Popis tijela javne vlasti za 2008. godinu

NN 13/2008 (1.2.2008.), Popis tijela javne vlasti za 2008. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

387

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 172/2003), Vlada Republike Hrvatske objavljuje

POPIS TIJELA

JAVNE VLASTI ZA 2008. GODINU

Tijela javne vlasti su:
Hrvatski sabor
Predsjednik Republike Hrvatske
Vlada Republike Hrvatske
Ustavni sud Republike Hrvatske
Vrhovni sud Republike Hrvatske
Državno sudbeno vijeće
Upravni sud Republike Hrvatske
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Županijski sudovi
Općinski sudovi
Trgovački sudovi
Prekršajni sudovi
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK)
Županijska državna odvjetništva
Općinska državna odvjetništva
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
Ministarstvo financija
Ministarstvo obrane
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Ministarstvo turizma
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Ministarstvo kulture
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Središnji državni ured za upravu
Središnji državni ured za e-Hrvatsku
Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom
Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije
Državna geodetska uprava
Državni hidrometeorološki zavod
Državni zavod za intelektualno vlasništvo
Državni zavod za mjeriteljstvo
Državni zavod za statistiku
Državni inspektorat
Državni zavod za zaštitu od zračenja
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Državni zavod za nuklearnu sigurnost
Uredi državne uprave u županijama
Odgojni zavod Turopolje
Odgojni zavod Požega
Centri za socijalnu skrb
Lučke uprave
Hrvatski registar brodova
Županijske uprave za ceste (20 županija)
Direkcija za korištenje službenih zrakoplova
Hrvatski centar za razminiranje
Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa
Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Pučki pravobranitelj
Pravobranitelj za djecu
Pravobranitelj za ravnopravnost spolova
Pravobranitelj za osobe s invaliditetom
Državno izborno povjerenstvo
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost
Agencija za vodne putove
Sigurnosno-obavještajna agencija
Vojna sigurnosno-obavještajna agencija
Zavod za sigurnost informacijskih sustava
Hrvatska narodna banka
Državni ured za reviziju
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Središnji registar osiguranika
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
Hrvatski zavod za medicinu rada
Hrvatski zavod za mentalno zdravlje
Hrvatski zavod za toksikologiju
Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo
Zavod za telemedicinu
Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu
Zavod za tlo
Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske
Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo
Zavod za voćarstvo
Hrvatski zavod za norme
Zavod za obnovu Dubrovnika
Hrvatski fond za privatizaciju
Fond za naknadu oduzete imovine
Fond za razvoj i zapošljavanje
Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Financijska agencija
Hrvatska udruga putničkih agencija
Hrvatski ferijalni i hostelski savez
Turistička agencija »Autotrans« d.o.o., Rijeka
Hrvatska akreditacijska agencija
Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu
Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo
Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata
Agencija za promicanje izvoza i ulaganja
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
Agencija za odgoj i obrazovanje
Agencija za obrazovanje odraslih
Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u športu
Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom
Agencija za zaštitu okoliša
Hrvatska agencija za hranu
Agencija za obalni linijski pomorski promet
Hrvatska agencija za telekomunikacije
Agencija za lijekove i medicinske proizvode
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Agencija za strukovno obrazovanje
Agencija za obrazovno-reformske inicijative u jugoistočnoj Europi
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija
Hrvatska energetska regulatorna agencija
Nacionalno vijeće za informacijsko društvo
Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Nacionalno vijeće za znanost
Državnoodvjetničko vijeće
Vijeće za elektroničke medije
Vijeće za poštanske usluge
Hrvatska matica iseljenika
Matica hrvatska
Odgojno-obrazovne ustanove
Visoka učilišta
Javni znanstveni instituti
Hrvatski geodetski institut
Sveučilišni računski centar (SRCE)
CARNet
Hrvatski geodetski institut
Hrvatski hidrografski institut
Šumarski institut, Jastrebarsko
Hrvatski državni arhiv
Državni arhivi
Hrvatska turistička zajednica
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima
Javne ustanove za upravljanje parkovima prirode
Hrvatski olimpijski odbor
Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar
Hrvatska odvjetnička komora
Hrvatska javnobilježnička komora
Hrvatska gospodarska komora
Hrvatska obrtnička komora
Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu
Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne industrije
Hrvatska liječnička komora
Hrvatska stomatološka komora
Hrvatska komora medicinskih biokemičara
Hrvatska komora medicinskih sestara
Hrvatska ljekarnička komora
Hrvatska psihološka komora
Hrvatski crveni križ
Hrvatska veterinarska komora
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske
Zaklada policijske solidarnosti
Hrvatski savez zadruga
Hrvatski zrakoplovni savez
Hrvatska zajednica tehničke kulture
Veterinarske ambulante
Veterinarske stanice
Hrvatske vode
Hrvatske šume d.o.o.
Hrvatski stočarski centar
Šumarska savjetodavna služba
Centar za krš
Hrvatski autoklub
Centar za vozila Hrvatske
Hrvatske ceste d.o.o.
Hrvatske autoceste d.o.o.
Autocesta Rijeka – Zagreb d.o.o.
Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o.
Bina Istra d.o.o.
Centar za vozila d.d., Tehnički odjel
Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.
Laboratorij za toplinsku energiju (LTE)
Laboratorij za procesna mjerenja (LPM)
Laboring d.o.o.
Metron instruments d.o.o.
Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o., Laboratorij za volumetriju
Adriatica.net d.o.o.

Klasa: 023-03/08-04/01
Urbroj: 5030109-08-1
Zagreb, 24. siječnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.