Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru

NN 18/2008 (13.2.2008.), Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

550

Na temelju odredaba članka 27. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj141/06) i članka 19. Etičkog kodeksa državnih službenika (»Narodne novine«, broj 49/06), uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, klasa: 470-03/08-01/01, urbroj: 5030120-08-2 od 24. siječnja 2008., ministar financija donosi

KODEKS

STRUKOVNE ETIKE UNUTARNJIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU

I. UVOD

Članak 1.

Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Kodeks) utemeljen je na načelima i pravilima Kodeksa etike Instituta unutarnjih revizora (The Institute of Internal Auditors – IIA) te na načelima Etičkog kodeksa državnih službenika u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Kodeks sadrži načela i pravila kojih su se dužni pridržavati ovlašteni unutarnji revizori, kandidati za polaganje ispita za ovlaštenoga unutarnjeg revizora i druge osobe koje su na bilo koji način uključene u poslove unutarnje revizije (dalje u tekstu: unutarnji revizori).
Unutarnji revizori dužni su pridržavati se načela i pravila Kodeksa kako bi u obavljanju svojih zadaća bili neovisni, objektivni i pošteni, a ujedno se moraju stalno usavršavali s ciljem unapređenja kvalitete rada.
Prihvaćanje i primjena Kodeksa pridonosi povjerenju u unutarnje revizore i njihov rad.

Članak 3.

Osobna je odgovornost i zadaća unutarnjeg revizora ostvarenje najviših etičkih standarda vlastitog ponašanja. Dužnost je unutarnjeg revizora poticati etično ponašanje suradnika i kolega, a u slučaju etičkih dvojbi savjetovati se s kolegama. Svaki unutarnji revizor u svom djelovanju nastupa kao neovisna osoba, te pravila utvrđena ovim Kodeksom dopunjava i oplemenjuje osobnim sustavom humanih vrijednosti, vlastitom kulturom i životnim iskustvom.

Članak 4.

Načela Kodeksa polazna su osnova za utvrđivanje pravila etičnog i stručnog obavljanja poslova unutarnjih revizora.
Pravila Kodeksa predstavljaju razradu načela kojima se određuje profesionalno i etično ponašanje unutarnjih revizora.

II. NAČELA I PRAVILA STRUKOVNE ETIKE UNUTARNJIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU

Članak 5.

Osnovna načela strukovne etike kojih se u obavljanju poslova moraju pridržavati unutarnji revizori jesu:
1. integritet/poštenje
2. neovisnost
3. stručnost
4. objektivnost
5. povjerljivost – čuvanje tajnosti podataka
6. nepristranost – izbjegavanje sukoba interesa
7. ponašanje i odnos s drugima.

1. Integritet/Poštenje

Članak 6.

Načelo

Integritet unutarnjih revizora zasniva se na njihovu poštenju i čestitosti u obavljanju poslova, što je čvrsta podloga za uspostavu povjerenja u poslove unutarnje revizije prema prosudbama i nalazima unutarnjih revizora.
U svrhu očuvanja javnog povjerenja, ponašanje unutarnjeg revizora mora biti časno, izvan svake sumnje i bez prijevara.
Pravila
Unutarnji revizori moraju:
– obavljati svoje dužnosti pošteno, marljivo i odgovorno,
– raditi u skladu s međunarodnim revizijskim standardima za unutarnju reviziju, zakonima i propisima Republike Hrvatske,
– izbjegavati sudjelovanje u ilegalnim radnjama ili aktivnostima te u aktivnostima koje diskreditiraju zvanje unutarnjeg revizora ili korisnika proračuna,
– uvažavati i podupirati ciljeve korisnika proračuna,
– donositi mišljenja i prosudbe imajući na umu javni interes.

2. Neovisnost

Članak 7.

Načelo

U obavljanju poslova unutarnje revizije neovisnost unutarnjeg revizora ne smije biti ugrožena osobnim ili vanjskim interesima. Visok stupanj neovisnosti omogućuje unutarnjem revizoru nepristrano djelovanje i objektivno prosuđivanje činjeničnog stanja.
Pravila
Unutarnji revizori moraju:
– biti objektivni i neovisni u izlaganju tema,
– zaštititi neovisnost od političkih utjecaja,
– suzdržavati se od osobnih interesa ili vanjskog pritiska,
– koristiti informacije i mišljenja sudionika, ali zaključak moraju dati na temelju dokaza, a ne na temelju tuđega mišljenja ili procjene,
– izbjegavati aktivnosti ili odnose koji bi mogli utjecati na izvješće ili stručnu procjenu (mišljenje).

3. Stručnost

Članak 8.

Načelo

Od unutarnjih revizora zahtijeva se da poslove obavljaju stručno te da posjeduju znanja, vještine i iskustvo potrebno za obavljanje poslova unutarnje revizije.
Pravila
Unutarnji revizori moraju:
– primjenjivati znanja, vještine i iskustvo potrebno za obavljanje revizije,
– obavljati unutarnju reviziju u skladu s međunarodnim revizijskim standardima za unutarnju reviziju te propisima i smjernicama koje uređuju unutarnju reviziju u Republici Hrvatskoj,
– neprestano se usavršavati te dokazivati svoju stručnost i kvalitetu svojih usluga.

4. Objektivnost

Članak 9.

Načelo

Od unutarnjih revizora očekuje se da posjeduju najveći stupanj profesionalne objektivnosti. Objektivnost, a isto tako i nepristranost, nužna je pri sastavljanju revizorskog izvješća. Pri donošenju prosudbi te davanju stručnog mišljenja i preporuka unutarnji revizori ne smiju biti ni pod kakvim utjecajem. Unutarnji revizori predočuju na najobjektivniji mogući način nalaze i mišljenja, pritom procjenjujući informacije i podatke o zadanim aktivnostima i procesima.
Pravila
Unutarnji revizori moraju:
– pokazati najvišu razinu profesionalne objektivnosti u prikupljanju podataka i informacija, ocjenjivanju i izvještavanju,
– razmotriti sve važne činjenice za ocjenjivanje postojećeg sustava,
– biti objektivni u sastavljanju revizorskog izvješća.

5. Povjerljivost – čuvanje tajnosti podataka

Članak 10.

Načelo

U obavljanju unutarnje revizije potrebno je uvažavati povjerljivost i tajnost svih podataka. Povjerljive podatke o revidiranom subjektu unutarnji revizor može davati isključivo uz odobrenje uključenih osoba i ako postoji zakonsko pravo ili obveza objave tih podataka.
Pravila
Unutarnji revizori moraju:
– poštovati povjerljivost podataka i informacija prikupljenih u svom radu, ne smiju ih koristiti u privatne svrhe ili na način koji nije u skladu s propisima o tajnosti podataka i pravu na pristup informacijama ili s međunarodnim revizijskim standardima za unutarnju reviziju,
– biti oprezni u korištenju i zaštiti podataka koji su im stavljani na raspolaganje pri obavljanju revizije,
– obavještavati osobu za nepravilnosti o svim uočenim nepravilnostima koje bi, ako na njih ne upozore, mogle imati za posljedicu prikrivanje nezakonitog djelovanja.

6. Nepristranost – izbjegavanje sukoba interesa

Članak 11.

Načelo

Nepristranost mora neprekidno biti prisutna u radu unutarnjih revizora. Ako unutarnji revizor daje stručno mišljenje ili pruža usluge izvan predmeta revizije ili revidiranog subjekta, mora paziti da te usluge nisu u sukobu interesa. U slučaju da postoji sukob interesa pri obavljanju revizije, unutarnji revizor dužan je o tome obavijestiti voditelja unutarnje revizije ili neposrednog rukovoditelja.
Pravila
Unutarnji revizori moraju:
– osigurati da pružene usluge i savjeti ne budu upravljačkog karaktera,
– sačuvati neovisnost i izbjegavati moguće konflikte ili sukobe interesa, i to tako da ne primaju darove, zahvale niti druge koristi koje bi mogle utjecati na izvješće ili stručnu procjenu,
– izbjegavati sve odnose s upravljačkim tijelima ili osobljem koji bi mogli štetno utjecati na neovisno djelovanje,
– izbjegavati korištenje službenog položaja za osobnu korist i nikada se ne koristiti svojim položajem u privatne svrhe, te izbjegavati odnose koji uključuju rizik korupcije ili koji mogu izazvati sumnju u neovisnost, objektivnost i nepristranost unutarnjih revizora.

7. Ponašanje i odnosi unutarnjih revizora s drugima

Članak 12.

Načelo

Međusobni odnosi unutarnjih revizora i korisnika proračuna temelje se na uzajamnom poštenju, povjerenju, suradnji, pristojnosti i strpljenju. Unutarnji revizori svojim bi ponašanjem trebali poticati suradnju i dobre odnose između revizora, ali isto tako i dobre odnose sa svim drugim zaposlenicima.
Pravila
Unutarnji revizori moraju:
– dati podršku i kvalitetno surađivati s drugim unutarnjim revizorima,
– uspostaviti pošten, uravnotežen i kolegijalan odnos s drugim zaposlenicima.

III. RJEŠAVANJE ETIČKIH PITANJA

Članak 13.

Ako unutarnji revizor nije siguran je li određena situacija ili neki posao u skladu s ovim Kodeksom, dužan je savjetovati se s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole u Ministarstvu financija (dalje u tekstu: Središnja harmonizacijska jedinica).
Unutarnji revizor koji uoči da njegov kolega krši etička načela profesionalnog ponašanja, dužan ga je na to upozoriti i neformalno mu pokušati pomoći u razrješenju problema.
Ako se kršenje Kodeksa ne može razriješiti na kolegijalan i neformalan način, unutarnji revizor dužan je o tome izvijestiti voditelja unutarnje revizije/imenovanog unutarnjeg revizora, koji će pritužbe uputiti čelniku korisnika proračuna na razmatranje. Čelnik korisnika proračuna razmatra i po potrebi pokreće postupak zbog povrede službene dužnosti u skladu sa zakonom, drugim propisom ili pravilnikom o unutarnjem redu korisnika proračuna.
O pokrenutim postupcima čelnik korisnika proračuna izvješćuje Središnju harmonizacijsku jedinicu.
Čelnik korisnika proračuna ili osoba koju on ovlasti daje odgovor na pritužbu najkasnije u roku 30 dana od njezina podnošenja.
Unutarnji revizor ne smije se baviti prijavama kojih je cilj nekoga povrijediti ili poniziti.

Članak 14.

Unutarnji revizor dužan je surađivati sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom u kontroli i promociji i nadziranju etičkih pitanja.
Častan unutarnji revizor odnosit će se prema drugim unutarnjim revizorima onako kako bi on želio da se oni odnose prema njemu.
Ako od unutarnjeg revizora drugi unutarnji revizor zatraži stručni savjet i pomoć, unutarnji revizor pružit će mu je nesebično i prema svome najboljem znanju.

IV. ODNOS PREMA SREDIŠNJOJ HARMONIZACIJSKOJ JEDINICI

Članak 15.

Unutarnji revizor smatrat će Središnju harmonizacijsku jedinicu svojom strukovnom maticom, čuvajući joj i promičući ugled i u struci, ali i u široj javnosti.
Unutarnji revizor dužan je poštovati opće akte i sve druge upute Središnje harmonizacijske jedinice te pravodobno ispunjavati sve postavljene obveze.
Unutarnji revizor dužan je odbiti svaku stručnu radnju koja je u suprotnosti s ovim Kodeksom, a Središnja harmonizacijska jedinica dužna mu je u tome pomoći svojim ugledom i pravnim sredstvima, ako se to pokaže potrebnim.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Središnja harmonizacijska jedinica nadležna je za tumačenje načela i pravila Kodeksa.
Danom stupanja na snagu ovoga Kodeksa prestaje važiti Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora (klasa: 043-01/05-01/110, urbroj: 513-10/05-1) koji je ministar financija donio 3. kolovoza 2005.

Članak 17.

VI. STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Kodeks stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 043-01/07-01/985
Urbroj: 513-10/08-1
Zagreb, 24. siječnja 2008.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.