Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektiv­nog ugovora za graditeljstvo

NN 11/2008 (25.1.2008.), Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektiv­nog ugovora za graditeljstvo

KOLEKTIVNI UGOVORI

346

SINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV broj 2
NEZAVISNI SINDIKAT GRAĐEVINARA HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV broj 2
HRVATSKA UDRUGA SINDIKATA, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV broj 2 i
UDRUGA POSLODAVACA GRADITELJSTVA HRVATSKE, Zagreb, Rendićeva 27
sklopili su u Zagrebu, 1. listopada 2007. godine ovaj

KOLEKTIVNI UGOVOR

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO

od 7. prosinca 2001. (Evid. broj 23/01)– pete izmjene i dopune za 2007. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je između Sindikata graditeljstva Hrvatske, Nezavisnog sindikata građevinara Hrvatske i Udruge poslodavaca graditeljstva Hrvatske, sklopljen 7. prosinca 2001. godine Kolektivni ugovor za graditeljstvo na neodređeno vrijeme te Dodatak (Evid. broj 23/01) (»Narodne novine« broj 04/02), 21. svibnja 2003. godine Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za graditeljstvo – prve izmjene i dopune za 2003. godinu (Evid. broj 23/01) (»Narodne novine« broj 91/03), 2. lipnja 2004. godine Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – druge izmjene i dopune za 2004. godinu (Evid. broj 23/01) (»Narodne novine« broj 93/04), 7. srpnja 2005. godine Kolek­tivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – treće izmjene i dopune za 2005. godinu (Evid. broj 23/01) (»Narodne novine« broj 97/05) te 20. listopada 2006. godine Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – četvrte izmjene i dopune za 2007. godinu (Evid. broj 23/01) »Narodne novine« broj 133/06). Ovim se izmjenama i dopunama pojedine odredbe Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, pročišćeni tekst, »Narodne novine« broj 133/06. (u daljnjem tekstu; Ugovor) usklađuju s uvjetima gospodarenja u tekućoj poslovnoj godini 2007. sukladno članku 94. Ugovora.

Članak 2.

U članku 3. Ugovora briše se stavak 2.

Članak 3.

U članku 40. stavak 1. Ugovora mijenja se i glasi:
»Najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 2.400,00 kuna» do 31. 12. 2007. godine a od 1. 1. 2008. godine u visini iznosa koji je određen kao najniža osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja prema posebnim propisima«.

Članak 4.

U članku 49. stavak 1. Ugovora mijenja se i glasi:
»Radnik ima pravo na jednokratni dodatak na plaću u iznosu od 1.800,00 kuna godišnje«.

Članak 5.

Dopunjuje se tabela »Tarifni stavovi« iz članka 41. Ugovora na način da se u IV.a grupu složenosti poslova, dodaju poslovi – radno mjesto »KV električar«.
Tabela »Tarifni stavovi« koja čini sastavni dio Ugovora u cijelosti se zamjenjuje s novom tabelom istog naziva (Prilog 1).

Članak 6.

U poglavlju »XII ZAŠTITA PRAVA RADNIKA« iza članka 75. dodaje se novi podnaslov »5. Mirenje u individualnim radnim sporovima« i članci 75.a i 75.b koji glase:

»Članak 75.a

Ugovorne strane su suglasne da se individualni radni sporovi mogu rješavati mirenjem na način i po postupku predviđenim Pravilnikom o mirenju i individualnim radnim sporovima koji će donijeti poslodavac uz prethodnu suglasnost Sindikata.

Članak 75.b

Stručne i organizacijsko-administrativne poslove u postupku mirenja iz članka 75.a obavljat će tajnik kojeg imenuje poslodavac iz redova radnika uz prethodnu suglasnost Sindikata.«

Članak 7.

U članku 94. Ugovora dodaje se stavak 3. koji glasi:
»Novacija iz stavka 2. ovog članka neće se provesti prije nego što protekne godina dana od dana stupanja na snagu posljednjih izmjena i dopuna Ugovora.«

Članak 8.

Ovaj Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo stupa na snagu s danom potpisivanja po ovlaštenim predstavnicima ugovornih strana, a primjenjivat će se od 1. listopada 2007. godine.
Ugovorne strane će utvrditi pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo u roku od 15 dana od dana potpisivanja ovog Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo.
Rok za usklađenje s odredbama ovog Ugovora je 30 dana od dana početka primjene ovog Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo.
Zagreb, 1. listopada 2007.
 

Udruga poslodavaca
graditeljstva Hrvatske
Predsjednik
Boris Čupić, dipl. ing. građ., v. r.
1. Sindikat graditeljstva Hrvatske
Predsjednik
Mirko Štorga, v. r.
2. Nezavisni sindikat građevinara Hrvatske
Predsjednica
Ružica Frček, v. r.
3. Hrvatska udruga sindikata
Predsjednik
Ozren Matijašević, v. r.
 


            

PRILOG 1.

TARIFNI STAVOVI
 

Grupa složenosti

Poslovi – radna mjesta

Koeficijent

 

Osnovna plaća u kunama

Po satu

Mjesečno

I. grupa poslova podrazumijeva jednostavan rutinski rad koji ne zahtijeva posebno obrazovanje  

Transportni radnik, čistačice sl.

1,00  

13,79  

2.400,00  

II. grupa poslova podrazumijeva manje složene poslove i zadatke, odnosno rad za koji su dovoljna pismena uputstva

Priučeni PKV građevinski radnici, pomoćni priučeni radnici svih struka, radnik na pripremi namirnica, sobarica, pomoćnik strojarskog montera, autoperač i podmazivač, poslužitelj strojeva i uređaja na proizvodnji građevinskih elemenata, pomoćnik geobušača, figurant, kurir i dostavljač

1,15

15,86

2.760,00

III. grupa podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslova  

KV građevinski radnik početnik (zidar, tesar, armirač, betonirac, asfalter), KV radnik svih struka početnik, geobušač, strojar jednostavnog građevinskog stroja, vozač traktora, monter metalnih konstrukcija, rukovalac strojeva za obradu drva, unosilac podataka u računalo, tehnički crtač laborant, daktilograf, telefonist na telefonskoj centrali, skladištar priručnog skladišta.

1,30  

17,93  

3.120,00  

IV. a – grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije su obavljanje potrebne konzultacije u njihovu izvršavanju  

KV građevinski radnici svih struka (V. grupa tesar, armirač, zidar i dr.), građevinski laborant, vozač teretnog motornog vozila, servisni mehaničar, univerzalni strojarski monter, strojar građevinskih strojeva, skladišta, kuhar, blagajnik, vatrogasac KV električar

1,45  

20,00  

3.480,00  

IV. b – grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije su obavljanje potrebne konzultacije u njihovu izvršavanju  

KV građevinski radnik svih struka (VI. grupa tesar, armirač, zidar, izolater, asfalter), tehničar gradilišta, tehničar geobušenja, laborant, tehničar prerade drva, knjigovođa, operater ERC-a, geometar  

1,52  

20,97  

3.648,00  

V. a – grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadataka  

VKV građevinski radnik svih struka (VII. grupa tesar, armirač, betornirac, utezač, skelar), strojar teških građevinskih strojeva, monter plinoenergetskih postrojenja, vozač teških teretnih vozila, pećar-specijalist, tehničar-kalkulant, poslovođa jednostavnih objekata i postrojenja, knjigovođa

1,64  

22,62  

3.936,00  

V. b – grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadataka  

VKV građevinski radnik svih struka (VIII. grupa tesar, zidar, armirač, utezač), miner specijalist, vodeći monter, vozač autobusa, strojar građevinskog stroja specijalist, vozač teškog teretnog vozila-specijalist, rukovalac strojeva za obradu drva-specijalist, poslovođa građevinskih objekata, poslovođa montaže, kuhar-specijalist, knjigovođa-kontista

1,71  

23,59  

4.104,00  

VI. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtjevaju samostalnost i veći stupanj kreativnosti u njihovu izvršavanju  

VKV građevinski radnik-majstor svih zanimanja, majstor u održavanju strojeva, zavarivač za specijalne postupke, poslovođa gradilišta, poslovođa završnih radova, poslovođa montaže, samostalni referent pratećih službi, kalkulant, geometar-specijalista, rukovoditelj manjeg građevinskog objekta

1,82  

25,10  

4.368,00  

VII. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtjevaju dodatno poznavanje užeg područja djelovanja uz samostalnost i kreativnost u izvršavanju poslova tih područja  

Rukovoditelj građevinskog objekta, rukovoditelj objekta montaže, rukovoditelj pogona, poslovođa složenog objekta, voditelj odsjeka u pratećim službama, komercijalist, domaćin hotela, projektant metalnih konstrukcija, geodeta, knjigovođa-bilancist, samostalni kalkulant, rukovoditelj mehanizacije i transporta i rukovoditelj održavanja na gradilištu

1,90  

26,21  

4.560,00  

VIII. grupa poslova prodrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtjevaju inicijativu i kreativnost radnika, projektiranje poslova i zadataka  

Rukovoditelj gradilišta, rukovoditelj građevinskih instalacija, rukovoditelj složenog pogona, geodet-specijalist, samostalni kalkulant, programer, strojarski konstruktor, operativni konstruktor metalnih konstrukcija, voditelj odjela službi knjigovodstva, komercijale, financija, pripremi rada, dipl. inženjeri i drugi struč­njaci i sl.

2,20  

30,34  

5.280,00  

IX. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtjevaju inicijativu i kreativnost radnika, te dodatna specijalistička znanja potrebna za obavljanje tih poslova

Rukovoditelj vrlo složenog gradilišta, dipl. inženjeri i drugi stručnjaci u službama – specijalisti, samostalni projektant, organizator ERC-a, geodetski projektant, arhitektonski projektant metalnih konstrukcija, tehnolog specijalist i drugi

2,35  

32,41  

5.640,00  

X. grupa poslova podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke s najvećim značajem za vođenje procesa proizvod­nje i poslovanja, kreativne poslove i zadatke, istraživački rad, itd.  

Odgovorni rukovoditelj poslovanja završnih radova, organizator industrijske proizvodnje građevinskog materijala za ugrađivanje i projektne opreme u građevinarstvu, organizator biroa, organizator geodetske službe, rukovoditelj radnih jedinica, rukovoditelj velikih samostalnih pogona, rukovoditelj sektora komercijale, financija, knjigovodstva, kadrova i sl., savjetnik direktora, rukovoditelj sektora razvoja članovi i rukovoditelji istraživačkih timova.

2,65  

36,55  

6.360,00  

 

Zagreb, 1. listopada 2007.
 

Udruga poslodavaca
graditeljstva Hrvatske
Predsjednik
Boris Čupić, dipl. ing. građ., v. r.

1. Sindikat graditeljstva Hrvatske
Predsjednik
Mirko Štorga, v. r.
2. Nezavisni sindikat građevinara Hrvatske
Predsjednica
Ružica Frček, v. r.
3. Hrvatska udruga sindikata
Predsjednik
Ozren Matijašević, v. r.