Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

NN 3/2008 (7.1.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

68

Na temelju članka 32. stavak 3. alineja 1. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 76/2007), a u svezi članka 112. stavak 3., članka 123. i članka 202. stavak 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/2004)

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BRODICAMA I JAHTAMA

Članak 1.

U članku 1. Pravilnika o brodicama i jahtama (»Narodne novine« broj 27/05, 57/06 i 80/07) iza riječi »stavljanje na tržište« dodaju se riječi »i/ili uporabu rekreacijskih plovila.«

Članak 2.

U članku 3. točka 6.) mijenja se i glasi:
»6.) rekreacijsko plovilo jest plovilo bilo koje vrste namijenjeno za sport i razonodu duljine trupa od 2,5 do 24 metra mjerenoj prema usuglašenoj normi, neovisno o vrsti poriva. Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i u slučaju kada se isto plovilo prethodno korišteno za gospodarske namjene ili za obuku rekreacijskog jedrenja, stavlja na tržište za rekreacijske svrhe.«
Točka 18.) mijenja se i glasi:
»18.) proizvođač jest fizička ili pravna osoba koja projektira i proizvodi proizvode na koje se odnose odredbe ovog Pravilnika ili tko takav proizvod projektiran i/ili proizveden stavlja na tržište pod svojom odgovornošću.«
U točki 19.) riječi »Republici Hrvatskoj« zamjenjuju se riječima »Europskoj zajednici«.
U točki 23.) dodaje se rečenica koja glasi:
»U svrhu Glave III ovog Pravilnika pod Tehničkim pravilima podrazumijeva se Odjeljak 2, Odsjeci 1 do 4, Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti.«
Dodaje se nova točka 24.) koja glasi:
»24.) U svrhu Glave III ovog Pravilnika primjenjuju se definicije »preinake plovila većeg opsega«, »preinake porivnog stroja većeg opsega«, »sredstava poriva« i »grupe istovrsnih motora« navedene u Odsjeku 4, Odjeljka 2, Tehničkih pravila.«

Članak 3.

U članku 9., stavak 4. iza riječi »točke 4.« dodaje se riječ »i točke 6.«

Članak 4.

U članku 11. stavak 3. iza riječi »zajednica« brišu se riječi »sastavni dio Tehničkih pravila«, te dodaju riječi »i Glasila Hrvatskog zavoda za norme.«
Dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»(4) Ako Ministarstvo utvrdi da neka od harmoniziranih normi iz stavka 3. ne udovoljava temeljnim zahtjevima iz stavka 1. ovog članka, o tome će, uz odgovarajuće obrazloženje, izvijestiti Komisiju.«

Članak 5.

U članku 12. stavak 8. riječi »stavka 6.« zamjenjuju se riječima »stavak 7.«.

Članak 6.

U članku 13., stavak 4. iza riječi »Europsku komisiju« dodaju se riječi »i države članice EU«
Dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
»(5) U slučaju donošenja mjera sukladno ovoj Glavi Pravilnika koje uzrokuju ograničenja u svezi stavljanja na tržište i/ili uporabu proizvoda iz članka 9 ovog Pravilnika, proizvođač i njegov ovlašteni predstavnik bit će što je moguće ranije izvješteni uz detaljno obrazloženje mjera kao i raspoloživim pravnim lijekovima uključujući i rok podnošenja žalbe.«

Članak 7.

U članku 14. stavak 1. iza riječi »Tehničkim pravilima« briše se točka i dodaju riječi »Odjeljak 2, Odsjek 4, točke 4.3 do 4.5«
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Ako proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik sa sjedištem u Europskoj zajednici nisu proveli postupak iz stavka 1. tada fizička ili pravna osoba sa sjedištem u Europskoj zajednici koja stavlja rekreacijsko plovilo na tržište i/ili uporabu na svoju odgovornost, mora zahtijevati provedbu postupka za ocjenu sukladnosti plovila nakon gradnje.«
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Osoba iz stavka 2. mora ovlaštenom tijelu iz članka 15. ovog Pravilnika podnijeti zahtjev za provedbu postupka za ocjenu sukladnosti plovila nakon gradnje te dostaviti tijelu svu raspoloživu tehničku i drugu dokumentaciju koja se odnosi na prvo stavljanje na tržište u zemlji porijekla.«
Stavak 5. mijenja se i glasi:
»(5) Nakon provedbe postupka ocjene sukladnosti nakon gradnje na pločici graditelja kako je navedeno u Tehničkim pravilima, Odjeljak 2, Odsjek 2, točka 2.3.3 mora stajati navod »Potvrda nakon gradnje«.«

Članak 8.

Članak 15. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Ocjene sukladnosti iz članka 14. ovog Pravilnika obavljene od prijavljenog tijela sukladno članku 9. Direktive u drugoj državi članici ili državi koja je član EEA sporazuma ili državi koja nije država članica ili država član EEA sporazuma ali ima sklopljen ugovor s Europskom Unijom u svezi međusobnog priznavanja ocjena sukladnosti i prihvaćanja proizvoda, bit će prihvaćene kao jednakovrijedne onima obavljenim od prijavljenog tijela iz stavka 1. ovog Pravilnika.«

Članak 9.

U članku 16. stavak 2. iza riječi »Tehničkim pravilima« briše se točka i dodaju riječi »Odjeljak 2, Odsjek 2, točka 2.7.1«.

Članak 10.

U članku 54. stavak 1 točka 3. mijenja se i glasi:
»– završi posebnu izobrazbu i položi ispit sukladno programu iz Dodatka 9. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika ili posjeduje diplomu prvostupnika pomorskog prometa – studij pomorskih tehnologija upravljanja jahtama i marinama i položi ispit sukladno programu iz Dodatka 9. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.«

Članak 11.

U članku 55. stavak 1. točka 3. mijenja se i glasi:
»– završi posebnu izobrazbu i položi ispit sukladno programu iz Dodatka 10. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika ili posjeduje diplomu prvostupnika pomorskog prometa – studij pomorskih tehnologija upravljanja jahtama i marinama i položi ispit sukladno programu iz Dodatka 10. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.«

Članak 12.

Članak 58. mijenja se i glasi:
»(1) Ministarstvo ili lučka kapetanija će pristupnika koji zadovoljava uvjete za stjecanje svjedodžbe ili uvjerenja, osim uvjeta glede položenog ispita, uputiti na ispit o čemu će donijeti zaključak.
(2) Zaključak iz stavka 1. ovoga članka sadrži osim odobrenja za pristupanje ispitu, vrijeme i mjesto polaganja ispita.«

Članak 13.

U članku 62. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Ispit se polaže usmeno i/ili pisano i praktično, a sadržajem obuhvaća programe iz dodataka 6, 7, 8, 9 i 10 ovog Pravilnika.«
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Praktični dio ispita iz članaka 53., 54. i 55. ovog Pravilnika održava se na brodici ili jahti, a obvezno obuhvaća i plovidbu.«

Članak 14.

Iza članka 68.b dodaju se novi članci 68.c, 68.d i 68.e koji glase kako slijedi:

»Članak 68.c

(1) Evidencija o svjedodžbama i uvjerenjima o osposobljenosti iz Glave IX. ovog Pravilnika vodi se u upisniku svjedodžbi i uvjerenja.
(2) Upisnik iz stavka 1. ovog članka vodi Ministarstvo i lučke kapetanije, pri kojima su ustanovljena ispitna povjerenstva.
(3) Središnji upisnik svih svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti vodi Ministarstvo.

Članak 68.d

(1) Upisnici su javne knjige.
(2) Podaci iz upisnika izdaju se na zahtjev brodara, nadležnih vlasti druge države ili drugih fizičkih ili pravnih osoba koje imaju pravni interes.

Članak 68.e

(1) Upisnici sadržavaju najmanje:
– podatke o svjedodžbama o osposobljenosti i uvjerenjima o osposobljenosti (broj svjedodžbe/uvjerenja, oznaka, dužnost, djelat­nost, razina osposobljenosti, ovjera i ograničenja),
– podatke o ovlašteniku (ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo, spol, fotografiju, odnosni broj isprave, datum izdavanja, datum istjecanja, datum zadnje obnove, pojedinosti o izuzećima),
– podatke o valjanosti svjedodžbe ili uvjerenja (valjanost, privremeno ili trajno oduzimanje, prijava gubitka ili uništenja, uključujući zapis o promjeni statusa i datuma promjene),
– podatke o zdravstvenom stanju ovlaštenika (datum izdavanja zadnjega zdravstvenog uvjerenja koje se odnosi na izdavanje ili obnovu odgovarajuće svjedodžbe ili uvjerenja).
(2) Voditelj upisnika dužan je na pismenu molbu dati pismeni odgovor sa zatraženim podacima.«

Članak 15.

U članku 86. stavak 1. točka g) mijenja se i glasi:
»g) je stekla uvjerenje ili svjedodžbu o osposobljenosti za mornara motoristu, odnosno potvrdu o položenom ispitu za stjecanje uvjerenja o osposobljenosti za mornara motoristu prema ranijim propisima«

Članak 16.

U članku 87. stavak 1. točka e) mijenja se i glasi:
»g) je stekla uvjerenje ili svjedodžbu o osposobljenosti za mornara motoristu, odnosno potvrdu o položenom ispitu za stjecanje uvjerenja o osposobljenosti za mornara motoristu prema ranijim propisima«

Članak 17.

U članku 92. stavak 3. riječi »Deklaraciju o sukladnosti« zamjenjuju se riječima »potvrdu o prihvatljivosti.«
U stavku 4. riječi »Deklaraciju o sukladnosti« zamjenjuju se riječima »potvrdu o prihvatljivosti«
Stavak 5. mijenja se i glasi:
»(5) Odredbe stavka 1., 2., 3. i 4. ovog članka primjenjuju se do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji ili do datuma zaključivanja sporazuma Republike Hrvatske i Europske Unije o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda za sektor rekreacijskih plovila, što je ranije.«

Članak 18.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
(2) Iznimno odredbe iz stavka 1. ovog članka odredbe iz Glave III ovog Pravilnika stupaju na snagu od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji ili od datuma zaključivanja sporazuma Republike Hrvatske i Europske Unije o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda za sektor rekreacijskih plovila, što je ranije.
(3) Do datuma iz stavka 2. ovog članka tijelo ovlašteno za provedbu postupka ocjene sukladnosti je Hrvatski registar brodova.«

Klasa: 011-01/07-02/16
Urbroj: 530-04-07-23
Zagreb, 21. prosinca 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.