Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju igrališta za golf s pratećim sadržajima "Marlera" u k.o. Medulin i k.o. Ližnjan

NN 14/2008 (4.2.2008.), Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju igrališta za golf s pratećim sadržajima "Marlera" u k.o. Medulin i k.o. Ližnjan

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

426

Na temelju članka 9. Zakona o izvlaštenju (»Narodne novine«, br. 9/94, 35/94, 112/2000, 114/2001 i 79/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. siječnja 2008. godine donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU IGRALIŠTA ZA GOLF S PRATEĆIM SADRŽAJIMA »MARLERA«, U k.o. MEDULIN I k.o. LIŽNJAN

I.

Izgradnja igrališta za golf s pratećim sadržajima »Marlera«, na nekretninama pobliže navedenim u lokacijskoj dozvoli, izdanoj od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, stručnoj podlozi za zahvat u prostoru kao njezinom sastavnom dijelu, klase: UP/I-350-05/02-01/80, urbroja: 531-08-02-21/BV, od 4. listopada 2002. godine i parcelacijskom elaboratu, od 21. studenoga 2005. godine, izrađenom od strane PRO HENI d.o.o. Zagreb, ovjerovljenom da je izrađen u skladu s katastarsko-geodetskim propisima i lokacijskom dozvolom, u interesu je Republike Hrvatske.

II.

Interes Republike Hrvatske iz točke I. ove Odluke utvrđuje se na temelju pravomoćne lokacijske dozvole izdane od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, stručne podloge za zahvat u prostoru kao njezinog sastavnog dijela, klase: UP/I-350-05/02-01/80, urbroja: 531-08-02-21/BV, od 4. listopada 2002. godine, parcelacijskog elaborata ovjerovljenog da je izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i katastarsko-geodetskim propisima, načelne dozvole izdane od strane Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinskopravne poslove, Odsjeka za graditeljstvo, klase: UP/I-361-03/06-01/00891, urbroja: 2163-04-03-07-8, od 13. travnja 2007. godine i mišljenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, klase: 350-01/07-02/461, urbroja: 531-05-07-2, od 24. rujna 2007. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 943-03/07-02/14
Urbroj: 5030109-08-2
Zagreb, 31. siječnja 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.