Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Nuštar

NN 12/2008 (30.1.2008.), Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Nuštar

OPĆINA NUŠTAR

357

Na temelju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, br. U-I-1559/2001 i U-I-2355/2002 (»Narodne novine«, br. 26/07 i članaka 31., 35., 42. i 43. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine«, br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00.,127/00., 59/01., 107/01., 150/02., 147/03., 132/06. i 261/07.) i članka 25. Statuta Općine Nuštar (»Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije«, broj: 12/01., 15/01., 9/02., 6/05. i 5/06.), Općinsko vijeće Nuštar na 18. sjednici održanoj 19. prosinca 2007. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o općinskim porezima, klasa: 022-05/01-01/661, urbroj: 2188/18, od 13. prosinca 2001. godine.

Članak 2.

Članak 3. Odluke mijenja se i glasi:
»Općini Nuštar pripadaju sljedeći porezi:
1. Prirez poreza na dohodak
2. Porez na kuće za odmor
3. Porez na korištenje javnih površina«.

Članak 3.

Članci 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. i 25. se brišu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku« Vukovarsko--srijemske županije.

Klasa: 022-05/07-01/1091
Urbroj: 2188/07
Nuštar, 19. prosinca 2007.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Pezić, v. r.