Pravilnik o pomorskoj opremi

NN 3/2008 (7.1.2008.), Pravilnik o pomorskoj opremi

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

66

Na temelju članka 34. stavak 1. alineja 2. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 76/07) u svezi članka 77. stavak 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« 181/04, 76/07) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O POMORSKOJ OPREMI

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se zahtjevi za pomorsku opremu kojom se sukladno međunarodnim konvencijama opremaju brodovi hrvatske državne pripadnosti kao i uvjeti za stavljanje takve opreme na tržište u Republici Hrvatskoj.

Značenje pojedinih pojmova

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:
1. »Tehnička pravila« su Tehnička pravila za statutarnu certifikaciju pomorske opreme;
2. »postupci ocjene sukladnosti« jesu postupci kako su navedeni u članku 8. ovog Pravilnika;
3. »oprema« jest pomorska oprema navedena u Dodacima I i II, Tehničkih pravila kojom, sukladno međunarodnim konvencijama mora biti opremljen brod ili se zbog drugih razloga nalazi na brodu, a za koju se zahtjeva odobrenje države zastave koju brod vije;
4. »radiooprema« jest radiooprema kako se propisana u Poglavlju IV, Konvencije SOLAS 74 kako je izmijenjena i dopunjena, uključujući i VHF primoodašiljače za sredstva spašavanja zahtjevane Pravilom 6.2.1, Poglavlja III navedene Konvencije;
5. »međunarodne konvencije« su:
– Međunarodna konvencija o teretnim linijama 1966 (LL 66),
– Konvencija o međunarodnim propisima za sprječavanje sudara na moru 1972, (COLREG 72)
– Međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja mora s brodova 1973 (MARPOL),
– Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru 1974 (SOLAS), uključujući njihove Protokole i dopune koji su stupili na snagu;
6. »međunarodni instrumenti« jesu međunarodne konvencije, rezolucije i okružnice Međunarodne pomorske organizacije (IMO) i međunarodne ispitne norme;
7. »oznaka sukladnosti« jest oznaka kako je propisna u članku 10. i Dodatku 2 koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
8. »ovlašteno tijelo« jest organizacija ovlaštena u skladu s člankom 9. ovog Pravilnika;
9. »opremiti« znači ugraditi opremu na brod ili je smjestiti na brod;
10. »svjedodžbe sigurnosti« su svjedodžbe izdane od ili u ime Vlade Republike Hrvatske sukladno međunarodnim konvencijama;
11. »brod« jest brod na koji se primjenjuju međunarodne konvencije, osim ratnog broda;
12. »novi brod« jest brod kojem je kobilica položena ili koji je u sličnoj fazi gradnje na ili nakon datuma utvrđenog Tehničkim pravilima. U svrhu ove definicije izraz »slična faza gradnje« znači faza u kojoj:
– počinje gradnja koja se može povezati s određenim brodom; i
– započelo je sklapanje tog broda koje čini, najmanje, 50 t ili 1% od procijenjene mase sveg materijala strukture broda, što je manje;
13 »postojeći brod« jest brod koji nije novi brod;
14. »ispitne norme« su norme sljedećih organizacija:
– Međunarodne pomorske organizacije (IMO),
– Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO),
– Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC),
– Europskog odbora za normizaciju (CEN)
– Europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (CENELEC),
– Europskog telekomunikacijskog instituta za norme (ETSI);
uključujući njihove dopune donesene u skladu s međunarodnim konvencijama, odgovarajućim rezolucijama i okružnicama Međunarodne pomorske organizacije (IMO) u svrhu propisivanja metoda i rezultata ispitivanja, ali samo u obliku kako su navedene u Dodatku I, Tehničkih pravila.
15. »tipno odobrenje« su postupci utvrđivanja udovoljavanja opreme u skladu s odgovarajućim ispitnim normama i izdavanje odgovarajućih potvrda.
16. »Ministarstvo« je ministarstvo nadležno za pomorstvo.

Primjena

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na opremu brodova hrvatske državne pripadnosti i to:
(a) Na opremu novog broda neovisno da li se brod gradi u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu;
(b) Na opremu postojećeg broda neovisno da li se brod u vrijeme opremanja nalazi u Republici Hrvatskoj ili ne:
– kada se njome prvi put opremaju; ili
– kada se oprema koja je već bila na brodu zamjenjuje novom, osim ako se međunarodnim konvencijama ne dopušta drugačije.
(2) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na opremu kojom je brod opremljen prije datuma utvrđenog Tehničkim pravilima.
Oprema iz stavka 1. ovog članaka mora udovoljavati zahtjevima ovog Pravilnika, neovisno o tome da li se na istu odnose odredbe drugih propisa (npr. propisi u svezi elektromagnetske kompatibilnosti ili u svezi osobne zaštitne opreme).

Članak 4.

Kod izdavanja ili potvrđivanja odgovarajućih svjedodžbi sigurnosti, Ministarstvo ili priznata organizacija koja djeluje u njegovo ime se mora uvjeriti da oprema udovoljava zahtjevima ovog Pravilnika.

Članak 5.

(1) Oprema navedena u Dodatku I Tehničkih pravila kojom se brod oprema na i nakon datuma utvrđenog Tehničkim pravilima mora udovoljavati primjenjivim zahtjevima međunarodnih instrumenata kako je navedeno u predmetnom Dodatku I.
(2) Udovoljavanje opreme primjenjivim zahtjevima međunarodnih konvencija mora biti utvrđeno isključivo pomoću ispitnih normi i postupaka ocjene sukladnosti kako je navedeno u Dodatku I Tehničkih pravila.
(3) Za opremu navedenu u Dodatku I Tehničkih pravila, za koju su dopuštene ispitne norme prema i IEC i ETSI proizvođač ili od njega ovlašteni predstavnik ima pravo izbora koju od njih će upotrijebiti.

Stavljanje na tržište

Članak 6.

Na području Republike Hrvatske neće se zabranjivati stavljanje na tržište kao ni opremanje brodova hrvatske državne pripadnosti opremom navedenom u Dodatku I Tehničkih pravila, koja je označena oznakom sukladnosti ili iz drugih razloga udovoljava odredbama ovog Pravilnika, niti će priječiti izdavanje ili potvrđivanje brodskih svjedodžbi u svezi s tom opremom.

Postupak kod upisa broda u Upisnik brodova
Republike Hrvatske

Članak 7.

(1) U postupku prvog upisa novog broda u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj, neovisno o zastavi koju je brod do tada vijao, a koji brod prethodno nije bio upisan u upisnik brodova države članice EU, Ministarstvo će neposredno ili putem priznate organizacije obaviti pregled opreme.
(2) Pregledom opreme iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se da li je stanje i kompletnost opreme u skladu s brodskim ispravama kao i da li je oprema označena oznakom sukladnosti, odnosno, u slučaju da nije označena, da li se može smatrati jednakovrijednoj opremi tipno odobrenoj sukladno odredbama ovog Pravilnika.
(3) U slučaju da oprema nije označena znakom sukladnosti, a utvrđeno je da se ne može smatrati jednakovrijednom, oprema mora biti zamijenjena.
(4) Ako se utvrdi da se oprema može smatrati jednakovrijednom Ministarstvo će izdati potvrdu o prihvaćanju opreme koja se mora stalno nalaziti na brodu i na kojoj moraju biti navedena i ograničenja u svezi korištenja opreme, ako ista postoje.
(5) U slučaju radioopreme mora se provjeriti da je ista u skladu sa zahtjevima za radiofrekvencijski spektar.

Postupci ocjene sukladnosti

Članak 8.

(1) Postupci ocjene sukladnosti opreme propisani su Tehničkim pravilima.
(2) Nakon provedbe postupaka ocjene sukladnosti opreme, proizvođač ili od njega ovlašteni predstavnik mora izdati pisanu Deklaraciju sukladnosti kako je propisana Tehničkim pravilima.

Ovlaštena tijela

Članak 9.

(1) Ministarstvo će prijaviti Europskoj komisiji i drugim državama članicama EU tijela ovlaštena za obavljanje postupaka ocjenjivanja sukladnosti i ispitivanja iz članka 8 ovoga Pravilnika, zajedno sa specifičnim poslovima koje su prijavljena tijela ovlaštena obavljati i identifikacijskim brojevima koje im je prethodno dodijelila Europska komisija.
(2) U postupku ocjenjivanja tijela u svrhu dobivanja statusa ovlaštenog tijela Ministarstvo će primijeniti kriterije navedene u Dodatku 1 ovog Pravilnika.
(3) Ministarstvo će povući ovlaštenje tijelu ako se utvrdi da ono više ne udovoljava kriterijima navedenim u Dodatku 1 ovog Pravilnika. Ministarstvo će o povlačenju ovlaštenja odmah izvijestiti Europsku komisiju i druge države članice.
(4) Ministarstvo će obavijest o dodjeli kao i povlačenju ovlaštenja objaviti u službenom glasilu Republike Hrvatske.

Označavanje opreme

Članak 10.

(1) Oprema navedena u Dodatku I Tehničkih pravila, koja udovoljava zahtjevima odgovarajućih međunarodnih instrumenata nakon zadovoljavajuće provedenog postupka ocjene sukladnosti mora biti, od proizvođača ili od njega ovlaštenog predstavnika, označena oznakom sukladnosti kako je navedeno u Dodatku 2 ovog Pravilnika.
(2) Oznaku sukladnosti prati identifikacijski broj ovlaštenog tijela koje provodi ocjenu sukladnosti u proizvodnji te dvije brojčane znamenke koje označavaju godinu postavljanja oznake.
(3) Oznaka na opremi mora biti postavljena na način da bude vidljiva, čitljiva i neizbrisiva tijekom predviđenog roka trajnosti opreme. U slučaju da zbog specifičnosti neke opreme to nije izvodljivo, oznaka može biti na odgovarajući način postavljena na pakovanje u kojem se oprema isporučuje.
(4) Zabranjeno je postavljanje drugih oznaka ili natpisa na opremu na koju se odnose odredbe ovog Pravilnika koje oznake ili natpisi bi mogli dovesti u zabludu treće osobe s obzirom na značenje ili oblik oznake sukladnosti iz ovog članka.
(5) Oznaka sukladnosti postavlja se nakon završetka izrade opreme.

Zaštitne mjere

Članak 11.

(1) Neovisno od odredbe članka 6. ovog Pravilnika, Ministarstvo može, metodom slučajnog uzorka, obavi i ili zatražiti da se obavi provjera opreme označene oznakom sukladnosti koja se nalazi na tržištu Republike Hrvatske, a još nije ugrađena ili postavljena na brod, sa svrhom utvrđivanja sukladnosti s odredbama ovog Pravilnika.
(2) Neovisno od odredbe članka 6. ovog Pravilnika, u slučaju kada je na brod hrvatske državne pripadnosti ugrađena ili postavljena oprema na koju se odnose odredbe ovog Pravilnika za koju se međunarodnim instrumentima zahtjeva ispitivanje na brodu, Ministarstvo može, pod uvjetom da to nije obavljeno kroz postupke ocjene sukladnosti, obaviti ili zatražiti da se obavi provjera takve opreme. Na zahtjev Ministarstva proizvođač, od njega ovlašteni predstavnik ili osoba odgovorana za stavljanje takve opreme na tržište, mora dostaviti izvještaj o provjeri ili ispitivanju.

Članak 12.

(1) Kada Ministarstvo inspekcijskim nadzorom ili na drugi način utvrdi da oprema navedena u Dodatku I, Tehničkih pravila, iako ispravno ugrađena, održavana i korištena u skladu sa svojom namjenom, može ugroziti zdravlje i/ili sigurnost posade, putnika ili drugih osoba na brodu, ili može ugroziti morski okoliš izvijestit će ministarstvo nadležno za gospodarstvo i državni inspektorat koji su dužni poduzeti odgovarajuće privremene mjere kako bi se ta oprema povukla s tržišta, ili zabranilo ili ograničilo njeno stavljanje na tržište ili opremanje brodova hrvatske državne pripadnosti.
(2) O mjerama poduzetim sukladno stavku (1), ovog članka, tijela iz stavka (1) ovog članka odmah će izvijestiti Europsku komisiju navodeći razloge za svoju odluku, a osobito ako je neusklađenost posljedica:
(a) nepoštivanje odredbi članka 5. ovog Pravilnika;
(b) neispravne primjene ispitnih normi iz članka 5. ovog Pravilnika
(c) nedostataka u samim ispitnim normama.
(3) Kada se utvrdi nesukladnost opreme koja je označena oznakom sukladnosti, nadležno tijelo će poduzeti i druge mjere predviđene posebnim propisom,
(4) Nadležno tijelo iz stavka 3. ovog članka će o poduzetim mjerama izvijestiti Europsku komisiju.

Izuzeće u slučaju tehničke inovacije

Članak 13.

(1) Neovisno od odredbi članka 5. ovog Pravilnika, u posebnim okolnostima zbog tehničke inovacije, Ministarstvo može dopustiti opremanje broda hrvatske državne pripadnosti opremom koja ne udovoljava postupcima ocjene sukladnosti ako se pokusom ili na neki drugi način odobren od Ministarstva, utvrdi da je takva oprema, najmanje jednako učinkovita kao ona koja udovoljava postupcima ocjene sukladnosti. U slučaju radioopreme Ministarstvo će dopustiti opremanje jedino u slučaju kad se uvjeri da je oprema u skladu sa zahtjevima za radiofrekvencijski spektar.
(2) Postupci provjere iz stavka 1. ovog članka, ni u kom slučaju ne smiju praviti razliku između opreme proizvedene u Republici Hrvatskoj u odnosu na opremu proizvedenu u drugim državama.
(3) Za opremu iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo će izdati ili odobriti izdavanje odgovarajuće potvrde koja se mora nalaziti uz opremu i kojom se dopušta opremanje broda tom opremom, a isto tako, ukoliko je potrebno, u njoj moraju biti navedena ograničenja i/ili uvjeti za njeno korištenje.
(4) Kada Ministarstvo dopusti opremanje broda opremom iz ovog članka o tome će izvijestiti Europsku komisiju i ostale članice EU i dostaviti im podatke o značajkama opreme zajedno s izvještajima o provedenim ispitivanjima, provjerama i ocjenama sukladnosti.
(5) Kada se brod opremljen opremom iz stavka 1. ovog članka upisuje u Upisnik brodova u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo može poduzeti odgovarajuće mjere, uključujući ispitivanja i praktične provjere, da se uvjeri da je oprema najmanje jednako učinkovita kao i oprema koja udovoljava postupcima ocjene sukladnosti.

Izuzeće zbog ispitivanja ili provjere

Članak 14.

(1) Neovisno od odredbe članka 5. ovog Pravilnika, Ministarstvo može zbog potrebe ispitivanja ili provjere dopustiti ugradnju ili postavljanje na brod hrvatske državne pripadnosti opremu koja ne udovoljava ni postupcima ocjene sukladnosti niti je u skladu s člankom 13. ovog Pravilnika, ako je udovoljeno sljedećim uvjetima:
(a) Ministarstvo je izdalo ili odobrilo izdavanje odgovarajuće potvrde kojom se dopušta ugradnja ili postavljanje takve opreme uključujući i odgovarajuća ograničenja i/ili uvjete za njeno korištenje. Potvrda se, uz opremu, mora stalno nalaziti na brodu;
(b) dopuštenje mora biti ograničeno na kratko vrijeme;
(c) oprema ne smije biti ovisna o drugoj opremi na brodu koja udovoljava odredbama članka 5., niti smije zamijeniti takvu opremu, koja mora ostati na brodu spremna za uporabu.
(2) U slučaju radioopreme Ministarstvo će dati dopuštenje jedino u slučaju ako oprema udovoljava zahtjevima radiofrekvencijskog spektra.

Zamjena opreme izvan Europske unije

Članak 15.

(1) U slučaju potrebe zamjene opreme na koju se odnose odredbe članka 5., a brod se nalazi izvan luka Europske unije u posebnim slučajevima, npr. da se izbjegne kašnjenje broda, veliki troškovi ili zbog dugog roka za dostavu opreme, Ministarstvo može dopustiti ugradnju ili postavljanje na brod opreme koja ne udovoljava odredbama članka 5. pod sljedećim uvjetima:
(a) Ako postoji sporazum između Europske unije i države u kojoj se brod nalazi o međusobnom priznanju ovlaštenih tijela iz članka 9., ovog Pravilnika, uz opremu mora biti priložena odgovarajuća dokumentacija izdana od ovlaštenog tijela države u kojoj se brod nalazi;
(b) Ako navedenom u točki (a) nije moguće udovoljiti, oprema se može ugraditi ili postaviti na brod uz uvjete navedene u stavcima 2 i 3 ovog članka, a uz opremu mora biti priložena dokumentacija izdana od države koja je članica Međunarodne pomorske organizacije i potpisnica međunarodne konvencije na koju se oprema odnosi, koja potvrđuje da je oprema certificirana po primjenjivim međunarodnim standardima.
(2) Ako je oprema ugrađena ili postavljena na brod prema odredbama stavka 1. točke (b), kompanija mora odmah izvijestiti Ministarstvo o značajkama opreme te dostaviti dokumentaciju izdanu uz opremu.
(3) Ministarstvo će u najkraćem roku potvrditi da oprema iz stavka 1. ovog članka, zajedno s dokumentacijom o provedenim ispitivanjima udovoljava odgovarajućim zahtjevima međunarodnih instrumenata i odredbi ovog Pravilnika.
(4) U slučaju radioopreme Ministarstvo će zahtijevati da oprema udovoljava zahtjevima za radiofrekvencijski spektar.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, odredbe članka 7. stavka 4., članka 9. stavaka 1. i 3., članka 10., članka 12. stavaka 2. i 4., članka 13. stavak 4. i članka 15. stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o pomorskoj opremi, (»Narodne novine« 94/05).

Klasa: 011-01/07-02/54
Urbroj: 530-04-07-03
Zagreb, 20. prosinca 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.


DODATAK 1

MINIMALNI KRITERIJI KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI OVLAŠTENA TIJELA (čl. 9.)

– Ovlaštena tijela moraju udovoljavati zahtjevima sadržanim u odgovarajućim usaglašenim Europskim normama serije 17000 i posjedovati valjanu akreditaciju Hrvatske akreditacijske agencije.
– Ovlašteno tijelo mora biti neovisno i ne smije biti upravljano od proizvođača ili dobavljača.
– Ovlašteno tijelo mora biti pravni subjekt upisan u odgovarajući sudski registar u Republici Hrvatskoj
– Kada ovlašteno tijelo izdaje Tipna odobrenja u ime Republike Hrvatske, Ministarstvo se mora uvjeriti da kvalifikacije, tehničko iskustvo i osoblje tijela omogućavaju izdavanje Tipnog odobrenja sukladno zahtjevima ovog Pravilnika i da jamče visoku razinu sigurnosti
– Ovlašteno tijelo mora biti sposobno pružiti pomorsku ekspertizu.
– Ovlašteno tijelo je ovlašteno obavljati postupke ocjenjivanja sukladnosti za bilo kojeg gospodarskog poduzetnika unutar i izvan Europske zajednice.
– Ovlašteno tijelo može obavljati postupke ocjenjivanja sukladnosti u bilo kojoj državi članici Europske zajednice ili izvan Europske zajednice koristeći izvore iz središnjice ili osoblje iz inozemnih podružnica.
– Ako podružnica ovlaštenog tijela obavlja postupke ocjenjivanja sukladnosti svi dokumenti koji se donose na postupke ocjenjivanja sukladnosti moraju biti izdani od i u ime ovlaštenog tijela, a ne u ime podružnice.
– Podružnica ovlaštenog tijela koja je upisano u drugoj državi članici Europske zajednice može međutim izdati dokumente koje se odnose za postupke ocjenjivanja sukladnosti ako je ovlaštena i prijavljena od te države članice Europske zajednice.
 

DODATAK 2

OZNAKA SUKLADNOSTI (čl. 10.)


Oznaka sukladnosti mora biti kako je prikazano na donjem grafičkom prikazu

– Ako je oznaka smanjena ili povećana moraju se poštovati proporcije određene na prikazanom crtežu.
– Različiti dijelovi oznake moraju biti iste visine, ali ne manje od 5 mm.
– Za male komade opreme dopuštaju se i dimenzije manje od 5 mm.