Pravilnik o uvjetima za prenošenje određenih poslova upravljanja i nadzora cestovnim prometom na tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, uvjetima koje mora ispunjavati službenik upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove nadzora i upravljanja cestovnim prometom, te programu i načinu osposobljavanja službenika

NN 3/2008 (7.1.2008.), Pravilnik o uvjetima za prenošenje određenih poslova upravljanja i nadzora cestovnim prometom na tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, uvjetima koje mora ispunjavati službenik upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove nadzora i upravljanja cestovnim prometom, te programu i načinu osposobljavanja službenika

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU

71

Na temelju članka 5. stavka 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 105/04. i 142/06.), državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu uz suglasnost ministra unutarnjih poslova od 17. rujna 2007. godine, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA PRENOŠENJE ODREĐENIH POSLOVA UPRAVLJANJA I NADZORA CESTOVNIM PROMETOM NA TIJELO JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI SLUŽBENIK UPRAVNOG TIJELA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE KOJI OBAVLJA POSLOVE NADZORA I UPRAVLJANJA CESTOVNIM PROMETOM, TE PROGRAMU I NAČINU OSPOSOBLJAVANJA SLUŽBENIKA

1. Dio
I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.


Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za:
– prenošenje poslova nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom na raskrižjima cesta, na tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i upravno tijelo Grada Zagreba,
– uvjeti koje mora ispunjavati službenik upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i upravnih tijela Grada Zagreba, koji obavljaju poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom na raskrižjima cesta (u daljnjem tekstu: prometni redar),
– program i način osposobljavanja prometnog redara.

2. Dio
II. UVJETI ZA PRENOŠENJE POSLOVA

Članak 2.

Poslovi iz članka 1. ovog Pravilnika prenose se pod određenim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom na upravno tijelo općine, grada i županije, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: upravno tijelo).

Članak 3.

Uvjeti za prenošenje poslova iz članka 1. ovog Pravilnika na upravno tijelo su:
1. kadrovski,
2. prostorni,
3. materijalni.

Kadrovski uvjet

Članak 4.

Za obavljanje poslova iz članka 1. ovog Pravilnika, upravno tijelo mora imati prometnog redara koji ispunjava određene uvjete propisane člankom 8. ovog Pravilnika.
Svako upravno tijelo ovisno o veličini prometa na svom području, određuje potreban broj prometnih redara za obavljanje poslova iz ovog Pravilnika.

Prostorni uvjet

Članak 5.

Za obavljanje poslova iz članka 1. ovog Pravilnika, upravno tijelo mora osigurati minimalne prostorne uvjete, a to su:
– uredske prostorije za prijam stranaka,
– prostorije za čuvarsku službu,
– ograđeno, uređeno i čuvano parkiralište na svom području.

Materijalni uvjet

Članak 6.

Za obavljanje poslova iz članka 1. ovog Pravilnika, upravno tijelo mora osigurati minimalni materijalni uvjet, a to je najmanje jedno specijalno vozilo »pauk« s odgovarajućom opremom za premještaj vozila ukupne mase do 2.500 kg.

Članak 7.

Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove rješenjem utvrđuje da su ispunjeni uvjeti iz članka 3. ovog Pravilnika.

3. Dio
III. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI PROMETNI REDAR

Članak 8.

Za obavljanje poslova iz članka 1. ovog Pravilnika, prometni redar mora imati:
– najmanje IV. stupanj stručne spreme upravne, prometne ili tehničke struke;
– položen državni stručni ispit,
– završen program osposobljavanja;
– položen vozački ispit A i B kategorije;
– zdravstvenu sposobnost za obavljanje tih poslova.

4. Dio
IV. PROGRAM I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA

Članak 9.

Za obavljanje poslova iz članka 1. ovog Pravilnika, prometni redar mora se stručno osposobiti i položiti ispit o stručnoj osposobljenosti.

Program

Članak 10.

Program osposobljavanja prometnog redara obuhvaća sljedeće nastavne predmete:
1. Propisi iz područja sigurnosti cestovnog prometa,
2. Taktika i metodika postupanja u nadzoru i upravljanju prometom na cestama,
3. Prekršajna odgovornost iz područja sigurnosti cestovnog prometa,
4. Komunikacijska kultura.
Program osposobljavanja službenika sastavni je dio ovog Pravilnika.

Način osposobljavanja

Članak 11.

Prometni redar osposobljava se teoretski i praktično.
Osposobljavanje se provodi putem predavanja i vježbi.

Članak 12.

Prometni redar osposobljava se u ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove.
Osposobljavanje obavljaju stručne osobe koje imenuje ministar unutarnjih poslova.
Prometni redar ima pravo najviše dva puta prijaviti se na program osposobljavanja.

V. ISPIT

Članak 13.

Nakon završenog programa osposobljavanja iz članka 10. ovog Pravilnika, prometni redar polaže ispit iz nastavnih predmeta u roku od 30 dana od dana završenog programa.

Ispitno povjerenstvo

Članak 14.

Ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.
Predsjednika i članove ispitnog povjerenstva, te njihove zamjenike imenuje ministar unutarnjih poslova.
Administrativne i druge poslove za ispitno povjerenstvo obavlja ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.

Članak 15.

Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva, odnosno njihovi zamjenici imaju pravo na naknadu za rad u ispitnom povjerenstvu.
Cijenu ispita i visinu naknade iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje rješenjem ministar unutarnjih poslova.

Ocjenjivanje

Članak 16.

Ocjenu na ispitu utvrđuje ispitno povjerenstvo ocjenom »položio« ili »nije položio«.

Troškovi ispita

Članak 17.

Troškove prvog polaganja ispita snosi tijelo koje upućuje prometnog redara na polaganje ispita.

Provedba ispita

Članak 18.

Ispit se sastoji od dva dijela: usmenog dijela i provjere praktičnog postupanja.
Provjeri praktičnog postupanja može pristupiti prometni redar koji je položio usmeni dio ispita.
Prometni redar koji ne položi dva nastavna predmeta ima pravo u roku do mjesec dana pristupiti popravnom ispitu iz tih predmeta.

Odgoda ispita

Članak 19.

Polaganje ispita može se odgoditi ukoliko je prometni redar zbog bolesti ili nekog drugog opravdanog razloga bio spriječen pristupiti ispitu.
Ukoliko prometni redar ne pristupi polaganju ispita, a isti nije odgodio iz opravdanog razloga, smatrat će se da ispit nije položio.

Odustanak od ispita

Članak 20.

Prometni redar može odustati od ispita prije početka ispita ili u tijeku ispita.
Ako prometni redar neopravdano odustane od polaganja neposredno prije početka ispita ili tijekom ispita, smatrat će se da ispit nije položio.

Zapisnik

Članak 21.

O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik ima dvije stranice veličine 210 x 295 milimetara.
Sadržaj zapisnika utvrđen je na obrascu 1, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

5. Dio
VI. UVJERENJE O OSPOSOBLJENOSTI

Članak 22.

Prometnom redaru koji završi program osposobljavanja i položi ispit, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, izdaje uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova iz članka 1. ovog Pravilnika.

Članak 23.

Uvjerenje o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova iz članka 1. ovog Pravilnika, ima jednu stranicu veličine 210 x 290 milimetara.
Sadržaj uvjerenja utvrđen je na obrascu 2, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

VII. SLUŽBENA ISKAZNICA

Članak 24.

Prometnom redaru koji završi program osposobljavanja i položi ispit, nakon izdanog uvjerenja iz članka 22. ovog Pravilnika, poglavarstvo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izdaje službenu iskaznicu.

Članak 25.

Službena iskaznica izrađuje se tehnikom »zaštitnog tiska« u obliku plastične kartice pravokutnog oblika veličine 85 x 55 milimetara, od polikarbonatnog materijala u nijansama bijele boje.
Službena iskaznica izdaje se prema obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 26.

Službena iskaznica sadrži:
na prednjoj strani:
– grb »Republike Hrvatske«,
– naziv »Republika Hrvatska«,
– naziv »jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave«,
– naziv »Službena iskaznica«,
– mjesto za fotografiju veličine 28 x 32 milimetara«,
– ime i prezime prometnog redara,
– broj iskaznice.
na stražnjoj strani:
– tekst koji glasi:
»Nositelj ove iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadležnosti obavljati poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom na raskrižjima cesta, propisane člankom 5. stavkom 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 105/04. i 142/06.),
– evidencijski broj iskaznice,
– datum izdavanja iskaznice,
– pečat i potpis ovlaštene osobe.

Članak 27.

Iskaznica se smije koristiti samo u okviru nadležnosti i ovlasti obavljanja poslova nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom na raskrižjima cesta.

Članak 28.

Prometni redar koji izgubi službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome odmah izvijestiti poglavarstvo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je izdalo službenu iskaznicu.
Nova iskaznica će se izdati nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.
Prometni redar protiv kojeg je pokrenut postupak zbog teške povrede službene dužnosti i udaljen je iz službe, dužan je predati službenu iskaznicu tijelu koje je izdalo službenu iskaznicu danom udaljenja iz službe.
Prometni redar kojem je prestao radni odnos dužan je prilikom primitka rješenja o prestanku radnog odnosa predati službenu iskaznicu tijelu koje je izdalo službenu iskaznicu.

VIII. EVIDENCIJA

Članak 29.

O izdanim uvjerenjima o osposobljenosti za prometnog redara, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove vodi evidenciju.
Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži: redni broj, ime i prezime službenika, datum polaganja i rezultat ispita, te datum i broj izdavanja uvjerenja.

Članak 30.

O izdanim službenim iskaznicama, poglavarstvo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, vodi evidenciju.
Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži: ime i prezime službenika kojem je izdana iskaznica, broj iskaznice, evidencijski broj iskaznice, datum izdavanja iskaznice, te odjeljak za napomene.

IX. OBAVIJESTI O POČINJENOM PREKRŠAJU, BLOKOVI ZA MANDATNO KAŽNJAVANJE I OBRASCI PREKRŠAJNIH NALOGA

Članak 31.

Prometni redar sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o prekršajima, naplaćuje novčanu kaznu za nepropisno zaustavljeno i parkirano vozilo, odnosno izdaje prekršajni nalog.
Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove tiska i distribuira obavijesti o počinjenom prekršaju, blokove za mandatno kažnjavanje i obrasce prekršajnih naloga.

6. Dio
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/05-01/187
Urbroj: 515-07-07-23
Zagreb, 20. prosinca 2007.

Državni tajnik
Antun Palarić, v. r.

 

PROGRAM osposobljavanja prometnog redara
Broj nastavnih sati i način ostvarivanja programa:
 

I. PROPISI IZ PODRUČJA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

 

broj nastavnih sati

način ostvarivanja programa

20

predavanja

vježbe

II. TAKTIKA I METODIKA POSTUPANJA U NADZORU I UPRAV­LJANJU PROMETOM NA CESTAMA

 

broj nastavnih sati

način ostvarivanja programa

10

predavanja

vježbe

III. PREKRŠAJNA ODGOVORNOST IZ PODRUČJA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

 

broj nastavnih sati

način ostvarivanja programa

10

predavanja

IV. KOMUNIKACIJSKA KULTURA

 

broj nastavnih sati

način ostvarivanja programa

10

predavanja


Obrazac 1
 


Obrazac 2Obrazac 3
(prednja strana)


Obrazac 3 (stražnja strana)