Pravilnik o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja

NN 129/2007 (17.12.2007.), Pravilnik o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3699

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 32. stavka 2. i 3., članka 33. stavka 6. i 7., članka 34. stavka 7., članka 35. stavka 4., članka 36. stavka 2., članka 38. stavka 5., članka 39. stavka 2. i 4., članka 40. stavka 4., članka 41. stavka 6., članka 42. stavka 6., članka 43. stavka 5., članka 46. stavka 3., članka 47. stavka 8. članka 49. stavka 3. i članka 50. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 140/05) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA UKRASNOG BILJA

OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste ukrasnog bilja koje se mogu certificirati i uvjeti certifikacije poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja (u daljnjem tekstu: poljoprivredni reprodukcijski materijal); uvjeti u smislu podrijetla, autentičnosti sorte i podloge te vegetativne razvijenosti i zdravstvenog stanja; uvjeti proizvodnje poljoprivrednog reprodukcijskog materijala; uvjeti i postupak stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom; uvjeti za ovlašćivanje osoba za obavljanje nadzora; uvjeti koje moraju ispunjavati dobavljači poljoprivrednog reprodukcijskog materijala; nadzor rada laboratorija; sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o izdanim certifikatima o sadnom materijalu; način i uvjeti provođenja naknadne kontrole za pojedine vrste bilja; način i uvjeti pakiranja, plombiranja i označavanja poljoprivrednog reprodukcijskog materijala; uvjeti trgovine poljoprivrednog reprodukcijskog materijala na veliko i malo; dokumenti koji prilikom uvoza obavezno prate poljoprivredni reprodukcijskog materijal i/ili se nalaze na pakiranju; uvjeti za uvoz i stavljanje na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala u pogledu pakiranja, plombiranja i označavanja te način vođenja evidencije.

Članak 2.

1) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na sve rodove i vrste poljoprivrednog reprodukcijskog materijala koje se stavljaju na tržište s namjenom za ukrasne svrhe.
2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:
- poljoprivredni reprodukcijski materijal namijenjen izvozu;
- poljoprivredni reprodukcijski materijal koji nije namijenjen za ukrasne svrhe ukoliko je stavljanje na tržište takvog proizvoda uređeno posebnim propisima o šumskom reprodukcijskom materijalu.
Članak 3.
Pored odredbi ovoga Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala primjenjivati će se i odredbe posebnih propisa kojima se uređuju pitanja:
- zaštite samonikle (divlje) flore;
- ambalaže i ambalažnog otpada; i
- biljnog zdravstva.

POSEBNE ODREDBE

Značenje izraza

Članak 4.

U smislu ovog Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:
1. »poljoprivredni reprodukcijski materijal ukrasnog bilja« je biljni materijal namijenjen za:
– umnažanje ukrasnog bilja; ili
– proizvodnju ukrasnog bilja; u slučaju proizvodnje iz već uzgojene biljke ovaj izraz se upotrebljava samo ako je konačno proizvedena biljka namijenjena daljnjem stavljanju na tržište.
2. »reprodukcija« je razmnožavanje na vegetativni ili drugi način.

Kategorije poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

Članak 5.

Za poljoprivredni reprodukcijskog materijal u postupku certifikacije ne utvrđuju se kategorije.

Proizvodnja poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

Članak 6.

1) Poljoprivredni reprodukcijski materijal može proizvoditi pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu: dobavljač) koja je upisana i registrirana u Upisniku dobavljača sadnog materijala (u daljnjem tekstu: Upisnik).
2) Dobavljač registriran za djelatnost proizvodnje poljoprivrednog reprodukcijskog materijala mora voditi pisanu evidenciju na Obrascu broj 1. koji se nalazi u Dodatku 5. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
3) Dobavljač registriran za djelatnost distribucije i prodaje poljoprivrednog reprodukcijskog materijala mora voditi pisanu evidenciju na Obrascu broj 2. koji se nalazi u Dodatku 5. ovoga Pravilnika.
4) Dobavljač registriran za djelatnost proizvodnje poljoprivrednog reprodukcijskog materijala mora voditi pisanu evidenciju o zasnovanoj proizvodnji za poljoprivredni reprodukcijski materijal koji se proizvodi za izvoz na Obrascu broj 3. koji se nalazi u Dodatku 5. ovoga Pravilnika.
5) Poljoprivredni reprodukcijski materijal iz stavka 4. ovoga članka mora biti označen i odvojen od ostale proizvodnje poljoprivrednog reprodukcijskog materijala koja je namijenjena stavljanju na tržište.
6) O podacima iz stavka 4. ovoga članka dobavljač mora izvijestiti fitosanitarnu inspekciju i Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod).
7) Uvjeti proizvodnje poljoprivrednog reprodukcijskog materijala tehnikom »in vitro« propisani su u Dodatku 4. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
8) Dobavljač sadnog materijala iz stavka 1. ovoga članka mora Zavodu dostaviti Plan godišnje proizvodnje najkasnije do 30. travnja tekuće godine ili u slučaju bilja s više od jednog vegetacijskog ciklusa najmanje mjesec dana prije početka proizvodnje.
9) Plan iz stavka 8. ovoga članka dostavlja se Zavodu na Obrascu 9. koji se nalazi u Dodatku 5. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

1) Dobavljač sadnog materijala kontinuirano mora poduzimati aktivnosti i voditi evidencije u skladu s člankom 33. stavkom 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (u daljnjem tekstu: Zakona).
2) Ako rezultat provjera ili drugi podaci dostupni dobavljačima otkrivaju prisustvo jednog ili više štetnih organizama ili u količini većoj od dozvoljene u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje biljno zdravstvo, dobavljač će o tome bez odgode obavijestiti fitosanitarnu inspekciju i provesti mjere koje ona odredi ili druge potrebne mjere kako bi se smanjila opasnost od širenja štetnih organizama.
3) Dobavljač je dužan voditi bilješke o svakoj pojavi štetnih organizama na njegovim površinama i u njegovim prostorima te o svim mjerama koje je u vezi s tim poduzeo.

Članak 8.

1) Nadzor dobavljača u provođenju odredbi članka 33. stavka 2. Zakona provodi fitosanitarna inspekcija.
2) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka fitosanitarna inspekcija obavlja u okviru redovitih mjera nadzora dobavljača sadnog materijala koje se provode u skladu s odredbama posebnih propisa o biljnom zdravstvu kojima se uređuje ispunjavanje uvjeta za izdavanje biljnih putovnica.
3) U nadzoru iz stavka 2. ovoga članka fitosanitarna inspekcija će provjeriti i da li je dobavljač upisan i registriran u Upisnik odnosno da li u trenutku nadzora ispunjava sve uvjete da bude upisan i registriran u Upisnik te će provesti nadzor nad radom dobavljača i njihovih poslovnih prostora pri čemu dobavljač mora:
a) voditi računa o kritičnim točkama proizvodnje koje mogu utjecati na kvalitetu poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, a posebno:
– koristiti kvalitetan poljoprivredni reprodukcijski materijal za početak proizvodnje,
– provoditi sjetvu, pikiranje, presađivanje i sadnju poljoprivrednog reprodukcijskog materijala u skladu s prihvaćenom praksom,
– proizvoditi poljoprivredni reprodukcijski materijal na način da ispunjava uvjete utvrđene u propisima kojima je regulirano biljno zdravstvo,
– imati plan proizvodnje i pri tome koristi primjerene metode uzgoja,
– voditi opću brigu o nasadu,
– koristiti primjerene postupke umnažanja,
– koristiti primjerene postupke ubiranja poljoprivrednog reprodukcijskog materijala kao finalnog proizvoda,
– primjenjivati nužne mjere higijene,
– primjenjivati prema potrebi mjere tretiranja poljoprivrednog reprodukcijskog materijala sredstvima za zaštitu bilja,
– pakirati i označiti poljoprivredni reprodukcijski materijal u skladu s ovim Pravilnikom,
– skladištiti poljoprivredni reprodukcijski materijal u primjernim uvjetima za očuvanje kvalitete u skladu s ovim Pravilnikom,
– voditi brigu da se poljoprivredni reprodukcijski materijal prevozi na način da se očuva njegova kvaliteta,
– voditi i čuvati administrativne zapise, u pisanom obliku ili zabilježene na način da ih se ne može izbrisati, o poduzetim aktivnostima, zahtijevanim mjerama, podacima koji se navode u stavcima 3., 4. i 5. ovoga članka i staviti ih na raspolaganje odgovornom službenom tijelu. Obveza čuvanja ovih dokumenata je najmanje godinu dana.
b) čuvati i voditi zapise kako bi za fitosanitarnu inspekciju imao na raspolaganju cjelovite informacije o:
– prodaji poljoprivrednog reprodukcijskog materijala i ostalom što je namijenjeno za skladištenje ili sadnju, za proizvodnju ili otpremu drugima; i
– kemijskim postupcima koji su primijenjeni tijekom procesa proizvodnje i o tome mora čuvati dokumentaciju najmanje godinu dana;
c) biti osobno dostupan ili je dostupna druga ovlaštena osoba koja je uključena u proizvodnju poljoprivrednog reprodukcijskog materijala i upoznata sa zdravstvenim stanjem bilja, za vezu sa fitosanitarnom inspekcijom;
d) po potrebi i u odgovarajuće vrijeme provoditi vizualnu kontrolu poljoprivrednog reprodukcijskog materijala na štetne organizme na način koji je dogovoren s fitosanitarnom inspekcijom;
e) dopustiti pristup osobama koje predstavljaju nadležna tijela, a posebno u svrhu inspekcijskog nadzora i/ili uzimanja uzoraka te dopustiti pristup evidenciji i pripadajućim dokumentima iz točke b).
4) U cilju utvrđivanja i primjene metoda za praćenje i kontrolu kritičnih točaka iz stavka 3. ovoga članka fitosanitarna inspekcija će nadzirati i pratiti dobavljača kako bi se osiguralo da dobavljač kontinuirano provodi te metode, pridajući posebnu pažnju:
a) raspoloživosti i stvarnoj uporabi metoda za provjeru svake od kritičnih točaka iz stavka 3. podstavka a. ovoga članka;
b) pouzdanosti tih metoda;
c) njihovoj prikladnosti za procjenu sadržaja proizvodnje i dokumenata o isporuci;
d) sposobnosti dobavljačevih djelatnika da izvrše kontrole.
5) U vezi s uzimanjem uzoraka za analizu u ovlaštenom laboratoriju fitosanitarna inspekcija će u provođenju nadzora iz stavka 2. ovoga članka nadzirati i pratiti dobavljača kako bi se osiguralo da:
a) dobavljač uzima uzorke u različitim fazama procesa proizvodnje u skladu i učestalošću koja je dogovorena sa fitosanitarnom inspekcijom,
b) su uzorci uzeti na tehnički ispravan način po statistički pouzdanoj metodi pri čemu se mora voditi računa o vrsti analize koja će biti upotrijebljena,
c) je osoba koja uzima uzorke osposobljena za taj posao,
d) je analiza uzorka obavljena u laboratoriju koji je za to ovlašten.
6) U tijeku nadzora iz stavka 1. ovoga članka fitosanitarni inspektor zapisnički će konstatirati da li dobavljač reprodukcijskog materijala udovoljava uvjetima propisanim stavkom 3., 4. i 5. ovoga članka.

Kvaliteta poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

Članak 9.

1) Poljoprivredni reprodukcijski materijal mora ispunjavati zahtjeve kvalitete koji su propisani u Dodatku 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
2) Kvaliteta poljoprivrednog sadnog materijala iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika utvrđuje se tijekom nadzora.

Članak 10.

1) Laboratorijskom analizom na prisutnost štetnih organizama provodi se po potrebi dio kontrola kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala u skladu s člankom 38. stavkom 1. Zakona.
2) Zavod provodi nadzor nad radom ovlaštenih laboratorija kontrolom ispunjavanja uvjeta za upis u Upisnik laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (u daljnjem tekstu: Upisnik laboratorija) i kontrolom postupaka laboratorijske analize.
3) Kontrolu postupka laboratorijske analize iz stavka 2. ovoga članka Zavod provodi usporednom analizom istog uzorka biljnog materijala u nekoliko ovlaštenih laboratorija u zemlji, u laboratoriju u inozemstvu ili u laboratoriju znanstvene ustanove ukoliko taj laboratorij ispunjava uvjete za upis u Upisnik laboratorija.
4) Ako Zavod u kontroli iz stavka 2. ovoga članka utvrdi da laboratorij ne ispunjava uvjete za upis u Upisnik laboratorija i/ili su u postupku laboratorijske analize učinjeni veći propusti predložit će Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) trajno ili privremeno brisanje laboratorija iz Upisnika laboratorija.

Članak 11.

Uzimanje uzoraka poljoprivrednog reprodukcijskog materijala za laboratorijsku analizu provode fitosanitarni inspektori, osposobljeni djelatnici Zavoda i dobavljača.

Nadzor

Članak 12.

1) Nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala provodi Zavod ili po ovlaštenju dobavljač u skladu s člankom 39. stavak 2. Zakona.
2) Zavod će ovlastiti dobavljača za provođenje nadzora pod stručnom kontrolom ako:
– ima osobu (nadzornika) za obavljanje poslova nadzora pod stručnom kontrolom;
– je nadzornik dao pismenu izjavu da će provoditi nadzor sukladno pravilima struke.
3) Nadzor dobavljača u skladu s člankom 41. stavak 1. podstavak 2. Zakona provodi Zavod nasumičnom kontrolom kako bi se provjerilo udovoljava li poljoprivredni reprodukcijski materijal uvjetima kvalitete propisanim ovim Pravilnikom.
4) U slučaju povrede pravila o nadzoru prilikom provođenja nadzora pod stručnom kontrolom, nadzorniku za kojeg se utvrdi da je kriv bilo namjerno ili nenamjerno Zavod će oduzeti ovlaštenje.
5) U slučaju povrede pravila o nadzoru iz stavka 4. ovoga članka svako certificiranje ispitivanog poljoprivrednog reprodukcijskog materijala će biti poništeno uz zabranu stavljanja na tržište i povlačenja prodanog poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, osim u slučaju da se dokaže da takav poljoprivredni reprodukcijski materijal ispunjava sve propisane zahtjeve.
6) Naknadnu kontrolu poljoprivrednog reprodukcijskog materijala provodi Zavod.
7) Za naknadnu kontrolu iz stavka 6. ovoga članka uzima se uzorak od određenog broja partija poljoprivrednog reprodukcijskog materijala. Uzorak uzima stručno osposobljena osoba Zavoda ili fitosanitarni inspektor. Uzeti uzorci se provjeravaju u poljskim pokusima i laboratorijskim analizama. Poljski pokusi i laboratorijske analize autentičnosti sorte provoditi će se pri Zavodu, a analize zdravstvenog stanja u ovlaštenom laboratoriju za analizu poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.
8) Opseg naknadne kontrolu iz stavka 6. ovoga članka utvrditi će se godišnjim planom kontrole koji će donijeti Zavod uz suglasnost Ministarstva.

Članak 13.

1) Nadzorom se utvrđuje da li poljoprivredni reprodukcijski materijal udovoljava uvjetima kvalitete propisanim u članku 9. ovoga Pravilnika.
2) Način provođenja nadzora propisan je u Dodatku 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
3) Nakon obavljenog nadzora utvrđuje se konačna količina proizvedenog poljoprivrednog reprodukcijskog materijal po pojedinom rednom broju, odnosno partiji proizvodnje, iz evidencije proizvodnje.

Članak 14.

1) Nakon obavljenih obaveznih pregleda iz članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika i na temelju nalaza nadzora Zavod, odnosno dobavljač, izdaje Uvjerenje o sadnom materijalu. Obrazac Uvjerenja propisan je u Dodatku 5. ovoga Pravilnika.
2) Dobavljač vodi evidenciju o izdanim Uvjerenjima o sadnom materijalu u evidenciji proizvodnje.

Članak 15.

1) Dobavljač podnosi Zavodu Zahtjev za izdavanje Certifikata o sadnom materijalu na pakiranju i obrasca Certifikata o sadnom materijalu uz otpremnicu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) koji je propisan na Obrascu 6. u Dodatku 5. ovoga Pravilnika.
2) Uz Zahtjev se dostavlja Uvjerenje o sadnom materijalu, primjerak Certifikata o sadnom materijalu na pakiranju i obrazac Certifikata o sadnom materijalu uz otpremnicu na potvrđivanje i prvo izdavanje Zavodu.
3) Za poljoprivredni reprodukcijski materijal Zavod izdaje prvi uzorak Certifikata o sadnom materijalu iz stavka 1. ovoga članka i pisano odobrenje dobavljaču da može temeljem izdanog prvog uzorka Certifikata o sadnom materijalu iz stavka 1. ovoga članaka sam tiskati certifikate u skladu s odobrenjem.
4) Dobavljač vodi evidenciju o izdanim Certifikatima o sadnom materijalu, odnosno o količini poljoprivrednog reprodukcijskog materijala za koje dobavljač podnosi Zahtjev za izdavanje certifikata. Evidencija se vodi na Obrascu 7. koji se nalazi u Dodatku 5. ovoga Pravilnika.

Pakiranje, plombiranje i označavanje poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

Članak 16.

1) Poljoprivredni reprodukcijski materijal može se staviti na tržište u ujednačenim partijama, pakiran i označen Certifikatom o sadnom materijalu na pakiranju i/ili Certifikatom o sadnom materijalu uz otpremnicu.
2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka na tržište se u jednoj pošiljci može staviti poljoprivredni reprodukcijski materijal različitih partija, uz uvjet da dobavljač koji pošiljku stavlja na tržište ima zapis o sastavu i podrijetlu pojedinih partija u pošiljci.

Članak 17.

1) Certifikata o sadnom materijalu na pakiranju i Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu moraju biti od odgovarajućeg materijala koji prethodno nije korišten i moraju sadržavati sljedeće podatke na hrvatskom jeziku:
– »RH kvaliteta«;
– oznaka zemlje u kojoj je proizveden poljoprivredni reproduk­cijski materijal;
– tijelo nadležno za certifikaciju poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ili njegov logotip;
– upisnički broj dobavljača;
– individualni serijski, tjedni ili zbirni broj;
– botanički naziv;
– naziv sorte ukoliko se poljoprivredni reprodukcijski materijal trži s oznakom sorte; kod podloge navodi se naziv sorte ili njena oznaka;
– naziv skupine biljaka, ako se poljoprivredni reprodukcijski materijal trži s naznakom skupine biljaka;
– količina
– u slučaju uvoza iz trećih zemalja: zemlja proizvodnje.
2) U slučaju da poljoprivredni reprodukcijski materijal prati biljna putovnica, biljna putovnica može predstavljati Certifikat o sadnom materijalu.
3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka uz podatke na biljnoj putovnici moraju se navesti sljedeći podaci:
– »RH kvaliteta«;
– oznaka tijela nadležnog za certifikaciju poljoprivrednog reprodukcijskog materijala;
– naziv sorte ukoliko se poljoprivredni reprodukcijski materijal trži sa oznakom sorte; kod podloge navodi se naziv sorte ili njena oznaka;
– naziv skupine biljaka, ako se poljoprivredni reprodukcijski materijal trži s naznakom skupine biljaka;
– u slučaju uvoza iz trećih zemalja: država proizvodnje.
Ovi podaci mogu biti na istom dokumentu kao i biljna putovnica, ali jasno odvojeni.
4) Poljoprivredni reprodukcijski materijal sorata koje su genetski modificirane mora biti označen u skladu sa posebnim propisima kojima su regulirani genetski modificirani organizmi.
5) U slučaju trženja na malo poljoprivrednog reprodukcijskog materijala osobama koje nisu profesionalno uključene u proizvodnju i prodaju poljoprivrednog reprodukcijskog materijala odredbe stavka 1. ovoga članka o podacima mogu se pojednostaviti na način da se naznače osnovni podaci o vrsti, sorti ili skupini biljaka. Pri navođenju osnovnih podataka mogu se upotrijebiti lako razumljivi simboli i slike.

Stavljanje na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

Članak 18.

1) Poljoprivredni reprodukcijski materijal može se staviti na tržište ako udovoljava uvjetima propisanim člankom 45. Zakona.
2) Poljoprivredni reprodukcijski materijal biljnih vrsta iz članka 3. ovoga Pravilnika ne upisuje se u Sortnu listu Republike Hrvatske.
3) Poljoprivredni reprodukcijski materijal biljnih vrsta iz članka 3. ovoga Pravilnika može se staviti na tržište sa naznakom skupine biljaka kojoj pripadaju ili s naznakom sorte.
4) Sorte koje će se naznačiti u skladu sa stavkom 3. ovoga članka moraju biti:
– opće poznate, zaštićene u skladu s odredbama propisa o zaštiti novih biljnih sorti ili službeno registrirane u skladu s propisima koji uređuju registraciju sorti; ili
– upisane u listu dobavljača s detaljnim opisom i imenom sorte.
5) Lista dobavljača iz stavka 4. podstavka 2. ovoga članka je popis sorti koje za potrebe vlastite proizvodnje formira pojedini dobavljač.
6) Lista dobavljača mora za svaku sortu sadržavati:
– naziv sorte zajedno sa opće poznatim sinonimima;
– podatke o održavanju sorte i upotrijebljenoj tehnici umnažanja;
– opis sorte na temelju karakteristika i njihovih oblika;
– napomenu po čemu se sorta razlikuje od drugih sorti koje su joj najsličnije.
7) Kada se poljoprivredni reprodukcijski materijal stavlja na tržište sa naznakom skupine bilja kojoj pripada, dobavljač mora naznačiti skupinu bilja na način da se izbjegne bilo kakva zabuna u odnosu na poljoprivredni reprodukcijski materijal koji se stavlja na tržište pod nazivom sorte.

Članak 19.

Poljoprivredni reprodukcijski materijal može se staviti na tržište s naznakom sorte ukoliko je naziv sorte u skladu s člankom 18. stavkom 4. ovoga Pravilnika.

Članak 20.

1) Trgovinom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala mogu se baviti pravne ili fizičke osobe koje su registrirane u sudskom ili obrtnom registru za djelatnost trgovine na veliko ili trgovine na malo.
2) Trgovinom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala na veliko može se baviti pravna ili fizička osoba koja ima zaposlenog diplomiranog inženjera agronomije/poljoprivrede ili magistra agronomske/poljoprivredne struke.
3) Trgovinom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala na malo može se baviti pravna ili fizička osoba koja u svakoj prodavaonici ima zaposlenog djelatnika sa završenim IV. stupnjem obrazovanja poljoprivredne struke.
4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka trgovinom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala na malo u okviru cvjećarsko-aranžerske djelatnosti (cvjećarnice) može se baviti pravna i fizička osoba koja ima zaposlenog djelatnika stručno osposobljenog za cvjećara aranžera.
5) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su poljoprivredni reprodukcijski materijal držati u uvjetima koji osiguravaju održavanje njegove kakvoće.

Članak 21.

1) Mali proizvođač je fizička osoba koja proizvodi ukrasno bilje:
– na zemljištu čija površina ne prelazi 100 m2 ako se radi o zaštićenom prostoru, odnosno 500 m2 na otvorenom prostru;
– čija vrijednost godišnje proizvodnje nije veća od 1/2 prosječne godišnje plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj.
2) Mali proizvođači iz stavka 1. ovoga članka mogu u okviru »lokalne cirkulacije« stavljati na tržište poljoprivredni reprodukcijski materijal, pod uvjetom da ga prodaju neprofesionalnim krajnjim korisnicima koji nisu profesionalno uključeni u proizvodnju i daljnju trgovinu ukrasnog bilja.
3) Lokalna cirkulacija iz stavka 2. ovoga članka podrazumijeva stavljanje na lokalno tržište koje je određeno područjem općine u kojoj se nalazi mjesto proizvodnje malog proizvođača i općine koje s njom graniče.
4) Mali proizvođači koji poljoprivredni reprodukcijski materijal stavljaju na tržište u okviru uvjeta iz stavka 2. ovoga članka trebaju isti označiti samo s osnovnim podacima o proizvodu kao što su vrsta, sorta ili naznakom skupine biljaka kojoj pripadaju.

Uvoz poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

Članak 22.

1) Poljoprivredni reprodukcijski materijal koji se uvozi mora biti u ujednačenim partijama, pakiran i označen Certifikatom o sadnom materijalu na pakiranju izdanim od nadležnog tijela zemlje izvoznice i/ili Certifikatom o sadnom materijalu uz otpremnicu nadležnog tijela zemlje izvoznice.
2) Za pošiljku poljoprivrednog reprodukcijskog materijala iz uvoza smatra se da je istovjetna poljoprivrednom sadnom materijalu proizvedenom prema Zakonu i ovome Pravilniku ukoliko je Certifikat o sadnom materijalu iz stavka 1. ovoga članka izdan od nadležnog tijela zemlje izvoznice i ako u pogledu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala pošiljka udovoljava zahtjevima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom.
3) U skladu s člankom 47. stavak 3. Zakona, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva, Zavod će utvrditi popis nadležnih tijela zemlje izvoznice čijem se certifikatu priznaje istovjetnost.
4) Fitosanitarni inspektor prilikom kontrole uvoza poljoprivrednog reprodukcijskog materijala kontrolira da li je dobavljač propisno upisan i registriran u Upisniku, da li je pakiranje poljoprivrednog reprodukcijskog materijala pakirano, plombirano i označeno i da li udovoljava uvjetima iz stavka 2. ovoga članka.
5) Uvoznik vodi evidenciju o uvezenim količinama poljoprivrednog reprodukcijskog materijala s podacima o:
– vrsti,
– sorti,
– državi proizvodnje poljoprivrednog reprodukcijskog materijala,
– nadležnom tijelu zemlje koje je izdalo certifikat o sadnom materijalu,
– državi izvoznici,
– količini poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.
6) Evidencija iz stavka 5. ovoga članka vodi se na Obrascu 8. koji se nalazi u Dodatku 5. ovoga Pravilnika.
7) Izvješće o uvezenim količinama poljoprivrednog reprodukcijskog materijala uvoznik dostavlja Zavodu najkasnije u roku 30 dana od dana uvoza.
8) Po pojedinom uzorku poljoprivrednog reprodukcijskog materijala koji se uvozi temeljem rješenja iz članka 49. stavka 2. Zakona, bilo da se radi o vrsti, sorti ili hibridu može se uvesti do 100 biljaka pojedine sorte ili hibrida.
9) U skladu s člankom 73. stavak 1. Zakona sjeme cvijeća u originalnom pakiranju ukupne težine do 100 g ili do 5 pakiranja koje nije namijenjeno prodaji može se uvesti bez prijave fitosanitarnom inspektoru.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Poljoprivredni reprodukcijski materijal ukrasnog bilja čija je proizvodnja zasnovana do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a koji je proizveden, pakiran i označen u skladu sa odredbama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 131/97, 163/03) smije se staviti na tržište do isteka roka valjanosti Deklaracije o kakvoći ukrasnoga bilja.

Članak 24.

1) Od dana stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju u odnosu na odredbu članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju i Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu pored hrvatskog jezika može biti i na jednom od službenih jezika država članica Zajednice.
2) Prije stavljanja na tržište poljoprivredni reprodukcijski materijal koji je uvezen mora biti označen certifikatima iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika, bilo da su isti tiskani na hrvatskom jeziku ili se prijevod na hrvatski jezik s certifikata nalazi uz službeni Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju odnosno uz certifikat o sadnom materijalu kao prateći dokument.

Članak 25.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2008.

Klasa: 011-02/07-01/75
Urbroj: 525-1-07-1
Zagreb, 30. studenoga 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK 1.

ZAHTJEVI U POGLEDU KVALITETE KOJE MORA ISPUNJAVATI POLJOPRIVREDNI REPRODUKCIJSKI MATERIJAL

1) Poljoprivredni reprodukcijski materijal mora ispunjavati zahtjeve u pogledu zdravstvenog stanja u skladu s propisima kojima je regulirano biljno zdravstvo.
2) Uvažavajući zahtjeve točke 1. poljoprivredni reprodukcijski materijal mora:
– najmanje na temelju vizualnog pregleda, biti bez štetnih organizama koji utječu na njihovu kvalitetu i bez simptoma prisutnosti štetnih organizama koji smanjuju njihovu upotrebljivost;
– biti u potpunosti bez nedostataka koji mogu utjecati na njegovu kvalitetu kao poljoprivrednog reprodukcijskog materijala;
– imati zadovoljavajući vigor i dimenzije da ga se može koristiti kao poljoprivredni reprodukcijski materijal;
– autentičan i čist u odnosu na rod ili vrstu ili skupinu biljaka kojoj pripada, a u slučaju da se stavlja na tržište s naznakom sorte mora biti sortno autentičan i čist;
– u slučaju sjemena imati zadovoljavajuću klijavost.
3) Sav poljoprivredni reprodukcijski materijal na kojemu se temeljem vizualnog pregleda utvrdi prisutnost štetnih organizama mora se odmah tretirati odgovarajućim metodama ili mehanički odstraniti i uništiti ako suzbijanje zbog prirode štetnih organizama nije učinkovito.
4) Poljoprivredni reprodukcijski materijal vrsta iz roda Citrus L. pored zahtjeva iz točke 1. i 2. moraju ispunjavati i sljedeće zahtjeve:
a) moraju potjecati od inicijalnog materijala koji je pregledan i za koji je utvrđeno da ne pokazuje simptome zaraze značajnim virusima, virusima sličnim organizmima i bolestima navedenim za rod Citrus L. u Dodatku 3. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio;
b) mora biti pregledan i mora biti utvrđeno da je slobodan od virusa, virusima sličnim organizmima ili bolesti iz podtočke a) ove točke od početka zadnjeg ciklusa vegetacije; i
c) u slučaju cijepljenja, mora biti cijepljen na podloge koje su otporne na viroide.
5) U slučaju lukovica cvijeća moraju biti zadovoljeni sljedeći zahtjevi:
– poljoprivredni reprodukcijski materijal mora potjecati izravno od materijala koji je u fazi uzgoja bio pregledan i za koji je utvrđeno da je bez štetnih organizama iz točke 1. ovog Dodatka i Dodatka 3. ovoga Pravilnika te njihovih znakova ili simptoma.


DODATAK 2.

NADZOR POLJOPRIVREDNOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA

Nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala provodi se na objektima gdje se isti i proizvodi, a njime se utvrđuje sljedeće:
1) autentičnost vrste, čistoća sorte ako prijavljuje u proizvodnji sortu, te podloge;
2) kondiciju i opći izgled vegetativne razvijenosti poljoprivrednog reprodukcijskog materijala koja jamči upotrebljivost istoga;
3) agrotehničke mjere i mjere za njegu i uzgoj reprodukcijskog materijala;
4) količine proizvedenog poljoprivrednog reprodukcijskog materijala po vrstama, sortama i partijama.

DODATAK 3.

POPIS ŠTETNIH ORGANIZAMA KOJI UTJEČU NA KVALITETU POLJOPRIVREDNOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA

Rod ili vrsta

Specifični štetni organizmi

Begonia × hiemalis
Fotsch

Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadija

Aleurodidae, posebice Bemisia tabaci

Aphelenchoides spp.

– Ditylenchus destructor

– Meloidogyne spp.

– Myzus ornatus

– Otiorrhynchus sulcatus

– Sciara

Thysanoptera, posebice Frankliniella occidentalis

Bakterije

– Erwinia chrysanthemi

– Rhodococcus fascians

– Xanthomonas campestris pv. begoniae

Gljive

pepelnica

– uzročnici truleži stabljike (Phytophthora spp., Pythium spp. i Rhizoctonia spp.)

Virusi i virusima slični organizmi i posebice

bolest kovrčavosti lista

– Tospovirusi (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

Citrus (Linde)

Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadija

Aleurothrixus floccosus (Maskell)

Meloidogyne spp.

Parabemisia myricae (Kuwana)

Tylenchulus semipenetrans

Gljive

Phytophthora spp.

Virusi i virusima slični organizmi, i posebice

viroidi poput exocortis, cachexia-xyloporosis

– bolesti koje uzrokuju psorosis, simptome na mladim listovima poput: psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum

– Infectious variegation

– Citrus leaf rugose

– Dendranthema × Grandiflorum
(Ramat) Kitam

Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadija

Agromyzidae

– Aleurodidae, posebice Bemisia tabaci

Aphelenchoides spp.

Diarthronomia chrysanthemi

Lepidoptera, posebice Cacoecimorpha pronubana,

Epichoristodes acerbella

Thysanoptera, posebice Frankliniella occidentalis

Bakterije

Agrobacterium tumefaciens

Erwinia chrysanthemi

Gljive

Fusarium oxysporum spp. chrysanthemi

Puccinia chrysanthemi

Pythium spp.

Rhizoctonia solani

Verticillium spp.

Virusi i virusima slični organizmi, i posebice

Chrysanthemum B mosaic virus

– Tomato aspermy cucumovirus

Dianthus caryophillus L. i hibridi

Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadija

Agromyzidae

Aleurodidae, posebice Bemisia tabaci

Thysanoptera, posebice Frankliniella occidentalis

Lepidoptera, posebice Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella

Gljive

Alternaria dianthi

– Alternaria dianthicola

– Fusarium oxisporum f. spp. dianthi

Mycosphaerella dianthi

– Phytophthora nicotiana spp. parasitica

Rhizoctonia solani

Trulež stabljike: Fusarium spp. i Phytium spp.

Uromyces dianthi

Euphorbia pulcherrima (Wild ex Kletzch)

 

Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadija

Aleurodidae, posebice Bemisia tabaci

Bakterije

Erwinia chrysanthemi

Gljive

Fusarium spp.

Pythium ultimum

Phytophthora spp.

Rhizoctonia solani

Thielaviopsis basicola

Virusi i virusima slični organizmi, i posebice

-Tospovirusi (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

– Gerbera L.

Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadija

Agromyzidae

Aleurodidae, posebice Bemisia tabaci

Aphelenchoides spp.

Lepidoptera

Meloidogyne

Thysanoptera, posebice Frankliniella occidentalis

Gljive

Fusarium spp.

Phytophthora cryptogea

pepelnica

Rhizoctonia solani

Verticillium spp.

Virusi i virusima slični organizmi, i posebice

Tospovirusi (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

Gladiolus L.

 

Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadija

Ditylenchus dipsaci

Thysanoptera, posebice Frankliniella occidentalis

Bakterije

Pseudomonas marginata

Rhodococcus fascians

Gljive

Botrytis gladiolorum

Curvularia trifolii

Fusarium oxysporum spp. gladioli

Penicillium gladioli

Sclerotinia spp.

Septoria gladioli

Urocystis gladiolicola

Uromyces transversalis

Virusi i virusima slični organizmi, i posebice

Aster yellow mycoplasm

Corky pit agent

Cucumber mosaic virus

Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus)

 

Tobacco rattle virus

Ostali štetni organizmi:

Cyperus esculentus

Lilium L.

 

Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadija

Aphelenchoides spp.

Rhyzoglyphus spp.

Pratylenchus penetrans

Rotylenchus robustus

Thysanoptera, posebice Frankliniella occidentalis

Bakterije

Erwinia carotovora subsp. carotovora

Rhodococcus fascians

Gljive

Cylindrocarpon destructans

Fusarium oxysporum f. sp. lilii

Pythium spp.

Rhizoctonia spp.

Rhizopus spp.

Sclerotium spp.

Virusi i virusima slični organizmi, i posebice

Cucumber mosaic virus

Lily symptomless virus

Lily virus x

Tobacco rattle virus

Tulipbreaking virus

Ostali štetni organizmi:

Cyperus esculentus

Malus Miller

 

Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadija

Anarsia lineatella

Eriosoma lanigerum

-Štitaste uši, posebice Epidiaspis leperii,

Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus

perniciosus

Bakterije

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. syringae

Gljive

Armillariella mellea

Chondrostereum purpureum

Nectria galligena

Phytophtora cactorum

Rosellinia necatrix

Venturia spp.

Verticillium spp.

Virusi i virusima slični organizmi

svi

Narcissus L.

 

Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadija

Aphelenchoides subtenuis

Ditylenchus destructor

Eumerus spp.

Merodon equestris

Pratylenchus penetrans

Rhizoglyphidae

Tarsonemidae

 

Gljive

Fusarium oxysporum f. sp. narcissi

Sclerotinia spp.

Sclerotium bulborum

Virusi i virusima slični organizmi, i posebice

Tobacco rattle virus

Narcissus white streak agent

Narcissus yellow stripe virus

Ostali štetni organizmi:

Cyperus esculentus

Pelargonium L.

 

Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadija

Aleurodidae, posebice Bemisia tabaci

– Lepidoptera

Thysanoptera, posebice Frankliniella occidentalis

Bakterije

Rhodococcus fascians

Xanthomonas campestris pv. pelargonii

Gljive

Puccinia pelargonii zonalis

truleži stabljike (Botrytis spp., Pythium spp.)

Verticillium spp.

Virusi i virusima slični organizmi, i posebice

Pelargonium flower break carmovirus

Pelargonium leaf curl tombusvirus

Pelargonium line pattern virus

Tospovirusi (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

Phoenix

 

Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadija

Thysanoptera

Gljive

Exosporium palmivorum

Gliocladium wermoeseni

Graphiola phoenicis

Pestalozzia phoenicis

Pythium spp.

Virusi i virusima slični organizmi

svi

Pinus nigra

 

Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadija

Blastophaga spp.

Rhyacionia buoliana

Gljive

Lophodermium seditiosum

Virusi i virusima slični organizmi

svi

Prunus L.

 

Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadija

Capnodis tenebrionis

Meloidogyne spp.

Štitaste uši, posebice Epidiaspis leperii,

Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

 

Bakterije

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. mors prunorum

Pseudomonas syringae pv. syringae

Gljive

Armillariella mellea

Chondrostereum purpureum

Nectria galligena

Rosellinia necatrix

Taphrina deformans

Verticillium spp.

Virusi i virusima slični organizmi, i posebice

Prune dwarf virus

Prunus necrotic ringspot virus

Pyrus L.

 

Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadija

Anarsia lineatella

Eriosoma lanigerum

Štitaste uši, posebice Epidiaspis leperii,

Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus

perniciosus

Bakterije

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. syringae

Gljive

Armillariella mellea

Chondrostereum purpureum

Nectria galligena

Phytophthora spp.

Rosellinia necatrix

Verticillium spp.

Virusi i virusima slični organizmi

svi

Rosa

 

Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadija

Lepidoptera, posebice Epichoristodes

acerbella, Cacoecimorpha pronubana

– Meloidogyne spp.

Pratylenchus spp.

Tetranychus urticae

Bakterije

Agrobacterium tumefaciens

Gljive

Chondrostereum purpureum

Coniothyrium spp.

Diplocarpon rosae

Peronospora sparsa

Phragmidium spp.

Rosellinia necatrix

Sphaeroteca pannosa

Verticillium spp.

Virusi i virusima slični organizmi, i posebice

– Apple mosaic virus

– Arabis mosaic nepovirus

– Prunus necrotic ringspot virus

 

DODATAK 4.

UVJETI PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA UKRASNOG BILJA TEHNIKOM »IN VITRO«

1. Proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala tehnikom »in vitro« mogu se baviti centri za multiplikaciju registrirani u Ministarstvu.
2. Multiplikacijski centri moraju ispunjavati sljedeće uvjete.
– moraju se prijaviti Ministarstvu za pridobivanje statusa;
– moraju imenovati tehnologa odgovornog za navedenu proizvodnju;
– moraju imati odgovarajuću opremu i infrastrukturu koja se koristi isključivo za aktivnosti centra.
3. Dobavljač koji se bavi proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala tehnikom »in vitro« mora svoju proizvodnju prijaviti Zavodu.
4. Biljke za multiplikaciju moraju biti posađene u posude, a dobavljač mora u evidenciju proizvodnje, koju ovjerava Zavod bilježiti sljedeće podatke:
1. transplantacijske operacije;
2. datum izvođenja;
5. Potrebno je registrirati sve promjene biljaka koje se koriste za multiplikaciju izazvane zdravstvenim statusom i/ili morfološko fiziološkim anomalijama.
6. Certifikat o sadnom materijalu izdaje se kada poljoprivredni reprodukcijski materijal izlazi iz laboratorija i može se prodati direktno rasadničaru ili se premješta u prostor za aklimatizaciju i prodaje nakon vegetacijskog ciklusa.

 

DODATAK 5.