Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata

NN 133/2007 (27.12.2007.), Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3815

Na temelju članka 134. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 121/03, 48/05 i 85/06) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA PRIJAM SPECIJALIZANATA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjerila za prijam zdravstvenih radnika visoke stručne spreme – specijalizanata u zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republike Hrvatska ili županija te način njihova izbora.

Članak 2.

Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije (u daljnjem tekstu: pristupnik) mora ispunjavati jesu:
– zdravstveni radnik visoke stručne spreme
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad
– aktivno znanje jednoga stranog jezika
– certifikat o poznavanju rada na računalu koji se priznaje u zemljama Europske unije.

Članak 3.

Mjerila za utvrđivanje redoslijeda pristupnika su:
 

Red.
broj

MJERILO

BODOVI

1.

Duljina trajanja studija

Najveći mogući broj bodova: 6 bodova
Produžetak studija:
– za svaku godinu produžetka studija – minus 1 bod
Za produljenje studija uslijed komplikacija u trudnoći, rodiljnoga dopusta, duže bolesti (uz predočenje liječničkog nalaza) ili nekog drugog razloga koji predstavlja višu silu (uz priloženi pisani dokaz), ne dodjeljuju se negativni bodovi.

2.

Prosjek ocjena studija

Prosjek ocjena studija = broj bodova (na dvije decimale)

3.

Nagrade za vrijeme studija
– nagrada rektora Sveučilišta,
– nagrada dekana medicinskog, stomatološkog, farmaceutsko-
-biokemijskog fakulteta
– nagrada Hrvatske akademije
medicinskih znanosti

1 bod po nagradi
(najveći mogući broj bodova – 2 boda)

 

4.

Poslijediplomski studij:
– doktorski studij
odslušan studij s položenim ispitima
– magistarski studij
odslušan studij s položenim ispitima

 

2 boda

1 bod

 

5.

Magisterij – titula magistra znanosti

2 boda

6.

Doktorat – titula doktora znanosti

3 boda

7.

Stručna i znanstvena aktivnost:

a) radovi u indeksiranim časopisima CC, SCI, SSCI
– ako je pristupnik prvi autor
– ako je pristupnik koautor

b) radovi objavljeni »in extenso«
– ako je pristupnik prvi autor
– ako je pristupnik koautor

c) ostali radovi i sažeci – samo ako je pristupnik prvi autor

(najveći mogući broj bodova – 2 boda)

 

1 bod
0,4 bodova
 

0,4 boda
0,1 bod


0,2 boda

8.

Aktivno sudjelovanje na stručnim i znanstvenim kongresima/skupovima
(izlaganje na kongresu/stručnom skupu)

(najveći mogući broj bodova – 1 bod)

0,5 boda

9.

Aktivno znanje drugog ili trećeg stranog jezika

(najveći mogući broj bodova – 1 bod)
0,5 boda

10.

Rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

a) za svaku navršenu godinu rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
b) za svaku navršenu godinu rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na otocima, brdsko-planinskim područjima Republike Hrvatske i na područjima posebne državne skrbi

(najveći mogući broj bodova – 6 bodova)

1 bod


2 boda

Primjena mjerila iz točke 5. ovoga članka isključuje primjenu mjerila iz točke 4. ovoga članka, a primjena mjerila iz točke 6. ovoga članka isključuje primjenu mjerila iz točke 5. i 4. ovoga članka.
Primjenom mjerila iz točke 7.a) i 7.b) ovoga članka pristupnik- koautor može ostvariti najviše 1 bod.
Primjena mjerila iz točke 8. ovoga članka isključuje primjenu mjerila iz točke 7.c) ako se radi o istom radu.
U primjeni mjerila iz točke 8. ovoga članka posebno se ne boduje izlaganje o istom radu na dva ili više stručnih i znanstvenih kongresa/skupova.
Primjena mjerila iz točke 10.b) ovoga članka isključuje primjenu mjerila iz točke 10.a) ovoga članka.

Članak 4.

Prijedlog za izbor specijalizanata utvrđuje Povjerenstvo koje ima tri člana (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), a čine ga:
1.) predstojnik klinike ili kliničkog zavoda ili pročelnik zavoda ili voditelj odjela za koji je odobrena specijalizacija,
2.) jedan član šireg stručnog kolegija klinike ili kliničkog zavoda ili zavoda ili odjela za koji je odobrena specijalizacija,
3.) jedan član kojeg imenuje ravnatelj zdravstvene ustanove.
Povjerenstvo imenuje ravnatelj zdravstvene ustanove.

Članak 5.

Cjelokupni natječajni materijal (sve ponude s prilozima i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja) dostavlja se Povjerenstvu.
Obveznu dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka čine i rezultati psihološkog testiranja, a za kirurške grane i rezultat testiranja manualne spretnosti s ocjenom ugovornog subjekta medicine rada za određenu zdravstvenu ustanovu, sukladno posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu.
Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka.
Povjerenstvo je obvezno bodovati, pozvati i obaviti razgovor sa svim prijavljenim pristupnicima u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.
O terminu razgovora s Povjerenstvom svaki se pristupnik izvješćuje pisanim putem.

Članak 6.

Povjerenstvo obavlja razgovor s pristupnicima u svrhu stjecanja uvida u motivaciju pristupnika za određeno specijalističko usavršavanje.
Svaki od članova Povjerenstva nakon obavljenog razgovora s pristupnikom ocjenjuje ga s najviše jednim bodom.
Konačni redoslijed kandidata, pod uvjetom da su rezultati psihološkog testiranja i testiranja manualne spretnosti pozitivni, utvrđuje se zbrajanjem bodova koje su pristupnici ostvarili na temelju provedenog bodovanja i razgovora s Povjerenstvom.

Članak 7.

Povjerenstvo dostavlja ravnatelju konačni redoslijed kandidata iz stavka 3. članka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

U slučaju kada dva pristupnika ostvaruju isti broj bodova sukladno mjerilima utvrđenim ovim Pravilnikom, prednost pri konačnom redoslijedu kandidata ima pristupnik koji je bio sudionik Domovinskog rata sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Članak 9.

Odluku o izboru specijalizanata isključivo na temelju redoslijeda kandidata utvrđenog sukladno članku 6. stavku 3. i članku 8. ovoga Pravilnika donosi ravnatelj zdravstvene ustanove.
Odluka o izboru specijalizanata iz stavka 1. ovoga članka javno se objavljuje na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici zdravstvene ustanove najkasnije u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom iz članka 6. ovoga Pravilnika.
Nakon obavljenog izbora svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.
Protiv odluke o izboru specijalizanata iz stavka 1. ovoga članka nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću zdravstvene ustanove u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici zdravstvene ustanove.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-01/121
Urbroj: 534-07-07-1
Zagreb, 18. prosinca 2007.

Ministar
prof. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.