Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave

NN 5/2008 (11.1.2008.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave

HRVATSKI SABOR

110

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE


Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. siječnja 2008. godine.


Klasa: 011-01/08-01/01
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 11. siječnja 2008.

 

PredsjednikRepublike HrvatskeStjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE
 

Članak 1.

 

U Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 199/03., 30/2004., 136/04., 22/05. i 44/06.) u članku 2. točke 7. i 8. mijenjaju se i glase:

»7. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,

8. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.«

Iza točke 13. dodaju se točke 14. i 15. koje glase:

»14. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva,

15. Ministarstvo turizma.«

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sveobuhvatne mjere zaštite Jadranskog mora, otoka i priobalja, te njihovog održivog razvoja, predlaganje razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja razvoja otoka i priobalja, planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne, komunalne i društvene infrastrukture na otocima i u priobalju, analizu gospodarenja morskim resursima i prostorom uz morsku obalu, mjere racionalnog korištenja mora kao prirodnog resursa, nadzor nad provedbom postupka koncesija na području gospodarskog pojasa i koncesija za podizanje ribogojilišta, unutarnji i međunarodni pomorski, nautički, cestovni, željeznički, zračni, poštanski i telekomunikacijski promet te promet na unutarnjim vodama s infrastrukturom tih vidova prometa; predlaže strategiju razvoja svih vidova prometa; zaštitu mora od onečišćenja s brodova; morske luke, pomorsko dobro i utvrđivanje granica pomorskog dobra, pomorsko osiguranje i pomorske agencije; luke na unutarnjim plovnim putovima; kopneni robno-transportni centri; zračne luke; prijevozna sredstva osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava; telekomunikacije i poštu; izradu tehničkih uvjeta i uvjeta uporabe objekata, tehničke opreme i instalacija telekomunikacija i radijskih komunikacija; donošenje podzakonskih propisa o koncesijama za obavljanje usluga u javnim telekomunikacijama; emitiranje i distribuciju radijskih i televizijskih programa; međunarodnu koordinaciju uporabe radijskih frekvencija, uporabu radijskih frekvencija; izdavanje dozvola za radijske postaje domaćim i stranim osobama; inspekcijske poslove; sigurnosti plovidbe na moru, unutarnjeg i međunarodnoga cestovnog prometa i cesta osim poslova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, sigurnosti željezničkog prometa, sigurnosti zračne plovidbe, sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama, telekomunikacija i pošta, unutarnjeg i međunarodnoga poštanskog i telekomunikacijskog prometa te nadzor radijskih frekvencija.

Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na organiziranje izrade strateških infrastrukturnih projekata i investicijskih programa od posebnog značenja za Republiku Hrvatsku i pripremanje prijedloga Vladi Republike Hrvatske za njihovo odobravanje; organiziranje tome odgovarajućih velikih infrastruk­turnih investicijskih radova u izgradnji objekata i uređaja vodoprivredne prometne infrastrukture, osim njihove rekonstrukcije i održavanja, i drugih odgovarajućih krupnih infrastrukturnih radova od značaja za održivi razvitak Republike Hrvatske koji se u cijelosti ili u većoj mjeri financiraju sredstvima državnog proračuna, te usklađuje aktivnosti drugih subjekata u izgradnji takvih objekata i prati i kontrolira te investicije, te obavlja stručne poslove koji se odnose na pokretanje, usklađivanje i nadzor poslova određenih aktima i propisima kojima se uređuje razvitak otoka i priobalja.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nad­ležnost posebnim zakonom.«

 

Članak 3.

 

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja obav­lja upravne i druge poslove koji se odnose na: poljoprivredu; ruralni razvitak; prehrambenu i duhansku industriju; ribarstvo; veterinarstvo; kakvoću poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; zdravstvenu ispravnost hrane životinjskog podrijetla i stočne hrane; poljoprivredno zemljište; poslove granične inspekcije zaštite bilja i granične veterinarske inspekcije; pokreće i vodi postupak komasacije, osim imovinskopravnih poslova; uređivanje pravnih odnosa na poljoprivrednom zemljištu, osim imovinskopravnih poslova; inspek­cijske poslove koji se odnose na poljoprivredu, ribarstvo, kakvoću poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i veterinarstvo; proved­bu mjera poticajne politike u poljoprivredi i ribarstvu te njihovu prilagodbu mjerilima svjetske trgovinske organizacije; uređenje i koordiniranje sufinanciranja poljoprivrede, ribarstva i prerade poljoprivrednih proizvoda proračunskim sredstvima; poljoprivredno zadrugarstvo; zaštitu i priznavanje sorti poljoprivrednog bilja; zaštitu poljoprivrednog zemljišta; propisivanje načina vođenja evidencije o poljoprivrednom zemljištu; poslove gospodarenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države; prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko; uređenje odnosa i uvjeta proiz­vodnje, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja u poljoprivredi; propisivanje uvjeta za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grož­đa i vina; provođenje mjera radi otkrivanja i sprečavanje pojava zaraznih bolesti životinja, te propisivanje uvjeta i načina provođenja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; određivanje granica između unutarnjeg i vanjskoga ribolovnog mora, granice ribolovnih zona te propisivanje namjene, vrste i količine ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u ribolovu.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: koordinira i usklađuje hrvatsku poljoprivrednu politiku i politiku ruralnog razvitka s odgovarajućim politikama EU; provodi Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i projekte CARDS programa i ostalih oblika međunarodne pomoći i sporazuma u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu, prehranu, ruralni razvitak i ribarstvo EU; propisivanje uvjeta i kontrolu životinja u proizvodnji i klanju te preradi proizvoda životinjskog podrijetla; uvjete za utovar, istovar, pretovar i prijevoz životinja; koordiniranje rada poljoprivredne savjetodav­ne službe, unapređenje poljoprivrednog zadrugarstva i svih oblika udruživanja u poljoprivredi i ribarstvu; vodi pregovore iz područja poljoprivrede i ribarstva unutar Svjetske trgovinske organizacije kao i u okviru procesa pristupanja Republike Hrvatske EU.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nad­ležnost posebnim zakonom.«

 

Članak 4.

 

Iza članka 16. dodaju se članci 16.a. i 16.b. koji glase:

 

»Članak 16.a.

 

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na planiranje i provođenje regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnog razvoja; koordinaciju sudionika i aktivnosti vezanih uz planiranje, programiranje, provedbu, praćenje provedbe i vrednovanje godišnjih i višegodišnjih regionalnih razvojnih programa i projekata koji su namijenjeni razvoju županija i širih regija, poticanju razvoja po­druč­ja koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom, poticanju razvoja prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje kao i na pripremu višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za korištenje sredstava predpristupnih fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih regionalnom razvoju; predlaganje izmjena sustava uprav­ljanja regionalnim razvojem; predlaganje i koordinaciju provedbe državnih poticajnih mjera i regionalnih razvojnih programa i projekata te praćenje njihove provedbe i vrednovanje njihovih učinaka; koordinaciju i vođenje svih međuresornih radnih skupina vezano uz regionalni razvoj; koordinaciju svih poslova vezanih za usklađivanje s Europskom unijom na području regionalne politike i upravljanja strukturnim instrumentima. Surađuje i koordinira potrebne aktiv­nosti s jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave, te s ostalim sudionicima i nositeljima u pripremi, organizaciji i proved­bi razvojnih programa i projekata.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zbrinjavanje i pomoć prognanicima, izbjeglicama i povratnicima za njihov povratak te poslove koji se odnose na obnovu stambenih jedinica, objekata infrastrukture i javne namjene te drugih objekata uništenih ratnim djelovanjima značajnim za razvitak područja stradalih u Domovinskom ratu.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na šumarstvo, zaštitu šuma, uređivanje pravnih odnosa na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu države, osim imovinsko pravnih poslova; drvnu industriju i lovstvo; inspekcijske poslove koji se odnose na šumarstvo i lovstvo; uređenje odnosa i uvjeta proizvod­nje, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja u šumarstvu; provodi Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i projekte CARDS programa i ostalih oblika međunarodne pomoći i sporazuma u dijelu koji se odnose na šumarstvo; uređenje odnosa i uvjeta proizvodnje, prometa i uporabe šumskog sjemena i šumskih sadnica, šumarske ekologije, zaštite šuma od elementarnih nepogoda i antropogenih utjecaja, požara, očuvanje šumskih genetskih izvora i šumskog reprodukcijskog materijala.

Ministarstvo obavlja i upravne i druge poslove koji se odnose na: upravljanje vodama i vodno-gospodarskim sustavom; praćenje i prilagođavanje vodno-gospodarskog razvitka s potrebama gospodarskog razvitka; uređenje vodotoka i drugih voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda i leda; zaštitu od erozije i bujica: hidromelioracijsku odvodnju i navodnjavanje zemljišta; upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje; zaštitu voda i zaštitu mora od zagađivanja s kopna; osiguravanje zalihe voda u svrhu vodoopskrbe naselja s pitkom vodom i gospodarstva s industrijskom vodom; korištenje vodnih snaga: planiranje i usklađivanje razvoja i izgradnje javnih vodoopskrbnih sustava i javnih kanalizacijskih sustava od državnog interesa; inspekcijske poslove na zaštiti od voda, korištenju voda i zaštiti voda od zagađivanja.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nad­ležnost posebnim zakonom.

 

Članak 16.b.

 

Ministarstvo turizma obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: turističku politiku Republike Hrvatske, strategiju razvit­ka hrvatskog turizma; razvoj i investicije u turizmu; razvitak kongresnoga, seoskoga, lovnoga, zdravstvenoga, omladinskoga i drugih selektivnih oblika turizma; unaprjeđivanje i razvoj malog poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu; sanacijske programe u svezi s restrukturiranjem hotelsko-ugostiteljskih tvrtki, praćenje i sudjelovanje u procesu privatizacije; turističku informatiku, promicanje hrvatskog turizma u inozemstvu; sustav turističkih zajednica; turistič­ku i ugostiteljsku statistiku; stanje i pojave na području turističkih i ugostiteljskih usluga; međunarodnu suradnju u svezi s turizmom; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj ponude i pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga i poslovanje turističkih i ugostiteljskih gospodarskih subjekata; uvjete obavljanja turističke i ugostiteljske djelatnosti, praćenje i analiziranje kvalitete turističke ponude, turističkih i ugostiteljskih usluga, uvođenje međunarodnih standarda kvalitete ponude smještaja i usluga; kategorizaciju turističkih i ugostiteljskih objekata; unaprjeđivanje turističke i ugostiteljske djelatnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nad­ležnost posebnim zakonom.«

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Članak 5.

 

Stupanjem na snagu ovoga Zakona:

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka nastavlja s radom kao Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva nastavlja s radom kao Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

 

Članak 6.

 

Stupanjem na snagu ovog Zakona:

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva u okviru djelokruga utvrđenog ovim Zakonom preuzima poslove Uprave za regionalnu i lokalnu infrastrukturu, Uprave za integrirani regionalni razvoj, Uprave za obnovu obiteljskih kuća i Uprave za prognanike, povratnike i izbjeglice iz Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, poslove Uprave šumarstva, Uprave za drvnu industriju, Uprave za lovstvo, Uprave za gospodarenje vodama te Uprave vodne politike i međunarodnih projekata iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva,

Ministarstvo turizma u okviru djelokruga utvrđenog ovim Zakonom preuzima poslove Uprave za turističku politiku i tržište, Uprave za razvoj turizma i Uprave za sustav turističkih zajednica i selektivne oblike turizma iz Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.

 

Članak 7.

 

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva sporazumom, u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona, od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka te od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva preuzima opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze, razmjerno preuzetim poslovima, kao i državne službenike i namještenike zatečene na preuzetim poslovima.

Ministarstvo turizma sporazumom, u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona, od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka preuzima opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze, razmjerno preuzetim poslovima, kao i državne službenike i namještenike zatečene na preuzetim poslovima.

Državni službenici i namještenici Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva koji su u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na obavljanju preuzetih poslova nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni i zadržavaju plaće prema dosadašnjim propisima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta prema pravilniku iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona.

Pomoćnici ministra koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na obavljanju poslova upravljanja upravnim organizacijama iz članka 6. ovoga Zakona nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni i zadržavaju plaće prema dosadašnjim propisima, do imenovanja službenika na radna mjesta ravnatelja upravnih organizacija na temelju provedenog natječaja, sukladno posebnom zakonu.

 

Članak 8.

 

Do donošenja Državnog proračuna za 2008. godinu, sredstva za rad Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Ministarstva turizma utvrdit će se preraspodjelom sredstava osiguranih Odlukom o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih korisnika proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2008. godine (»Narodne novine«, br. 108/07.), razmjerno preuzetom djelokrugu.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da uredbom izvrši preraspodjelu sukladno stavku 1. ovoga članka.

 

Članak 9.

 

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Ministarstva turizma.

Ministri ministarstava iz stavka 1. ovoga članka dužni su donijeti pravilnike o unutarnjem redu prema odredbama ovoga Zakona u roku 15 dana od dana stupanja na snagu uredbi iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 10.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 023-03/08-01/01
Zagreb, 11. siječnja 2008.

 

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Luka Bebić, v. r.