Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata

NN 130/2007 (19.12.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

3716

Na temelju članka 22. stavka 3. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 58/93. i 33/05.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODRŽAVANJU I IZBORU VATROGASNIH APARATA

Članak 1.

U Pravilniku o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (»Narodne novine« broj: 35/94. i 103/96) u članku 5. stavku 4. iza riječi: »vatrogasni aparat,« dodaju se riječi: »serijskom broju naljepnice iz članka 8. stavka 3. ovog Pravilnika«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 3. riječi: »HRN N.M1.001 točka 7.14« zamjenjuju se riječima: »HRN EN 60335-1«, a iza riječi u zagradama: »slika 1.« dodaju se riječi: »ili 1.a«. Slika 1 u prilogu zamjenjuje se slikama 1. i 1a. koje su tiskane uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. točki 4. riječi: »HRN N.M1.001 točka 7.14« zamjenjuju se riječima: »HRN EN 60335-1«, a iza riječi u zagradama: »slika 2« dodaju se riječi: »ili 2.a«. Slika 2 u prilogu zamjenjuje se slikama 2. i 2a. koje su tiskane uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 4.

U članku 10. stavku 1. iza riječi: »naljepnicom« dodaju se riječi: »takve kvalitete da zadovolji ispitivanje prema HRN EN 60335-1«, a iza riječi u zagradama: »slika 3.« dodaju se riječi: »ili 3.a«. Slika 3 u prilogu zamjenjuje se slikama 3. i 3a. koje su tiskane uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 5.

Iza članka 10. dodaje se članak 10 a. koji glasi:

»Članak 10 a.

Naljepnice iz članka 8., 9. i 10. ovog Pravilnika izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova.
Zahtjev za izdavanjem naljepnica iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnoj policijskoj upravi.
Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilaže se preslika odobrenja iz članka 23. stavka 1. ovoga Pravilnika i dokaz o uplaćenoj naknadi za naljepnice.
Ministar unutarnjih poslova utvrdit će rješenjem cijenu naljep­nice.
Evidencija o izdanim naljepnicama vodi se na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.«.

Članak 6.

U članku 18. na kraju druge rečenice briše se točka i dodaju riječi: »i serijskim brojevima naljepnica.«.

Članak 7.

Iza članka 22. dodaje se članak 22 a. koji glasi:

»Članak 22 a.

Proizvođač ili uvoznik vatrogasnih aparata može propisati dodatne uvjete za održavanje vatrogasnih aparata koje proizvodi ili uvozi, kao što su posebne radnje, oprema, uvjeti prostora i pokretnih servisa u kojima se obavlja održavanje vatrogasnih aparata te dodatna obuka stručnih osoba.
Dodatnim uvjetima iz stavka 1. ovoga članka proizvođač ili uvoznik vatrogasnih aparata ne smije propisati zabranu održavanja vatrogasnih aparata drugih proizvođača niti propisati uvjete kojima bi se druge proizvođače dovelo u neravnopravan položaj.
Proizvođač ili uvoznik vatrogasnih aparata mora ishoditi pozitivno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova na dodatne uvjete iz stavka 1. ovoga članka.
Proizvođač ili uvoznik vatrogasnih aparata mora dodatne uvjete iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način učiniti dostupnima javnosti.«.

Članak 8.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Članak 23.

Ministarstvo unutarnjih poslova izdaje odobrenje za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata svakog pojedinog proizvođača ili uvoznika vatrogasnih aparata posebno.
Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova.
Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se za sve tipove vatrogasnih aparata pojedinog proizvođača ili uvoznika.«.

Članak 9.

U članku 24. stavku 1. iza podstavka 5. dodaje se podstavak 6. koji glasi:
»– dokaz o ispunjavanju dodatnih uvjeta koje za održavanje vatrogasnih aparata vlastite proizvodnje propisuje proizvođač ili uvoznik.«.

Članak 10.

Iza članka 24. dodaje se članak 24.a koji glasi:

»Članak 24 a.

Ministarstvo unutarnjih poslova rješenjem će oduzeti odobrenje za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata ovlaštenoj pravnoj osobi, obrtu ili tijelu državne uprave koji više ne ispunjavaju uvjete iz članka 24. ovoga Pravilnika.
Osim slučajeva iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo unutarnjih poslova oduzet će ovlaštenoj pravnoj osobi, obrtu ili tijelu državne uprave odobrenje za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata ako inspektor zaštite od požara, koji obavlja nadzor nad provedbom ovog Pravilnika, ili nadležno tijelo koje obavlja poslove stručnog vještačenja vatrogasnih aparata drugi put u razdoblju od tri godine utvrdi nepravilnosti u obavljanju poslova održavanja vatrogasnih aparata.
Ako je odobrenje za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata oduzeto iz razloga propisanih u stavku 2. ovoga članka, pravna osoba, obrtnik ili tijelo državne uprave ne mogu ishoditi novo odobrenje za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata prije proteka godine dana od dana pravomoćnosti rješenja o oduzimanju odobrenja.
Inspektor zaštite od požara u obavljanju nadzora iz stavka 2. ovoga članka ima pravo pregledati sve prostore, opremu i dokumentaciju vezanu uz servisiranje i održavanje te privremeno izuzeti pojedine vatrogasne aparate ukoliko ima osnova za sumnju u njihovu ispravnost.«.

Članak 11.

U članku 30. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Dodatnu obuku koju propiše proizvođač ili uvoznik vatrogasnih aparata za održavanje vatrogasnih aparata organizira i provodi proizvođač ili uvoznik i polaznicima obuke o tome izdaje odgovarajuću ispravu.«.

Članak 12.

Poglavlje VIII. KAZNENE ODREDBE i članci 41., 42. i 43. bri­šu se.

Članak 13.

Za vatrogasne aparate koji se na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika nalaze u prometu ili na korištenju, proizvođač ili uvoznik je dužan u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika Ministarstvu unutarnjih poslova dostaviti akt kojim je propisao dodatne uvjete iz članka 8. ovoga Pravilnika, a ako u tom roku ne dostavi akt smatrat će se da nema dodatnih uvjeta.
Pravne osobe, obrtnici i tijela državne uprave kojima je izdano odobrenje za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata na temelju odredbi Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (»Narodne novine« broj: 35/94., 103/96.) dužni su u roku od 15 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika ishoditi odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova iz članka 9. ovoga Pravilnika, a u protivnom će im prestati važiti ranije izdano odobrenje za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata.

Članak 14.

U cijelom tekstu Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (»Narodne novine« broj 35/94. i 103/96.) riječ: »proizvođač« zamjenjuje se riječima: »proizvođač ili uvoznik« u odgovarajućem padežu.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-72510-2006.
Zagreb, 6. prosinca 2007.

Ministar
Ivica Kirin, v. r.

PRILOG


Slika 1.

Format: 175 x 32 mm Tisak: žuta i crna

Slika 1. a

Format: 175 x 32 mm Tisak: plava i crna

Slika 2.

Format: 60 x 40 mm
Tisak: žuta i crna
 


Slika 2. a

Format: 60 x 40 mm
Tisak: plava i crna
 

Slika 3.

Format: 110 x 65 mm
Tisak: žuta i crna
 

Slika 3.a

Format: 110 x 65 mm
Tisak: plava i crna


Svaka naljepnica sadrži jedinstveni broj (numeraciju), naziv proizvođača ili uvoznika i ovlaštenog servisera.
Sve naljepnice su tiskane s gulloche zaštitnom grafikom i sadrže pozicionirani hologram veličine 14 x 14 mm. Hologram sadrži centralno smješteni stilizirani vatrogasni aparat na čijim rubovima se nalazi mikrotekst »ODRŽAVANJE VATROGASNIH APARATA«. Oko centralno smještenog motiva šire se romboidni elementi. Podloga holograma izvedena je kromatski dinamičnim pozitiv-negativ elementima simbola vatre koji u odnosu na centralni element holograma tvore trodimenzionalni efekt.
 

Hologram