Odluka o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

NN 8/2008 (16.1.2008.), Odluka o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

175

Na temelju članka 29. i 30. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« 143/02 i 33/05) i članka 19. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Ravnatelj Fonda donosi

ODLUKU

O NAČINU OSTVARIVANJA POTICAJA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na poticaje pri zapošljavanju koji pripadaju poslodavcu koji zapošljava osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu: poslodavac) i osobi s invaliditetom po osnovi samozapošljavanja (u daljnjem tekstu: osoba koja se samozapošljava).

Članak 2.

Poslodavac i osoba koja se samozapošljava imaju pravo na
1. redovne poticaje
2. posebne poticaje.

II. REDOVNI POTICAJI

1. NOVČANI POTICAJI – NAKNADA U VISINI UPLAĆENOG DOPRINOSA ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I DOPRINOSA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Članak 3.

(1) Poslodavcu koji zapošljava osobu s invaliditetom određuje se za tu osobu novčani poticaj u visini uplaćenog doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapošljavanje.
(2) Osobi koja se samozapošljavanja određuje se novčani poticaj u visini za nju uplaćenog doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje.
(3) Visina doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje iz stavka 1. i 2. ovoga članka, odnosno visina doprinosa za zapošljavanje iz stavka 1. ovoga članka određuje se prema obračunatom i uplaćenom doprinosu sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja.
(4) U obračun novčanog poticaja ne ulazi: regres, božićnica, uskrsnica, jubilarna nagrada, privatno zdravstveno osiguranje i naknadno plaćen godišnji odmor.

Članak 4.

(1) Poslodavac odnosno osoba koja se samozapošljava podnosi Fondu pismeni zahtjev za redovan novčani poticaj iz čl. 3. ove Odluke. Pravo na ovaj poticaj ostvaruje se od dana podnošenja zahtjeva. Zahtjev se može podnijeti najranije po isteku tromjesečja u kojemu su doprinosi uplaćeni za uplate u prethodnom tromjesečju. Zahtjev se mora podnijeti u roku od 30 dana od isplate zadnje plaće u tromjesečju za koje se traži novčani poticaj.
(2) Osobe s invaliditetom za koje se ostvaruju prava iz čl. 3. ove Odluke moraju biti kod poslodavca u radnom odnosu, odnosno kod samozapošljavanja mora biti pokrenuta djelatnost.

Članak 5.

(1) Uz zahtjev iz članka 4. ove Odluke poslodavac mora priložiti:
– popis osoba s invaliditetom,
– obračun novčanog poticaja (uplaćeni doprinosi za osnovno zdravstveno osiguranje, doprinos za zapošljavanje, uplaćen poseban doprinos sukladno čl. 10. a Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 143/02 i 33/05), ako ga je poslodavac u obvezi plaćati)
– dokaz da su za sve radnike uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja,
– dokaz da je osobi s invaliditetom isplaćena plaća s pripadajućom obračunskom listom
– navesti adresu poslodavca, matični broj i broj žiro računa.
(2) Pored dokaza iz stavka 1. ovoga članka poslodavac je dužan za osobu s invaliditetom za koju prvi put traži novčani poticaj priložiti i:
– ugovor o radu,
– dokaz o prijavi na obvezno mirovinsko (obrazac M-1) i zdravstveno (obrazac T-2) osiguranje,
– dokaz o invaliditetu,
– kopiju Rješenja o upisu tvrtke u registar Trgovačkog suda, odnosno kopiju Obrtnice
(3) Obračun novčanog poticaja vrši se prema tablici koja je sastavni dio ove Odluke (Prilog 1).

Članak 6.

(1) Uz zahtjev iz članka 4. ove Odluke osoba koja se samozapošljava mora, kao podnositelj zahtjeva priložiti:
– osobne podatke, navesti adresu, matični broj i broj žiro-računa,
– potvrdu nadležnog tijela o upisu samostalne djelatnosti (obrt, zadruga, djelatnost slobodnog zanimanja) u odgovarajući registar tog tijela,
– potvrdu iz Upisnika seljačkih gospodarstava ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te potvrdu iz registra obveznika poreza na dohodak sukladno propisima o porezu na dohodak za djelatnosti poljoprivrede i šumarstva čiji je osnivač osoba s invaliditetom ili više osoba s invaliditetom
– obračun novčanog poticaja (uplaćeni doprinosi za osnovno zdravstveno osiguranje)
– dokaz da su uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja, porez i prirez za razdoblje za koje se traži poticaj
(2) Pored dokaza iz stavka 1. ovoga članka osoba koja se samozapošljava i prvi put traži novčani poticaj dužna je priložiti i:
– dokaz o prijavi na obvezno mirovinsko (obrazac M-1) i zdravstveno (obrazac T-2) osiguranje,
– dokaz o invaliditetu.
(3) Obračun novčanog poticaja vrši se prema tablici koja je sastavni dio ove Odluke (Prilog 2).

Članak 7.

Fond je u obvezi zaprimljeni predmet obraditi i ako ispunjava uvjete, ravnatelj daje odobrenje za isplatu, temeljem kojeg se daje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja poslodavcu, odnosno osobi koja se samozapošljava u roku od 10 dana od dana primitka zahtjeva. Novčani poticaj iz članka 3. ove Odluke se odobrava i isplaćuje na žiro-račun poslodavca odnosno osobe koja se samozapošljava.

2. NAKNADA RAZLIKE RADI SMANJENOG RADNOG UČINKA

Članak 8.

(1) Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom koja zbog invaliditeta trajno ne može obavljati količinski opseg posla utvrđen prema prosječnim mogućnostima zdravih radnika ima za tu osobu pravo na naknadu razlike do punog iznosa plaće, bez obzira da li se radi o normiranom ili nenormiranom radnom mjestu.
(2) Pravo na naknadu radi smanjenog radnog učinka ima i osoba koja se samozapošljava.

Članak 9.

(1) Poslodavac odnosno osoba koja se samozapošljava podnosi Fondu pismeni zahtjev za redovan poticaj iz čl. 8. ove Odluke. Pravo na ovaj poticaj ostvaruje se od dana podnošenja zahtjeva. Zahtjev se mora podnijeti u roku od 30 dana od isplate zadnje plaće u tromjesečju za koje se traži poticaj.
(2) Osobe s invaliditetom za koje se ostvaruju prava iz čl. 8. ove Odluke moraju biti kod poslodavca u radnom odnosu, odnosno kod samozapošljavanja mora biti pokrenuta djelatnost.

Članak 10.

(1) Pravo na naknadu razlike do punog iznosa plaće zbog smanjenog radnog učinka osobe s invaliditetom može tražiti poslodavac pod uvjetom da ima:
– stručnu analizu radnog mjesta invalidne osobe
– normativ za konkretno radno mjesto koji je utemeljen na stvarnom postignuću zdravih radnika
– dokaz o invaliditetu
– ugovor o radu
– analizu izvršenja radne norme u trajanju od najmanje 6 mjeseci (za normirano radno mjesto), ili procjenu radne učinkovitosti u trajanju od najmanje 6 mjeseci (za nenormirano radno mjesto)
– izjavu o prilagođenom radnom mjestu i sredstvima za rad, te o punoj zaposlenost svih radnika na konkretnom radnom mjestu
– dokaz o prijavi na obvezno mirovinsko (obrazac M-1) i zdravstveno (obrazac T-2) osiguranje
– dokaz da je isplaćena plaća za sve radnike za razdoblje za koje se traži poticaj (ID obrazac)
– izjavu poslodavaca o ukupnom broju zaposlenih – za poslodavce koji su obvezi zapošljavati osobe s invaliditetom sukladno članku 10. a Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 143/02, 33/05)
– kopiju Rješenja o upisu tvrtke u registar Trgovačkog suda, odnosno kopiju Obrtnice
– navesti adresu poslodavca, matični broj i broj žiro-računa.
(2) Uz zahtjev je poslodavac obvezan dostaviti obračun smanjenog radnog učinka i dokaze iz stavka 1. ovog članka prilikom prvog podnošenja zahtjeva, a kod svakog sljedećeg zahtjeva samo dokaz da je isplaćena plaća za sve radnike za razdoblje za koje se traži poticaj (ID obrazac) i obračun smanjenog radnog učinka.
(3) Obračun smanjenog radnog učinka vrši se prema tablici koja je sastavni dio ove Odluke (Prilog 3).

Članak 11.

(1) Pravo na naknadu razlike do punog iznosa plaće zbog smanjenog radnog učinka osobe s invaliditetom može tražiti osoba koja se samozapošljava pod uvjetom da ima:
– stručnu analizu radnog mjesta invalidne osobe
– normativ za konkretno radno mjesto koji je utemeljen na stvarnom postignuću zdravih radnika
– dokaz o invaliditetu
– potvrdu nadležnog tijela o upisu samostalne djelatnosti (obrt, zadruga, djelatnost slobodnog zanimanja) u odgovarajući registar tog tijela
– potvrdu iz Upisnika seljačkih gospodarstava ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te potvrdu iz registra obveznika poreza na dohodak sukladno propisima o porezu na dohodak za djelatnosti poljoprivrede i šumarstva čiji je osnivač osoba s invaliditetom ili više osoba s invaliditetom
– analizu izvršenja radne norme u trajanju od najmanje 6 mjeseci (za normirano radno mjesto), ili procjenu radne učinkovitosti u trajanju od najmanje 6 mjeseci (za nenormirano radno mjesto)
– izjavu o prilagođenom radnom mjestu i sredstvima za rad, te o punoj zaposlenost svih radnika na konkretnom radnom mjestu
– dokaz o prijavi na obvezno mirovinsko (obrazac M-1) i zdravstveno (obrazac T-2) osiguranje,
– dokaz da su uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja, porez i prirez za razdoblje za koje se traži poticaj
– navesti adresu, matični broj i broj žiro-računa.
(2) Uz zahtjev je osoba koja se samozapošljava obvezna dostaviti obračun smanjenog radnog učinka i dokaze iz stavka 1. ovog članka prilikom prvog podnošenja zahtjeva, a kod svakog sljedećeg zahtjeva samo dokaz da su uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja, porez i prirez za razdoblje za koje se traži poticaj i obračun smanjenog radnog učinka.
(3) Obračun smanjenog radnog učinka vrši se prema tablici koja je sastavni dio ove Odluke (Prilog 3).

Članak 12.

(1) Osnovica za obračun naknade razlike smanjenog radnog učinka je najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja utvrđena Naredbom ministra financija.
(2) Poslodavcu, odnosno osobi koja se samozapošljava nadoknađuje se postotak plaće koji odgovara stvarno utrošenom radnom vremenu koji mora biti obveznim sastojkom posebnog ugovora, ali najviše do 50% osnovice iz stavka 1. ovog članka.
(3) Poslodavac ima pravo na naknadu troškova smanjenog radnog učinka za efektivne sate koje je osoba s invaliditetom provela na radu.

Članak 13.

Fond je u obvezi zaprimljeni predmet obraditi i ako ispunjava uvjete, ravnatelj daje preporuku Upravnom vijeću za sklapanje ugovora. Na temelju odluke Upravnog vijeća ravnatelj sklapa ugovor, temeljem kojeg se daje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja poslodavcu, odnosno osobi koja se samozapošljava u roku od 10 dana od dana sklapanja ugovora. Redovan poticaj iz članka 8. ove Odluke se odobrava i isplaćuje na žiro-račun poslodavca odnosno osobe koja se samozapošljava.

3. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OSOBNOG ASISTENTA (POMAGAČA U RADU)

Članak 14.

(1) Poslodavac ima pravo na sufinanciranje dijela troškova druge osobe koja privremeno ili trajno pomaže osobi s invaliditetom u obavljanju određenih aktivnosti koje zbog vrste stupnja invaliditeta osoba s invaliditetom ne može samostalno izvoditi (osobni asistent).
(2) Pravo na sufinanciranje troškova osobnog asistenta ima i osoba koja se samozapošljava.

Članak 15.

(1) Poslodavac odnosno osoba koja se samozapošljava podnosi Fondu pismeni zahtjev za redovan novčani poticaj iz čl. 8. ove Odluke. Pravo na ovaj poticaj ostvaruje se od dana podnošenja zahtjeva. Zahtjev se mora podnijeti u roku od 30 dana od isplate zadnje plaće u tromjesečju za koje se traži novčani poticaj.
(2) Osobe s invaliditetom za koje se ostvaruju prava iz čl. 14. ove Odluke moraju biti kod poslodavca u radnom odnosu, odnosno kod samozapošljavanja mora biti pokrenuta djelatnost.

Članak 16.

(1) Poslodavac podnosi Fondu pismeni zahtjev za sufinanciranje troškova osobnog asistenta osobe s invaliditetom kojem obvezno prilaže:
– ugovor o radu
– dokaz o invaliditetu
– detaljan opis radnog mjesta s iskazanim podatkom o tome koliki postotak radnog vremena se odnosi na aktivnost koju osoba s invaliditetom ne može samostalno obavljati zbog vrste i stupnja invaliditeta
– dokaz da je isplaćena plaća za sve radnike za razdoblje za koje se traži poticaj (ID obrazac)
– izjavu poslodavaca o ukupnom broju zaposlenih – za poslodavce koji su obvezi zapošljavati osobe s invaliditetom sukladno članku 10. a Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 143/02, 33/05)
– kopiju Rješenja o upisu tvrtke u registar Trgovačkog suda, odnosno kopiju Obrtnice
– navesti adresu poslodavca, matični broj i broj žiro-računa.
(2) Uz zahtjev je poslodavac obvezan dostaviti obračun troškova osobnog asistenta i dokaze iz stavka 1. ovog članka prilikom prvog podnošenja zahtjeva, a kod svakog sljedećeg zahtjeva samo dokaz da je isplaćena plaća za sve radnike za razdoblje za koje se traži poticaj (ID obrazac) i obračun troškova osobnog asistenta.
(3) Obračun troškova osobnog asistenta vrši se prema tablici koja je sastavni dio ove Odluke (Prilog 4).
Članak 17.
(1) Pravo na sufinanciranje troškova osobnog asistenta osobe s invaliditetom može tražiti osoba koja se samozapošljava pod uvjetom da ima:
– dokaz o invaliditetu
– potvrdu nadležnog tijela o upisu samostalne djelatnosti (obrt, zadruga, djelatnost slobodnog zanimanja) u odgovarajući registar tog tijela
– potvrdu iz Upisnika seljačkih gospodarstava ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te potvrdu iz registra obveznika poreza na dohodak sukladno propisima o porezu na dohodak za djelatnosti poljoprivrede i šumarstva čiji je osnivač osoba s invaliditetom ili više osoba s invaliditetom
– detaljan opis radnog mjesta s iskazanim podatkom o tome koliki postotak radnog vremena se odnosi na aktivnost koju osoba s invaliditetom ne može samostalno obavljati zbog vrste i stupnja invaliditeta,
– dokaz o prijavi na obvezno mirovinsko (obrazac M-1) i zdravstveno (obrazac T-2) osiguranje,
– dokaz da su uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja, porez i prirez za razdoblje za koje se traži poticaj
– navesti adresu, matični broj i broj žiro-računa
(2) Uz zahtjev je osoba koja se samozapošljava obvezna dostaviti obračun troškova osobnog asistenta i dokaze iz stavka 1. ovog članka prilikom prvog podnošenja zahtjeva, a kod svakog sljedećeg zahtjeva samo dokaz da su uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja, porez i prirez za razdoblje za koje se traži poticaj i obračun troškova osobnog asistenta.
(3) Obračun troškova osobnog asistenta vrši se prema tablici koja je sastavni dio ove Odluke (Prilog 4).
Članak 18.
(1) Osnovica za obračun troškova osobnog asistenta je najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja utvrđena Naredbom ministra financija.
(2) Poslodavcu, odnosno osobi koja se samozapošljava se nadoknađuje postotak plaće koji odgovara postotku nepostignute norme koji mora biti obveznim sastojkom posebnog ugovora, ali najviše do 50% osnovice iz stavka 1. ovog članka.
(3) Poslodavac ima pravo na sufinanciranje troškova osobnog asistenta za efektivne sate koje je osoba s invaliditetom provela na radu.
Članak 19.
Fond je u obvezi zaprimljeni predmet obraditi i ako ispunjava uvjete, ravnatelj daje preporuku Upravnom vijeću za sklapanje ugovora. Na temelju odluke Upravnog vijeća ravnatelj sklapa ugovor, temeljem kojeg se daje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja poslodavcu, odnosno osobi koja se samozapošljava u roku od 10 dana od dana sklapanja ugovora. Redovan poticaj iz članka 14. ove Odluke se odobrava i isplaćuje na žiro-račun poslodavca odnosno osobe koja se samozapošljava.

III. POSEBNI POTICAJI

Članak 20.

Poslodavac, odnosno osoba koja se samozapošljava ima uz ispunjenje određenih uvjeta pravo na posebne poticaje za koje se sklapaju posebni ugovori između Fonda i poslodavca, odnosno osobe koja se samozapošljava.

1. JEDNOKRATNA MATERIJALNA DAVANJA – OBRAZOVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

1.1. Obrazovanje zaposlenih osoba s invaliditetom

Članak 21.

(1) Osoba koja je samozaposlena odnosno poslodavac koji uputi kod njega zaposlenu osobu s invaliditetom na obrazovanje ili sam provodi obrazovanje ima pravo na 60 % iznosa troškova obrazovanja.
(2) Obrazovanje može trajati najduže 6 mjeseci, a iznimno do 12 mjeseci uz prethodno odobrenje Fonda na temelju obrazloženog zahtjeva.
(3) Poslodavac ima pravo koristiti ovu mjeru po jednom zaposleniku jedan put. Iznimno, poslodavac može ponovo koristiti ovu mjeru za istog zaposlenika, ukoliko se ukaže potreba radi prirode posla i uvođenja novih tehnologija.

Članak 22.

(1) Osoba koja je samozaposlena podnosi Fondu pismeni zahtjev za naknadu troškova obrazovanja kojem obvezno prilaže:
– troškovnik obrazovanja (u troškovnik obrazovanja, ovisno o načinu provođenja obrazovanja, ulazi:
1. školarina, ako se program obrazovanja provodi u obrazovnoj ustanovi;
2. troškovi prijevoza osobe s invaliditetom i osobe koja mu je pratitelj, ako mu je sukladno zakonskim propisima pratitelj potreban:
– u međugradskom prijevozu, ako je ustanova obrazovanja u istom mjestu
– u međumjesnom prijevozu, ako se ustanova obrazovanja nalazi u drugom mjestu, od mjesta gdje je sjedište poslodavca, odnosno osobe koja se samozapošljava
3. školarina i trošak prijevoza instruktora ako osoba koja se samozapošljava sama organizira obrazovanje)
– program obrazovanja
– dokaz o upisu u obrazovnu ustanovu
– dokaz o prijavi na obvezno mirovinsko (obrazac M-1) i zdravstveno (obrazac T-2) osiguranje
– dokaz o invaliditetu
– navesti adresu poslodavca, matični broj i broj žiro-računa
– potvrdu nadležnog tijela o upisu samostalne djelatnosti (obrt, zadruga, djelatnost slobodnog zanimanja) u odgovarajući registar tog tijela
– potvrdu iz Upisnika seljačkih gospodarstava ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te potvrdu iz registra obveznika poreza na dohodak sukladno propisima o porezu na dohodak za djelatnosti poljoprivrede i šumarstva čiji je osnivač osoba s invaliditetom ili više osoba s invaliditetom.
(2) Poslodavac podnosi Fondu pismeni zahtjev za naknadu troškova za obrazovanje zaposlene osobe s invaliditetom kojem obvezno prilaže:
– troškovnik obrazovanja (u troškovnik obrazovanja, ovisno o načinu provođenja obrazovanja, ulazi:
1. školarina, ako se program obrazovanja provodi u obrazovnoj ustanovi;
2. troškovi prijevoza osobe s invaliditetom i osobe koja mu je pratitelj, ako mu je sukladno zakonskim propisima pratitelj potreban:
– u međugradskom prijevozu, ako je ustanova obrazovanja u istom mjestu
– u međumjesnom prijevozu, ako se ustanova obrazovanja nalazi u drugom mjestu, od mjesta gdje je sjedište poslodavca, odnosno osobe koja se samozapošljava
3. školarina i trošak prijevoza instruktora ako poslodavac, odnosno osoba koja se samozapošljava sam organizira obrazovanje),
– program obrazovanja
– dokaz o upisu u obrazovnu ustanovu
– ugovor o radu za osobu s invaliditetom
– dokaz o prijavi na obvezno mirovinsko (obrazac M-1) i zdravstveno (obrazac T-2) osiguranje
– dokaz o invaliditetu
– dokaz o tehničkoj, kadrovskoj i stručnoj osposobljenosti ako sam provodi obrazovanje
– navesti adresu poslodavca, matični broj i broj žiro-računa
– kopiju Rješenja o upisu tvrtke u registar Trgovačkog suda, odnosno kopiju Obrtnice
– izjavu poslodavaca o ukupnom broju zaposlenih – za poslodavce koji su obvezi zapošljavati osobe s invaliditetom sukladno članku 10. a Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 143/02, 33/05).

Članak 23.

(1) Poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu osobi s invaliditetom koju je uputio na obrazovanje prije proteka 12 mjeseci od dana završetka obrazovanja.
(2) Posljedice nepoštivanja odredbe stavka 1. ovog članka obvezni su sadržaj posebnog ugovora.
(3) Fond će za svaki slučaj posebno, na prijedlog nadležnog povjerenstva, utvrditi koji će se instrument osiguranja koristiti kako bi se zaštitila tražbina Fonda.

Članak 24.

Fond je u obvezi zaprimljeni predmet obraditi i ako ispunjava uvjete, prosljeđuje predmet nadležnom Povjerenstvu. Povjerenstvo ako su ispunjeni svi uvjeti daje Upravnom vijeću Fonda preporuku za donošenje odluke o sklapanju ugovora. Na temelju odluke Upravnog vijeća ravnatelj sklapa ugovor, temeljem kojeg se daje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja poslodavcu, odnosno osobi koja se samozapošljava u roku od 20 dana od dana sklapanja ugovora. Poseban poticaj iz članka 21. ove Odluke se odobrava i isplaćuje na žiro-račun poslodavca odnosno osobe koja se samozapošljava.

1.2. Obrazovanje nezaposlenih osoba s invaliditetom u cilju zapošljavanja

Članak 25.

(1) Poslodavac koji u tijeku pripreme za zapošljavanje uputi nezaposlenu osobu s invaliditetom na obrazovanje ima pravo na 60 % iznosa troškova obrazovanja.
(2) Nezaposlena osoba s invaliditetom koja u tijeku pripreme za samozapošljavanje krene s obrazovanjem ima pravo na 60% iznosa troškova obrazovanja.
(3) Obrazovanje može trajati najduže od 6 mjeseci, a iznimno do 12 mjeseci uz prethodno odobrenje Fonda na temelju obrazloženog zahtjeva.
(4) Poslodavac ima pravo koristiti ovu mjeru po jednom zaposleniku jedan put.

Članak 26.

(1) Poslodavac odnosno osoba koja se samozapošljava podnosi Fondu pismeni zahtjev za naknadu troškova obrazovanja kojem se obvezno prilaže:
– troškovnik obrazovanja (u troškovnik obrazovanja, ovisno o načinu provođenja obrazovanja, ulazi:
1. školarina, ako se program obrazovanja provodi u obrazovnoj ustanovi;
2. troškovi prijevoza osobe s invaliditetom i osobe koja mu je pratitelj, ako mu je sukladno zakonskim propisima pratitelj potreban:
– u međugradskom prijevozu, ako je ustanova obrazovanja u istom mjestu
– u međumjesnom prijevozu, ako se ustanova obrazovanja nalazi u drugom mjestu, od mjesta gdje je sjedište poslodavca, odnosno osobe koja se samozapošljava;
3. školarina i trošak prijevoza instruktora ako poslodavac, odnosno osoba koja se samozapošljava sam organizira obrazovanje)
– program obrazovanja
– dokaz o upisu
– dokaz o invaliditetu
– dokaz o tehničkoj, kadrovskoj i stručnoj osposobljenosti ako poslodavac sam provodi obrazovanje
– izjavu poslodavaca o ukupnom broju zaposlenih – za poslodavce koji su obvezi zapošljavati osobe s invaliditetom sukladno članku 10. a Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 143/02, 33/05)
– kopiju Rješenja o upisu tvrtke u registar Trgovačkog suda, odnosno kopiju Obrtnice
– navesti adresu poslodavca, matični broj i broj žiro-računa.

Članak 27.

(1) Poslodavac je obvezan u roku od 60 dana po završetku obrazovanja zaključiti ugovor s osobom s invaliditetom o radu na neodređeno vrijeme.
(2) Osoba koja se samozapošljava dužna je u roku od 90 dana po završetku obrazovanja pokrenuti poslovnu aktivnost.
(3) Posljedice nepoštivanja odredbi stavka 1. i 2. ovog članka obvezni su sadržaj posebnog ugovora.
(4) Fond će za svaki slučaj posebno, na prijedlog nadležnog povjerenstva, utvrditi koji će se instrument osiguranja koristiti kako bi se zaštitila tražbina Fonda.

Članak 28.

Fond je u obvezi zaprimljeni predmet obraditi i ako ispunjava uvjete, prosljeđuje predmet nadležnom Povjerenstvu. Povjerenstvo ako su ispunjeni svi uvjeti daje Upravnom vijeću Fonda preporuku za donošenje odluke o sklapanju ugovora. Na temelju odluke Upravnog vijeća ravnatelj sklapa ugovor, temeljem kojeg se daje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja poslodavcu, odnosno osobi koja se samozapošljava u roku od 10 dana od dana sklapanja ugovora. Poseban poticaj iz članka 25. ove Odluke se odobrava i isplaćuje na žiro-račun poslodavca odnosno osobe koja se samozapošljava.

2. SREDSTVA ZA PRILAGODBU RADNOG MJESTA
– arhitektonska prilagodba

Članak 29.

(1) Poslodavac koji u radni odnos zaposli osobu s invaliditetom, kojoj je zbog vrste i težine invaliditeta potrebno prilagoditi radno mjesto u smislu uklanjanja arhitektonskih barijera, ima pravo na naknadu troškova prilagodbe radnog mjesta za tu osobu.
(2) Pravo na naknadu troškova prilagodbe radnog mjesta ima i osoba koja se samozapošljava.
(3) Trošak prilagodbe iz stavka 1. i 2. ovoga članka nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 50 najnižih mjesečnih osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja utvrđenih Naredbom ministra financija, za jednu osobu s invaliditetom.

Članak 30.

(1) Rok za podnošenje zahtjeva za prilagodbu radnog mjesta teče od 01. travnja do 30. lipnja u tekućoj godini za iduću godinu.
(2) Iznimno, rok za podnošenje zahtjeva za 2008. godinu počinje teći od dana stupanja ove Odluke na snagu do 31. 3. 2008.

Članak 31.

(1) Poslodavac, odnosno osoba koja se samozapošljava podnose Fondu pismeni zahtjev za naknadu troškova prilagodbe radnog mjesta uz koji se obvezno prilaže:
– dokaz o invaliditetu
– ugovor o radu
– podatke o sadašnjem stanju radnog mjesta
– podatke o barijerama
– troškovnik s predračunom
– kopiju Rješenja o upisu tvrtke u registar Trgovačkog suda, odnosno kopiju Obrtnice
– potvrdu nadležnog tijela o upisu samostalne djelatnosti (obrt, zadruga, djelatnost slobodnog zanimanja) u odgovarajući registar tog tijela – za osobe koje se samozapošljavaju, ili potvrdu iz Upisnika seljačkih gospodarstava ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te potvrdu iz registra obveznika poreza na dohodak sukladno propisima o porezu na dohodak za djelatnosti poljoprivrede i šumarstva čiji je osnivač osoba s invaliditetom ili više osoba s invaliditetom – za osobe koje se samozapošljavaju
– potvrdu nadležnog tijela da poslodavac odnosno osoba koja se samozapošljava nema neuplaćenih doprinosa niti poreza
– potvrdu nadležnog tijela da se protiv poslodavca, odnosno osobe koja se samozapošljava ne vodi postupak likvidacije
– poslodavci koji su obveznici poreza na dobit dužni su dostaviti godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD obrazac, ovjeren na FINA-i, te prijavu poreza na dobit sa Bilancom i Računom dobiti i gubitka ovjerenu na Poreznoj upravi
– poslodavci, odnosno osobe koje se samozapošljavaju, koji su obveznici poreza na dohodak dužni su dostaviti prijavu poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitaka i izdataka ovjerenu na Poreznoj upravi
– navesti adresu poslodavca, matični broj i broj žiro-računa
(2) Posljedice nenamjenskog trošenja sredstava stavka 1. obvezni su sadržaj posebnog ugovora.
(3) Fond će za svaki slučaj posebno, na prijedlog nadležnog povjerenstva, utvrditi koji će se instrument osiguranja koristiti kako bi se zaštitila tražbina Fonda. Iznimno, obveznici poreza na dobit, odnosno obveznici poreza na dohodak, a koji su tek registrirani pri nadležnom tijelu, kao i oni koji su tek u procesu pokretanja svoje djelatnosti, unutar 6 mjeseci od registracije, odnosno pokretanja posla, moraju kao preduvjet za sklapanje ugovora s Fondom pribaviti bankarsku garanciju.
(4) Ukoliko se pokaže potreba pri sklapanju ugovora Fond može zatražiti od poslodavca, odnosno od osobe koja se samozapošljava novi godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD obrazac, ovjeren na FINA-i, te prijavu porezan na dobit s Bilancom i Računom dobiti i gubitka ovjerenu na Poreznoj upravi, odnosno prijavu porezan na dohodak s pregledom poslovnih primitaka i izdataka ovjerenu na Poreznoj upravi.

Članak 32.

(1) Poslodavac koji osobi s invaliditetom za koju su odobrena sredstva za prilagodbu radnog mjesta otkaže radni odnos prije isteka 24 mjeseca od dana kada su sredstva odobrena obvezan je u roku od 3 mjeseca zaposliti drugu osobu s invaliditetom ili vratiti razmjerni dio odobrenih sredstava za onoliko koliko je manje od 24 mjeseca osoba s invaliditetom bila zaposlena.
(2) Poslodavac nije dužan vratiti odobrena sredstva ako je osobi s invaliditetom prestao radni odnos zbog skrivljenog ponašanja, otkazivanja ugovora o radu od strane radnika kao i u slučaju izvanrednog otkaza.

Članak 33.

Fond je u obvezi zaprimljeni predmet obraditi i ako ispunjava uvjete, prosljeđuje predmet nadležnom Povjerenstvu. Povjerenstvo ako su ispunjeni svi uvjeti daje Upravnom vijeću Fonda preporuku za donošenje odluke o sklapanju ugovora. Na temelju odluke Upravnog vijeća ravnatelj sklapa ugovor, temeljem kojeg se daje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja poslodavcu, odnosno osobi koja se samozapošljava u roku od 10 dana od dana sklapanja ugovora. Poseban poticaj iz članka 29. ove Odluke se odobrava i isplaćuje na žiro-račun poslodavca odnosno osobe koja se samozapošljava.

3. SREDSTVA ZA PRILAGODBU UVJETA RADA
 – tehnička prilagodba

Članak 34.

(1) Poslodavac koji u radni odnos zaposli osobu s invaliditetom, kojoj je zbog vrste i težine invaliditeta potrebno prilagoditi uvjete rada u smislu tehničke prilagodbe radnog mjesta, ima pravo na naknadu troškova prilagodbe uvjeta rada za tu osobu.
(2) Pravo na naknadu troškova prilagodbe uvjeta rada ima i osoba koja se samozapošljava.
(3) Trošak prilagodbe iz stavka 1. i 2. ovoga članka nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 50 najnižih mjesečnih osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja utvrđenih Naredbom ministra financija, za jednu osobu s invaliditetom.

Članak 35.

(1) Rok za podnošenje zahtjeva za prilagodbu uvjeta rada teče od 01. travnja do 30. lipnja u tekućoj godini za iduću godinu.
(2) Iznimno, rok za podnošenje zahtjeva za 2008. godinu počinje teći od dana stupanja ove Odluke na snagu do 31. 3. 2008.

Članak 36.

(1) Poslodavac, odnosno osoba koja se samozapošljava podnose Fondu pismeni zahtjev za naknadu troškova prilagodbe uvjeta rada uz koji se obvezno prilaže:
– dokaz o invaliditetu
– ugovor o radu
– podatke o sadašnjem stanju radnog mjesta
– troškovnik s predračunom
– kopiju Rješenja o upisu tvrtke u registar Trgovačkog suda, odnosno kopiju Obrtnice
– potvrdu nadležnog tijela o upisu samostalne djelatnosti (obrt, zadruga, djelatnost slobodnog zanimanja) u odgovarajući registar tog tijela – za osobe koje se samozapošljavaju, ili potvrdu iz Upisnika seljačkih gospodarstava ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te potvrdu iz registra obveznika poreza na dohodak sukladno propisima o porezu na dohodak za djelatnosti poljoprivrede i šumarstva čiji je osnivač osoba s invaliditetom ili više osoba s invaliditetom – za osobe koje se samozapošljavaju
– potvrdu nadležnog tijela da poslodavac odnosno osoba koja se samozapošljava nema neuplaćenih doprinosa niti poreza
– potvrdu nadležnog tijela da se protiv poslodavca, odnosno osobe koja se samozapošljava ne vodi postupak likvidacije
– poslodavci koji su obveznici poreza na dobit dužni su dostaviti godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD obrazac, ovjeren na FINA-i, te prijavu poreza na dobit s Bilancom i Računom dobiti i gubitka ovjerenu na Poreznoj upravi
– poslodavci, odnosno osobe koje se samozapošljavaju, koji su obveznici poreza na dohodak dužni su dostaviti prijavu poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitaka i izdataka ovjerenu na Poreznoj upravi
– navesti adresu poslodavca, matični broj i broj žiro-računa
(2) Posljedice nenamjenskog trošenja sredstava stavka 1. obvezni su sadržaj posebnog ugovora.
(3) Fond će za svaki slučaj posebno, na prijedlog nadležnog povjerenstva, utvrditi koji će se instrument osiguranja koristiti kako bi se zaštitila tražbina Fonda. Iznimno, obveznici poreza na dobit, odnosno obveznici poreza na dohodak, a koji su tek registrirani pri nadležnom tijelu, kao i oni koji su tek u procesu započinjanja obavljanja svoje djelatnosti, unutar 6 mjeseci od registracije, odnosno započinjanja obavljanja svoje djelatnosti, moraju kao preduvjet za sklapanje ugovora s Fondom pribaviti bankarsku garanciju.
(4) Ukoliko se pokaže potreba pri sklapanju ugovora Fond može zatražiti od poslodavca, odnosno od osobe koja se samozapošljava novi godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD obrazac, ovjeren na FINA-i, te prijavu porezan na dobit sa Bilancom i Računom dobiti i gubitka ovjerenu na Poreznoj upravi, odnosno prijavu porezan na dohodak s pregledom poslovnih primitaka i izdataka ovjerenu na Poreznoj upravi.

Članak 37.

(1) Poslodavac koji osobi s invaliditetom za koju su odobrena sredstva za prilagodbu radnog mjesta otkaže radni odnos prije isteka 24 mjeseca od dana kada su sredstva odobrena obvezan je u roku od 3 mjeseca zaposliti drugu osobu s invaliditetom ili vratiti razmjerni dio odobrenih sredstava za onoliko koliko je manje od 24 mjeseca osoba s invaliditetom bila zaposlena.
(2) Poslodavac nije dužan vratiti odobrena sredstva ako je osobi s invaliditetom prestao radni odnos zbog skrivljenog ponašanja, otkazivanja ugovora o radu od strane radnika kao i u slučaju izvanrednog otkaza.

Članak 38.

Fond je u obvezi zaprimljeni predmet obraditi i ako ispunjava uvjete, prosljeđuje predmet nadležnom Povjerenstvu. Povjerenstvo ako su ispunjeni svi uvjeti daje Upravnom vijeću Fonda preporuku za donošenje odluke o sklapanju ugovora. Na temelju odluke Upravnog vijeća ravnatelj sklapa ugovor, temeljem kojeg se daje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja poslodavcu, odnosno osobi koja se samozapošljava u roku od 10 dana od dana sklapanja ugovora. Poseban poticaj iz članka 34. ove Odluke se odobrava i isplaćuje na žiro-račun poslodavca odnosno osobe koja se samozapošljava.

4. KREDITNA SREDSTVA PO POVOLJNIJIM UVJETIMA NAMIJENJENA KUPNJI STROJEVA, OPREME, ALATA ILI PRIBORA POTREBNOG ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBE S INVALIDITETOM

Članak 39.

(1) Poslodavac i osoba koja se samozapošljava koja je korisnik namjenskog kredita za kupnju strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za samozapošljavanje odnosno zapošljavanje osobe s invaliditetom ima pravo na subvencioniranje kamata najviše do 70% ugovorene kamatne stope sukladno ugovoru o kreditu s poslovnom bankom.
(2) Subvencioniranje kamata iz stavka 1. ovoga članka traje do otplate kredita pod uvjetom da na kupljenom stroju, opremi, alatu ili priboru radi osoba s invaliditetom, odnosno osoba koja se samozapošljava.
(3) Subvencionirane kamate isplaćuju se u iznosu koji je u proporcionalan broju osoba s invaliditetom, zaposlenima na stroju, opremi, alatu ili priboru koji je predmet kreditiranja.

Članak 40.

Poslodavac, odnosno osoba koja se samozapošljava po odobrenom kreditu podnose Fondu pismeni zahtjev za subvencioniranje kamata uz koji se obvezno prilaže:
– odluka o odobrenom namjenskom kreditu poslovne banke
– dinamika otplate kredita
– tromjesečni obračun kamata od poslovne banke
– dokaz o namjenski utrošenim kreditnim sredstvima
– podatke o ukupnom broju zaposlenih
– podatke o broju osoba s invaliditetom u ukupnom broju zaposlenih
– podatke o broju osoba s invaliditetom koje rade na stroju, opremi, alatu ili priboru koji je predmet kreditiranja
– dokaz o invaliditetu
– ugovor o radu s osobom s invaliditetom odnosno dokaz o registriranoj djelatnosti za osobu koja se samozapošljava,
– dokaz o prijavi na obvezno mirovinsko (obrazac M-1) i zdravstveno (obrazac T-2) osiguranje
– izjavu poslodavaca o ukupnom broju zaposlenih – za poslodavce koji su obvezi zapošljavati osobe s invaliditetom sukladno članku 10. a Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 143/02, 33/05)
– kopiju Rješenja o upisu tvrtke u registar Trgovačkog suda, odnosno kopiju Obrtnice
– potvrdu nadležnog tijela o upisu samostalne djelatnosti (obrt, zadruga, djelatnost slobodnog zanimanja) u odgovarajući registar tog tijela – za osobe koje se samozapošljavaju, ili potvrdu iz Upisnika seljačkih gospodarstava ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te potvrdu iz registra obveznika poreza na dohodak sukladno propisima o porezu na dohodak za djelatnosti poljoprivrede i šumarstva čiji je osnivač osoba s invaliditetom ili više osoba s invaliditetom – za osobe koje se samozapošljavaju
– navesti adresu poslodavca, matični broj i broj žiro-računa.

Članak 41.

Pravo na subvencionirane kamate poslodavcu prestaje prestankom radnog odnosa osobe s invaliditetom a pravo na subvencionirane kamate osobi koja je samozaposlena prestaje prestankom obavljanja registrirane djelatnosti.

Članak 42.

Fond je u obvezi zaprimljeni predmet obraditi i ako ispunjava uvjete, prosljeđuje predmet nadležnom Povjerenstvu. Povjerenstvo ako su ispunjeni svi uvjeti daje Upravnom vijeću Fonda preporuku za donošenje odluke o sklapanju ugovora. Na temelju odluke Upravnog vijeća ravnatelj sklapa ugovor, temeljem kojeg se daje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja poslodavcu, odnosno osobi koja se samozapošljava u roku od 20 dana od dana sklapanja ugovora. Poseban novčani poticaj iz članka 39. ove Odluke se odobrava i isplaćuje na žiro-račun poslodavca odnosno osobe koja se samozapošljava.

5. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADNOG TERAPEUTA

Članak 43.

Poslodavac ima pravo na sufinanciranje dijela troškova druge osobe koja pomaže u savladavanju radnog procesa (radni terapeut) osobi s invaliditetom, za razdoblje najduže od 4 mjeseca od dana zaključenja ugovora o radu.

Članak 44.

(1) Poslodavac podnosi Fondu pismeni zahtjev za sufinanciranje troškova radnog terapeuta osobe s invaliditetom kojem obvezno prilaže:
– ugovor o radu
– dokaz o invaliditetu
– detaljan opis radnog mjesta s iskazanim podatkom o tome u kolikom je postotku radnog vremena osobi s invaliditetom potrebna pomoć i podrška za obavljanje radnih aktivnosti
– dokaz da je isplaćena plaća za sve radnike za razdoblje za koje se traži poticaj (ID obrazac)
– izjavu poslodavaca o ukupnom broju zaposlenih – za poslodavce koji su obvezi zapošljavati osobe s invaliditetom sukladno članku 10. a Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 143/02, 33/05)
– kopiju Rješenja o upisu tvrtke u registar Trgovačkog suda, odnosno kopiju Obrtnice
– navesti adresu poslodavca, matični broj i broj žiro-računa.
(2) Uz zahtjev je poslodavac obvezan dostaviti obračun troškova radnog terapeuta i dokaze iz stavka 1. ovog članka prilikom prvog podnošenja zahtjeva, a kod svakog sljedećeg zahtjeva samo dokaz da je isplaćena plaća za sve radnike za razdoblje za koje se traži poticaj (ID obrazac) i obračun troškova radnog terapeuta.
(3) Obračun troškova radnog terapeuta vrši se prema tablici koja je sastavni dio ove Odluke (Prilog 5).

Članak 45.

(1) Osnovica za obračun troškova radnog terapeuta je najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja utvrđena Naredbom ministra financija.
(2) Poslodavcu, odnosno osobi koja se samozapošljava nadoknađuje se postotak plaće koji odgovara stvarno utrošenom radnom vremenu koji mora biti obveznim sastojkom posebnog ugovora, ali najviše do 50% osnovice iz stavka 1. ovog članka.
(3) Poslodavac ima pravo na sufinanciranje troškova radnog terapeuta za efektivne sate koje je osoba s invaliditetom provela na radu.

Članak 46.

(1) Pravo na sufinanciranje troškova radnog terapeuta osobe s invaliditetom može tražiti osoba koja se samozapošljava pod uvjetom da ima:
– dokaz o invaliditetu
– potvrdu nadležnog tijela o upisu samostalne djelatnosti (obrt, zadruga, djelatnost slobodnog zanimanja) u odgovarajući registar tog tijela
– potvrdu iz Upisnika seljačkih gospodarstava ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te potvrdu iz registra obveznika poreza na dohodak sukladno propisima o porezu na dohodak za djelatnosti poljoprivrede i šumarstva čiji je osnivač osoba s invaliditetom ili više osoba s invaliditetom
– detaljan opis radnog mjesta s iskazanim podatkom o tome koliki postotak radnog vremena se odnosi na aktivnost koju osoba s invaliditetom ne može samostalno obavljati zbog vrste i stupnja invaliditeta
– dokaz o prijavi na obvezno mirovinsko (obrazac M-1) i zdravstveno (obrazac T-2) osiguranje
– dokaz da su uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja, porez i prirez za razdoblje za koje se traži poticaj
– navesti adresu poslodavca, matični broj i broj žiro-računa.
(2) Uz zahtjev je osoba koja se samozapošljava obvezna dostaviti obračun troškova radnog terapeuta i dokaze iz stavka 1. ovog članka prilikom prvog podnošenja zahtjeva, a kod svakog sljedećeg zahtjeva samo dokaz da su uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja, porez i prirez za razdoblje za koje se traži poticaj i obračun troškova radnog terapeuta.
(3) Obračun troškova radnog terapeuta vrši se prema tablici koja je sastavni dio ove Odluke (Prilog 5).

Članak 47.

Fond je u obvezi zaprimljeni predmet obraditi i ako ispunjava uvjete, prosljeđuje predmet nadležnom Povjerenstvu. Povjerenstvo ako su ispunjeni svi uvjeti daje Upravnom vijeću Fonda preporuku za donošenje odluke o sklapanju ugovora. Na temelju odluke Upravnog vijeća ravnatelj sklapa ugovor, temeljem kojeg se daje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja poslodavcu, odnosno osobi koja se samozapošljava u roku od 10 dana od dana sklapanja ugovora. Poseban poticaj iz članka 43. ove Odluke se odobrava i isplaćuje na žiro-račun poslodavca odnosno osobe koja se samozapošljava.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

(1) Pravo na poticaje iz članka 14. ove Odluke i posebne novčane poticaje iz ove Odluke ne ostvaruje poslodavac koji je sukladno čl. 10 a Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 143/02, 33/05) u obvezi ispuniti kvotu zapošljavanja osoba s invaliditetom, a ne ispunjava tu obvezu.

Članak 49.

(1) Svi zahtjevi sa priloženom potpunom dokumentacijom, zaprimljeni u Fondu do stupanja ove Odluke na snagu, te svi zahtjevi koji se odnose na zahtjeve vezane uz ostvarivanje prava na naknadu doprinosa, smanjeni radni učinka, osobnog asistenta i radnog terapeuta za 2007. godinu bit će riješeni po Odluci o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 141/05, 72/07).
(2) Iznimno kod zahtjeva naknade razlike za smanjeni radni učinak i naknade troškova osobnog asistenta koji se odnose na 2007. godinu pravo na poticaj će se utvrđivati po Odluci o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 141/05, 72/07), a postupak će se provesti po ovoj Odluci.

Članak 50.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 141/05, 72/07).

Članak 51.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 009-00/08-01/0001
Urbroj: 0129-01-00/00-08-0001
Zagreb, 10. siječnja 2008.

Ravnatelj
dr. Slavko Leban, v. r.


PRILOG 1

OBRAČUN NOVČANOG POTICAJA – POSLODAVCI

Razdoblje za koje se traži poticaj – mjesec

Bruto-plaća osobe s
invaliditetom

Doprinos za zdravstveno osiguranje (15 %) množiti s iznosom iz stupca 2

Doprinos za zapošljavanje (1,6% ili 1,7%) množiti s iznosom iz stupca 2

Zbroj stupca 3 i stupca 4

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOG 2

OBRAČUN NOVČANOG POTICAJA – OSOBE KOJE SE SAMOZAPOŠLJAVAJU

Razdoblje za koje se traži poticaj – mjesec

Iznos uplaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje za mjesec za koji se traži poticaj

Iznos uplaćenog doprinosa za zapošljavanje za mjesec za koji se traži poticaj

Zbroj stupca 2 i stupca 3

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 3

ZAPOSLENICI S INVALIDITETOM ZA KOJE JE POTREBNA NAKNADA RAZLIKE ZBOG SMANJENOG RADNOG UČINKA


 

Redni broj

Ime i prezime zaposlenika

Naziv radnog mjesta

Efektivni broj sati rada

Stupanj neučinkovitosti %

Osnovica za izračun

Mjesečna satnica

Izračun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novi korisnici naknade:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 4

ZAPOSLENICI S INVALIDITETOM ZA KOJE JE POTREBAN OSOBNI ASISTENT


Efektivni sati rada  x%  potrebe za osobnim asistentom x osnovica / ukupni fond radnih sati
                            100

Redni broj

Ime i prezime zaposlenika

Naziv radnog mjesta

Efektivni broj sati rada

Potreba za osobnim asistentom – % radnog vremena

Osnovica za izračun

Mjesečna satnica

Izračun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 5

ZAPOSLENICI S INVALIDITETOM ZA KOJE JE POTREBNA RADNO-TERAPEUTSKA PODRŠKA


Efektivni sati rada    x% potrebe za radnim terapeutom x osnovica / ukupni fond radnih sati
                             100

Redni broj

Ime i prezime zaposlenika

Naziv radnog mjesta

Efektivni broj sati rada

Potreba za radnim terapeutom – % radnog vremena

Osnovica za izračun

Mjesečna satnica

Izračun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno: