Odluka o visini osnovice za izračun plaća korisnika držav­nog proračuna u prvom tromjesečju 2008. godine

NN 130/2007 (19.12.2007.), Odluka o visini osnovice za izračun plaća korisnika držav­nog proračuna u prvom tromjesečju 2008. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3714

Na temelju članka 144. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005 i 107/2007), u vezi s člankom 108. stavkom 4. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), članka 5. stavka 3. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/2001), te u vezi s člankom 35. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, br. 92/2004, 141/2004, 150/2004, 77/2007 – Dodatak I. i 98/2007 – Dodatak II.) i člankom 49. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim služ­bama (»Narodne novine«, broj 84/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 2007. godine donijela

ODLUKU

O VISINI OSNOVICE ZA IZRAČUN PLAĆA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA U PRVOM TROMJESEČJU 2008. GODINE

I.

Osnovica za izračun plaća korisnika državnog proračuna kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, utvrđuje se u visini od 5.108,84 kuna bruto.

II.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna u 2007. godini (»Narodne novine«, broj 142/2006).

III.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/07-01/13
Urbroj: 5030105-07-1
Zagreb, 18. prosinca 2007.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.