Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje

NN 133/2007 (27.12.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3807

Na temelju članka 26., 27., 34., 35., 47., 48. i 54. Zakona o državnoj potpori u poljopriverdi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine« br. 87/02., 117/03., 82/04., 85/06. i 141/06.) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA PROVEDBE MODELA POTICANJA PROIZVODNJE

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje (»Narodne novine« br. 17/07) u članku 11. stavci 4. i 5. mijenjaju. se i glase:
»(4) Korisnik je nakon podnošenja zahtjeva za poticaj dužan Uredu dostaviti:
– za pšenicu, raž, pivarski ječam, uljanu repicu i uljanu repicu za proizvodnju biodizela najkasnije do 15. kolovoza tekuće godine dokaze o količini uskladištenog i/ili prodanog i isporučenog proizvoda (račun ili primka);
– za soju, suncokret, tikvu uljanicu i šećernu repu najkasnije do 31. prosinca tekuće godine dokaze o količini uskladištenog i/ili prodanog i isporučenog proizvoda (račun ili primka);
– za povrće najkasnije do 31. prosinca tekuće godine dokaze o količini proizvedenog, prodanog i isporučenog proizvoda (račun ili otkupni blok ili primka ili potvrda tržnice o korištenju prostora od strane gospodarstva);
– za povrće za industrijsku preradu najkasnije do 31. prosinca tekuće godine dokaze o količini proizvedenog, prodanoga i isporučenoga proizvoda (račun ili otkupni blok ili primka);
– za sjemenske usjeve Potvrdu Zavoda za sjemenarstvo i rasadaničarstvo da je za sjemenski usjev izdano Uvjerenje o priznavanju usjeva sjemenskim ili Uvjerenje izdano po OECD shemi o sortnosti sjemena za promet na međunarodnom tržištu u roku od 30 dana od dana izdavanja zaključno do 31. prosinca tekuće godine te dokaz o predaji sjemena dorađivaču sjemena.
(5) Pravne osobe upisane u Upisnik obrađivača duhana dužne su za isporučene količine duhana od poljoprivrednih gospodarstava Ministarstvu dostaviti zahtjev za poticaj po poljoprivrednim gospodarstvima, na Obrascu br. 2b, usklađen prema tipu i klasama duhana do 15. siječnja iduće godine prema tablici 5., u elektroničkoj formi (M. Excel format).«

Članak 2.

U članku 27. stavku 6. riječ: »35d.« zamjenjuje se riječju: »35c.«.

Članak 3.

U članku 39. stavku 4. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »i 2.«

Članak 4.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»Članak 58.

Prema podnesenim zahtjevima u tekućoj godini, isplaćuju se:
1. poticaji po proizvodnoj površini – do 31. svibnja iduće godine
2. iznimno od točke 1. ovoga članka, poticaji za krušna žita, pšenoraž, pivarski ječam, stočni ječam, uljanu repicu i uljanu repicu za proizvodnju biodizela – do 31. prosinca tekuće godine
3. poticaji za duhan – do 31. svibnja iduće godine
4. poticaji za sadni materijal – do 31. svibnja iduće godine
5. poticaji za podizanje nasada, nasada hmelja i lavande te matičnih nasada – u roku od 90 dana od dana zaprimanja zahtjeva za isplatu
6. poticaji za preradu ploda masline – do 31. svibnja tekuće godine
7. poticaji za ekstra djevičansko maslinovo ulje – do 31. svibnja tekuće godine«

Članak 5.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»Članak 59.

Prema podnesenim zahtjevima u tekućoj godini, isplaćuju se:
1. poticaji za mlijeko – u roku od 60 dana od podnesenog obračuna za isplatu
2. poticaji za tov junadi, svinja, kunića, janjadi i jaradi
– za zahtjeve do 31. siječnja – do 30. rujna tekuće godine
– za zahtjeve do 30. travnja – do 31. prosinca tekuće godine
– za zahtjeve do 31. srpnja – do 31. ožujka iduće godine
– za zahtjeve do 31. listopada – do 30. lipnja iduće godine
3. poticaji za tov teladi za bijelo meso
– za zahtjeve do 31. siječnja – do 30. rujna tekuće godine
– za zahtjeve do 30. travnja – do 31. prosinca tekuće godine
– za zahtjeve do 31. srpnja – do 31. ožujka iduće godine
– za zahtjeve do 31. listopada – do 30. lipnja iduće godine
4. poticaji za uzgoj i držanje rasplodne stoke iz članka 14. Zakona i za uzgoj uzgojno valjanih (matičnih) grla – do 31. svibnja iduće godine
5. poticaji za prvotelke, prvoždrepkinje, prvopraskinje, ojanjene šilježice i ojarene jarice
– za zahtjeve do 31. siječnja – do 30. lipnja tekuće godine
– za zahtjeve do 31. srpnja – do 31. prosinca tekuće godine
6. poticaji za bikove, nerastove, ovnove i jarčeve – u roku od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva
7. poticaji za med
– do 31. svibnja iduće godine
8. poticaji za matice pčela
– do 31. *svibnja iduće godine
9. poticaji za spermu uzgojno-valjanih životinja
– za zahtjeve do 31. siječnja – do 30. lipnja tekuće godine
– za zahtjeve do 31. srpnja – do 31. prosinca tekuće godine
10. poticaji za djedovske i roditeljske rasplodne pilenke kokoši i pura te za ženke uzgojno-valjanih kunića
– za zahtjeve do 31. siječnja – do 30. lipnja tekuće godine
– za zahtjeve do 31. srpnja – do 31. prosinca tekuće godine.«

Članak 6.

Članak 60. mijenja se i glasi:
»Poticaji za uzgoj autohtonih vrsta bijele morske ribe, školjaka, proizvodnju mlađi autohtonih vrsta bijele morske ribe, uzgoj slatkovodne ribe, ulov male plave ribe te proizvodnju ribljih proizvoda od domaćeg ulova male plave ribe i od domaćeg uzgoja slatkovodnih i autohtonih vrsta bijele morske ribe i školjkaša isplaćuju se u razdoblju:
– za zahtjeve do 31. siječnja – do 30. rujna tekuće godine
– za zahtjeve do 30. travnja – do 31. prosinca tekuće godine
– za zahtjeve do 31. srpnja – do 31. ožujka iduće godine
– za zahtjeve do 31. listopada – do 30. lipnja iduće godine.«

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/140
Urbroj: 525-1-07-1
Zagreb, 18. prosinca 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.