Pravilnik o mirenju u individualnim radnim sporovima u Ministarstvu unutarnjih poslova

NN 25/2008 (27.2.2008.), Pravilnik o mirenju u individualnim radnim sporovima u Ministarstvu unutarnjih poslova

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

845

Na temelju članka 89.a Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (»Narodne novine« broj: 92/2004., 141/2004., 77/2007. i 98/2007), ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost sindikata potpisnika Kolektivnog ugovora koji djeluju unutar Ministarstva unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

O MIRENJU U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak mirenja u individualnim radnim sporovima u Ministarstvu unutarnjih poslova, obveze miritelja, pravila i vođenje postupka, načini okončanja mirenja, nagodba u postupku mirenja, tajnost i povjerljivost iznesenih podataka, dokaza i činjenica, troškovi mirenja, kao i obavljanje administrativnih poslova za potrebe postupka mirenja.

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeća značenja:
– individualni radni sporovi označavaju sporove u kojima su stranke Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i jedan ili više državnih službenika ili namještenika, zaposlenika Ministarstva koji nastupaju kao pojedinci (u daljnjem tekstu: stranke), a temelje se na pojedinačnim pravima i obvezama stranaka u sporu, u svezi ili iz određenog radnog odnosa,
– Lista miritelja u individualnim radnim sporovima je popis osoba koje su završile obrazovanje za miritelje u individualnim radnim sporovima i stekle potvrdu o ovlaštenju za mirenje, a vodi se pri Gospodarsko-socijalnom vijeću.

II. POKRETANJE POSTUPKA MIRENJA

Članak 3.

Postupak mirenja u individualnim radnim sporovima pokreće se pisanim prijedlogom jedne ili više stranaka (OBRAZAC IRS 1).
Smatra se da stranka koja predloži odnosno koja pristane na provođenje postupka mirenja, prihvaća odredbe ovoga Pravilnika.
Tijekom postupka mirenja stranke neće pokretati druge sudske i arbitražne postupke za rješavanje spora o kojem se mirenje provodi, osim ako je to neophodno za očuvanje njihovih prava, u kojem slučaju o tome moraju obavijestiti miritelja.

Članak 4.

Prijedlog za pokretanje postupka mirenja može se podnijeti neovisno o rokovima koji su posebnim propisima utvrđeni za podnošenje žalbe i zahtjeva za mirno rješenje spora, kao i ukoliko je sudski postupak u tijeku.
Stranka u sporu koja pokreće postupak mirenja dužna je odmah u prijedlogu za provođenje postupka mirenja predložiti miritelja.
Prijedlog za pokretanje postupka mirenja podnosi se tajniku za mirenje u pisanom obliku.
Tajnik je obvezan zatražiti od druge strane da se u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dostave prijedloga izjasni o prijedlogu za mirenje i o predloženom miritelju.
Ako se stranke nisu drugačije dogovorile (sporazumjele), mirenje započinje pisanim prihvatom prijedloga za pokretanje postupka (OBRAZAC IRS 2).
Ako druga strana ne prihvati prijedlog za mirenje ili se u roku od 8 dana od dana kada je primila prijedlog za pokretanje postupka ne izjasni o prijedlogu, smatra se da isti nije prihvaćen, čime se postupak mirenja smatra okončanim (OBRAZAC IRS 3).

III. ODREĐIVANJE MIRITELJA

Članak 5.

Postupak mirenja provodi jedan ili više miritelja s Liste miritelja u individualnim radnim sporovima, kojega predlaže stranka koja pokreće postupak mirenja.
Stranke će se nastojati sporazumjeti o osobi koja će provesti postupak mirenja. Ako stranke ne postignu sporazum o toj osobi, tajnik će za miritelja imenovati osobu s Liste miritelja u individualnim radnim sporovima najkasnije u roku od 24 sata od neprihvaćanja predloženog miritelja.
Miritelj posebnom izjavom daje suglasnost za provođenje postupka mirenja (OBRAZAC IRS 4).

IV. NESPOJIVOST FUNKCIJE MIRITELJA

Članak 6.

Ukoliko je osoba koja se predlaže za miritelja bila sudac ili arbitar u sporu koji je bio ili jest predmet postupka mirenja, ili u nekom drugom sporu koji je proizašao iz toga pravnog odnosa ili u vezi s njim, postoje razlozi za izuzeće miritelja iz postupka mirenja.
Razlozi za izuzeće iz postupka mirenja postoje i u ostalim slučajevima za izuzeće sudaca propisanim Zakonom o parničnom postupku i primjenjuju se i na izuzeće miritelja.

Članak 7.

Osoba koja je u postupku mirenja sudjelovala kao miritelj ne može biti arbitar u sporu koji bude pokrenut u istoj stvari među istim strankama.

V. OBVEZA MIRITELJA

Članak 8.

Miritelj je dužan prema strankama postupka mirenja postupati na jednak način i nepristrano.
Miritelj je dužan u okviru svojih ovlasti, poduzeti sve da se spor među strankama riješi sklapanjem nagodbe, a uzimajući u obzir okolnosti slučaja, izražene želje i očekivanja stranaka, te interes da se spor među strankama brzo i trajno okonča.
Rokove za pojedine radnje u postupku predlaže miritelj te se isti određuje u dogovoru sa strankama.

Članak 9.

O tijeku postupka mirenja, na svakom sastanku, miritelj sastavlja zapisnik kojeg potpisuju stranke, miritelj i ostali sudionici u postupku (OBRAZAC IRS 5).
Obavljanje administrativnih poslova za potrebe postupka mirenja obavlja tajnik u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

VI. PRAVILA I VOĐENJE POSTUPKA

Članak 10.

Postupak mirenja je hitan.
Miritelj sa strankama komunicira izravno na sastancima, zajedničkim i odvojenim. Ako se stranke u postupku ne dogovore drugačije, miritelj je ovlašten prenijeti sadržaj odvojenog sastanka drugoj stranci, bitan za rješenje spora, samo uz suglasnost stranke koja ga je iznijela.

Članak 11.

Termin zajedničkog sastanka usuglašava tajnik s obje stranke i miriteljem.
Ako su na sastanak pozvane obje stranke i odazove se samo jedna stranka, a druga je svoje neodazivanje pravovremeno opravdala, zakazuje se novi sastanak.
Ako se ista stranka na ponovljeni poziv na sastanak ne odazove postupak mirenja se okončava (OBRAZAC IRS 6).
Postupak mirenja se okončava i u slučaju kada stranka ne opravda svoje neodazivanje.
Ukoliko stranke nakon prihvata prijedloga za provođenje postupka mirenja odustanu od mirenja, dužne su se o istom očitovati pisanom izjavom o odustanku drugoj stranci i miritelju.
U slučaju iz stavka 3., 4. i 5. ovoga članka miritelj će utvrditi da je mirenje neuspjelo i da je okončan postupak mirenja, a o tome će bez odgode obavijestiti stranke u postupku i tajnika.

Članak 12.

U postupku mirenja u individualnim radnim sporovima stranka uvijek sudjeluje osobno, dok predstavnik Ministarstva sudjeluje uz predočenje ovlaštenja za zastupanje od strane Ministarstva.
Uz stranku u postupku mirenja može biti nazočan i ovlašteni punomoćnik u svojstvu zastupnika u pitanjima za koja ga stranka ovlasti.
U tijeku postupka mirenja u individualnim radnim sporovima stranka je ovlaštena sudjelovati i iznositi svoje stavove i prijedloge, neovisno o prisustvu ovlaštenog punomoćnika, a na zahtjev stranaka miritelj će odobriti kratku stanku u kojoj će se stranka savjetovati sa svojim punomoćnikom o daljnjem tijeku postupka.

Članak 13.

Ako se stranke drugačije ne dogovore, u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima, osim propisa koji uređuju sporni odnos između stranaka, supsidijarno se primjenjuju i odredbe Zakona o mirenju.

Članak 14.

Ako stranke ne postignu sporazum oko rješenja svih spornih pitanja, već samo oko dijela pitanja može se o tom usuglašenom pitanju (pitanjima) sklopiti djelomična nagodba.

VII. NAČINI OKONČANJA POSTUPKA MIRENJA

Članak 15.

Postupak mirenja se okončava:
– sklapanjem nagodbe,
– odlukom miritelja da se postupak mirenja obustavlja,
– zajedničkom izjavom stranaka,
– jednostranim odustankom stranaka,
– protekom roka.

VII. 1. OKONČANJE POSTUPKA SKLAPANJEM NAGODBE

Članak 16.

Ako se stranke nisu drugačije sporazumjele, miritelj će, nakon što se stranke suglase o sadržaju nagodbe izraditi pisani prijedlog nagodbe koji će se dostaviti strankama (OBRAZAC IRS 7).
Nagodba se zaključuje u pisanom obliku u prisustvu miritelja.
Ukoliko stranke zaključe nagodbu bez prisustva miritelja, o takvoj će nagodbi stranke obavijestiti miritelja.
Nakon što su se stranke usuglasile o sadržaju nagodbe, nagodbu potpisuju stranke u postupku te se ona smatra zaključenom.

Članak 17.

Postupak mirenja smatra se okončanim ako su stranke sklapanjem nagodbe u cijelosti riješile sva sporna pitanja koja su bila pred­metom mirenja, a djelomična nagodba okončat će mirenje samo u pogledu dijela zahtjeva i spora u kojima je sklopljena.

Članak 18.

Nagodba koja se sklopi u postupku mirenja imat će svojstvo ovršne isprave ako potpise stranaka na njoj ovjeri javni bilježnik.

VII. 2. OKONČANJE POSTUPKA ODLUKOM MIRITELJA

Članak 19.

Ako miritelj u tijeku postupka utvrdi da njegova nastojanja da se postigne mirno rješenje spora nemaju izgleda za uspjeh, može donijeti odluku o okončanju postupka mirenja (OBRAZAC IRS 8.).

VII. 3. OKONČANJE POSTUPKA ZAJEDNIČKOM IZJAVOM STRANAKA

Članak 20.

U tijeku postupka mirenja stranke mogu okončati postupak zajedničkom Izjavom o okončanju postupka mirenja u prisustvu miritelja (OBRAZAC IRS 9).

VII. 4. JEDNOSTRANI ODUSTANAK STRANAKA

Članak 21.

U tijeku postupka svaka stranka ima pravo u bilo kojem trenutku odustati od mirenja.
Ako jedna od stranaka da jednoznačnu pisanu izjavu o odustanku od daljnjeg postupka mirenja, smatrat će se da je postupak mirenja okončan (OBRAZAC IRS 10).
Ako je u postupku sudjelovalo više od dviju stranaka, a jedna stranka odustane od daljnjeg postupka, mirenje će se u odnosu na preostale stranke nastaviti ukoliko one izjave da namjeravaju nadalje sudjelovati u mirenju.

VII. 5. OKONČANJE POSTUPKA PROTEKOM ROKA

Članak 22.

Postupak mirenja je okončan, ako se nagodba ne postigne u roku od 60 dana od dana prihvata prijedloga za pokretanje postupka mirenja (OBRAZAC IRS 11).

VIII. TAJNOST I POVJERLJIVOST POSTUPKA MIRENJA

Članak 23.

Izjave stranaka u sporu dane u postupku mirenja, kao i podaci koje stranke iznesu tijekom postupka mirenja i ponude za zaključenje nagodbe, povjerljivi su te su ih miritelj i stranke dužni čuvati kao tajnu u odnosu na treće osobe, osim ako je zakonom drugačije propisano (OBRAZAC IRS 12).
O tijeku postupka mirenja miritelj nije ovlašten davati izjave sredstvima javnog informiranja niti bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani.

Članak 24.

Bez izričitog pristanka stranaka miritelj ne smije svjedočiti o činjenicama koje je saznao od stranaka tijekom postupka mirenja, neovisno o tome da li je postupak mirenja okončan nagodbom ili ne.

IX. TROŠKOVI POSTUPKA MIRENJA I NAGRADA ZA RAD MIRITELJA I TAJNIKA

Članak 25.

Svaka stranka u sporu snosi svoje troškove, uključivo i troškove stručnjaka i drugih osoba koje je ona predložila za sudjelovanje u postupku mirenja.
Troškove miritelja i tajnika snosi Ministarstvo, ukoliko se stranke Kolektivnim ugovorom nisu drugačije sporazumjele.
Troškovi miritelja su nagrada za rad miritelja i ostali opravdani troškovi (putni troškovi i naknada troškova noćenja), dok tajnik ima pravo na nagradu za obavljene administrativne poslove u vezi provođenja postupka mirenja.

Članak 26.

Visina nagrade za rad miritelja i tajnika određuje se u iznosu od 250,00 kn neto po održanom sastanku u provedenom postupku mirenja.
Ukoliko miritelj svojim automobilom obavlja poslove za potrebe postupka mirenja, isplatit će mu se naknada za korištenje privatnog automobila u iznosu od 2 kn po prijeđenom kilometru, a ukoliko koristi javni prijevoz miritelj ima pravo na naknadu troškova prijevoza u visini karte za miritelja najpogodnijeg sredstva javnog prijevoza.
Miritelj nema pravo na naknadu troškova prijevoza ukoliko mu je Ministarstvo za potrebe postupka mirenja osiguralo odgovarajuće prijevozno sredstvo.
Ukoliko se postupak mirenja provodi izvan mjesta stalnog prebivališta miritelja (više od 100 km) miritelj ima pravo na naknadu putnih troškova i na naknadu troškova noćenja.
Naknada troškova noćenja miritelju se priznaje u visini iznosa hotelskog računa za spavanje.
Po okončanju svakog postupka mirenja, miritelj je dužan tajniku za mirenje podnijeti konačan obračun troškova uz predočenje dokaza o ostvarenim troškovima.

Članak 27.

Tajnik za mirenje će nakon okončanja svakog pojedinačnog postupka mirenja na temelju zapisnika o provedenom postupku mirenja i dostavljenog konačnog obračuna troškova miritelja – sastaviti troškovnik na OBRASCU IRS 13-1 te nakon što ga ovjeri ministar, odnosno osoba koju on za to ovlasti, proslijediti ustrojstvenoj jedinici Ministarstva nadležnoj za isplatu pripadajućeg iznosa.
Tajniku za mirenje nagradu odobrava ministar odnosno osoba koju on za to ovlasti na troškovniku sastavljenom na OBRASCU IRS 13-2, koji će se nakon odobrenja proslijediti ustrojstvenoj jedinici Ministarstva nadležnoj za isplatu pripadajućeg iznosa.

X. STRUČNA I ORGANIZACIJSKA POMOĆ U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA

Članak 28.

Ministarstvo je obvezno osigurati sve potrebne uvjete za provođenje postupka mirnog rješavanja individualnih radnih sporova.
Tajnika za mirenje imenuje ministar unutarnjih poslova iz redova državnih službenika Ministarstva uz prethodnu suglasnost sindikata.
Dužnost tajnika je organizacija administrativnih poslova u vezi provođenja postupka mirenja sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 29.

Ured za socijalno partnerstvo Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured) pruža strankama stručnu i organizacijsku pomoć u daljnjem razvoju i organiziranju instituta mirenja kao načina rješavanja individualnih radnih sporova u kojima jedan ili više miritelja na nezavisan i nepristran način, pomažu strankama da postignu rješenje o spornim pitanjima.
Ured provodi kontinuiranu edukaciju miritelja u individualnim radnim sporovima, te vodi evidenciju, statistiku provođenja postupaka mirenja, te priprema izvješća za Gospodarsko-socijalno vijeće.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Obrasci 1 – 13-2 koji se koriste u postupku mirenja, tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-79850-2007.
Zagreb, 21. veljače 2008.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.