Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja

NN 2/2008 (4.1.2008.), Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

58

Na temelju članka 42. stavka 9. Zakona o obrtu (»Narodne novine« 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, 68/07) i članka 23. Statuta Hrvatske obrtničke komore (»Narodne novine« 21/99, 62/02, 158/02, 101/04, 187/04, 12/06), Skupština Hrvatske obrtničke komore na svojoj 3. sjednici održanoj 14. prosinca 2007. donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA DOZVOLA (LICENCA) ZA IZVOĐENJE PRAKTIČNOG DIJELA NAUKOVANJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak i način izdavanja dozvola (licenca) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja (dalje u tekstu: dozvola).

Članak 2.

Dozvolu za izvođenje praktičnog dijela naukovanja osobama koje ispunjavaju Zakonom o obrtu propisane uvjete izdaje Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore.
Hrvatska obrtnička komora imenuje komisije koje utvrđuju ispunjavanje uvjeta za izdavanje dozvola.

Članak 3.

Komisije za svako pojedino zanimanje ili grupu srodnih zanimanja imenuje i razrješava Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore uz pribavljeno mišljenje Odbora za strukovnu izobrazbu Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore (u daljnjem tekstu: Odbor za strukovnu izobrazbu).
Prijedloge za članove komisija za svako pojedino zanimanje ili grupu zanimanja podnose područne obrtničke komore na prijedlog udruženja obrtnika, na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 4.

Komisija se sastoji od dva člana i tajnika komisije i to:
– obrtnika s položenim majstorskim ispitom ili obrtnika kojem Zakon priznaje prava kao i osobama s položenim majstorskim ispitom ili obrtnika s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem – predsjednik komisije,
– nastavnika odgovarajuće struke iz srednjih strukovnih škola u kojima se ostvaruju programi za obrtnička zanimanja – član komisije
– predstavnik stručne službe područne obrtničke komore, odnosno udruženja obrtnika – tajnik komisije.
U iznimnim slučajevima, za člana komisije može biti imenovana osoba s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem, ukoliko na području županije nema škola u kojima se ostvaruju programi za ona obrtnička zanimanja za koja se traži dozvola.
Svakom članu komisije može se imenovati zamjenik.
Članove komisije imenuje se uz njihovu pisanu suglasnost.

Članak 5.

Prijedlog iz stavka 2. članka 3. ovog Pravilnika treba sadržavati za svakog člana komisije odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. ovoga Pravilnika, i to:
– ime i prezime,
– pisanu suglasnost iz stavka 4. članka 4. ovoga Pravilnika,
– presliku diplome o položenom majstorskom ispitu ili
– presliku svjedodžbe o stečenoj odgovarajućoj srednjoj stručnoj spremi i presliku radne knjižice ili
– presliku diplome fakulteta, visoke ili više škole.
Prilozi iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se područnoj obrtničkoj komori.

Članak 6.

Komisija se imenuje na četiri godine.
Članovi komisije iz članka 4. ovoga Pravilnika mogu se razriješiti i prije isteka mandata i to:
– na osobni zahtjev
– na prijedlog područne obrtničke komore, odnosno udruženje obrtnika uz pisano obrazloženje i mišljenje Odbora za strukovnu izobrazbu.

Članak 7.

Predsjednik i član komisije iz članka 4. ovoga Pravilnika imaju pravo na novčanu naknadu. Visinu naknade utvrđuje Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore na prijedlog Odbora za strukovnu izobrazbu.
Naknade iz stavka 1. ovog članka isplaćuju se iz sredstava koja se ostvaruju od izdavanja dozvola.

Članak 8.

Odluku o visini naknade za izdavanje dozvole donosi Upravni Odbor Hrvatske obrtničke komore na prijedlog Odbora za strukovnu izobrazbu.

Članak 9.

Zahtjev za izdavanje dozvole obrtnik podnosi Hrvatskoj obrtničkoj komori putem područne obrtničke komore odnosno udruženja obrtnika, a prema sjedištu obrta.
Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se dokumenti kojima se dokazuju propisani uvjeti za izdavanje dozvola.
Obrazac zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 10.

Po podnesenom zahtjevu komisija provodi postupak utvrđivanja propisanih uvjeta za izdavanje dozvole uvidom u dokumentaciju, i uvidom kod obrtnika odnosno pravne osobe.
Komisija sastavlja zapisnik o postupku utvrđivanja uvjeta za dobivanje dozvole za izvođenje praktičnog dijela programa naukovanja.
Ukoliko komisija utvrdi da su ispunjeni propisani uvjeti Uprav­ni odbor Hrvatske obrtničke komore izdaje dozvolu.
Dozvolu potpisuje predsjednik Hrvatske obrtničke komore.
Obrasci zapisnika i dozvole sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 11.

O izdanim dozvolama vodi se evidencija utvrđena propisom koji uređuje sadržaj pedagoške dokumentacije i evidencije koja se vodi u Hrvatskoj obrtničkoj komori.
Uz evidenciju iz stavka 1. ovoga članka vodi prilažu se:
– zahtjevi iz članka 9. ovoga Pravilnika
– zapisnici o provedenom postupku iz članka 10. ovoga Pravilnika
– dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta utvrđenih ovim Pravilnikom, koji se čuvaju u područnim obrtničkim komorama.

Članak 12.

Broj naučničkih mjesta kod obrtnika ili pravne osobe ovisi o opremljenosti radionice i o broju osoba koje mogu izvoditi praktični dio naukovanja.
Jedna osoba može izvoditi praktični dio naukovanja za najviše tri naučnika.
Izuzetno od stavka 2. ovoga članka, pravna osoba odnosno obrtnik koji raspolaže s više slobodnih naučničkih mjesta, može izvoditi praktični dio naukovanja za najviše 16 naučnika pod uvjetom, da zapošljava osobu koja će u punom radnom vremenu izvoditi praktični dio naukovanja.

Članak 13.

Obrtnici i pravne osobe s izdanom dozvolom dužni su do kraja kalendarske godine izvijestiti područnu obrtničku komoru o broju slobodnih naučničkih mjesta za sljedeću školsku godinu, o čemu područna obrtnička komora pisano izvješćuje Hrvatsku obrtničku komoru, najkasnije do veljače iduće godine.

Članak 14.

Obrtnik i pravna osoba s izdanom dozvolom dužni su o svakoj promjeni, koja se odnosi na pravo prijema naučnika na praktični dio naukovanja obavijestiti područnu obrtničku komoru i podnijeti zahtjev za promjenu licence na propisanom obrascu iz članka 9. ovoga Pravilnika.
Po podnesenom zahtjevu za promjenom komisija po potrebi provodi postupak prema odredbama članka 10. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Zbog neispunjavanja propisanih uvjeta Odbor za strukovnu izobrazbu može pokrenuti postupak ispitivanja važenja dozvole pri ministarstvu nadležnom za obrt i to:
– na zahtjev osobe kojoj je izdana dozvola
– na zahtjev područne obrtničke komore odnosno udruženju obrtnika
– na zahtjev strukovne škole
– na zahtjev roditelja odnosno staratelja naučnika i
– na temelju vlastitih saznanja.

Članak 16.

Obrtniku odnosno pravnoj osobi može Sud časti Hrvatske obrtničke komore oduzeti dozvolu, privremeno ili trajno na način i po postupku propisanim Pravilnikom Suda časti Hrvatske obrtničke komore.

Članak 17.

U slučaju prestanka važenja ili oduzimanja dozvole, raskida se sklopljeni ugovor o naukovanju.
Područna obrtnička komora u slučaju iz stavka 1. ovoga članka dužna je rasporediti naučnike u druge obrte ili pravne osobe kojima je izdana dozvola.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odred­be Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenci) te uvjeta za izvođenje praktičnog dijela naukovanja (»Narodne novine« 62/02).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Urbroj: 1-104-5567/2-11-2007.
Zagreb, 14. prosinca 2007.

Predsjednik
Mato Topić, v. r.