Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi

NN 13/2008 (1.2.2008.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

364

Na temelju članka 45. stavka 6. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005 i 107/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. siječnja 2008. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O RASPISIVANJU I PROVEDBI JAVNOG NATJEČAJA I INTERNOG OGLASA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U članku 6. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 8/2006 i 8/2007), stavak 1. briše se.
Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 1., 2. i 3.
U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 1., riječi »točke b) i c)« brišu se.
U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., broj »3.« zamjenjuje se brojem »2.«.

Članak 2.

Iza članka 22. dodaju se novi članci 22.a. - 22.d, koji glase:

»IMENOVANJE RUKOVODEĆIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Članak 22.a

(1) Tajnika ministarstva, ravnatelja u ministarstvu, zamjenika tajnika Vlade, predstojnika ureda Vlade, zamjenika državnog tajnika središnjeg državnog ureda, zamjenika i pomoćnika ravnatelja državne upravne organizacije te predstojnika ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave imenuje Vlada na temelju javnog natječaja.
(2) Javni natječaj za imenovanje zamjenika tajnika Vlade i predstojnika ureda Vlade provodi komisija koju imenuje Vlada.
(3) Javni natječaj za imenovanje tajnika ministarstva i ravnatelja u ministarstvu provodi komisija koju imenuje ministar.
(4) Javni natječaj za imenovanje zamjenika državnog tajnika središnjeg državnog ureda provodi komisija koju imenuje državni tajnik.
(5) Javni natječaj za imenovanje zamjenika i pomoćnika ravnatelja državne upravne organizacije provodi komisija koju imenuje ravnatelj.
(6) Javni natječaj za imenovanje predstojnika ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave provodi komisija koju imenuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.
(7) U sastavu komisije iz stavka 2. – 6. ovoga članka mora biti predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

PRIJEDLOG KANDIDATA ZA IMENOVANJE

Članak 22.b

(1) Komisija za provedbu javnog natječaja iz članka 22.a ove Uredbe utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te ih poziva na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu.
(2) Razgovor (intervju) s kandidatima provodi čelnik tijela ili osoba koju on za to ovlasti.
(3) Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) čelnik tijela predložit će Vladi kandidata za imenovanje.

SIGURNOSNA PROVJERA

Članak 22.c

(1) Za predloženog kandidata provest će se sigurnosna provjera.
(2) Sigurnosna provjera provodi se sukladno posebnim propisima.

RJEŠENJE O IMENOVANJU

Članak 22.d

(1) Na temelju prijedloga čelnika tijela i rezultata sigurnosne provjere Vlada rješenjem imenuje rukovodećeg državnog službenika.
(2) Rješenje o imenovanju mora biti obrazloženo.
(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 112-01/08-01/01
Urbroj: 5030106-08-1
Zagreb, 24. siječnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.