Pravilnik o izdavanju pisanog ili izricanju usmenog upozorenja

NN 25/2008 (27.2.2008.), Pravilnik o izdavanju pisanog ili izricanju usmenog upozorenja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

844

Na temelju članka 245. stavka 7. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« br. 107/2007), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU PISANOG ILI IZRICANJU USMENOG UPOZORENJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način postupanja policije prilikom izdavanja pisanog upozorenja ili izricanja usmenog upozorenja počinitelju prekršaja, evidentiranje izdanih i izrečenih upozorenja te sadržaj i izgled obrasca pisanog upozorenja i obrasca izvješća o izrečenom usmenom upozorenju.

Članak 2.

Kada policija tijekom obavljanja poslova nadzora utvrdi da je počinjen prekršaj za koji je propisana samo novčana kazna do1.000,00 kuna, osobito lake naravi i da počinitelj nije prije činio slične prekršaje može počinitelju prekršaja izdati pisano upozorenje ili izreći usmeno upozorenje.
U smislu ovog Pravilnika, prekršajima osobito lake naravi smatraju se prekršaji kojima nije izazvana opasnost niti je nastala šteta za druge osobe.

Članak 3.

U slučaju iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, policijski službenik će prije izdavanja pisanog upozorenja ili izricanja usmenog upozorenja u službenim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) provjeriti je li počinitelj prije činio slične prekršaje, te je li mu za te prekršaje već izdavano pisano upozorenje ili izricano usmeno upozorenje i koliko puta.
Nakon provjere podataka iz stavka 1. ovoga članka, ako počinitelj prekršaja u zadnjih 12 mjeseci nije evidentiran da je počinio prekršaj iz istog propisa za koji mu je pravomoćno određena prekršajnopravna sankcija ili izdano pisano, odnosno izrečeno usmeno upozorenje, policijski službenik može počinitelju prekršaja izdati pisano ili izreći usmeno upozorenje, ukoliko će se opća svrha prekršajnopravnih sankcija u konkretnom slučaju ostvariti upozorenjem umjesto prekršajnopravnom sankcijom.
Prilikom izdavanja pisanoga ili izricanja usmenog upozorenja, policijski službenik će počinitelja prekršaja upoznati s težinom počinjenog prekršaja i razlozima izricanja upozorenja umjesto druge propisane prekršajnopravne sankcije i upozoriti ga da je ubuduće dužan ponašati se u skladu s važećim propisima i odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 4.

Policijski službenik neće izdati pisano ili izreći usmeno upozorenje počinitelju prekršaja koji poriče počinjenje prekršaja ili iz bilo kojega razloga zahtijeva prekršajni progon.

Članak 5.

Izgled i sadržaj pisanog upozorenja propisan je na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. Obrazac se izrađuje u obliku samokopirajućeg bloka A5 formata, koji se sastoji od tri lista. Prvi list uručuje se počinitelju prekršaja, drugi list prilaže se uz izvješće koje policijski službenik sačinjava i predaje po završetku smjene radi unosa podataka u evidenciju, a treći list ostaje u bloku.

Članak 6.

Kod izricanja usmenog upozorenja policijski službenik će popuniti obrazac izvješća o usmenom upozorenju, koji će, po završetku smjene, predati nadležnom rukovoditelju, radi unosa u evidenciju.
Izgled i sadržaj izvješća o usmenom upozorenju propisan je na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. Obrazac se izrađuje u obliku samokopirajućeg bloka A5 formata, koji se sastoji od dva lista. Prvi list predaje se nadležnom rukovoditelju, radi unosa u evidenciju, a drugi list ostaje u bloku.

Članak 7.

O izdanim pisanim, odnosno izrečenim usmenim upozorenjima na Informacijskom sustavu Ministarstva vodi se evidencija.
Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
– osobne podatke počinitelja prekršaja: ime i prezime, ime oca/majke, dan, mjesec i godina rođenja i prebivalište odnosno boravište,
– vrijeme i mjesto počinjenja prekršaja,
– svojstvo počinitelja (kada se radi o prekršaju iz područja sigurnosti prometa na cestama),
– vrsta vozila i registarska oznaka vozila (kada se radi o prekršaju iz područja sigurnosti prometa na cestama),
– naziv i odredba zakona kojim je propisan počinjeni prekršaj,
– broj značke policijskog službenika koji je izdao/izrekao upozorenje,
– vrsta upozorenja (pisano ili usmeno),
– serijski broj obrasca pisanog upozorenja ili izvješća o usmenom upozorenju.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca mjere pisanog upozorenja (»Narodne novine« br. 152/2004).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-51-2008
Zagreb, 21. veljače 2008.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.