Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnos

NN 133/2007 (27.12.2007.), Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnos

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3816

Na temelju članka 61. stavka 2. a u vezi s člankom 23. stavkom 2. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« br.68/03), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

RJEŠENJE

O DOPUNI RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA I SPECIJALISTA MEDICINE RADA U PRIVATNOJ PRAKSI ZA UTVRĐIVANJE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA

I.

U Rješenju o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara (»Narodne novine« br. 159/03, 179/03, 95/04, 179/04, 113/05, 130/05, 05/06, 45/06,78/06, 98/06, 113/06, 45/07, 77/07, 116/07 i 126/07) u točki I. iza rednog broja 44. dodaje se redni broj koji glasi:
»45. Eskulap rehabilitacija d.o.o. za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, opću medicinu, fizikalnu terapiju i medicinu rada«

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-500-01/03-06/1
Urbroj: 534-05-01/3-07-23
Zagreb, 12. prosinca 2007.

Ministar
prof. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.