Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja pokusne plovidbe

NN 10/2008 (23.1.2008.), Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja pokusne plovidbe

MINISTARSTVO, MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

298

Na temelju članka 1021. stavak 1. alineja 7. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04 i 76/07) ministar mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA POKUSNE PLOVIDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način obavljanja pokusne plovidbe postojećeg broda i broda u gradnji u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.
Odredbe ovoga Pravilnika se primjenjuju na sve brodove, bez obzira na njihovu državnu pripadnost, koji pokusnu plovidbu obavljaju u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Članak 2.

Pokusna plovidba broda u smislu ovog Pravilnika jest plovidba broda u gradnji ili postojećeg broda na kojemu je obavljena preinaka ili popravak od bitnog utjecaja na sposobnost za plovidbu i/ili pri obavljanju osnovnoga, redovitog ili izvanrednoga pregleda postojećeg broda, od isplovljavanja do uplovljavanja broda u luku.
Tijekom pokusne plovidbe brod ne smije prevoziti putnike, a brod u gradnji ni teret izuzev tereta neophodnog za obavljanje radova i ispitivanja.

Članak 3.

Pregled broda radi utvrđivanja njegove sposobnosti za obavljanje pokusne plovidbe je obvezan pregled kojemu podliježe brod prije polaska na pokusnu plovidbu.
Opseg pregleda treba biti takav da se sa sigurnošću može utvrditi da brod udovoljava posebnim uvjetima u kojima se obavlja pokusna plovidba.
Opseg i način pregleda propisan je Tehničkim pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata.
Pregled obavlja Hrvatski Registar brodova, kao priznata organizacija ovlaštena za obavljanje ove vrste pregleda, temeljem Ugovora o prijenosu ovlaštenja između Ministarstva i priznate organizacije.

Članak 4.

Na temelju obavljenog pregleda, priznata organizacija iz članka 3. izdaje Svjedodžbu o sposobnosti broda za obavljanje pokusne plovidbe, kojom se potvrđuje da je brod sposoban za obavljanje pokusne plovidbe.
Navedena svjedodžba ne zamjenjuje brodske isprave propisane međunarodnim konvencijama, koje brod mora imati sukladno propisima države čiju zastavu vije tijekom obavljanja pokusne plovidbe.

Članak 5.

Brodogradilište ili vlasnik broda su dužni najkasnije 8 dana prije početka pokusne plovidbe nadležnoj lučkoj kapetaniji podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje pokusne plovidbe.
U zahtjevu mora biti navedeno mjesto i vrijeme obavljanja pokusne plovidbe broda, popis radova koji će se za vrijeme pokusne plovidbe izvoditi, te podaci o vrsti broda, BT, snazi motora i granicama plovidbe broda.

Članak 6.

Na postojećem brodu kojim se obavlja pokusna plovidba mora biti ukrcan najmanji broj članova posade s odgovarajućim ispravama o osposobljenosti.
Na brodu u gradnji kojim se obavlja pokusna plovidba najmanji broj članova posade određuje nadležna lučka kapetanija, s obzirom na kategoriju plovidbe za koju se brod gradi, njegovu veličinu, namjenu i snagu porivnog uređaja, te o istome izdaje Uvjerenje o najmanjem broju članova posade.
Na brodu kojim se obavlja pokusna plovidba mogu se, osim članova posade, nalaziti i osobe zaposlene na brodu radi obavljanja ili nadziranja radova, te ispitivanja.
Ukupan broj članova posade i osoba iz stavka 3. ovog članka ne smije prelaziti najveći dopušteni broj osoba utvrđen Svjedodžbom o sposobnosti broda za obavljanje pokusne plovidbe.
Članovi posade i osobe iz stavka 3. ovog članka moraju biti pravovremeno upoznati s radnjama koje će se izvoditi na brodu za vrijeme pokusne plovidbe, postupcima za siguran rad broda i postup­cima za zaštitu okoliša, uključujući postupke za kritične situacije.

Članak 7.

Zapovjednik broda u gradnji kojim se obavlja pokusna plovidba mora imati najmanje dvije godine plovidbenog staža u svojstvu zapovjednika broda u kategoriji plovidbe za koju se brod gradi.

Članak 8.

Nadležna lučka kapetanija može zabraniti obavljanje pokusne plovidbe tijekom koje se izvode radovi na brodu uz upotrebu sredstava, materijala odnosno opreme koja predstavlja neposrednu opasnost za brod, ukrcane osobe ili okolinu, ili ako se na mjestu obavljanja pokusne plovidbe obavljaju druge aktivnosti koje mogu ugroziti sigurno odvijanje pokusne plovidbe.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obavljanju pokusne vožnje broda (»Narodne novine«, br. 97/95).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-01/129
Urbroj: 530-04-07-1
Zagreb, 21. prosinca 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.