Uredba o objavama i evidenciji javne nabave

NN 13/2008 (1.2.2008.), Uredba o objavama i evidenciji javne nabave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

359

Na temelju članka 9., stavka 4., članka 10. stavka 2. i članka 32. stavka 1. alineje 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 110/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. siječnja 2008. godine donijela

UREDBU

O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

PREDMET UREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se visine procijenjene vrijednosti nabave za koje postoji obveza objave u Službenom listu Europske zajednice, način određivanja procijenjene vrijednosti nabave, uvjeti objavljivanja objava o javnoj nabavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama, izgled i sadržaj standardnih obrazaca za objave o javnoj nabavi i evidencija javne nabave.

OBVEZA OBJAVE O JAVNOJ NABAVI U SLUŽBENOM LISTU EUROPSKE ZAJEDNICE

Članak 2.

(1) Javni naručitelji obvezni su u Službenom listu Europske zajednice objaviti objave o javnoj nabavi, ako procijenjena vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost iznosi najmanje:
– 133.000 EUR-a za nabavu robe i usluga, koju provode državna tijela Republike Hrvatske iz članka 3. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 110/2007, dalje u tekstu: Zakon),
– 206.000 EUR-a za nabavu robe i usluga koju provode jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 3. stavka 1. točke 2. Zakona, pravne osobe iz članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona te udruge iz članka 3. stavka 1. točke 4. Zakona,
– 5.150.000 EUR-a za nabavu radova.
(2) Subjekti koji nisu javni naručitelji obvezni su u Službenom listu Europske zajednice objaviti objave za nabave iz članka 3. stavka 2. Zakona, ako procijenjena vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost iznosi najmanje:
– 5.150.000 EUR-a za nabavu radova, i
– 206.000 EUR-a za nabavu usluga.
(3) Naručitelji koji obavljaju djelatnost na području vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga obvezni su u Službenom listu Europske zajednice objaviti objave o javnoj nabavi, ako procijenjena vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost iznosi najmanje:
– 412.000 EUR-a za nabavu robe i usluga,
– 5.150.000 EUR-a za nabavu radova.

OBVEZA OBJAVE O JAVNOJ NABAVI ZA POTREBE OBRANE U SLUŽBENOM LISTU EUROPSKE ZAJEDNICE

Članak 3.

Javni naručitelji koji provode nabavu za potrebe obrane obvezni su u Službenom listu Europske zajednice objaviti objave o javnoj nabavi, ako procijenjena vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost iznosi najmanje:
– 133.000 EUR-a za nabavu robe iz Dodatka III. Zakona,
– 206.000 EUR-a za nabavu robe koja nije navedena u Dodatku III. Zakona.

OBVEZA OBJAVE NATJEČAJA U SLUŽBENOM LISTU EUROPSKE ZAJEDNICE

Članak 4.

(1) Javni naručitelji obvezni su u Službenom listu Europske zajednice objaviti objave o javnoj nabavi za natječaj, ako procijenjena vrijednost nabave javnih usluga bez poreza na dodanu vrijednost, uzimajući u obzir novčane nagrade ili naknade, ukoliko se dodjeljuju, iznosi najmanje:
– 133.000 EUR-a kod natječaja koje provode državna tijela Republike Hrvatske iz članka 3. stavka 1. točke 1. Zakona,
– 206.000 EUR-a kod natječaja koje provode jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 3. stavka 1. točke 2. Zakona, pravne osobe iz članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona te udruge iz članka 3. stavka 1. točke 4. Zakona,
– 206.000 EUR, ukoliko se natječaj odnosi na telekomunikacijske usluge iz kategorije 5. Dodatka II. A Zakona, istraživačke i razvojne usluge iz kategorije 8. Dodatka II. A Zakona, i/ili usluge iz Dodatka II. B Zakona.
(2) Naručitelji koji obavljaju djelatnost na području vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga obvezni su u Službenom listu Europske zajednice objaviti objave o javnoj nabavi za natječaj, ako procijenjena vrijednost nabave iznosi najmanje:
– 412.000 EUR, uzimajući u obzir procijenjenu vrijednost ugovora o javnim uslugama bez poreza na dodanu vrijednost te novčane nagrade ili naknade, ukoliko se dodjeljuju,
– 412.000 EUR-a uzimajući u obzir procijenjenu vrijednost novčanih nagrada ili naknada koje se dodjeljuju, te ugovora o javnim uslugama, ukoliko se kasnije sklapa.

NAČIN PRERAČUNAVANJA

Članak 5.

(1) Preračunavanje iznosa procijenjene vrijednosti nabave iz članaka 2. do 4. ove Uredbe provodi se na temelju srednjeg tečaja u kunama za EUR-e, Hrvatske narodne banke, važećeg na dan preračunavanja.
(2) Preračunavanje iznosa procijenjene vrijednosti nabave iz odredaba Zakona koji su izraženi u EUR-ima provodi se na način određen u stavku 1. ovoga članka.

ODREĐIVANJE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI NABAVE ZA UGOVORE O JAVNIM RADOVIMA

Članak 6.

(1) Izračun procijenjene vrijednosti nabave za ugovore o javnim radovima sastoji se od procijenjene ukupne vrijednosti radova i sve robe potrebne za izvođenje javnih radova koju naručitelj stavlja na raspolaganje izvođaču radova.
(2) Ako se kod ugovora o javnim radovima predmet nabave sastoji od više grupa ili dijelova i ako se za svaki od njih sklapa poseban ugovor, onda se kao procijenjena vrijednost nabave uzima procijenjena ukupna vrijednost svih tih grupa ili dijelova predmeta nabave.

ODREĐIVANJE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI NABAVE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVI ROBE

Članak 7.

(1) Kod zakupa, najma, leasinga s odlukom o kupoprodaji procijenjenom vrijednošću nabave smatra se:
– procijenjena vrijednost ukupnog iznosa i naknada koje će se vjerojatno isplatiti za vrijeme trajanja ugovora koji se sklapa na određeno vrijeme do 12 mjeseci,
– procijenjena vrijednost ukupnog iznosa i naknada koje će se vjerojatno isplatiti za vrijeme trajanja ugovora, uključujući i procijenjenu preostalu vrijednost, kod ugovora koji se sklapa na određeno vrijeme duže od 12 mjeseci,
– procijenjena vrijednost mjesečne naknade pomnožene s 48 kod ugovora neutvrđenog roka trajanja.
(2) Za uobičajene nabave ili nabave koje treba obnoviti u određenom razdoblju procijenjenu vrijednost nabave čini:
– ukupna vrijednost uzastopnih nabava istoga tipa tijekom prethodne proračunske godine ili 12 mjeseci ili kraće, usklađena, ako je moguće, za predviđene izmjene u količini, opsegu ili vrijednosti tijekom idućih 12 mjeseci,
– ukupna vrijednost uzastopnih nabava tijekom 12 mjeseci koje su uslijedile nakon prve nabave ili tijekom ukupnog trajanja nabave kada je rok nabave duži od 12 mjeseci.
(3) Ako je predmet nabave podijeljen na više grupa ili dijelova, i ako se za svaku pojedinu grupu ili dio sklapa poseban ugovor, onda se procijenjenom vrijednošću nabave smatra procijenjena ukupna vrijednost svih tih grupa i dijelova predmeta nabave.

ODREĐIVANJE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI NABAVE ZA UGOVORE O JAVNIM USLUGAMA

Članak 8.

(1) Izračun procijenjene vrijednosti nabave za ugovore o jav­nim uslugama sastoji se od:
– premija i drugih naknada za usluge osiguranja,
– pristojbi, provizija, kamata i drugih naknada za bankarske i druge financijske usluge,
– naknada za projektiranje i drugih naknada i nagrada vezanih za pružene usluge u slučaju ugovora koji uključuju poslove projektiranja.
(2) Izračun procijenjene vrijednosti nabave za ugovore o javnim uslugama za koje nije navedena ukupna cijena sastoji se od:
– ukupne vrijednosti za vrijeme trajanja ugovora koji se sklapa na određeno vrijeme do 48 mjeseci,
– mjesečne vrijednosti naknade pomnožene s 48 za vrijeme trajanja ugovora koji se sklapa na neodređeno vrijeme ili s rokom dužim od 48 mjeseci.
(3) Za uobičajene nabave ili nabave koje treba obnoviti u određenom razdoblju procijenjenu vrijednost nabave čini:
– ukupna vrijednost uzastopnih nabava istoga tipa tijekom prethodne proračunske godine ili 12 mjeseci ili kraće, usklađena, ako je moguće, za predviđene izmjene u količini, opsegu ili vrijednosti tijekom idućih 12 mjeseci,
– ukupna vrijednost uzastopnih nabava tijekom 12 mjeseci koje su uslijedile nakon nakon prve nabave ili tijekom ukupnog trajanja nabave kada je rok nabave duži od 12 mjeseci.
(4) Ako je predmet nabave podijeljen na više grupa ili dijelova, i ako se za svaku pojedinu grupu ili dio sklapa poseban ugovor, onda se procijenjenom vrijednošću nabave smatra procijenjena ukupna vrijednost svih tih grupa i dijelova predmeta nabave.

ODREĐIVANJE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI NABAVE ZA NATJEČAJ

Članak 9.

Ako naručitelj predviđa novčane nagrade ili naknade u postupku natječaja, iste mora uzeti u obzir pri određivanju procijenjene vrijednosti nabave.

ODREĐIVANJE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI NABAVE ZA OKVIRNI SPORAZUM I DINAMIČKI SUSTAV NABAVE

Članak 10.

Izračun procijenjene vrijednosti nabave za okvirni sporazum i dinamički sustav nabave sastoji se od procijenjene vrijednosti svih ugovora, za koje se predviđa da će se sklopiti na osnovi tog okvirnog sporazuma ili tog dinamičkog sustava nabave za ukupno razdoblje njihova trajanja.

PLANIRANA SREDSTVA ZA NABAVU

Članak 11.

Planirana sredstva za nabavu obuhvaćaju osigurana sredstva naručitelja za izvršenje financijske obveze iz ugovora o javnoj nabavi.

ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE

Članak 12.

(1) Elektronički oglasnik javne nabave je usluga koja naručiteljima omogućava on-line unos podataka potrebnih za izradu i objavljivanje objava o javnoj nabavi, a svim korisnicima omogućava pristup neraspoređenim objavljenim objavama o javnoj nabavi bez naknade.
(2) Elektronički oglasnik javne nabave uspostavljaju, vode i održavaju Narodne novine.
(3) Uvjeti poslovanja za Elektronički oglasnik javne nabave i upute za korištenje Elektroničkog oglasnika javne nabave javno se objavljuju na internetskim stranicama Narodnih novina.
(4) Naručitelji su obvezni prije početka korištenja Elektroničkog oglasnika javne nabave izvršiti jednokratnu registraciju u sustav, sukladno uvjetima poslovanja i uputama za korištenje Elektroničkog oglasnika javne nabave iz stavka 3. ovog članka.
(5) Narodne novine omogućavaju besplatan i neograničen pristup i pretraživanje baze podataka iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Uredu za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske.

STANDARDNI OBRASCI ZA OBJAVE O JAVNOJ NABAVI

Članak 13.

(1) Prilog I. ove Uredbe – Standardni obrasci za objave o javnoj nabavi sadrži standardne obrasce za objave o javnoj nabavi:
1. Obavijest o početku postupka javne nabave, Broj: N-30-V
2. Obavijest o početku postupka javne nabave – Sektor, Broj: N-31-V
3. Prethodna (informacijska) obavijest, Broj: N-01-V
4. Prethodna (indikativna) obavijest, Broj: N-04-V
5. Poziv na nadmetanje, Broj: N-02-V
6. Poziv na nadmetanje – Sektor, Broj: N-05-V
7. Poziv na natječaj, Broj: N-12-V
8. Obavijest o sklopljenim ugovorima, Broj: N-03-V
9. Obavijest o sklopljenim ugovorima – Sektor, Broj: N-06-V
10. Obavijest o rezultatima natječaja, Broj: N-13-V
11. Obavijest o objavi na profilu naručitelja (kupca), Broj: N-08-V
12. Objava o uspostavljanju kvalifikacijskog sustava, Broj: N-07-V
13. Pojednostavljena obavijest u dinamičkom sustavu nabave, Broj: N-09-V
14. Objava o poništenju nadmetanja/ispravku objave, Broj: N-14-V.
(2) Prilog II. Ove Uredbe – Standardni obrasci nabave male vrijednosti sadrži standardne obrasce za objave o javnoj nabavi male vrijednosti:
1. Obavijest o početku postupka javne nabave, Broj: N-32-M
2. Obavijest o početku postupka javne nabave – Sektor, Broj: N-33-M
3. Poziv na nadmetanje, Broj: N-16-M
4. Poziv na nadmetanje – Sektor, Broj: N-21-M
5. Poziv na natječaj, Broj: N-18-M
6. Obavijest o sklopljenim ugovorima, Broj: N-17-M
7. Obavijest o sklopljenim ugovorima – Sektor, Broj: N-22-M
8. Obavijest o rezultatima natječaja, Broj: N-24-M
9. Objava o uspostavljanju kvalifikacijskog sustava, Broj: N-23-M
10. Objava o poništenju nadmetanja/ispravku objave, Broj: N-19-M.
(3) Uzorci obrazaca za objave o javnoj nabavi iz priloga ove Uredbe u dostupni su u elektroničkom obliku bez naknade i na internetskim stranicama Narodnih novina i Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske.
(4) Objave o javnoj nabavi izrađene i objavljene on-line postupkom u Elektroničkom oglasniku javne nabave mogu se razlikovati od obrazaca za objave o javnoj nabavi iz priloga ove Uredbe, ovisno o vrsti naručitelja, predmetu nabave, odabranom postupku i ostalim varijabilnim podacima koje unosi naručitelj.

ON-LINE UNOS PODATAKA

Članak 14.

(1) On-line unos podataka potrebnih za izradu i objavljivanje objava o javnoj nabavi podrazumijeva unos traženih podataka (odabir između ponuđenih opcija, unos informacija ili oznaka) u predviđena polja.
(2) On-line unos podataka omogućava naručitelju:
– jednostavan i brz unos podataka u previđena polja,
– ispravljanje i brisanje unesenog teksta,
– pomoć pri unosu podataka,
– automatsko dojavljivanje o neispunjenim poljima,
– automatsko dojavljivanje uočenih pogrešaka unosa prije slanja na objavljivanje.

TEHNIČKI UVJETI ZA ON-LINE UNOS PODATAKA

Članak 15.

(1) Za potrebe on-line unosa podataka u Elektronički oglasnik javne nabave naručitelji su dužni ispuniti minimum tehničkih uvjeta potrebnih za izradu i objavljivanje objava o javnoj nabavi i to:
1. pristup internetu, i
2. internet preglednik.
(2) Ukoliko naručitelji ne pripreme objave o javnoj nabavi sukladno odredbama ove Uredbe te pravilima i općim uvjetima korištenja Elektroničkog oglasnika javne nabave, Narodne novine odbijaju objavljivanje istih.

RUČNO POPUNJAVANJE OBRAZACA ZA OBJAVE

Članak 16.

(1) Naručitelji koji ne ispunjavaju minimum tehničkih uvjeta iz članka 15. stavka 1. ove Uredbe, popunjavaju obrasce za objave o javnoj nabavi ručno te ih zajedno s preslikom odluke o početku postupka javne nabave šalju Narodnim novinama faksom, poštom ili na drugi dokaziv način.
(2) Naručitelji su obvezni obrasce za objave o javnoj nabavi popunjavati čitko, a ispravci moraju biti uneseni vidljivo i dokazivo.
(3) Narodne novine nisu obvezne objaviti objavu o javnoj nabavi iz stavka 1. ovog članka, ako u dostavljenom obrascu nisu uključeni svi obvezni podaci i o tome će bez odgode obavijestiti naručitelja.
(4) U slučaju da Narodne novine objave tekst ručno popunjenog obrasca za objave o javnoj nabavi koji nije istovjetan poslanom tekstu naručitelja, Narodne novine su obvezne o svom trošku objaviti ispravak objave o javnoj nabavi na propisanom obrascu iz priloga ove Uredbe idući radni dan od dana kada ih je naručitelj o tome obavijestio na dokaziv način.

OBJAVLJIVANJE OBJAVA O JAVNOJ NABAVI

Članak 17.

(1) Za objavljivanje objave o javnoj nabavi izrađene on-line postupkom datum slanja objave jest datum koji je naručitelj unio u Elektronički oglasnik javne nabave, o čemu sustav na zaslonu ispisuje poruku. Takva objava o javnoj nabavi objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave idući radni dan od datuma njena slanja.
(2) Najraniji datum slanja objave o javnoj nabavi izrađeneon-line postupkom jest tekući radni dan do 15.30 sati, a iza 15.30 sati i neradnim danom, prvi idući radni dan. Referentno vrijeme je vrijeme koje u Republici Hrvatskoj vrijedi prema Zakonu o računanju vremena (»Narodne novine«, broj 27/93, 33/96) uz dozvoljeno odstupanje od jedne sekunde.
(3) Obrazac za objave o javnoj nabavi popunjen ručno i poslan faksom, poštom ili na drugi dokaziv način objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave najranije u roku tri, a najkasnije u roku sedam radnih dana od dana njegova slanja.
(4) Uz on-line objavu, osnovni podaci o objavi objavljuju se i u tiskanom izdanju Elektroničkog oglasnika javne nabave koji izlazi najmanje dva puta tjedno kao prilog Narodnih novina, Službenog lista Republike Hrvatske.
(5) Neovisno o stavku 4. ovoga članka, naručitelji mogu skraćeni ili cjeloviti tekst obrasca objave o javnoj nabavi objaviti i u tiskanom izdanju Elektroničkog oglasnika javne nabave.

POHRANA OBJAVA O JAVNOJ NABAVI

Članak 18.

Narodne novine obvezne su sve objave o javnoj nabavi čuvati najmanje četiri godine od dana njihova objavljivanja.

EVIDENCIJA JAVNE NABAVE

Članak 19.

(1) Narodne novine vode, čuvaju i obrađuju evidenciju javne nabave.
(2) Struktura evidencije javne nabave razvrstana je prema:
– vrsti objavljenih postupaka i načina javne nabave,
– nazivu, matičnom broju, gradu, županiji i vrsti djelatnosti naručitelja,
– vrsti javnih naručitelja iz članka 3. Zakona,
– vrsti naručitelja koji obavljaju djelatnosti na području vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga iz članka 4. Zakona,
– vrsti sklopljenog ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma (roba, radovi, usluge) i rezultatu natječaja,
– predmetu nabave,
– sklopljenim ugovorima o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona i sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, temeljem izuzeća od primjene Zakona,
– procijenjenoj vrijednosti nabave,
– vrijednosti sklopljenog ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost,
– nazivu, adresi i državi odabranog ponuditelja te matičnom broju odabranog ponuditelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
(3) Narodne novine omogućavaju kontinuiran pristup i pretraživanje baze podataka iz evidencije javne nabave ovlaštenim osobama Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske, Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, a naručitelju samo u odnosu na njegove podatke iz evidencije javne nabave.
(4) Pristup i pretraživanje baze podataka iz evidencije javne nabave dostupne su za najmanje četiri prethodne kalendarske godine.

STUPANJE NA SNAGU UREDBE

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim odredaba članka 2., članka 3. i članka 4. koje stupaju na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 330-01/08-01/01
Urbroj: 5030120-08-1
Zagreb, 24. siječnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.
 

PRILOG I.

STANDARDNI OBRASCI ZA OBJAVE O JAVNOJ NABAVI

Prethodna (informacijska) obavijest

Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Prethodna (indikativna) obavijest - Sektor

Poziv na nadmetanje - Sektor

Obavijest o sklopljenim ugovorima - Sektor

Objava o uspostavljanju kvalifikacijskog sustava

Obavijest o objavi na profilu naručitelja (kupca)

Pojednostavnjena obavijest u dinamičkom sustavu nabave

Poziv na natječaj

Obavijest o rezultatima natječaja

Objava o poništenju nadmetanja/ispravku objave

Obavijest o početku postupka javne nabave

Obavijest o početku postupka javne nabave - Sektor

 

PRILOG II.

STANDARDNI OBRASCI ZA NABAVU MALE VRIJEDNOSTI

Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Poziv na natječaj

Objava o poništenju nadmetanja/ispravku objave

Poziv na nadmetanje - Sektor

Obavijest o sklopljenim ugovorima - Sektor

Objava o uspostavljanju kvalifikacijskog sustava

Obavijest o rezultatima natječaja

Obavijest o početku postupka javne nabave

Obavijest o početku postupka javne nabave - Sektor