Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu

NN 134/2007 (31.12.2007.), Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3843

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine« broj 103/07), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 2007. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI ZA OBRAZOVANJE I IZOBRAZBU

 

Članak 1.

 

U Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (»Narodne novine«, broj 109/07) u članku 3. stavku 2. riječi: »osnovicu za obračun poreza na dohodak« zamjenjuju se riječima: »dohodak od samostalne djelatnosti«.

U stavku 3. iza riječi: »porezne osnovice« dodaju se riječi: »poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti«.

 

Članak 2.

 

U članku 4. riječi: »osnovicu za obračun poreza na dohodak« zamjenjuju se riječima: »dohodak od samostalne djelatnosti«.

 

Članak 3.

 

U članku 5. stavku 1. iza riječi: »porezne osnovice« dodaju se riječi: »poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti«.

 

Članak 4.

 

U članku 6. stavku 1. riječi: »osnovicu za obračun poreza na dohodak« zamjenjuju se riječima: »dohodak od samostalne djelatnosti«.

U članku 6. stavku 2. iza riječi: »poreznu osnovicu« dodaju se riječi: »ili dohodak od samostalne djelatnosti«.

U članku 6. stavku 3. iza riječi: »porezne osnovice« dodaju se riječi: »ili dohotka od samostalne djelatnosti«.

Iza članka 6. stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Iznos umanjenja porezne osnovice poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ne može biti veći od godišnjeg neoporezivog iznosa nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja po svakom naučniku na naukovanju.

(5) Neoporezivi iznos nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja iz stavka 4. ovoga članka utvrđuje se sukladno propisima o oporezivanju dohotka.«.

 

Članak 5.

 

Ova Uredba primjenjuje se i za porezne obveznike koji mogu osigurati dokaze o troškovima za opće obrazovanje i izobrazbu i za posebno obrazovanje i izobrazbu te za naukovanje, nastalim u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2007., a koji za spomenuto razdoblje u 2008. godini ostvaruju potpore za ove namjene.

 

Članak 6.

 

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 602-01/07-01/01

Urbroj: 5030108-07-2

Zagreb, 18. prosinca 2007.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.