Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdrvstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnost

NN 15/2008 (6.2.2008.), Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdrvstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnost

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

480

Na temelju članka 61. stavka 2. a u vezi s člankom 23. stavkom 2. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« br. 68/03), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

RJEŠENJE

O DOPUNI RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA I SPECIJALISTA MEDICINE RADA U PRIVATNOJ PRAKSI ZA UTVRĐIVANJE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA

I.

u Rješenju o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara («Narodne novine« br. 159/03, 179/03, 95/04, 179/04, 113/05, 130/05, 05/06, 45/06, 78/06, 98/06, 113/06, 45/07, 77/07, 116/07, 126/07 i 133/07) u točki I. iza rednog broja
45. dodaje se redni broj koji glasi:
»46. Poliklinika za baromedicinu i medicinu rada OXY, Pula, Kochova 1/a«.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-500-01/03-06/1
Urbroj: 534-05-1-1/2-08-25
Zagreb, 29. siječnja 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.