Pravilnik o minimalnim zahtjevima i uvjetima pružanja medicinske skrbi na brodovima, brodicama i jahtama

NN 14/2008 (4.2.2008.), Pravilnik o minimalnim zahtjevima i uvjetima pružanja medicinske skrbi na brodovima, brodicama i jahtama

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

429

Na temelju članka 76. stavka 4. i članka 111. stavka 4. i članka 1022. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/04 i 76/07) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra mora, turizma, prometa i razvitka, donosi

PRAVILNIK

O MINIMALNIM ZAHTJEVIMA I UVJETIMA PRUŽANJA MEDICINSKE SKRBI NA BRODOVIMA, BRODICAMA I JAHTAMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni uvjeti koje mora zadovoljavati brod, brodica ili jahta, brodica i splav za spašavanje, njihova oprema i uređaji radi pružanja odgovarajuće medicinske skrbi članovima posade i putnicima te oprema i minimalni sadržaj brodske ljekarne za brod, brodicu ili jahtu, kao i oblik i način vođenja propisanih očevidnika.

Članak 2.

Brod mora imati lijekove, medicinsku opremu i uređaje radi pružanja odgovarajuće medicinske skrbi navedene u Prilogu I. i II. ovoga Pravilnika ovisno o kategoriji plovidbe:

 

KATEGORIJA PLOVIDBE

A1

1. neograničena plovidba

B

2. velika obalna plovidba

C1

3. mala obalna plovidba
4.obalna plovidba Jadranskim morem
5. nacionalna plovidba

C2

6. nacionalna obalna plovidba
7. nacionalna priobalna plovidba
8. lokalna plovidba

Članak 3.

Brod veći od 500 GT i koji ima više od 15 članova posade na putovanjima koja traju dulje od tri dana, mora imati brodsku bolnicu prikladnu za pružanje medicinske skrbi.
Brod iz stavka 1. ovoga članka mora imati brodsku ljekarnu smještenu u posebnoj prostoriji. Ljekarna se mora nalaziti uz brodsku bolnicu i ne smije imati izravne veze s prostorijama u kojima su smješteni bolesnici.

Članak 4.

Brod u međunarodnoj plovidbi koji ima 100 i više članova posade i drugog osoblja na putovanjima koja traju dulje od tri dana mora imati doktora medicine na brodu.

Članak 5.

Brod koji prevozi opasni teret sukladno Međunarodnom kodek­su o prijevozu opasnih tvari morem navedenih u Prilogu III. ovoga Pravilnika, mora imati antidote (protuotrove) navedene u Prilogu III.a ovoga Pravilnika te lijekove i medicinsku opremu navedenu u Prilogu III.b ovoga Pravilnika.
Ro-ro brod zbog čije prirode putovanja nije moguće unaprijed z­nati koje opasne terete može prevoziti, mora imati antidote (protuotrove) navedene u Prilogu III. a ovoga Pravilnika.
Ako putovanje broda iz stavka 1. i 2. ovoga članka traje manje od dva sata, količina antidota (protuotrova) može se ograničiti.

Članak 6.

Brodska ljekarna mora sadržavati sljedeće:
– ormarić s lijekovima koji sadrži lijekove i medicinsku opremu sukladno kategoriji plovidbe iz članka 2. ovoga Pravilnika,
– radni stol, stolac i stolac na vijak,
– grijač za vodu,
– umivaonik s toplom i hladnom vodom,
– rasvjetu nad radnim stolom.

Članak 7.

Na ormariću/kutiji s lijekovima mora se nalaziti popis lijekova koji se nalaze u ormariću/kutiji. O utrošenim lijekovima vodi se evidencija u kojoj se obvezno naznačuje količina utrošenog lijeka i količina lijeka koja je ostala u ormariću/kutiji s lijekovima sukladno očevidniku iz Priloga VIII., IX. i X. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Kutije prve pomoći u splavima za spašavanje i brodicama za spašavanje moraju biti vodonepropusne.
Količina lijekova i medicinske opreme za brodice i splavi za spašavanje navedene su u Prilogu VII. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Ormarić/kutija s lijekovima za brodice, odnosno kutija prve pomoći mora sadržavati lijekove i medicinsku opremu sukladno Prilogu V. i VI. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Jahta mora imati lijekove i medicinsku opremu navedenu u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

U brodskoj ljekarni moraju biti pohranjeni gotovi lijekovi koji sadrže opojne droge u količini nužnoj za pružanje hitne medicinske pomoći sukladno Prilogu I. ovoga Pravilnika, u posebnom zaključanom odjeljku.
O utrošenim lijekovima koji sadrže opojne droge zapovjednik broda obvezan je voditi evidenciju. Evidencija mora sadržavati naziv lijeka koji sadrži opojnu drogu, ime i prezime osobe koja je dobila lijek koji sadrži opojnu drogu, datum primjene i dijagnozu, odnosno razlog primjene lijeka koji sadrži opojne droge.
Pravne osobe iz članka 13. ovoga Pravilnika, koje imaju ovlaštenje Ministarstva za pregled brodske ljekarne, obvezne su voditi evidenciju o količinama gotovih lijekova koji sadrže opojne droge pohranjenih u brodskim ljekarnama.

Članak 12.

Pregled brodske ljekarne odnosno ormarića/kutije s lijekovima obavlja ovlaštena pravna osoba.
Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka pravnoj osobi daje Ministarstvo nadležno za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Pregled brodske ljekarne obavlja magistar farmacije iz pravne osobe iz stavka 2. ovoga članka, s pet godina iskustva u struci te odobrenjem za samostalan za rad.
Prilikom pregleda brodske ljekarne odnosno ormarića/kutije s lijekovima, ovlaštena osoba obvezna je utvrditi je li brodska ljekarna, ormarić/kutija s lijekovima opremljena lijekovima i medicinskom opremom sukladno kategoriji plovidbe, jesu li lijekovi i medicinska oprema ispravno pohranjeni te poštuju li se rokovi valjanosti lijekova.
Pregled iz stavka 4. ovoga članka obavlja se jednom godišnje, a može se odgoditi za najviše 5 mjeseci. O obavljenom pregledu vodi se očevidnik ovisno o kategoriji plovidbe na obrascu koji je otisnut u Prilogu VIII., IX. i X. ovoga Pravilnika.
Pregled kutije prve pomoći splavi za spašavanje obavlja se prilikom redovnog godišnjeg pregleda splavi za spašavanje.
O obavljenom pregledu iz stavka 4. ovoga članka ovlaštena osoba izdaje potvrdu.
Potvrda iz stavka 7. ovoga članka za brodove u nacionalnoj plovidbi mora sadržavati:
1. ime ili naziv i sjedište izdavatelja,
2. datum i mjesto izdavanja potvrde,
3. ime ili oznaku i luku upisa broda kojem se uvjerenje izdaje,
4. izjavu sljedećeg sadržaja:
»Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su poslije pregleda i nadopune, brodska ljekarna, ormarić/kutija s lijekovima u zadovoljavajućem stanju, opremljeni za period od jedne godine, u skladu s Pravilnikom o minimalnim zahtjevima i uvjetima pružanja medicinske skrbi na brodovima, brodicama i jahtama (»Narodne novine«, broj 14/08.) koji je usklađen s propisima Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne pomorske organizacije.«
5. potpis ovlaštene osobe i pečat.
Za brodove u međunarodnoj plovidbi podaci iz točke 1. do 4. ovoga članka moraju biti na engleskom jeziku, a izjava mora biti sljedećeg sadržaja:
»I hereby certificate that, after examination and replenishment, the Medical chest and the first aid kits in the life boats are in satisfactory condition, for period of one year, according to the regulations of Republic of Croatia, By law on Minimal Requests Regarding Medical Care on Ships, Boats and Yahts, National Gazette, No 14/08., that is in line with WHO/IMO regulations.«

Članak 13.

Lijekovi i medicinska oprema moraju biti ispravno pohranjeni uz poštivanje rokova valjanosti lijekova.

Članak 14.

Za pravovremenu dopunu/zamjenu lijekova i medicinske opreme odgovoran je zapovjednik broda, jahte ili brodice.

Članak 15.

Prilozi od I. – X. otisnuti su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o minimalnoj opremi i sadržaju brodske ljekarne (»Narodne novine« broj 28/95, 37/95 i 71/95).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-01/122
Urbroj: 534-05-1-5/1-08-2
Zagreb, 14. siječnja 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.


PRILOG I.

MINIMALNE KOLIČINE LIJEKOVA ZA BRODOVE

Terapijska skupina

Lijek, oblik i doza

Preporučene količine prema kategoriji plovidbe

Indikacije

Doze

A

B

C1

C2

 

 


 1. Pripravci s učinkom na kardiovaskularni sustav 
 

a

Srčani stimulatori adrenergici, dopaminergici i srčani glikozidi

ADRENALIN/EPINEFRIN
amp. 10×1 mg/ml

10

5

0

0

anafilaktički šok, iz­ne­nad­ni prestanak rada srca od udara struje ili utapljanja, pri trovanju hip­noticima, jak napadaj bronhalne astme

0,5 – 1,0 ml intramuskularno injekcije

Nuspojave: uznemirenost, drhtanje, povišeni krvni tlak, nepravilan puls. Upotrijebiti samo u slučaju kolapsa pacijenta i jakog pada krvnog tlaka ili u slučaju napada bronhalne astme.

METILDIGOKSIN
tbl. 50×0,1 mg

2

1

0

0

insuficijencija (zatajivanje srca)

1 tbl. na dan ili po uputi liječnika

 

b

Vazodilatatori za liječenje bolesti srca

GLICERILTRINITRAT

2

2

1

1

akutni napadaj angine pektoris

1 – 2 puta raspršiti pod jezik

aeorosol za sublingvalnu primjenu boč. 12,2 ml = 200 doza; 1 doza = 0,4 mg

Nuspojave: glavobolja, crvenilo lica, vrtoglavica, pad krvnog tlaka. OPREZ! Uvijek primijeniti u sjedećem ili ležećem položaju pacijenta.

 

c

Diuretici

FUROSEMID
tbl. 12×40 mg

10

5

0

0

diuretik – potiče izlučivanje mokraće, za sve vrste edema (kardijalni, renalni, edemi poslije operacija)

40 mg
(1tbl/dan)

amp. 5×20 mg/2ml inj.

10

5

0

0

2 ml intra muskulatorno injekcije

 

d

Antihemoragici (uterotonici) ukoliko su na brodu žene*

FITOMENADION
amp. pedijatrijski (vit.K1)
inj.INT 5×0,2 ml/2 mg

1*

1*

0

0

sprečavanje krvarenja u novorođenog djeteta

0,2 ml (1 amp u intramuskularnoj injekciji)

ERGOMETRIN
amp. 50×0,2 mg/1 ml
tbl. 20×0,20 mg

1*

1*

0

0

uterotonik, sprečavanje krvarenja neposredno nakon poroda

1 ml (1 amp u intramuskularnoj injekciji)
1 tbl/svaka 4 sata

OKSITOCIN
amp. 10×1 ml/5 i.j.

1*

1*

0

0

uterotonik

1 aktiviranje spreja (4 i.j.) u jednu nosnicu 5 min prije dojenja

 

e

Antihipertenzivi

ATENOLOL tbl. 30×50 mg

5

2

0

0

povišeni krvni tlak uz vi­sok puls, učinkovit u lije­čenju angine pektoris

50 mg (1 tbl. na dan)

Nuspojave: umor, usporeni puls, niski krvni tlak, srčano zatajenje. OPREZ!
Ne povisivati dozu ako je puls manji od 60 u minuti.

 

2. Pripravci s učinkom na probavni sustav
 

a

Pripravci za liječenje peptičkog ulkusa

 

 

 

 

 

 

 

– Antagonisti H2 receptora

RANITIDIN
tbl. 20×150 mg
tbl. 10×300 mg

10

10

10

10

5

5

0

0

blokator H2 receptora

2×1 tbl. ujutro i uvečer ili 1 tbl. uvečer od 300 mg

 

– Inhibitori protonske pumpe

OMEPRAZOL
caps.14×20 mg

10

5

0

0

ulkusna bolest želuca i dvanaesnika, refluksni ezofagitis

1 caps. ujutro natašte

– Antacidi

Kombinirani pripravci sa spojevima Al, Ca i Mg

5

5

0

0

gastritis

1 tbl. po potrebi, otopiti u ustima


 

b

Antiemetici i pripravci za suzbijanje mučnine i povraćanja

TIETILPERAZIN

 

 

 

 

antiemetici, kod mučnine, povraćanja

1 – 3×1 dražeja ili čepići ili 1 ampula u intramuskularnoj injekciji

amp. 50×1 ml/6,5 mg

1

1

1

0

drag. 50×6,5 mg

1

1

1

0

čepić 6×6,5 mg

1

1

0

0

METOKLOPRAMID
tbl. 40×10 mg

1

1

0

0

gastroregulator, mučnina, povraćanje

3×1 tbl./dan 30 min. prije jela i prije spavanja

 

c

Laksativi

GLICEROL ČEPIĆI
supp. 4 mg

10

5

2

0

zatvor

1 čepić po potrebi


 

d

Antidijaroici

LOPERAMID
caps. 20×2 mg

10

5

0

0

neinfektivni funkcionalni proljev

1 caps. nakon svake neformirane stolice, max. doza 16 mg na dan (oprez!)

MEDICINSKI UGLJEN
tbl. 30x150 mg

10

10

0

0

proljev, nadutost, akutno oralno trovanje

tablete razmutiti u čaju ili vodi, 4 – 7 tableta 4× na dan/ početna doza 2 caps, doza održavanja

 

e

Crijevni antiseptici

CIPROFLOKSACIN
tbl.10×500 mg

10

10

0

0

infektivni proljev, proljev na putovanju, antimikotik, trihomonacid

2×125 – 250 mg, teški slučajevi 3×750 mg/dan

3× na dan po 1 tbl.

METRONIDAZOL
tbl. 20×400 mg

10

10

0

0

 

f

Pripravci za liječenje hemoroida

pripravci koji sadrže lokalne anestetike po izboru (polikrezulen + cinhokain) supp.10 (1 supp./100 + 2,5 mg)

10

10

1

0

upaljeni hemoroidi

1 – 3× dnevno stavljati čepić

 

3. Analgetici i spazmolitici
 

a

Analgetici, antipiretici i protuupalni lijekovi

PARACETAMOL tbl. 20×500 mg

5

3

2

1

analgoantipiretik, sve vrste blage do umjerene boli, povišena temperatura

1 – 2 tbl. 3× dnevno, max. 8 tbl./24 h

Nuspojave: rijetke u slučaju pravilnog doziranja. Oprez kod prekoračenja doze, može izazvati ozbiljno oštećenje jetre.

IBUPROFEN
tbl. 30×400 mg

5

3

2

0

protuupalni analgetik, za liječenje glavobolje, bolovi u kralježnici

3×1 tbl./dan

Nuspojave: bolovi u trbuhu, mučnina. Oprez! Ne primjenjivati u pacijenata s peptičkim/duodenalnim ulkusom = čirom na želucu.

DIKLOFENAK NATRIJ
tbl. 10×50 mg

2

2

1

0

protuupalni analgetik, za liječenje glavobolje, bolovi u kralježnici

3×1 tbl./dan

Nuspojave: bolovi u trbuhu, mučnina. Oprez! Ne primjenjivati u pacijenata s peptičkim/duodenalnim ulkusom ili astmom.


 

b

Snažni analgetici

TRAMADOL
amp. 5×1 ml/50 mg

2

1

0

0

neopijatni narkoanalgetik, za terapiju umjerene do jake boli

2 – 3×1 – 2 kapsule/dan, max. 400 mg/dan ampule 50 – 100 mg intravenski, intramuskularno ili subkutano

caps. 20×50 mg

2

1

0

0

 

MORFIN SULFAT tbl. 60×10 mg

1

1

0

0

jaki bolovi, naročito praćeni strahom i nemirom, kada se ne mogu suzbiti ostalim analgeticima

1 tbl. svakih 12 sati

OBAVEZNO LIJEK DRŽA­TI POD KLJUČEM!!!
VODITI EVIDENCIJU!

MORFIN HIDROKLORID amp. 10×1 ml/4 mg

2

1

0

0

10 mg (1 amp. svakih 6 h intramuskularna injekcija)

 

Nuspojave: mučnina, povraćanje, respiratorna depresija kod predoziranja, izbjegavati primjenu kod ozljede glave i prsnog koša. Oprez u doziranju!

 

4. Pripravci s učinkom na živčani sustav
 

a

Anksiolitici

DIAZEPAM
inj.amp.
10×2 ml/10

5

2

0

0

anksioznost, nesanica, apstinencijski sindrom, konvulzije, mišićni spazmi

5 – 10 mg intramuskularno.inj./ 1 – 2 tbl. 3× na dan, max 30 mg/dan

mg tbl. 30×5 mg

5

2

0

0

Nuspojave: pospanost, konfuzija, glavobolja, respiratorna depresija, izbjegavati upotrebu istodobno s jakim analgeticima.

 

b

Neuroleptici

PROMAZIN
amp. 10×1 ml/50 mg

 

 

 

 

neuroleptici

3 – 4× 50 – 100 mg/dan intramuskularno
3 – 4× na dan 25 – 200 mg

 2

1

0

0

drag. 50×25 mg

3

1

0

0

 
 

c

Lijekovi protiv morske bolesti

DIMENHIDRINAT tbl. 10×50 mg

10

5

2

2

»morska bolest«, vrtoglavica, za prevenciju bolesti kretanja

poč. doza 1 tbl. (50 mg, zatim 1 – 3 tbl.
3× na dan, pola sata prije puta)

 

d

Antiepileptici

DIAZEPAM rektalne mikroklizme 5×2,5 ml/5 mg

1

1

1

0

epileptički napadaji, febrilne konvulzije

djeca 1 klizma od 5 mg, odrasli 2 klizme od 10 mg

 

5. Antialergetici i lijekovi za liječenje anafilatičkog šoka
 

a

Antihistamici za sustavnu primjenu

LORATADIN tbl. 30×10 mg

1

1

0

0

za alergijsku reakciju, alergijski osip

1×1 tbl/dan odrasli

sirup 120 ml (5 mg/5ml)

1

1

0

0

djeca 1 žličica 1× dnevno

Nuspojave: pospanost, usporene reakcije. Oprez: ne prekoračiti dozu.

 

b

Glukokortikoroidi za sustavnu primjenu

HIDROKORTIZON
lio amp. 1×2 ml/100 mg

5

2

0

0

u slučaju ozbiljnih alergijskih reakcija ili alergijskog kolapsa

100 mg intramuskularno inj.

METILPREDNIZOLON
tbl. 30×4 mg

1

1

0

0

u slučaju alergije ili napadaja bronhalne astme

odrasli 12 – 80 mg na dan, doza održavanja 4 – 8 mg na dan

 

6. Pripravci s učinkom na respiratorni sustav
 

a

Lijekovi za opstruktivne bolesti dišnih puteva– antiastmatici

SALBUTAMOL
aerosol 200 doza
(1 doza = 100 mikrog)

5

3

1

0

antiastmatik, za liječenje akutnog napadaja i alergijskog bronhospazma

200 mikrograma (2 udaha 3-4× dnevno)

Nuspojave: drhtanje, glavobolja, ubrzani puls. Samo u lječenju akutnog napada!

 

b

Antitusici (pripravci za suzbijanje suhog kašlja)

BUTAMIRAT sirup 200 ml (5 ml/4 mg) tbl. 10×50 mg

3

2

1

0

neprolazni, podražajni suhi kašalj

2 – 3×1 tbl. na dan (odrasli), djeci prilagoditi dozu ovisno o tjel. težini

 

c

Pripravci za liječenje prehlade i sinusa

PARACETAMOL 500 mg tbl. ili kombinirani pripravci paracetamol + pseudoefedrin

1

1

0

0

obična prehlada, za snižavanje temperature, blagi analgetik

1 – 2 tablete 3 – 4× dan (max 4 g/dan)

 

7. Pripravci za liječenje sustavnih infekcija
 

a

Sustavni antiinfektivi antibiotici
SAMO AKO JE NA BRODU LIJEČNIK

BENZATIN-FENOKSIMETIL PENICILIN tbl. 30×1500 mg

3

2

0

0

infekcije dišnih puteva, infekcije tkiva, profilaksa velikih rana

3× 1 tbl/1500 mg na dan

sirup 1000 ml

2

1

0

0

3× 1 žličica sirupa djeca

Nuspojave: moguća alergijska reakcija. Obavezno provjeriti prije davanja. Oprez! Alergije na Penicilin!!!

CIPROFLOKSACIN
tbl. 10 × 500 mg

2

1

0

0

infekcije kože i tkiva, uroinfekcije

2× 1 tbl. dnevno

Nuspojave: mučnina, proljev, bol u trbuhu, alergijske reakcije.

CEFUROKSIM inj.
lio bočice 5×750 mg

5

5

0

0

razne infekcije, gonoreja

3×750 mg/dan u intramuskularnoj injekciji

Nuspojave: mučnina, proljev, bol u trbuhu, alergijske reakcije, oprez potreban kod pacijenata alergičnih na penicilin.

AZITROMICIN
tbl. 3×500 mg

10

5

0

0

infekcije dišnih puteva, kože, splono prenosive bolesti

1 tbl./dan

Nuspojave: mučnina, proljev, osip, daje se u slučaju alergije na penicilin.

DOKSICIKLIN
caps. 25×100 mg

2

1

0

0

respiratorne infekcije, gonoroični uretitis

100 mg/dan
(1 caps/dan)

Nuspojave: mučnina, proljev, osip, glavobolja.

 

b

Antibakterijski i urinarni antiseptici

TRIMETOPRIM + SULFAMETOKSAZOL
tbl. 20×480 mg

10

10

0

0

infekcija mokraćnih puteva, infektivni proljev

2×1 – 2 tbl./dan

 

c

Uroantiseptici

NITROFURANTOIN
caps. 30×50 mg

2

2

0

0

infekcije mokraćnih puteva

1-2 kapsule/svakih 6 sati akutne upale, blaže upale 1 kapsula svakih 8 sati


 

d

Antiparazitici

MEBENDAZOL
tbl. 6×100 mg

5

2

0

0

enterobijaza i ostale parazitske crijevne bolesti

1x1 tbl. jednokratno

 

e

Intestinalni antiinfektivi

KLOROKIN
tbl. 250 mg

5

0

0

0

terapija malarije i u slučaju putovanja u područja s endemskom malarijom

2 tbl. odjednom, nakon 6 sati 1 tbl., drugi i treći dan po 1 tbl.

 

 

METRONIDAZOL

 

 

 

 

 

anaerobne infekcije, trihomonas, gingivitis

3×400 – 500 mg/dan

tbl. 20×250 mg

10

5

0

0

tbl. 10×400 mg

10

5

0

0

Nuspojave: mučnina, povraćanje, osip. Oprez izbjegavati alkohol!

 

f

Anti-tetanus cjepivo i imunoglobulin

TETANUS CJEPIVO (0,5 ml AMP.)

5

2

0

0

u slučaju težih ozlijeđivanja i dubokih rana

po uputi


8. Pripravci za rehidraciju, unos energije

a

Otopine za rehidraciju

ORALNA REHIDRACIJSKA SOL

20

5

0

0

otopljen u vodi nadoknađuje izgubljene elektrolite

1 vrećicu praška otopiti u 500 ml prokuhane vode

NaCl FIZIOLOŠKA OTOPINA 500 ml

10

3

0

0

9 % -tna za infuziju, nadoknađuje gubitak vode i NaCl kod dehidratacije

po uputi

GLUKOZA 5% 500 ml

10

3

0

0

kod dehidratacije kad je uzi­ma­nje vode i hrane ograničeno

po uputi

 

9. Lijekovi za vanjsku primjenu
 

a

Pripravci s učinkom na kožu

 

 

 

 

 

 

 

– Anitiseptici i dezinficijensi

ALKOHOL 70% 500 ml

10

5

1

1

dezinficijens

po uputi

 

CETAVLON 20% 1000 ml

3

1

100 ml

100 ml

za ispiranje rana

po uputi

– Antibiotske masti

oksitetraciklin + hidrokortizon mast

5

3

1

1

liječenje rana

po uputi

– Antimikotici

MIKONAZOL krema 30 g

5

3

0

0

antimikotik za gljivična oboljenja kože i noktiju

2× dnevno nanijeti na kožu

– Pripravci za liječenje rana i ulkusa

DEKSAPANTENOL
25 g krema i mast

5

3

1

1

liječenje rana i ulkusa

2 – 4 ×nanijeti na obo­ljelo mjesto, bez utrljavanja

 

b

Pripravci za liječenje opekotina

SULFADIAZIN SREBRO
krema 50 g

5

3

1

1

liječenje opeklina

1× dnevno nanijeti na opeklinu, kod teš­kih opeklina nekoliko puta na dan

 

c

Pripravci za liječenje bo­lesti oka (oftalmici)

 

 

 

 

 

liječenje infekcije oka

 

– Antibiotske masti i kapi

TOBRAMICIN mast za oči 3,5 g (1 g/3 mg)

4

1

1

1

nanijeti u bolesno oko 2 – 5× na dan

 

TOBRAMICIN kapi za oči 5 ml (1 ml/3mg)

10

10

1

1

 

– Protuupalni pripravci

DEKSAMETAZON kapi za oči 5 ml (1mg/ml)

10

10

0

0

3 – 4× 2 kapi u oči

– Kombinacije protupalnih i antiinfektivnih agenasa

DEXAMETAZON + NEOMYCIN sol. kapi za oči 5 ml (1 mg + 5 mg/ml)

10

10

0

0

1 – 2 kapi u oko svaki sat, po noći svaka 2 sata, nakon poboljša­nja 1 kap svaka 4 sata

 

DEXAMETAZON + NEOMYCIN mast oči 3,5 mg (0,5 mg +5 mg/g)

10

10

0

0

3 – 4× nanijeti u bolesno oko

 

c

– Dijagnostici

FLUOROSCEIN 1%, 0,5 ml

1

1

0

1

dijagnostičko sredstvo za otkrivanje stranih tijela u oku

po uputi

 

– Oftalmici

TETRAKAIN 0,5% kapi za oči 10 ml

5

5

0

0

lokalni anestetik

1 – 2 kapi u spojnič­nu vrećicu po potrebi ponoviti nakon 1/2 – 1 min.

 

– Pripravci za liječenje glaukoma

PILOKARPIN sol 1%, 2 %

5

3

0

0

miotik

1 kap 1 – 2× dnevno

 

 

TIMOLOL 0.25%, 0.5 %

5

3

0

0

oftalmik, beta blokator

1 kap 1 – 2× dnevno

 

d

Pripravci za liječenje bolesti uha (otologici)

hidrokortizon + oksitetraciklin, kapi za oko i uho
(1 ml/5 + 15 mg)

5

3

0

0

kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji

1 – 2 kapi u oboljelo uho svakih 1 – 2 sata, kasnije 3 – 4 sata

 

e

Stomatološki pripravci

 

 

 

 

 

oralni antiseptik

2 – 3× na dan 1 veliku žlicu nerazrijeđene otopine grgljati po 30 sekundi

Antiinfektivi za lokalnu oralnu terapiju

HEKSETIDIN sol 200 ml

5

3

0

0

 

f

Lokalni anestetici

LIDOKAIN sprej 50 ml
(LIDOKAIN)

5

3

1

0

lokalni anestetik

po uputi

 

 PRILOG II.

MINIMALNA KOLIČINA MEDICINSKE OPREME ZA BRODOVE

 

Medicinska oprema

Preporučene količine prema kategoriji plovidbe

 

 

A

B

C1

C2

 

 

 

 

 

 

1. Oprema za oživljavanje

 

– Maska za oživljavanje – ručna

2

2

0

0

 

– Naprava za davanje kisika – boca s maskom, regulatorom i pratećom opremom

1

1

0

0

 

– Mehanički aspirator za čišćenje gornjih dišnihputeva

2

1

0

0

 

– Tubus za oživljavanje »usta na usta«

5

3

0

0

 

– Infuzijski set (sistem za infuziju)

5

3

0

0

 

– Nosila

1

1

0

0

 

2. Sanitetski materijali i oprema za šivanje

 

– Sterilne kiruške rukavice (L, M), pakiranje 100 kom

5

3

1

1

 

– Naprsci gumeni

30

20

10

0

 

– Sterilni set za šivanje

1

1

0

0

 

– Sterilni set za previjanje rane

1

1

0

0

 

– Elastični zavoj 5×5

10

5

2

2

 

– Elastični zavoj 8×5

10

5

2

2

 

– Sterilne gaze 1 m

10

5

3

3

 

– Sterilne gaze 1/2 m

10

5

3

3

 

– Sterilne gaze 1/4 m

10

5

3

3

 

– Trougla marama + sigurnosne kopče

8

6

2

2

 

– Higijenska vata 100 gr.

10

5

1

1

 

– Micropore 2,5×9,1 samoljepljivi flaster

10

5

1

1

 

– Samoljepivi flasteri

 

 

 

 

 

VIRPLAST 1×1

5

3

3

3

 

VIRPLAST 5×2

3

2

3

3

 

– Mrežica (Virfix)

5

3

1

1

 

– Hansaplasti a 20/5

20

10

5

5

 

– Vazelinske gaze

10

5

3

3

 

– Kaliko zavoj 8×5

20

10

5

5

 

– Kaliko zavoj 10×5

20

10

5

5

 

– Gipsani zavoj

10

5

1

0

 

– Staničevina a 1000 g

2

1

0

0

 

3. Instrumenti

 

– Kazeta sa sterilnim kirurškim instrumentima (škare, pinceta, peani, držači za skalpele, skalpeli, škare za rezanje gipsa, kompleti igle sa svilom raznih veličina)

2

1

0

0

 

– Skalpeli za jednokratnu uporabu

20

10

0

0

 

– Anatomska kliješta za zaustavljanje krvarenja i hemostaza, anatomska kliješta za zaustavljanje krvarenja – ravna i zakrivljena

1

1

0

0

 

– Britvice za jednokratnu uporabu

10

5

0

0

 

– Pean i pincete

2

1

1

1

 

– Osnovni stomatološki pribor

1

1

0

0

 

4. Oprema za pregled i kontrolu

 

– Drveni štapići za pregled usne šupljine

20

10

5

0

 

– Test trakice za analizu urina

50

25

0

0

 

– Test trakice za mjerenje šećera u krvi

50

25

0

0

 

– Termometar za mjerenje tjelesne temperature

5

3

3

0

 

– Stetoskop

2

1

1

0

 

– Tlakomjer (svingomanometar)

2

1

0

0

 

– Hipotermički termometar

2

1

0

0

 

– Otoskop

1

1

0

0

 

– Predmetno i pokrovno stakalce

10

10

0

0

 

5. Oprema za injiciranje, infuziju, punktiranje i kateterizaciju

 

– Urirarni kateteri, raznih veličina CH 12 i CH14

30

10

0

0

 

– Vrećice za urin

10

5

0

0

 

– Set za infuziju (jednokratne šprice PVC 10 ml, 2 ml i igle raznih veličina)

5

3

0

0

 

– Oprema za klistir

2

1

0

0

 

– Aspiracijski kateter

2

1

0

0

 

6. Vanjska medicinska oprema

– Noćna posuda

2

1

0

0

 

– Termofor

2

2

1

0

 

– Staklenka za urin

2

1

0

0

 

– Vrećica za led

3

3

0

0

 

 

7. Oprema za imobilizaciju i učvršćivanje

2

1

0

0

 

8. Dezinfekcija, dezinsekcija i profilaksa

 

– Pripravci za dezinfekciju vode,

3

1

0

0

 

– Izosan granule 100 g

 

 

 

 

 

– Insekticidi u prahu, Neopitroid plv.

5

2

0

0

 

9. Priručnik za pružanje prve pomoći

1

1

0

0

 

PRILOG III.

OPASNE TVARI

– Eksplozivne tvari i predmeti
– Plinovi komprimirani, tekući ili razrijeđeni pod pritiskom
– Zapaljive tvari
– Samozapaljive tvari
– Tvari koje u doticaju s vodom stvaraju zapaljive plinove
– Organski peroksidi
– Toksične tvari
– Infektivne tvari
– Korozivne tvari
– Radioaktivne tvari
– Različite tvari koje potencijalno mogu biti opasne
 

PRILOG III a.

ANTIDOTI

1. LIJEKOVI
1.1. Opći
1.2. Specifični
– Kardiovaskularni
– Gastrointestinalni
– Za živčani sustav
– Za respiratorni sustav
– Antiinfekcijski
– Za vanjsku primjenu
– Antišok komplet
– Antiseptici (otopine za dezinfekciju oštećenje kože)
2. MEDICINSKA OPREMA
– Oprema za davanje kisika/Reanimacijski komplet
 

PRILOG III b.

MINIMALNA KOLIČINA LIJEKOVA I MEDICINSKE OPREME ZA BRODOVE KOJI PREVOZE OPASNI TERET

Lijek

Oblik

Preporučene minimalne količine

Doza

A

B

C

amoksicilin

caps.

2 kutije

0

0

3×1 kapsula na dan

16×500 mg

tetrakain kapi za oči

kapi za oči 0,5% (bočica)

5 bočica

5 bočica

5 bočica

1 – 2 kapi u oko po potrebi

tobramicin mast za oči

mast za oči 3, 5 g(1 g/3 mg)

5 tuba

5 tuba

0

2 – 4 puta na dan nanijeti u bolesno oko

atropin

inj. otop.
1 ili 0,5
mg/ml
1 ml amp.

30 ampula

15 ampula

0

1 mg – po potrebi ponoviti

salbutamol

aerosol 200 doza (1doza = 100 mikrograma

5 komada

5 komada

0

200 mikrograma (2 udaha 3 – 4× dnevno)

cefuroksin

inj. 5×750 mg

10 injekcija

0

0

3×750 mg/dan

diazepam

inj. 10 mg

5 injekcija

5 injekcija

0

10 mg×1 – 5

azitromicin

caps. 3×500 mg

2 kutije

0

0

1 kapsula/dan/3 dana

etilni alkohol

otop. 70 % 500 ml

3

1

0

dezinficijens

fluorescein

kapi za oči 1 % 0, 5 ml

1 bočica

0

0

dijagnostičko sredstvo za otkrivanje stranog tijela u oku

furosemid

amp. 5×20 mg/2 ml inj.

5 ampula

0

0

diuretik – 2 ml intramuskularno

metoklopramid

amp. 30×2 ml/10 mg

30 ampula

20 ampula

5 ampula

10 mg×3

metronidazol

20×400 mg

2 kutije

0

0

3×1 tbl.

morfin sulfat

tbl. 60×10 mg

1 kutija

1 kutija

1 kutija

1 tbl./svakih 12 sati

oralna rehidracijska sol

prašak za otapati

20 komada

5 komada

0

1 vrećicu praška otopiti u 500 ml prokuhane vode

paracetamol

tbl. 500 mg

30 tableta

30 tableta

0

1 – 2 tbl. 3 – 4× dan (max 4 g/dan)

fitomenadion

(10 mg)
(vit. K1) inj. Za oralnu, intramuskularnu i intravenoznu primjenu 5×0,2 ml/2 mg)

10 ampula

0

0

0,2 ml (1 amp. u intramuskularnoj injekciji)

NaCl fiziološka otopina

500 ml

5 litara

3 litre

1 litra

 

Set za infuziju

(jednokratne štrcaljke* i igle raznih veličina)

 

10

10

0

 

*Štrcaljke

 

 

 

 

 

2 ml

 

100

50

10

 

5 ml

 

10

10

0

 

Maska za oživljavanje – ručna

 

10

10

2

 

Naprava za davanje kisika – boca s maskom, regulatorom i pratećom opremom

 

1

1

1

 

Mehanički aspirator za čišćenje gornjih dišnih puteva

 

1

1

1

 

Tubus za oživljavanje »usta na usta«

 

2

2

2

 

Oprema za klistir

 

1

0

0

 

Nosila

 

1

1

0

 

Ležaj medicinski

 

1

0

0

 

STUPAC A – minimalne količine medicinske opreme za brodove koji prevoze opasni teret kada nije moguća hospitalizacija unutar 24 sata
STUPAC B – minimalne količine medicinske opreme za brodove koji prevoze opasni teret kada je moguća hospitalizacija unutar 24 sata
STUPAC C – minimalne količine medicinske opreme za brodove koji prevoze opasni teret kada je moguća hospitalizacija unutar 2 sata
 

PRILOG IV.

MINIMALNA KOLIČINA LIJEKOVA I MEDICINSKE OPREME ZA JAHTE

Gliceriltrinitrat aerosol                                             1 kut
Dimenhidrinat tbl. 10×50 mg                                   1 kut
Acetilsalicilna kiselina tbl. 20×500 mg                      1 kut
Metoklopramid tbl. 40×10 mg                                 1 kut
Hioscin – butilbromid tbl. 20×10 mg                        1 kut
Ranitidin tbl. 20×150 mg                                          1 kut
Oralna rehidracijska sol                                            1 kom
Paracetamol tbl. 20×500 mg                                    1 kut
Ibuprofen tbl. 30×400 mg                                        1 kut
Loratadin tbl. 10×10 mg                                          1 kut
Alkohol 70% 500 ml                                               1 kom
Hydrogen peroxyd 3% 300 ml                                 1 kom
Sulfadiazin srebro krema 50 g                                  1 kut
Salbutamol aerosol                                                  1 kut
Zavoj tip I 8×300 cm, jastučić 9×11 cm                  1 kom
Zavoj tip II 10×500 cm, jastučić 10×12 cm             1 kom
Kaliko zavoj 8×5 cm i 4×5 cm                                1 kom
Vazelinske gaze                                                      5 kom
Sterilne komprese 8×5 a 10                                   1 kom
Flaster 10×8                                                          5 kom
Hansaplast strips a 20                                            1 kom
Trokutasta marama 100×100×140                        2 kom
Rukavice PVC za jednokratnu upotrebu                2 para
Elastični zavoj 8×5                                                1 kom
Zaštitna folija za davanje umjetnog disanja             1 kom
Gaze a 1 m i 1/2 m, sterilne                                   3 kom
Higijenska vata 100 g                                           1 kom
Tlakomjer                                                            1 kom
Toplomjer                                                            1 kom
Specifikacija sadržaja spremnika                          1 kom
Komplet za anafilaktički šok                                 1 kom
Vrećice za led                                                      1 kom
Priručnik za pružanje p.p.                                     1 kom
 

PRILOG V.

MINIMALNA KOLIČINA LIJEKOVA I MEDICINSKE OPREME ZA BRODICE


Acetilsalicilna kiselina tbl. 20×500 mg                 1 kut
Paracetamol tbl. 20×500 mg                              1 kut
Diklofenak natrij tbl.10×50 mg                           1 kut
Gliceriltrinitrat aerosol                                         1 kom
Dimenhidrinat tbl.10×50 mg                                1 kut
Loratadin tbl. 10×10 mg                                     1 kut
Alkohol 70 % 200 ml                                         1 kom
Hydrogen peroxyd 3 % 200 ml                           1 kom
Sulfadiazin srebro ung.                                        1 kom
Sterilne komprese 8×5 a 10                                1 kom
Gaze a 1 m sterilne                                              3 kom
Flaster 10×8 5 kom
Micropore 2,5×9,1                                             1 kom
Zavoj tip I 8×300 cm, jastučić 9×11 cm              1 kom
Zavoj tip II 10×500 cm, jastučić 10×12 cm        1 kom
Igle sigurnosne                                                  10 kom
Tobramicin ung 3,5 g                                          1 kom
Elastični zavoj 8×5                                              1 kom
Vazelinske gaze 5 kom
Kaliko zavoj 8×5 cm i 4×5 cm                           1 kom
Trokutasta marama 100×100×140                     2 kom
Škare sa zaobljenim vrhom                                 1 kom
Rukavice PVC za jednokratnu upotrebu             2 para
Pean                                                                  1 kom
Priručnik za pružanje p.p.                                   1 kom

PRILOG VI.

MINIMALNI SADRŽAJ KUTIJE PRVE POMOĆI

Alkohol 70% 100 ml                                         1 kom
Acetilsalicilna kiselina tbl. 20×500 mg                 2 kut
Paracetamol tbl. 20×500 mg                               1 kut
Gliceriltrinitrat aerosol                                         1 kut
Loratadin tbl. 10×10 mg                                     1 kut
Tobramicin ung. 3,5 g                                         1 kut
Sulfadiazin srebro ung. 50 g                                 1 kut
Oralna rehidracijska sol                                       1 kom
Vata od 50 g                                                       1 kom
Gaze sterilne komprese od 10 kom                      1 kom
Gaze od 1 m                                                        1 kom
Gaze od 1/2 m                                                     1 kom
Kaliko zavoj 5×5 cm                                            5 kom
Kaliko zavoj 8×5 cm                                            3 kom
Zavoj za prvu pomoć tip 2                                    1 kom
Elastični zavoj 8×5                                               1 kom
Micropore 2,5×9,1                                              1 kom
Flaster 10×8                                                         2 kom
Hansaplast strips a 10                                           2 kom
Trokutasta marama 100×100×140                       1 kom
Škare                                                                   1 kom
Igle sigurnosnice                                                   4 kom

* NAPOMENA: ODNOSI SE NA MALE BRODICE ZA GOSPODARSKE POTREBE!
 

PRILOG VII.

MINIMALNA KOLIČINA LIJEKOVA I MEDICINSKE OPREME ZA SPLAVI ZA SPAŠAVANJE

Glicerilnitrat aerosol                                               1 kut
Paracetamol tbl. 20×500 mg                                  1 kut
Acetilsalicilna kiselina tbl. 20×500 mg                     1 kut
Ibuprofen tbl. 30×400 mg                                       1 kut
Diazepam tbl. 30×5 mg                                           1 kut
Dimenhidrinat tbl. 10×50 mg                                   1 kut
Sulfadiazin srebro ung. 50 mg                                  1 kut
Vazelinske gaze                                                    5 kom
Zavoj tip I 8×300 cm, jastučić 9×11 cm                1 kom
Zavoj tip II 10×500 cm, jastučić 10×12 cm           1 kom
Kaliko zavoj 10×5, 8×5 cm i 5×5 cm                    1 kom
Hansaplast strips a 20                                           1 kom
Flaster 10×8                                                         5 kom
Sterilne komprese 8×5 a 10                                   1 kom
Trokutasta marama 100×100×140                        2 kom
Kopče sigurnosne                                                10 kom
Škare                                                                    1 kom
Pinceta                                                                  1 kom
Gaze a 1 m i 1/2 m, sterilne                                    3 kom
Esmarhov povez                                                    1 kom
Salbutamol sprej                                                    1 kom
Oksitetraciklin + hidrokortizon ung 20 g                   1 kut
 

PRILOG VIII.

OČEVIDNIK LIJEKOVA I MEDICINSKE OPREME NA BRODU


KATEGORIJA A
KATEGORIJA PLOVIDBE A
I. PODACI O BRODU
Ime:
Zastava:
Pristanišna luka:

I. LIJEKOVI

Minimalni zahtjevi

Zatečena količina

Rok valjanosti lijeka

1.

Pripravci s učinkom na kardiovaskularni sustav

 

 

 

a

Srčani stimulatori, adrenergici, dopaminergici i srčani glikozidi

 

 

 

b

Vazodilatatori za liječenje bolesti srca

 

 

 

c

Diuretici

 

 

 

d

Antihemoragici (uterotonici) ukoliko su na brodu žene

 

 

 

e

Antihipertenzivi

 

 

 

2. Pripravci s učinkom na probavni sustav

 

 

 

a

Pripravci za liječenje peptičkog ulkusa

 

 

 

 

– Antagonisti H2 receptora

 

 

 

 

– Inhibitori protonske pumpe

 

 

 

 

– Antacidi

 

 

 

b

Antiemetici i pripravci za suzbijanje mučnine

 

 

 

c

Laksativi

 

 

 

d

Antidijaroici

 

 

 

e

Crijevni antiseptici

 

 

 

f

Pripravci za liječenje hemoroida

 

 

 

3. Analgetici i spazmolitici

 

 

 

a

Analgetici, antipiretici i protuupalni lijekovi

 

 

 

b

Snažni analgetici

 

 

 

c

Spazmolitici

 

 

 

4. Pripravci s učinkom na živčani sustav

 

 

 

a

Anksiolitici

 

 

 

b

Neuroleptici

 

 

 

c

Lijekovi protiv morske bolesti

 

 

 

d

Antiepileptici

 

 

 

5. Antialergetici i lijekovi za liječenje anafilaktič­kog šoka

 

 

 

a

Adrenalin

 

 

 

b

Antihistaminici za sustavnu primjenu

 

 

 

c

Glukokortikoidi za sustavnu primjenu

 

 

 

6. Pripravci s učinkom na respiratorni sustav

 

 

 

a

Pripravci za liječenje bolesti nosa – nazalni dekongestivi

 

 

 

b

Pripravci za liječenje bolesti grla

 

 

 

 

 

 

 

 

c

Lijekovi za opstruk­tivne bolesti dišnih pu­teva – antiastma­tici

 

 

 

d

Pripravci za liječenje kašlja i prehlade

 

 

 

7. Pripravci za liječenje sustavnih infekcija

 

 

 

Sustavni antiinfektivi

 

 

 

a

Antibiotici (najmanje 2 generacije)

 

 

 

b

Urinarni antiseptici

 

 

 

c

Antiparazitici

 

 

 

d

Intestinalni antiinfektivi

 

 

 

e

Cjepivo protiv tetanusa i imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa

 

 

 

8. Pripravci za rehidrataciju, unos energije i povećanja volumena plazme

 

 

 

9. Lijekovi za vanjsku primjenu

 

 

 

a

Pripravci s učinkom na kožu

 

 

 

 

– Antiseptici i dezinficijensi

 

 

 

 

– Antibiotske masti

 

 

 

 

– Antimikotici

 

 

 

 

– Pripravci za liječenje rana i ulkusa

 

 

 

 

– Pripravci za liječenje opekotina

 

 

 

b

Pripravci za liječenje bolesti oka (oftalmici)

 

 

 

 

– Kombinacije protuupalnih i antiinfektivnih agenasa

 

 

 

 

– Lokalni anestetici

 

 

 

 

– Pripravci za liječenje glaukoma

 

 

 

c

Pripravci za liječenje bolesti uha (otologici)

 

 

 

 

– Antiinfektivi

 

 

 

 

– Kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji

 

 

 

d

Stomatološki pripravci

 

 

 

 

– Antiinfektivi za lokalnu oralnu terapiju

 

 

 

e

Lokalni anestetici

 

 

 


 

II. MEDICINSKA OPREMA

Minimalni zahtjev

Zatečena količina

Rok valjanosti lijeka

1.

Oprema za oživljavanje

 

 

 

 

– Maska za oživljavanje – ručna

 

 

 

 

– Naprava za davanje ki­sika – boca s maskom, regulatorom i pratećom opremom

 

 

 

 

– Mehanički aspirator za čišćenje gornjih dišnih puteva

 

 

 

 

– Tubus za oživljavanje »usta na usta«

 

 

 

 

– Infuzijski set (sistem za infuziju)

 

 

 

 

– Nosila

 

 

 

2. Sanitetski materijali i oprema za šivanje

 

 

 

 

– Sterilne rukavice (kirurške)

 

 

 

 

– Sterilni set za šivanje

 

 

 

 

– Sterilni set za previjanje rane

 

 

 

 

– Elastični zavoj

 

 

 

 

– Sterilne gaze

 

 

 

 

– Trokutasta marama + sigurnosne kopče

 

 

 

 

– Vata

 

 

 

 

– Samoljepivi flasteri

 

 

 

 

– Mrežica

 

 

 

 

– Sterilne komprese

 

 

 

 

– Ljepljivi materijali za šivanje ili povoji sa cinkovim oksidom

 

 

 

 

– Materijali za ručno šivanje

 

 

 

 

– Vazelinske gaze

 

 

 

3. Instrumenti

 

 

 

 

– Kazeta sa sterilnim ki­rur­škim instrumentima (ška­re, pinceta, peani, držači za skalpele, skalpeli, škare za rezanje svile, kompleti igle sa svilom raznih veličina

 

 

 

 

– Skalpeli za jednokratnu uporabu

 

 

 

 

– Anatomska kliješta za zaustavljanje krvarenja i hemostazu – ravna i zakrivljena

 

 

 

 

– Britvice za jednokratnu upotrebu

 

 

 

 

– Pean i pincete

 

 

 

 

– Osnovni stomatološki pribor

 

 

 

4. Oprema za pregled i kontrolu

 

 

 

 

– Drveni štapići za pregled usne šupljine

 

 

 

 

– Test trakice za analizu urina

 

 

 

 

– Test trakice za mjerenje šećera u krvi

 

 

 

 

– Termometar za mjerenje tjelesne temperature

 

 

 

 

– Stetoskop

 

 

 

 

– Tlakomjer (sfingomanometar)

 

 

 

 

– Hipotermički termometar

 

 

 

 

– Otoskop

 

 

 

5. Oprema za injiciranje, infuziju, punktiranje i kateterizaciju

 

 

 

 

 

 

 

– Urinarni kateteri, raznih veličina

 

 

 

 

– Vrećice za urin

 

 

 

 

– Set za infuziju (jednokratni, plastične i igle raznih veličina)

 

 

 

 

– Oprema za klistir

 

 

 

 

– Aspiracijski kateter

 

 

 

6. Vanjska medicinska oprema

 

 

 

 

– Noćna posuda

 

 

 

 

– Termofor

 

 

 

 

– Posuda za urin

 

 

 

 

– Vrećica za led

 

 

 

7. Oprema za imobilizaciju i učvršćivanje

 

 

 

8. Dezinfekcija, dezinsek­cija i profilaksa

 

 

 

 

– Pripravci za dezinfek­ciju vode

 

 

 

 

– Tekući insekticidi

 

 

 

 

– Insekticidi u prahu

 

 

 


III. ANTIDOTI
1. LIJEKOVI

1.1. Opći
1.2. Specifični
– Kardiovaskularni
– Gastrointestinalni
– Za živčani sustav
– Za respiratorni sustav
– Antiinfekcijski
– Za vanjsku primjenu
– Anti-šok komplet
– Antiseptici (otopine za dezinfekciju oštećenje kože)
2. MEDICINSKA OPREMA
– Oprema za davanje kisika/Reanimacijski komplet
IV. OPASNE TVARI
– Eksplozivne tvari i predmeti
– Plinovi komprimirani, tekući, ili razrijeđeni pod pritiskom
– Zapaljive tvari
– Samozapaljive tvari
– Tvari koje u doticaju s vodom stvaraju zapaljive plinove
– Organski peroksidi
– Toksične tvari
– Infektivne tvari
– Korozivne tvari
– Radioaktivne tvari
– Različite tvari koje potencijalno mogu biti opasne
Datum:
Potpis kapetana:
Potpis ovlaštene osobe:
 

PRILOG IX.

OČEVIDNIK LIJEKOVA I MEDICINSKE OPREME NA BRODU

KATEGORIJA B
KATEGORIJA PLOVIDBE B
I. PODACI O BRODU
Ime:
Zastava:
Pristanišna luka:
 

I. LIJEKOVI

Minimalni zahtjevi

Zatečena količina

Rok valjanosti lijeka

1. Pripravci s učinkom na kardiovaskularni sustav

 

 

 

a

Srčani stimulatori, adrenergici, dopaminergici i srčani glikozidi

 

 

 

b

Vazodilatatori za liječenje bolesti srca

 

 

 

c

Diuretici

 

 

 

d

Antihemoragici (uterotonici) ukoliko su na brodu žene

 

 

 

2. Pripravci s učinkom na probavni sustav

 

 

 

a

Pripravci za liječenje peptičkog ulkusa

 

 

 

 

– Antagonisti H2 receptora

 

 

 

 

– Inhibitori protonske pumpe

 

 

 

 

– Antacidi

 

 

 

b

Antiemetici i pripravci za suzbijanje mučnine

 

 

 

c

Laksativi

 

 

 

d

Antidijaroici

 

 

 

e

Crijevni antiseptici

 

 

 

f

Pripravci za liječenje hemoroida

 

 

 

3. Analgetici i spazmoli­tici

 

 

 

a

Analgetici, antipiretici i protuupalni lijekovi

 

 

 

b

Snažni analgetici

 

 

 

c

Spazmolitici

 

 

 

4. Pripravci s učinkom na živčani sustav

 

 

 

a

Anksiolitici

 

 

 

b

Neuroleptici

 

 

 

c

Lijekovi protiv morske bolesti

 

 

 

5. Antialergetici i lijekovi za liječenje anafilaktič­kog šoka

 

 

 

 

 

 

a

Antihistaminici za sustavnu primjenu

 

 

 

b

Glukokortikoidi za sustavnu primjenu

 

 

 

6. Pripravci s učinkom na respiratorni sustav

 

 

 

a

Pripravci za liječenje bolesti nosa – nazalni dekongestivi

 

 

 

b

Pripravci za liječenje bolesti grla

 

 

 

c

Lijekovi za opstruktiv­ne bolesti dišnih pute­va

 

 

 

 

– antiastmatici

 

 

 

d

Pripravci za liječenje kašlja i prehlade

 

 

 

7. Pripravci za liječenje sustavnih infekcija

 

 

 

Sustavni antiinfektivi

 

 

 

a

Antibiotici (najmanje 2 generacije)

 

 

 

b

Urinarni antiseptici

 

 

 

c

Antiparazitici

 

 

 

d

Cjepivo protiv tetanusa i imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa

 

 

 

8. Pripravci za rehidrataciju, unos energije i povećanja volumena plazme

 

 

 

 

 

 

9. Lijekovi za vanjsku primjenu

 

 

 

a

Pripravci s učinkom na kožu

 

 

 

 

– Antiseptici i dezinficijensi

 

 

 

 

– Antibiotske masti

 

 

 

 

– Antimikotici

 

 

 

 

– Pripravci za liječenje rana i ulkusa

 

 

 

 

– Pripravci za liječenje opekotina

 

 

 

b

Pripravci za liječenje bolesti oka (oftalmici)

 

 

 

 

– Kombinacije protuupalnih i antiinfektivnih agenasa

 

 

 

 

– Lokalni anestetici

 

 

 

 

– Pripravci za liječenje glaukoma

 

 

 

c

Pripravci za liječenje bolesti uha (otologici)

 

 

 

 

– Antiinfektivi

 

 

 

 

– Kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji

 

 

 

d

Stomatološki pripravci

 

 

 

 

– Antiinfektivi za lokalnu oralnu terapiju

 

 

 

e

Lokalni anestetici

 

 

 


 

II. MEDICINSKA OPREMA

Minimalni zahtjevi

Zatečena količina

Rok valjanosti lijeka

1. Oprema za oživljavanje

 

 

 

 

– Maska za oživljavanje – ručna

 

 

 

 

– Naprava za davanje kisika – boca s maskom, regulatorom i pratećom opremom

 

 

 

 

– Mehanički aspirator za čišćenje gornjih dišnih puteva

 

 

 

 

– Tubus za oživljavanje »usta na usta«

 

 

 

 

– Infuzijski set (sistem za infuziju)

 

 

 

 

– Nosila

 

 

 

2. Sanitetski materijali i oprema za šivanje

 

 

 

 

– Sterilne rukavice (kirurške)

 

 

 

 

– Sterilni set za šivanje

 

 

 

 

– Sterilni set za previjanje rane

 

 

 

 

– Elastični zavoj

 

 

 

 

– Sterilne gaze

 

 

 

 

– Trokutasta marama + sigurnosne kopče

 

 

 

 

– Vata

 

 

 

 

– Samoljepivi flasteri

 

 

 

 

– Mrežica

 

 

 

 

– Sterilne komprese

 

 

 

 

– Ljepljivi materijali za šivanje ili povoji sa cinkovim oksidom

 

 

 

 

– Materijali za ručno šivanje

 

 

 

 

– Vazelinske gaze

 

 

 

3. Instrumenti

 

 

 

 

– Kazeta sa sterilnim kirurškim instrumentima (škare, pinceta, peani, držači za skalpele, skalpeli, škare za rezanje svile, kompleti igle sa svilom raznih veličina)

 

 

 

 

– Skalpeli za jednokrat­nu uporabu

 

 

 

 

– Anatomska kliješta za zaustavljanje krvarenja i hemostazu – ravna i zakrivljena

 

 

 

 

– Britvice za jednokratnu upotrebu

 

 

 

 

– Pean i pincete

 

 

 

4. Oprema za pregled i kontrolu

 

 

 

 

– Drveni štapići za pregled usne šupljine

 

 

 

 

– Test trakice za analizu urina

 

 

 

 

– Test trakice za mjerenje šećera u krvi

 

 

 

 

– Termometar za mjerenje tjelesne temperature

 

 

 

 

– Stetoskop

 

 

 

 

– Tlakomjer (sfingomanometar)

 

 

 

 

– Hipotermički termometar

 

 

 

 

– Otoskop

 

 

 

5. Oprema za injiciranje, infuziju, punktiranje i kateterizaciju

 

 

 

 

 

 

 

– Set za infuziju (jednokratni, plastične i igle raznih veličina)

 

 

 

6. Vanjska medicinska oprema

 

 

 

 

– Noćna posuda

 

 

 

 

– Termofor

 

 

 

 

– Posuda za urin

 

 

 

 

– Vrećica za led

 

 

 

7. Oprema za imobilizaciju i učvršćivanje

 

 

 

8. Dezinfekcija, dezinsekcija i profilaksa

 

 

 

 

– Pripravci za dezinfekciju vode

 

 

 

 

– Tekući insekticidi

 

 

 

 

– Insekticidi u prahu

 

 

 

III. ANTIDOTI
1. LIJEKOVI

1.1. Opći
1.2. Specifični
– Kardiovaskularni
– Gastrointestinalni
– Za živčani sustav
– Za respiratorni sustav
– Antiinfekcijski
– Za vanjsku primjenu
– Anti-šok komplet
– Antiseptici (otopine za dezinfekciju oštećenje kože)

2. MEDICINSKA OPREMA
– Oprema za davanje kisika/Reanimacijski komplet
Datum:
Potpis kapetana:
Potpis ovlaštene osobe:
 

PRILOG X.

OČEVIDNIK LIJEKOVA I MEDICINSKE OPREME NA BRODU

KATEGORIJA C
KATEGORIJA PLOVIDBE C
I. PODACI O BRODU
Ime:
Zastava:
Pristanišna luka:
 

I. LIJEKOVI

Minimalni zahtjevi

Zatečena količina

Rok valjanosti lijeka

1. Pripravci s učinkom na kardiovaskularni sustav

 

 

 

a

Vazodilatatori za liječenje bolesti srca

 

 

 

b

Antihemoragici (utero­to­ni­ci) ukoliko su na brodu že­ne

 

 

 

2. Pripravci s učinkom na probavni sustav

 

 

 

a

Antidijaroici

 

 

 

b

Pripravci za liječenje hemoroida

 

 

 

3. Analgetici i spazmolitici

 

 

 

a

Analgetici, antipiretici i protuupalni lijekovi

 

 

 

4. Pripravci sa učinkom na živčani sustav

 

 

 

a

Lijekovi protiv morske bolesti

 

 

 

5. Lijekovi za vanjsku primjenu

 

 

 

a

Pripravci s učinkom na kožu

 

 

 

 

– Antiseptici i dezinficijensi

 

 

 

 

– Antibiotske masti

 

 

 

 

II. MEDICINSKA OPREMA

Minimalni zahtjevi

Zatečena količina

Rok valjanosti lijeka

1. Oprema za oživljavanje

 

 

 

 

– Maska za oživljavanje – ručna

 

 

 

2. Sanitetski materijali i oprema za šivanje

 

 

 

 

 – Sterilne rukavice (kirurške)

 

 

 

 

– Elastični zavoj

 

 

 

 

– Trokutasta marama + sigurnosne kopče

 

 

 

 

– Samoljepivi flasteri

 

 

 

 

– Sterilne komprese

 

 

 

 

– Ljepljivi materijali za šivanje ioli povoji sa cinkovim oksidom

 

 

 

 

III ANTIDOTI
1. LIJEKOVI

1.1. Opći
1.2. Specifični
– Kardiovaskularni
– Gastrointestinalni
– Za živčani sustav
– Za respiratorni sustav
– Antiinfekcijski
– Za vanjsku primjenu
– Anti-šok komplet
– Antiseptici (otopine za dezinfekciju oštećenje kože)
2. MEDICINSKA OPREMA
– Oprema za davanje kisika/Reanimacijski komplet
Datum:
Potpis kapetana:
Potpis ovlaštene osobe: