 masenih %
B. Sjemenski krumpir ne smije biti zaražen Globodera rostochiensis, Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum i Pseudomonas solanacearum.

 

DODATAK 3.

CERTIFIKAT O SJEMENU NA PAKIRANJU

A. Potrebne informacije
1. RH pravila i standardi
2. Tijelo nadležno za certifikaciju i država članica, ili njihova kratica
3. Identifikacijski broj proizvođača ili referentni broj partije
4. Mjesec i godina plombiranja
5. Sorta (latiničnim pismom)
6. Zemlja proizvodnje
7. Kategorija s naznakom generacije umnažanja i, ukoliko je potrebno, klasa
8. Veličina
9. Deklarirana neto težina
B. Minimalne dimenzije
110 mm × 67 mm
 

DODATAK 4.

UVJETI KOJE MORA ZADOVOLJITI MATERIJAL OD KOJEG ĆE POTJECATI STUPNJEVI ZAJEDNICE SJEMENSKOG KRUMPIRA

KATEGORIJE OSNOVNO SJEME

1. Gdje se koriste metode mikropropagacije, uključujući meristemske tehnike:
1.1. majčinski gomolj će biti slobodan od sljedećih štetnih organizama:
a) Erwinia carotovora var. atroseptica
b) Erwinia chrysanthemi
c) Potato leaf roll virus
d) Potato virus A
e) Potato virus M
f) Potato virus S
g) Potato virus X
h) Potato virus Y
Usklađenost s gornjim zahtjevima utvrdit će se stručnim nadzorom ili nadzorom pod stručnom kontrolom u skladu s odgovarajućim metodama;
1.2. materijal multipliciran in vitro i koji potječe od majčinskog gomolja će udovoljiti uvjetima propisanim u podtočki 1.1. ovoga Dodatka. Uvjeti obaveznog stručnog nadzora ili nadzora pod stručnom kontrolom neće se primjenjivati.
2. Gdje se koriste metode klonske selekcije, inicijalna biljka i gomolj koji direktno potječe od nje:
2.1. ne smiju biti zaraženi štetnim organizmima navedenim u podtočki 1.1. ovoga Dodatka. Usklađenost s uvjetima navedenim pod c) do h) bit će utvrđena stručnim nadzorom ili nadzorom pod stručnom kontrolom u skladu s odgovarajućim metodama;
2.2. bit će uzgojeni od sjemena koje udovoljava uvjetima propisanim pod točkom 3. ovoga Dodatka.
3. Usjev će:
3.1. biti podignut na proizvodnoj parceli na kojoj najmanje tri godine nije uzgajan krumpir;
3.2. biti izoliran od usjeva s nižim stupnjem izolacije. Udovoljavanje ovom zahtjevu mora se provjeriti stručnim nadzorom;
3.3. u pogledu crne noge:
a) u slučaju ‘RH klase 1’ ne smije biti zaražen crnom nogom; ili
b) ne smije sadržavati više od 0,25 % biljaka zaraženih crnom nogom, u slučaju’EZ klase 2’, i ‘EZ klase 3’.
Usklađenost s ovim uvjetima bit će provjerena stručnim nadzorom;
3.4. sadržavati ne više od 0,1 % biljaka koje pokazuju simptome zaraze virusima. Usklađenost s ovim uvjetima bit će provjerena stručnim nadzorom, a u slučaju dvojbe dopunjena laboratorijskim ispitivanjem na lišću u skladu s odgovarajućim metodama;
3.5. gdje je predviđeno stručnim nadzorom, biti predmet najmanje dva poljska pregleda;
3.6. biti predmet što je moguće manjeg broja generacija umnažanja uzimajući u obzir proizvodne uvjete.
 

DODATAK 5.

DODATNI ILI STROŽI UVJETI KOJE MORA ZADOVOLJITI USJEV I PARTIJA OSNOVNOG SJEMENA KRUMPIRA

1. ’RH klasa 1’
1.1. Usjev:
1.1.1. mora biti posađen na zemljištu na kojemu najmanje tri prethodne godine nije sađen krumpir;
1.1.2. neće sadžavati biljake zaražene crnom nogom. Usklađenost s ovim uvjetom bit će provjerena stručnim nadzorom u polju;
1.1.3. ne smije sadržavati više od 0,5 % biljaka koje pokazuju simptome zaraze virusima. Usklađenost s ovim uvjetom bit će provjerena stručnim nadzorom u polju, a u slučaju dvojbe dopunjena laboratorijskim ispitivanjem na lišću u skladu s odgovarajućim metodama;
1.1.4. će, ako je predviđeno stručnim nadzorom, biti predmet najmanje dva pregleda u polju;
1.1.5. biti predmet što je moguće manjeg broja generacija umnažanja uzimajući u obzir proizvodne uvjete.
1.2. Partija ne smije:
1.2.1. sadržavati više od 1 masena % zemlje I stranih tvari. Usklađenost s ovim uvjetom bit će provjerena stručnim nadzorom;
1.2.2. sadržavati više od 0,5 masena % gomolja zaraženih suhom I mokrom truleži. Usklađenost s ovim uvjetom bit će provjerena stručnim nadzorom.
2. ’RH klasa 2’
Primjenjivati će se uvjeti propisani točkom 1., s izuzetkom 1.1.2. Ne smije biti više od 0,5 % biljaka zaraženih crnom nogom.
3. ’RH klasa 3’
Primjenjivat će se uvjeti propisani točkom 1., s izuzetkom 1.1.2. i 1.1.3. Ne smije biti više od 1 % biljaka zaraženih crnom nogom.
Ne smije biti više od 1 % biljaka koje pokazuju simptome zaraze virusima.

 

DODATAK 6.