Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zavodi za prostorno uređenje za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja

NN 24/2008 (25.2.2008.), Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zavodi za prostorno uređenje za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I
GRADITELJSTVA

778

Na temelju odredbe članka 38. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja, graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAVODI ZA PROSTORNO UREĐENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROSTORNOG UREĐENJA

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti koje mora ispunjavati zavod za prostorno uređenje županije, Grada Zagreba i velikog grada za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja.

Članak 2.

Zavod za prostorno uređenje županije, Grada Zagreba, odnosno velikog grada (u daljnjem tekstu: zavod) može obavljati djelatnosti prostornog uređenja ako ispunjava uvjete tehničke opremljenosti te broja i stručne osposobljenosti zaposlenika, propisane ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Zavod mora raspolagati radnim prostorom koji omogućuje smještaj radnih stolova s odgovarajućom informatičkom i drugom opremom potrebnom za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja.

Članak 4.

Na poslovima obavljanja djelatnosti prostornog uređenja u zavodu mora biti zaposleno u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme najmanje 4 zaposlenika od kojih je jedan:
– magistar inženjer arhitekture koji ima status ovlaštenog arhitekta, odnosno ovlaštenog arhitekta urbanista, položeni stručni ispit za stručne poslove prostornog uređenja i najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima izrade dokumenata prostornog uređenja,
– magistar inženjer arhitekture koji ima položeni stručni ispit za stručne poslove prostornog uređenja i najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima izrade dokumenata prostornog uređenja,
– magistar inženjer prometa s položenim stručnim ispitom i najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima prostornog uređenja i
– magistar prirodnih ili društvenih znanosti (ekologije, geografije, ekonomije, sociologije, prava ili slične znanosti).

Članak 5.

Osim zaposlenika iz članka 4. ovoga Pravilnika u zavodu mora biti zaposleno u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme i najmanje 2 zaposlenika koji su završili studij i stekli stručni, odnosno akademski naziv ili imaju srednju stručnu spremu, pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke, radi obavljanja administrativnih, računovodstvenih, tajničkih i drugih pratećih poslova.

Članak 6.

U izradi nacrta prostornog plana kojega izrađuje, zavod je dužan osigurati i sudjelovanje najmanje jednog:
– magistra prava koji ima najmanje 3 godine radnog iskustva pretežno na poslovima prostornog uređenja ili na poslovima izrade normativnih akata,
– magistra prirodnih znanosti (geografije, agronomije, šumarstva, biologije ili slične znanosti) koji ima najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima prostornog uređenja i
– magistra društvenih znanosti (ekonomske, sociološke, demografske ili slične znanosti).
U izradi nacrta prostornog plana županije i nacrta prostornog plana Grada Zagreba zavod je, osim osoba iz stavka 1. ovoga članka, dužan osigurati i sudjelovanje najmanje jednog magistra, odnosno magistra inženjera s područja zaštite okoliša.
Magistrom iz stavka 1. i 2. ovoga članka smatra se i zaposlenik Zavoda.

Članak 7.

Zavod je dužan ispuniti uvjete propisane ovim Pravilnikom u roku od godine dana od dana njegova stupanja na snagu.
Do ispunjenja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka zavod ne može izrađivati nacrte prostornih planova.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati županijski odnosno gradski zavod za prostorno planiranje za obavljanje poslova izrade prostornih planova (»Narodne novine«, br. 104/98.).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 350-01/08-04/2
Urbroj: 531-01-08-1
Zagreb, 21. veljače 2008.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.