Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

NN 133/2007 (27.12.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

MINISTARSTVO FINANCIJA

3797

Na temelju članka 37. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, broj 177/04, 90/05 i 57/06) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dobit (»Narodne novine« broj. 90/05), u članku 3. stavak 3. iza riječi »točka 3.« briše se riječ »istoga«, a iza riječi »Zakona« briše se točka i dodaju riječi »o porezu na dohodak«.

Članak 2.

Iza članka 7. briše se podnaslov »5. Porezni obveznici koji ne plaćaju porez na dobit«
Članak 8. briše se.

Članak 3.

Iza članka 13. mijenja se podnaslov i glasi:

3. Državne potpore u obliku poreznih olakšica

Članak 4.

Članak 14. mijenja se i glasi:
»Porezna osnovica može se smanjiti za svotu državne potpore za obrazovanje i izobrazbu u visini i na način propisan u Zakonu o državnim potporama za obrazovanje i izobrazbu i drugim propisima donesenim na temelju toga Zakona.«

Članak 5.

Članak 15. mijenja se i glasi:
»Porezna osnovica smanjuje se za iznos državne potpore za istraživačko-razvojne projekte na način propisan u članku 111.c Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Obrascu 2 Pravilnika o državnoj potpori za istraživačko razvojne projekte«.

Članak 6.

Članci 16., 17., 18. i 19. brišu se.

Članak 7.

Članak 42. mijenja se i glasi:
»(1) Pravo na korištenje poreznih oslobođenja i olakšica propisanih člankom 13.a Zakona o područjima posebne državne skrbi, člankom 30.a. Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara i člankom 7.b. Zakona o brdsko-planinskim područjima, može se ostvariti zapošljavanjem na neodređeno vrijeme propisanog broja zaposlenika koji imaju prebivalište i borave na bilo kojem od područja obuhvaćenih oslobođenjem i olakšicama u navedenim člancima Zakona.
(2) Ako je porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka počeo obavljati djelatnost tijekom godine, a razdoblje za koje utvrđuje poreznu osnovicu kraće je od devet mjeseci, smatra se da su ispunjeni uvjeti propisani posebnim Zakonima iz stavka 1. ovoga članka, ako zapošljava na neodređeno vrijeme zaposlenike koji imaju prebivalište i borave na području posebne državne skrbi najmanje devet mjeseci, a zaposleni su kod poreznog obveznika od početka obavljanja djelatnosti.«

Članak 8.

U članku 43. stavak 1. iza riječi članka brišu se riječi »24. stavak 2. Zakona«, i dodaju se riječi »36. Zakona o slobodnim zonama«.

Članak 9.

Iza članka 43. dodaje se naslov i članak 43.a. koji glasi:

»3. Porezne povlastice prema Zakonu o poticanju ulaganja

Porezni obveznik koji koristi porezne povlastice prema Zakonu o poticanju ulaganja, obvezan je uz prijavu poreza na dobit priložiti i presliku Potvrde o dodjeli statusa nositelja poticajnih mjera, prema članku 13. toga Zakona, te godišnje izvješće s podacima propisanim u članku 13. Uredbe o poticanju ulaganja.«

Članak 10.

U naslovu ispred članka 44. broj 3. zamjenjuje se brojem 4.
Članak 44. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Porezni obveznici koji koriste olakšicu ili oslobođenje iz članaka 42., 43. i 43.a ovoga Pravilnika, obvezni su osigurati posebno porezno-knjigovodstveno praćenje poslovnih događaja na način propisan posebnim propisima, Zakonom i ovim Pravilnikom.«

Članak 11.

U naslovu ispred članka 45. broj 4. zamjenjuje se brojem 5.
U članak 45. iza riječ »iz« brišu se riječi »članak 21., 22., 23., 24., 26. i 27. Zakona« i dodaju riječi »članka 42., 43. i 43.a ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Članak 47. mijenja se i glasi:
»(1) Prijava poreza na dobit podnosi se na Obrascu PD, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
(2) U Obrazac PD upisuju se podaci o poreznom obvezniku, ili naziv ime i prezime, matični broj (MB) ili matični broj građana (MBG), adresa, broj računa, djelatnost, broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj), ime osoba odgovornih za sastavljanje prijave – poreznog obveznika/opunomoćenika/ovlaštenog poreznog savjetnika, porezno razdoblje, nadležna ispostava Porezne uprave, nadnevak i potpis osobe koja je prijavu primila.
(3) U Prijavi poreza na dobit Obrazac PD upisuju se podaci iz Računa dobiti i gubitka po rednim brojevima kako slijedi:
1. Ukupni prihodi – podatak o visini ukupnog prihoda iz Računa dobiti i gubitka za razdoblje za koje se podnosi porezna prijava.
2. Ukupni rashodi – podatak o visini rashoda i troškova iz Računa dobiti i gubitka za razdoblje za koje se podnosi porezna prijava.
3. Dobit – podatak o visini dobiti iz Računa dobiti i gubitka za razdoblje za koje se podnosi porezna prijava kao razlika između rednog broja 1 i rednog broja 2, pri čemu je redni broj 1 veći od rednog broja 2.
4. Gubitak – podatak o visini gubitka iz Računa dobiti i gubitka za razdoblje za koje se podnosi porezna prijava kao razlika između rednih brojeva 1 i 2, pri čemu je redni broj 2 veći od rednog broja 1.
5. Amortizacija iznad svote propisane u članku 12. stavak 13. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos amortizacije utvrđen na način propisan i u članku 22. stavak 3. ovoga Pravilnika.
6. Svota 70% troškova reprezentacije propisana u članku 7. stavak 1. točka 3. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos utvrđen na način propisan i u članku 23. ovoga Pravilnika.
7. Svota 30% troškova sredstava za osobni prijevoz propisane u članku 7. stavak 1. točka 4. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos utvrđen na način propisan i članku 25. ovoga Pravilnika.
8. Izuzimanja propisana u članku 7. stavak 1. točke 5. i stavci 4. i 5. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos utvrđen na način propisan i članku 26. ovoga Pravilnika.
9. Skrivene isplate dobiti propisane u članku 7. stavak 1. točke 6. i stavci 4. i 5. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos utvrđen na način propisan i u članku 26. ovoga Pravilnika.
10. Troškovi prisilne naplate poreza ili drugih davanja propisani u članku 7. stavak 1. točka 7. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos utvrđen na način propisan i u članku 27. ovoga Pravilnika.
11. Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe propisani u članku 7. stavak 1. točka 8. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos utvrđen na način propisan i u članku 28. ovoga Pravilnika.
12. Zatezne kamate između povezanih osoba propisane u članku 7. stavak 1. točka 9. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos utvrđen na način propisan i u članku 29. ovoga Pravilnika.
13. Povlastice i drugi oblici imovinske koristi propisani u članku 7. stavak 1. točka 10. Zakona.
14. Rashodi darovanja iznad dopuštenih propisani u članku 7. stavak 1. točka 11. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos utvrđen na način propisan i u članku 30. ovoga Pravilnika.
15. Kamate na zajmove dioničara i članova društva koje nisu porezno priznati rashod prema odredbama članka 8. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos utvrđen na način propisan i u članku 32. ovoga Pravilnika.
16. Kamate između povezanih osoba. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos kamata koje nisu porezno priznate prema članku 14. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos utvrđen na način propisan i u članku 37. ovoga Pravilnika.
17. Rashodi od nerealiziranih gubitaka iz članka 7. stavak 1. točka 1. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos utvrđen na način propisan i u članku 21. ovoga Pravilnika.
18. Amortizacija iznad stopa propisanih u članku 12. stavci 5. i 6. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos utvrđen na način propisan i u članku 22. stavci 1. i 2. ovoga Pravilnika.
19. Svota povećanja porezne osnovice koja proistječe iz promjene metode utvrđivanja porezne osnovice prema članku 16. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos utvrđen na način propisan i u članku 41. ovoga Pravilnika.
20. Svota vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja koja nije porezno priznati rashod prema odredbama članka 9. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos utvrđen na način propisan i u članku 33. ovoga Pravilnika.
21. Svota vrijednosnog usklađenja zaliha koja nije porezno priznati rashod prema odredbama članka 10. Zakona i članka 34. ovoga Pravilnika
22. Svota vrijednosnog usklađenja financijske imovine koja nije porezno priznata prema odredbama članka 10. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos utvrđen na način propisan i u članku 35. ovoga Pravilnika.
23. Svota troškova rezerviranja koja se porezno ne priznaje prema odredbama članka 11. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos utvrđen na način propisan i u članku 36. ovoga Pravilnika.
24. Svota povećanja porezne osnovice za sve druge rashode koji nisu izravno u svezi s ostvarivanjem dobiti prema članku 7. stavak 1. točka 13. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos utvrđen na način propisan i u članku 31. Pravilnika.
25. Povećanje dobiti za ostale prihode. Na ovome rednom broju iskazuju se povećanja dobiti ili smanjenja gubitka za prihode koji nisu iskazani računovodstvenoj dobiti a uključuju se u poreznu osnovicu.
26. Ukupna svota povećanja dobiti ili smanjenja gubitka. Na ovome rednom broju upisuje se ukupni iznos od rednog broja 5 do rednog broja 25.
27. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti prema članku 6. stavak 1. točka 1. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos utvrđen na način propisan i u članku 12. ovoga Pravilnika.
28. Prihodi od nerealiziranih dobitaka prema članku 6. stavak 1. točka 2. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos utvrđen na način propisan i u članku 13. ovoga Pravilnika.
29. Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja prema članku 6. stavak 1. točka 3. Zakona. Na ovome rednom broju upisuju prihodi od otpisanih potraživanja koja nisu bila porezno priznati rashod.
30. Ostali rashodi prethodnih razdoblja prema članku 6. stavak 2. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos utvrđen na način propisan i članku 20. ovoga Pravilnika
31. Smanjenje dobiti za ostale prihode. Na ovome rednom broju iskazuju se prihodi i druga povećanja porezne osnovice koja nisu iskazana u računovodstvenoj dobiti, te rashodi koji su kao privremeno porezno nepriznati bili uključeni u poreznu osnovicu u ranijim razdobljima, a ne iskazuju se posebno na drugom rednom broju.
32. Iznos za koji se smanjuje dobit zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice prema članku 16. Zakona. Na ovaj redni broj podatak upisuje fizička osoba koja je od poreznog obveznika poreza na dohodak postala obveznik porez na dobit za ispravak porezne osnovice utvrđen prema članku 41. ovoga Pravilnika.
33. Trošak amortizacije iz prethodnih razdoblja prema članku 6. stavak 1. točka 4. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos amortizacije koja nije bila porezno priznata zbog odstupanja od propisane metode i propisanih amortizacijskih stopa.
34. Ukupan iznos državnih potpora za istraživačko-razvojne projekte i za obrazovanje i izobrazbu, te olakšice za zapošljavanje, prema članku 6. stavak 1. točka 5. Zakona.
34.1. Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu. Na ovome rednom broju iskazuje se iznos državne potpore koju porezni obveznik ostvaruje za obrazovanje i izobrazbu u visini i na način propisan u članku 14. ovoga Pravilnika.
34.2. Državna potpora za istraživačko razvojne projekte. Na ovome rednom broju iskazuje se iznos državne potpore koju porezni obveznik ostvaruje za istraživačko-razvojne projekte na način propisan u članku 15. ovoga Pravilnika.
34.3. Olakšice za zapošljavanje. Na ovome rednom broju iskazuje se neiskorišteni iznos porezne olakšice za plaće i doprinose na plaću novih zaposlenika za razdoblje za koje se utvrđuje porez, a koja je isplaćena do dana podnošenja porezne prijave, na temelju odredbe članka 6. stavak 1. točka 6. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine« broj 177/04), koja se primjenjivala do 31. prosinca 2006.
35. Ukupna svota smanjenja dobiti ili povećanja gubitka. Na ovome rednom broju iskazuje se ukupna svota od rednog broja 27 do rednog broja 34 za koju se smanjuje dobit ili povećava gubitak.
36. Dobit/gubitak nakon povećanja i smanjenja. Na ovom rednom broju iskazuje se podatak o poreznoj dobiti ili poreznom gubitku nakon što su podaci s rednih brojeva 3 i/ili 4 povećani i/ili smanjeni. Porezna dobit dobije se tako da se rednom broju 3 pribroji redni broj 26 i oduzme redni broj 35. Ako je predznak pozitivan, postoji porezna dobit. Porezna dobit postoji i ako se dobije svota s pozitivnim predznakom nakon što se računovodstveni gubitak s rednog broja 4 smanji za redni broj 26 i poveća za redni broj 35.
37. Preneseni gubitak. Na ovome rednom broju iskazuje se iznos prenesenog gubitka iz prethodnih razdoblja prema članku 17. Zakona, za koji se smanjuje redni broj 36.
38. Porezna osnovica. Podatak za ovaj redni broj izračuna se tako da se redni broj 36 smanji za redni broj 37, a rezultat ima pozitivan predznak.
39. Dobit/gubitak nakon povećanja i smanjenja. Ovaj redni broj može imati pozitivan predznak ako je iskazana porezna dobit ili negativan predznak ako je iskazan porezni gubitak. Na ovom rednom broju iskazuje se podatak ako postoji porezni gubitak te ako je preneseni gubitak na rednom broju 40 veći od porezne osnovice nakon povećanja i smanjenja.
40. Preneseni gubitak. Na ovome rednom broju iskazuje se iznos prenesenog gubitka iz prethodnih razdoblja, prema članku 17. Zakona, a za koji se smanjuje ili povećava redni broj 39.
41. Porezni gubitak za prijenos. Na ovome rednom broju iskazuje se gubitak koji se prenosi u naredno razdoblje, a koji preostane nakon iskorištenog iznos prenesenog gubitka iz prethodnih razdoblja, prema članku 17. Zakona, te za koji se smanjuje ili povećava redni broj 39. Podatak na ovom rednom broju postoji ako redni broj 39 ima negativan predznak te ako ima pozitivan predznak, ali je manji od rednog broja 40.
42. Porezna osnovica. Na ovome rednom broju iskazuje se podatak s rednog broja 38.
43. Porezna stopa. Na ovome rednom broju upisuje se broj 20, tj. porezna stopa 20%, iz članka 28. Zakona
44. Porezna obveza. Na ovome rednom broju upisuje se iznos porezne obveze koji se dobije se kada se redni broj 42 pomnoži sa stopom na rednom broju 43.
45. Ukupne olakšice i oslobođenja za porezne obveznike na područjima posebne državne skrbi. Na ovome rednom broju iskazuje se ukupni iznos za koji se smanjuje porezna obveza poreznim obveznicima s područja posebne državne skrbi prema članku 42. ovoga Pravilnika. Iznos na ovome rednom broju kao i iznosi na pojedinim rednim podbrojevima ne mogu biti veći od porezne obveze iskazane na rednom broju 44.
45.1. Područje prve skupine. Na ovome rednom broju iskazuju podatak porezni obveznici s područja prve skupine koji su oslobođeni od plaćanja poreza na dobit prema 42. ovoga Pravilnika. Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit od obavljanja djelatnosti na navedenom području primijeni propisana stopa 20% i dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj
45.2. Područje druge skupine. Na ovome rednom broju iskazuju podatak porezni obveznici s područja druge skupine koji plaćaju se porez na dobit po stopi 25% od propisane stope prema članku 42. ovoga Pravilnika, odnosno po stopi 5%. Iznos olakšice izračunava se tako da se na iznos ostvarene dobiti od obavljanja djelatnosti na navedenom području primijeni stopa 15% i dobiveni iznos olakšice upisuje na ovaj redni broj
45.3. Područje treće skupine. Na ovome rednom broju iskazuju podatak porezni obveznici s područja treće skupine koji plaćaju porez na dobit po stopi 75% od propisane stope prema članku 42. ovoga Pravilnika, odnosno po stopi od 15%. Iznos olakšice izračunava se tako da se na iznos ostvarene dobiti od obavljanja djelatnosti na navedenom području primijeni stopa 5% i dobiveni iznos olakšice upisuje na ovaj redni broj.
46. Oslobođenja za porezne obveznike na području Grada Vukovara. Na ovome rednom broju upisuju podatak porezni obveznici s područja Grada Vukovara koji su oslobođeni plaćanja poreza na dobit prema članku 42. ovoga Pravilnika. Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit od obavljanja djelatnosti na navedenom području primijeni propisana stopa 20% i dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj. Dobiveni iznos ne može biti veći od porezne obveze iskazane na rednom broju 44.
47. Olakšice za porezne obveznike u brdsko-planinskim područjima. Na ovome rednom broju iskazuje se podatak o olakšicama za porezne obveznike s brdsko-planinskih područja koji plaćaju porez na dobit po stopi 75% od propisane stope prema članku 42. ovoga Pravilnika odnosno po stopi 15 %. Iznos olakšice izračunava se tako da se na iznos ostvarene dobiti od obavljanja djelatnosti na navedenom području primijeni stopa 5% i dobiveni iznos olakšice upisuje na ovaj redni broj. Dobiveni iznos ne može biti veći od porezne obveze iskazane na rednom broju 44.
48. Ukupne olakšice i oslobođenja za porezne obveznike u slobodnim zonama. Na ovaj redni broj upisuje se iznos za koji se umanjuje porezna obveza za porezne obveznike koji djelatnost obavljaju u slobodnim zonama prema članku 43. ovoga Pravilnika. Dobiveni iznosi na ovom rednom broju i pojedinim rednim podbrojevima ne mogu biti veći od porezne obveze iskazane na rednom broju 44
48.1. Svota olakšice za korisnike slobodne zone prema članku 43. ovoga Pravilnika. Na ovom rednom broju upisuje se podatak o iznosu olakšice za korisnike slobodne zone iz Zakona o slobodnim zonama, koji plaćaju porez na dobit u visini 50% od propisane stope, odnosno po stopi od 10%. Iznos olakšice izračunava se tako da se na iznos ostvarene dobiti od obavljanja djelatnosti na navedenome području primijeni stopa 10% i dobiveni iznos olakšice upisuje na ovaj redni broj
48.2. Svota olakšice za korisnike slobodne zone prema članka 43. ovoga Pravilnika. Na ovome rednom broju upisuje se podatak o iznosu olakšice za korisnike slobodne zone koji sudjeluju u izgradnji infrastrukturnih objekata u zoni u vrijednosti većoj od 1.000.000,00 kuna. Ovi porezni obveznici oslobođeni su poreza na dobit u visini uloženih sredstava. To znači da se na ovom rednom broju upisuje iznos koji ne može biti veći od iznosa uloženih sredstava niti od iznosa porezne obveze iskazane na rednom broju 44. Ako je vrijednost uloženih sredstava veća od iznosa porezne obveze, upisuje se iznos porezne obveze, a razlika se koristi u narednim poreznim razdobljima
48.3. Svota olakšice za korisnike slobodne zone prema članku 43. ovoga Pravilnika. Na ovome rednom broju upisuju podatak porezni obveznici koji djelatnost obavljaju u slobodnim zonama na području Vukovarsko-srijemske županije koji su oslobođeni plaćanja poreza na dobit. Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit od obavljanja djelatnosti na navedenome području primijeni propisana stopa 20% i dobiveni iznos upisuje se na taj redni broj
49. Ukupno poticaji ulaganja. Na ovome rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje porezna obveza poreza na dobit s naslova poticanja ulaganja temeljem stečenih prava prema članku 15. stavak 3. Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine« broj 138/06). Dobiveni iznosi na pojedinim rednim brojevima ne mogu biti veći od porezne obveze iskazane na ovome rednom broju i na rednom broju 44.
49.1. Na ovome rednom broju upisuje se olakšica se naslova smanjenja porezne obveze za nositelje poticanja ulaganja u iznosu najmanje 4 milijuna kuna, koji plaćaju porez na dobit po stopi 10%. Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit primijeni stopa 10% i dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj
49.2. Na ovome rednom broju upisuje se olakšica s naslova smanjenja porezne obveze za nositelje poticanja ulaganja u iznosu najmanje 10 milijuna kuna koji plaćaju porez na dobit po stopi 7%. Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit primijeni stopa 13% i dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.
49.3. Na ovome rednom broju upisuje se olakšica s naslova smanjenja porezne obveze za nositelje poticanja ulaganja u iznosu najmanje 20 milijuna kuna, koji plaćaju porez na dobit po stopi 3%. Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit primijeni stopa 17% i dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.
49.4. Na ovome rednom broju upisuje se olakšica s naslova smanjenja porezne obveze za nositelje poticanja ulaganja u iznosu najmanje 60 milijuna kuna, koji plaćaju porez na dobit po stopi 0%. Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit od obavljanja djelatnosti na navedenome području primijeni propisana stopa 20% i dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.
50. Na ovom rednom broju iskazuje se ukupan iznos poticaja ulaganja prema Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine« broj 138/06.
50.1. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se smanjuje porezna obveza na temelju ulaganja u visini protuvrijednosti kuna do 1,5 milijuna eura, nositelju poticajnih mjera, stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% od propisane stope poreza na dobit, te plaćaju porez na dobit po stopi od 10% u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera, odnosno početka ulaganja. Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit primijeni stopa 10% i dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.
50.2. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se smanjuje porezna obveza na temelju ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 1,5 do 4 milijuna eura, nositelju poticajnih mjera, stopa poreza na dobit umanjuje se za 65% od propisane stope poreza na dobit, te plaćaju porez na dobit po stopi od 7% u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 30 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera, odnosno početka ulaganja. Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit primijeni stopa 13% i dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.
50.3. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se smanjuje porezna obveza na temelju ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 4 do 8 milijuna eura, nositelju poticajnih mjera, stopa poreza na dobit umanjuje se za 85% od propisane stope poreza na dobit, te plaćaju porez na dobit po stopi od 3% u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera, odnosno početka ulaganja. Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit primijeni stopa 17% i dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.
50.4. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se smanjuje porezna obveza na temelju ulaganja u visini protuvrijednosti kuna preko 8 milijuna eura, nositelju poticajnih mjera, stopa poreza na dobit umanjuje se za 100% od propisane stope poreza na dobit, te plaćaju porez na dobit po stopi od 0% u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 75 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera, odnosno početka ulaganja. Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit primijeni stopa 20% i dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.
51. Na ovom rednom broju iskazuje se ukupni iznos poticaja ulaganja, stečenih prema Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, broj 73/00.) iskazanih na rednom broju 49 i prema Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine««, broj 138/06) iskazanih na rednom broju 50.
52. Na ovome rednom broju iskazuje se ukupni iznos svih olak­šica, oslobođenja i poticaja iskazanih na rednim brojevima 45. 46, 47, 48 i 51.
53. Porezna obveza. Na ovome rednom broju upisuje se iznos koji se izračuna tako da se od rednog broja 44 oduzme redni broj 52.
54. Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu prema članku 30. Zakona. Na ovome rednom broju upisuje se iznos plaćenog poreza u inozemstvu utvrđen na način propisan i u članku 52. ovoga Pravilnika
55. Porezna obveza za uplatu. Iznos poreza za uplatu utvrđuje se tako da se od rednog broja 53 oduzme redni broj 54. Ako je redni broj 54 veći od rednog broja 53. tada se upisuje 0,00.
56. Uplaćeni predujmovi. Na ovome rednom bruju upisuje se podatak u uplaćenim predujmovima poreza na dobit.
57. Razlika za uplatu. Podatak za ovaj redni broj dobije se kada se od rednog broja 55 oduzme redni broj 56
58. Razlika za povrat. Podatak za ovaj redni broj dobije se kada se od rednog broja 56 oduzme redni broj 55
59. Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje. Podatak za ovaj redni broj izračuna se tako da se porezna obveza iskazana na rednom broju 53 podijeli s brojem mjeseci poslovanja u poreznom razdoblju za koje se podnosi prijava poreza na dobit.

Članak 13.

U članku 49. mijenjaju se brojevi stavaka 7. 8. i 9. u stavke broj 6. 7. i 8.

Članak 14.

U članku 52. stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Dodatna umanjenja iz članka 30. stavka 2. Zakona jesu poticaji u obliku poreznih olakšica ili oslobođenja iz članaka 42., 43. i 43.a ovoga Pravilnika, propisani posebnim propisima.«

Članak 15.

U članku 53. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
»(5) Porezni obveznici koji imaju pravo na smanjenje porezne osnovice za neiskorišteni dio olakšice za svotu plaća i doprinosa na plaću novih zaposlenika za razdoblje za koje se utvrđuje porez na dobit, a koja je isplaćena do dana podnošenja porezne prijave, i porezni obveznici koji imaju pravo na smanjenje porezne obveze s naslova poticanja ulaganja, stečenih na temelju odredbi članka 6. stavak 1. točka 6, Zakona, mogu to pravo koristiti do isteka prava.«

STUPANJE NA SNAGU

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama« a primjenjuje se i na porezne obveznike koji podnose prijavu poreza na dobit za 2007. u 2008. godini.

Klasa: 410-10/07-01/15
Urbroj: 513-07-21-01/07-1
Zagreb, 17. prosinca 2007.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.
 

MINISTARSTVO FINANCIJA                                                                           OBRAZAC PD
POREZNA UPRAVA
Područni ured .........................................
Ispostava ..................................................
 

PRIJAVA POREZA NA DOBIT
za razdoblje od _______________ do ________________

                         (dan, mjesec, godina)          (dan, mjesec, godina)
 

Podaci o poreznom obvezniku:
Naziv/ime i prezime poreznog obveznika

Naziv/ime i prezime poreznog obveznika

 

 

 

 

Matični broj/MBG

 

Adresa sjedišta __________________________________________________________


Naselje ________________________________________________________________


Ulica i kućni broj_________________________________________________________


Računi kod ovlaštenih organizacija za platni promet (naziv i sjedište)


Šifra djelatnosti i naziv djelatnosti

 

 

Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja

 

 

Potvrda primitka prijave
(popunjava Porezna uprava)

(Nadnevak)

M.P.

(Potpis)


UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

u kunama i lipama


 

R. br.

Opis

Iznos

 

I. DOBIT/GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA

1.

UKUPNI PRIHODI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

UKUPNI RASHODI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DOBIT (r. br. 1 – r.br. 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

GUBITAK (r. br. 2 – r.br. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. POVEĆANJE DOBITI/SMANJENJE GUBITKA

5.

Amortizacija iznad propisanog iznosa (čl. 12. st. 13. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

70% troškova reprezentacije (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

30 % troškova za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Izuzimanja (čl. 7. st. 1. t. 5. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Skrivene isplate dobiti i oporezivi manjkovi (čl. 7. st. 1. t. 5.i 6. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 8. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Zatezne kamate između povezanih osoba (čl. 7. st. 1. t. 9. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t. 10. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Rashodi darovanja iznad dopuštenih (čl. 7. st. 1. t. 11. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl 8. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Kamate između povezanih osoba (čl 14. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Rashodi od nerealiziranih gubitaka (čl. 7. st. 1. t. 1. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Amortizacija iznad stopa propisanih (čl. 12. st. 5. i 6. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl. 9. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Vrijednosno usklađenje zaliha (čl. 10.Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Vrijednosno usklađenje financijske imovine (čl. 10. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Troškovi rezerviranja (čl. 11. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl. 7. st. 1. t. 13. Zakona) i ostala povećanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Povećanje dobiti za ostale prihode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

UKUPNA POVEĆANJA DOBITI /SMANJENJA GUBITKA (red. br. 5 do 25.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SMANJENJE DOBITI/POVEĆANJE GUBITKA

27.

Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Nerealizirani dobici ( čl. 6. st. 1. t. 2. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (čl. 6. st. 1. t. 3. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ostali rashodi ranijih razdoblja (čl. 6. st. 2. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

Smanjenje dobiti za ostale prihode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl. 6. st. 1. t. 4. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

Ukupni iznos državnih potpora i olakšica, čl. 6. st 1. t. 5. Zakona (r. br. 34.1. do r. br. 34.3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.1.

Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu (čl. 14. Pravilnika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.2.

Državna potpora za istraživačko razvojne projekte (čl. 15. Pravilnika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.3.

Olakšice za zapošljavanje (čl. 53. Pravilnika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

UKUPNA SMANJENJA DOBITI /POVEĆANJA GUBITKA (r. br. 27 do 34)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. POREZNA OSNOVICA

36.

Dobit/gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3 + 26 – 35) ili ( r. br. 4 – 26 + 35)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Porezna osnovica (r. br. 36 – r. br. 37)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. POREZNI GUBITAK

39.

Dobit/gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3 + r. br. 26 – r. br. 35) ili (r. br. 4 – r. br. 26 + r. br. 35)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

Porezni gubitak za prijenos (r. br. 39 – r. br. 40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. POREZNA OBVEZA

42.

Porezna osnovica (r. br. 38)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

Porezna stopa (čl. 28. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

Porezna obveza (r. br. 42 x r. br. 43)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI

45.

Olakšice i oslobođenja za područje posebne državne skrbi, čl. 6. st. 1 t. 5. Zakona (r. br. 45.1. + r. br. 45.2. + r. br. 45.3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.1.

Oslobođenja za područje prve skupine (čl. 42. Pravilnika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.2.

Olakšice za područje druge skupine (čl. 42. Pravilnika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.3.

Olakšice za područje treće skupine (čl. 42. Pravilnika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

Oslobođenja na području Grada Vukovara (čl. 42. Pravilnika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

Olakšice na brdsko-planinskim područjima (čl. 42. pravilnika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

Olakšice i oslobođenja za porezne obveznike u slobodnim zonama (r. br. 48.1.+ r. br. 48.2 + r. br. 48.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.1.

 Iznos olakšice za korisnike slobodne zone (čl. 43. Pravilnika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.2.

 Olakšice za korisnike slobodne zone (čl. 43. Pravilnika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.3.

 Olakšice za korisnike slobodne zone (čl. 43. Pravilnika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

Poticaji ulaganja čl. 15. st. 3. Zakona o poticanju ulaganja (NN br. 138/06) (r. br. 49.1 + r. br. 49.2. + r. br. 49.3. + r. br. 49.4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.1.

Iznos poticaja (čl. 53. Pravilnika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.2.

Iznos poticaja (čl. .53. Pravilnika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.3.

Iznos poticaja (čl. 53. Pravilnika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.4.

Iznos poticaja (čl. 53. Pravilnika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

Poticaji ulaganja (čl. 4. Zakona o poticanju ulaganja (NN br. 138/06)) (r. br. 50.1. + r. br. 50.2. + r. br. 50.3. + r. br. 50.4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.1.

Iznos poticaja (čl. 43.a. Pravilnika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.2.

Iznos poticaja (čl. 43.a. Pravilnika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.3.

Iznos poticaja (čl. 43.a. Pravilnika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.4.

Iznos poticaja (čl. 43.a. Pravilnika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.

Ukupno poticaji ulaganja (rb. 49 + rb. 50)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

Ukupni Iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r. br. 45 + r. br. 46 + r.br.47 + r. br. 48 + r. br. 51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA

53.

Porezna obveza (r. br. 44 – r. br. 52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl. 30. Zakona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.

Porezna obveza (r. br. 53 – r. br. 54)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

Uplaćeni predujmovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.

Razlika za uplatu (r. br. 55 – r. br. 56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.

Razlika za povrat (r. br. 56 – r. br. 55)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.

Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (r. br. 53/ broj mjeseci poslovanja u poreznom razdoblju za koje se podnosi ova prijava)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM

NADNEVAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ (porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik)