Pravilnik o sadržaju evidencije državne potpore za obrazovanje i izobrazbu

NN 12/2008 (30.1.2008.), Pravilnik o sadržaju evidencije državne potpore za obrazovanje i izobrazbu

MINISTARSTVO FINANCIJA

349

Na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (»Narodne novine« broj 109/07 i 134/07) donosim

PRAVILNIK

O SADRŽAJU EVIDENCIJE DRŽAVNE POTPORE ZA OBRAZOVANJE I IZOBRAZBU

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj evidencije i dokumentacije za izračun državne potpore za obrazovanje i izobrazbu sukladno Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (u daljnjem tekstu: Zakon).

II. DRŽAVNA POTPORA ZA OBRAZOVANJE I IZOBRAZBU

Članak 2.

Državnom potporom za obrazovanje i izobrazbu (u daljnjem tekstu: državna potpora), sukladno Zakonu i ovom Pravilniku smatra se:
1. državna potpora, prema članku 3. stavcima 1. i 2. Zakona, za opće obrazovanje i izobrazbu
2. državna potpora, prema članku 3. stavcima 1. i 2. Zakona, za posebno obrazovanje i izobrazbu
3. regionalna državna potpora, prema članku 3. stavku 3. Zakona, za korisnika državne potpore koji djelatnost obavlja na Području A utvrđenom regionalnom kartom državnih potpora sukladno posebnim propisima
4. regionalna državna potpora, prema članku 3. stavku 3. Zakona, za korisnika državne potpore koji djelatnost obavlja na Području B utvrđenom regionalnom kartom državnih potpora sukladno posebnim propisima
5. državna potpora, prema članku 4. Zakona, za korisnika držav­ne potpore koji obavlja djelatnost pomorskog prijevoza
6. državna potpora, prema članku 5. Zakona, u slučaju općeg i posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju
7. državna potpora, prema članku 6. Zakona, za izvođenje naukovanja za obrtnička zanimanja u pogonima ili radionicama poduzetnika.

Članak 3.

(1) Korisnik državne potpore iz članka 2. stavka 1. točke c) Zakona – obveznik poreza na dobit može za iznos državne potpore iz članka 3., članka 4., članka 5. i članka 6. Zakona umanjiti poreznu osnovicu poreza na dobit koja se utvrđuje sukladno posebnim propisima koji uređuju porez na dobit.
(2) Korisnik državne potpore iz članka 2. stavka 1. točke c) Zakona – obveznik poreza na dohodak može za iznos državne potpore iz članka 3., članka 4., članka 5. i članka 6. Zakona dodatno umanjiti dohodak od samostalne djelatnosti koji se utvrđuje sukladno poseb­nim propisima koji uređuju porez na dohodak.

III. SADRŽAJ EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJE

1. Opće odredbe

Članak 4.

(1) Korisnik državne potpore iz članka 2. stavka 1. točke c) Zakona (u daljnjem tekstu: korisnik državne potpore), može koristiti državnu potporu u godišnjem obračunu poreza na dobit i godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju evidencije koja se prilaže uz godišnju prijavu poreza na dobit – Obrazac PD, uz godišnju prijavu poreza na dohodak – Obrazac DOH ili uz godišnju prijavu dohotka od zajedničke djelatnosti – Obrazac DOH-Z.
(2) Evidencijom iz stavka 1. ovoga članka smatra se pregled opravdanih troškova za obrazovanje i izobrazbu i izračun državne potpore za obrazovanje i izobrazbu.
(3) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sastavlja se na temelju podataka evidentiranih u poslovnim knjigama korisnika držav­ne potpore o opravdanim troškovima za obrazovanje i izobrazbu. Podaci u poslovnim knjigama evidentiraju se na temelju uredne i vjerodostojne dokumentacije.
(4) Godišnja prijava poreza na dobit – Obrazac PD, godišnja prijava poreza na dohodak – Obrazac DOH, te godišnja prijava dohotka od zajedničke djelatnosti – Obrazac DOH-Z iz stavka 1. ovoga članka propisane su i podnose se sukladno posebnim propisima koji uređuju porez na dobit i porez na dohodak.
(5) Korisnik državne potpore obvezan je u svojim poslovnim knjigama osigurati posebno knjigovodstveno praćenje troškova obrazovanja i izobrazbe, osobito praćenje po vrstama troškova obrazovanja i izobrazbe sukladno članku 8., članku 9. i članku 10. Zakona, te posebno praćenje troškova obrazovanja i izobrazbe za koje se dodatno umanjuje porezna osnovica poreza na dobit i dohodak od samostalne djelatnosti sukladno članku 3. stavku 3., članku 4., članku 5. i članku 6. Zakona.

2. Pregled opravdanih troškova za obrazovanje i izobrazbu

Članak 5.

(1) Pregled opravdanih troškova za obrazovanje i izobrazbu iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika sastavlja se i podnosi za razdob­lje u kojem je korištena državna potpora.
(2) Razdobljem iz stavka 1. ovoga članka smatra se porezno razdoblje, koje je u pravilu kalendarska godina, sukladno posebnim propisima koji uređuju porez na dobit i porez na dohodak.
(3) Pregled opravdanih troškova za obrazovanje i izobrazbu iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika osobito sadrži:
1. podatke o vrsti poduzetnika sukladno Zakonu o računovodstvu. Iznimno za 2007. godinu vrsta poduzetnika utvrđuje se sukladno članku 17. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 146/05).
2. podatke o opravdanim troškovima za opće obrazovanje i izobrazbu sukladno članku 8. Zakona i to iznos:
2.1. opravdanih troškova sukladno članku 8. stavku 1. Zakona za školarine na osnovnim i srednjim školama, visokim učilištima te drugim obrazovnim institucijama, na kojima se stječe osnovno, srednje i visoko obrazovanje, uključujući poslijediplomske studije i doktorske studije
2.2. opravdanih troškova sukladno članku 8. stavku 2. Zakona za naknade za prisustvovanja seminarima, tečajevima i kongresima, troškovi specijalizacija i drugih oblika obrazovanja i izobrazbe u tuzemstvu i inozemstvu
2.3. opravdanih troškova sukladno članku 8. stavku 3. Zakona za predavača i instruktora te troškovi savjetovanja u svezi s projek­tima obrazovanja i izobrazbe
2.4. opravdanih troškova sukladno članku 8. stavku 4. Zakona za stručnu literaturu (knjige, časopisi) u papirnatom ili elektronič­kom obliku. Stručnom literaturom ne smatraju se javna glasila tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave i institucija u njihovu vlasništvu
2.5. opravdanih troškova sukladno članku 8. stavku 5. Zakona za otpis (amortizacija) uređaja, pomagala i opreme koji su korišteni u obrazovanju i izobrazbi, u skladu s opsegom njihova korištenja u tu svrhu
2.6. troškova prijevoza sukladno članku 10. Zakona do visine stvarno nastalih troškova ako se opće obrazovanje i izobrazba obav­lja izvan mjesta prebivališta ili boravišta radnika
2.7. troškova smještaja sukladno članku 10. Zakona do visine stvarno nastalih troškova ako se opće obrazovanje i izobrazba obav­lja izvan mjesta prebivališta ili boravišta radnika
2.8. troškova dnevnica sukladno članku 10. Zakona ako se opće obrazovanje i izobrazba obavlja izvan mjesta prebivališta ili boravišta radnika
2.9. ukupni iznos opravdanih troškova za opće obrazovanje i izobrazbu
3. podatke o opravdanim troškovima za posebno obrazovanje i izobrazbu sukladno članku 9. Zakona i to iznos:
3.1. opravdanih troškova sukladno članku 9. stavku 1. Zakona za naknade za prisustvovanja seminarima, tečajevima i kongresima
3.2. opravdanih troškova sukladno članku 9. stavku 2. Zakona specijalizacije i druge oblike posebnog obrazovanja i izobrazbe u tuzemstvu i inozemstvu
3.3. opravdanih troškova sukladno članku 9. stavku 3. Zakona za predavača i instruktora te troškovi savjetovanja u svezi s projek­tima obrazovanja i izobrazbe
3.4. opravdanih troškova sukladno članku 9. stavku 4. Zakona za stručnu literaturu (knjige, časopisi) u papirnatom ili elektronič­kom obliku. Stručnom literaturom ne smatraju se javna glasila tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave i institucija u njihovu vlasništvu
3.5. opravdanih troškova sukladno članku 9. stavku 5. Zakona za otpis (amortizacija) uređaja, pomagala i opreme koji su korišteni u obrazovanju i izobrazbi, u skladu s opsegom njihova korištenja u tu svrhu
3.6. troškova prijevoza sukladno članku 10. Zakona do visine stvarno nastalih troškova ako se posebno obrazovanje i izobrazba obavlja izvan mjesta prebivališta ili boravišta radnika
3.7. troškova smještaja sukladno članku 10. Zakona do visine stvarno nastalih troškova ako se posebno obrazovanje i izobrazba obavlja izvan mjesta prebivališta ili boravišta radnika
3.8. troškova dnevnica sukladno članku 10. Zakona ako se posebno obrazovanje i izobrazba obavlja izvan mjesta prebivališta ili boravišta radnika
3.9. ukupni iznos opravdanih troškova za posebno obrazovanje i izobrazbu

3. Izračun državne potpore za obrazovanje i izobrazbu

Članak 6.

(1) Izračun državne potpore za obrazovanje i izobrazbu iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika sadrži i izračun državne potpore za koju se umanjuje porezna osnovica poreza na dobit i dohodak od samostalne djelatnosti sukladno članku 3., članku 4., članku 5. i članku 6. Zakona.
(2) Korisnik državne potpore može umanjiti poreznu osnovicu poreza na dobit i dohodak od samostalne djelatnosti sukladno članku 3. stavcima 1. i 2. Zakona za državnu potporu za opće obrazovanje i izobrazbu na način da se opravdani troškovi za opće obrazovanje i izobrazbu iskazani u pregledu opravdanih troškova za obrazovanje i izobrazbu pomnože s propisanim postotkom umanjenja iz članka 3. stavka 1. Zakona ili propisanim postotkom umanjenja iz članka 3. stavka 2. Zakona.
(3) Korisnik državne potpore može umanjiti poreznu osnovicu poreza na dobit i dohodak od samostalne djelatnosti sukladno članku 3. stavcima 1. i 2. Zakona za državnu potporu za posebno obrazovanje i izobrazbu na način da se opravdani troškovi za poseb­no obrazovanje i izobrazbu iskazani u pregledu opravdanih troškova za obrazovanje i izobrazbu pomnože sa propisanim postotkom umanjenja iz članka 3. stavka 1. Zakona ili propisanim postotkom umanjenja iz članka 3. stavka 2. Zakona.
(4) Korisnik državne potpore koji, sukladno članku 3. stavku 3. Zakona, obavlja djelatnost na Području A i Području B utvrđenih regionalnom kartom državnih potpora prema posebnim propisima može umanjiti poreznu osnovicu poreza na dobit i dohodak od samostalne djelatnosti za državnu potporu na način da se opravdani troškovi općeg i posebnog obrazovanja i izobrazbe za djelatnost na Području A ili Području B pomnože sa postotkom dodatnog umanjenja. Postotak dodatnog umanjenja izračunava se tako da se postotak umanjenja iz članka 3. stavka 1. Zakona ili iz članka 3. stavka 2. Zakona, te postotak umanjenja iz članka 4. Zakona uveća do 10 postotnih bodova sukladno članku 3. stavku 3. Zakona ako se djelatnost obavlja na Području A odnosno uveća do 5 postotnih bodova sukladno članku 3. stavku 3. Zakona ako se djelatnost obavlja na Području B.
(5) Korisnik državne potpore koji obavlja djelatnost pomorskog prijevoza i koji ispunjava uvjete propisane člankom 4. Zakona može umanjiti poreznu osnovicu poreza na dobit i dohodak od samostalne djelatnosti za državnu potporu na način da se opravdani troškovi općeg i posebnog obrazovanja i izobrazbe ako su ispunjeni uvjeti iz članka 4. Zakona pomnože sa propisanim postotkom umanjenja iz članka 4. Zakona, a najviše do 100%.
(6) Korisnik državne potpore u slučaju općeg i posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju sukladno članku 5. Zakona može umanjiti poreznu osnovicu poreza na dobit i dohodak od samostalne djelatnosti za državnu potporu na način da se opravdani troškovi općeg i posebnog obrazovanja i izobrazbe za radnika u nepovoljnom položaju pomnože sa postotkom dodatnog umanjenja. Postotak dodatnog umanjenja izračunava se tako da se postotak umanjenja iz članka 3. stavka 1. Zakona ili iz članka 3. stavka 2. Zakona, te postotak umanjenja iz članka 4. Zakona uveća za 10 postotnih bodova sukladno članku 5. stavku 1. Zakona.
(7) Poduzetnik može umanjiti poreznu osnovicu poreza na dobit i dohodak od samostalne djelatnosti sukladno članku 6. Zakona ako ima dozvolu (licencu) Hrvatske obrtničke komore za izvođenje praktičnog dijela naukovanja.
(8) Poduzetnik koji umanjuje poreznu osnovicu poreza na dobit i dohodak od samostalne djelatnosti sukladno članku 6. Zakona mora u izračunu državne potpore za obrazovanje i izobrazbu osigurati podatak o broju naučnika koji su na naukovanju kod korisnika državne potpore u poreznom razdoblju za koje se koristi državna potpora.
(9) Poduzetnik u čijim se pogonima ili radionicama izvodi naukovanje za obrtnička zanimanja može poreznu osnovicu poreza na dobit prije umanjenja i uvećanja sukladno posebnim propisima koji uređuju porez na dobit i dohodak od samostalne djelatnosti prije dodatnih umanjenja sukladno posebnim propisima koji uređuju porez na dohodak umanjiti za iznos isplaćenih nagrada naučnicima u vrijeme naukovanja sukladno članku 6. stavku 1. Zakona.
(10) Poduzetnik u čijim se pogonima ili radionicama izvodi naukovanje za obrtnička zanimanja može poreznu osnovicu poreza na dobit prije umanjenja i uvećanja sukladno posebnim propisima koji uređuju porez na dobit i dohodak od samostalne djelatnosti prije dodatnih umanjenja sukladno posebnim propisima koji uređuju porez na dohodak umanjiti za državnu potporu sukladno članku 6. stavcima 2. i 3. Zakona pod uvjetom da je poduzetnik ostvario dobit prije uvećanja i umanjenja, te pod uvjetom da je poduzetnik ostvario dohodak od samostalne djelatnosti prije dodatnih umanjenja. Ako je ostvaren gubitak, poduzetnik ne može koristiti državnu potporu iz članka 6. stavaka 2. i 3. Zakona. Državna potpora izračunava se tako da se porezna osnovica poreza na dobit prije umanjenja i uvećanja i dohodak od samostalne djelatnosti prije dodatnih umanjenja pomnoži s propisanim postotkom umanjenja od 5% do 15% ovisno o broju naučnika na naukovanju sukladno članku 6. stavcima 2. i 3. Zakona. Državna potpora ne može biti veća od godišnjeg neoporezivog iznosa nagrada učenicima za vrijeme naukovanja po svakom naučniku na naukovanju, sukladno članku 6. stavcima 4. i 5. Zakona, a neoporezivi iznos nagrada učenicima za vrijeme naukovanja utvrđuje se sukladno propisima o oporezivanju dohotka.
(11) Korisnik državne potpore u godišnju prijavu poreza na dobit – Obrazac PD, godišnju prijavu poreza na dohodak – Obrazac DOH odnosno godišnju prijavu dohotka od zajedničke djelatnosti – Obrazac DOH-Z upisuje ukupan iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu za koji se umanjuje porezna osnovica poreza na dobit i dohodak od samostalne djelatnosti sukladno Zakonu i ovom Pravilniku.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i za 2007. godinu pri podnošenju godišnje prijave poreza na dobit – Obrazac PD, godiš­nje prijave poreza na dohodak – Obrazac DOH ili godišnje prijave dohotka od zajedničke djelatnosti – Obrazac DOH-Z ako korisnik državne potpore može, sukladno članku 12. Zakona, osigurati dokaze o troškovima za opće obrazovanje i izobrazbu i za posebno obrazovanje i izobrazbu, te za naukovanje.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/3
Urbroj: 513-07-21-01/08-5
Zagreb, 23. siječnja 2008.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.