ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

NN 27/2008 (5.3.2008.), ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

HRVATSKI SABOR

900

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKURGU SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. veljače 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/02
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 27. veljače 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 199/03., 30/04., 136/04., 22/05., 44/06. i 5/08.) u članku 4. stavku 1. iza riječi: »aktivno sudjelovanje u međunarodnim gospodarskim odnosima i multilateralnim gospodarskim strukturama;« dodaju se riječi: »međunarodnu razvojnu pomoć i suradnju te politiku humanitarne pomoći;«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:
»Ministarstvo financija obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: analize i prognoze makroekonomskih kretanja koje su temelj za utvrđivanje ekonomske i fiskalne politike i izradu konsolidiranog proračuna države; izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika te lokalnih proračuna; konsolidaciju proračuna, izradu prijedloga sustava financiranja javnih potreba i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izvršavanje državnog proračuna; planiranje likvidnosti državnog proračuna; upravljanje financijskim tijekovima; proračunski nadzor; razvoj sustava proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja, vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna države i proračuna Republike Hrvatske; upravljanje proračunskim ulaganjima, izradu izvješća o kratkoročnim financijskim potrebama, praćenje bilance prihoda, rashoda i gotovinskih sredstava, registrira neposredne i uvjetne obveze po javnom dugu, ugovara kreditna zaduženja i provodi postupak izdavanja vrijednosnih papira na domaćem i inozemnom tržištu sukladno utvrđenom računu financiranja državnog proračuna, upravlja portfeljem javnog duga; pripremu nacrta zakonskih i drugih propisa te osnove za vođenje pregovora iz područja financijskih odnosa s inozemstvom što proizlazi iz multilateralne i bilateralne te kreditne suradnje s međunarodnim i regionalnim financijskim institucijama, inozemnim vladama i poslovnim bankama; operativne poslove u vezi sa članstvom Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim organizacijama; prikupljanje i obradu podataka o štetama nastalim uslijed djelovanja elementarnih nepogoda; vođenje registra koncesija; razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava politike koncesija; davanje prijedloga i mjera za unapređenje sustava koncesija; nadzor nad provedbom Zakona o koncesijama; sudjeluje u procedurama i analizira prijedloge različitih koncesijskih i modela javno-privatnog partnerstva, davanje prijedloga i mišljenja na prijedloge ugovora o javno-privatnom partnerstvu s osnove proračunskih rizika, ocjene projekata i procjenu rizika u području javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva i u skladu s procedurama izrade i realizacije projekta javno-privatnog partnerstva, davanje prijedloga i mišljenja za poboljšanje i unapređenje sustava javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva; praćenje poslovanja društava od posebnoga državnog interesa; izradu analiza u postupcima restrukturiranja poduzeća; praćenje i analizu državnih potpora, unapređenje sustava projiciranja i intenziteta dodjele državnih potpora; izradu analiza i praćenje ekonomskih kretanja iz područja financijskog sustava, predlaganje i provođenje mjera za unapređenje sustava kreditnih institucija i osiguranja depozita, sustava osiguranja, sustava tržišta kapitala, investicijskih fondova i zaštite ulagatelja, platnih sustava i sustava nadzora financijskih institucija, nadzor financijskih institucija sukladno zakonskim ovlastima; porezni sustav i poreznu politiku, carinski sustav i politiku carinske i izvancarinske zaštite, nadzor i inspekcijske poslove u području poreza, carina i drugih javnih prihoda, deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja, priređivanja igara na sreću i nagradnih igara; poduzimanje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma; izgradnju i održavanje graničnih prijelaza.
Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u jav­nom sektoru, na državnoj i lokalnim razinama.
Ministarstvo obavlja poslove financijskog upravljanja u okviru decentraliziranog sustava provedbe pomoći Europske zajednice u Republici Hrvatskoj.
Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nad­ležnost posebnim zakonom.«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:
»Ministarstvo obrane obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: planiranje i normativno uređenje obrambenog sustava Republike Hrvatske; definiranje, usklađivanje, razvijanje i provođenje obrambene politike; izradu Strategije obrane i drugih strateških dokumenata; procjenu ratnih i drugih opasnosti; međunarodnu vojnu suradnju i suradnju s međunarodnim obrambenim organizacijama; izradu i usklađivanje planova vojne i civilne obrane; sudjelovanje u nadzoru i zaštiti prava i interesa Republike Hrvatske na moru; dužnosti i prava građana u obrani; novačenje, popunu i mobilizaciju Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage), tijela i organizacija; izradu Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga; ustrojavanje, opremanje, naoružanje, razvoj i uporabu Oružanih snaga; sudjelovanje Oružanih snaga u aktivnostima izvan granica Republike Hrvatske; materijalno zbrinjavanje Oružanih snaga; osiguranje i čuvanje pričuva materijalnih sredstava za potrebe Oružanih snaga; proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme; obavještajne, protuobavještajne i sigurnosne poslove od interesa za obranu i obrambeni sustav Republike Hrvatske; sigurnost i zaštitu tajnih podataka obrane; komunikacijski i informacijski sustav za potrebe obrane; profesionalni razvoj, statusna i druga pitanja djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga; obrazovni sustav Oružanih snaga, znanstvenu i istraživačku djelatnost; zdravstvenu zaštitu pripadnika Oružanih snaga; inspekciju i nadzor nad obrambenim sustavom i spremnošću zapovjedništava, postrojbi i ustanova Oružanih snaga te financiranje obrane.
Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«

Članak 4.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva obavlja uprav­ne i druge poslove koji se odnose na aktivnu politiku zapošljavanja, industriju, osim prehrambene, duhanske i drvne industrije; brodogradnju; energetiku; rudarstvo; obrtništvo; zadrugarstvo, osim poljoprivrednoga; malo i srednje poduzetništvo; djelatnost trgovine; trgovinsku politiku; slobodu pružanja usluga na unutarnjem tržištu; tehničko zakonodavstvo i infrastrukturu kvalitete uključujući koordinaciju i razvoj nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjene sukladnosti i mjeriteljstva; politiku zaštite domaće proizvodnje; gospodarsku suradnju s inozemstvom; uključivanje u europske gospodarske integracije; upravljanje i provedbu pretpristupnih programa EU i drugih oblika međunarodne pomoći; usklađivanje aktivnosti u svezi sa članstvom Republike Hrvatske u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji te sudjelovanje u multilateralnim trgovinskim pregovorima u okviru ove organizacije; poticanje izvoza i poticanje ulaganja; osnivanje i poslovanje slobodnih i poduzet­ničkih zona; sustavno poticanje poduzetništva, stanje i pojave na tržištu; opskrbu i cijene; zaštitu potrošača; strateške robne zalihe; privatizaciju dionica i udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske; restrukturiranje i sanaciju pravnih osoba, poslove vezane uz industrijsko i intelektualno vlasništvo uključujući inovacije i poticanje stvaralaštva te njihovu primjenu i eksploataciju u industriji i trgovini imovinom intelektualnog vlasništva (e-trgovina) u cilju razvoja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva.«
U stavku 3. iza riječi: »Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na:« dodaju se riječi: »razvoj, provedbu i koordinaciju nacionalnih politika, strategija i aktivnosti razvoja poduzetništva i koordinaciju s odgovarajućim politikama EU,«.
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na razvoj, unapređenje i koordinaciju cjelokupnoga sustava javnih nabava i javno-privatnog partnerstva; davanje mišljenja, uputa i pružanje stručne pomoći u svezi s primjenom Zakona o javnoj nabavi i drugih propisa u području sustava javne nabave; predlaganje, pripremu i koordinaciju pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa o javnoj nabavi te sudjelovanje pri izradi povezanih propisa; izradu stručnih i normativnih podloga za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u području javne nabave; davanje prijed­loga i mjera za unapređenje sustava javne nabave i javno-privatnog partnerstva; nadzor nad provedbom Zakona o javnoj nabavi i propisa koji uređuju javno-privatno partnerstvo te drugih propisa u području sustava javne nabave kroz preventivno-instruktivne djelatnosti; podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka; pripremu i provedbu izobrazbe i usavršavanja (seminari, radionice, savjetovanja i dr.) za sudionike sustava javne nabave; organizaciju posebnih (specijalističkih) programa izobrazbe u području javne nabave sukladno posebnim propisima; vođenje Portala javne nabave, praćenje Elektroničkog oglasnika javne nabave te objavu e-biltena javne nabave i stručnih publikacija; sudjelovanje u primjeni informatičko-komunikacijske tehnologije u sustav javne nabave i elektroničke dražbe; usklađivanje i sudjelovanje u izradi tehničkih i normizacijskih pravila u postupku javne nabave; suradnju s državnim tijelima Republike Hrvatske radi postizanja ujednačenog tumačenja i pravilne primjene propisa iz područja sustava javne nabave; prikupljanje, evidenciju, obradu i analizu podataka o javnoj nabavi te podnošenje statističkih izvješća; ostvarivanje međunarodne suradnje i promicanje vrijednosti sustava javne nabave te druge poslove propisane Zakonom o javnoj nabavi.«
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 5.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sveobuhvatne mjere zaštite Jadranskog mora, otoka i priobalja, te njihovog održivog razvoja, predlaganje razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja razvoja otoka i priobalja, planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne, komunalne i društvene infrastrukture na otocima i u priobalju, analizu gospodarenja morskim resursima i prostorom uz morsku obalu, mjere racionalnog korištenja mora kao prirodnog resursa, nadzor nad provedbom postupka koncesija na području gospodarskog pojasa i koncesija za podizanje ribogojilišta, elektroničke komunikacije (telekomunikacije i radijske komunikacije), informacijsko društvo i poštanske usluge, pripremanje nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, osiguravanje i provođenje utvrđene politike i primjenu zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, predlaganje strategija, studija, smjernica i programa razvoja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj te predlaganje akcijskih planova za njihovu provedbu, izradu analiza i izvješća o stanju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te poštanskih usluga, pripremanje prijedloga mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i nacionalne informacijske infrastrukture te poštanskih usluga, suradnju u praćenju, utvrđivanju i analizi pokazatelja razvoja informacijskog društva, predlaganje projekata i programa razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) i usluga informacijskog društva, suradnju u planiranju, usklađivanju i provedbi aktivnosti razvoja nacionalne informacijske infrastrukture, pripremu prijedloga mjera i planova za poticanje razvoja i poboljšanje stanja na tržištu ICT usluga, aplikacija i proizvoda te u ICT infrastrukturi, pružanje stručne potpore u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije te sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga, te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, sudjelovanje na međudržavnim sastancima i pregovorima iz područja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga; te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na elektroničke komunikacije, informacijsko društvo i poštanske usluge, unutarnji i međunarodni pomorski, nautički, cestovni, željeznički, zračni i poštanski promet, sustav prometa žičarama, uspinjačama i vučnicama te promet na unutarnjim vodama s infrastrukturom tih vidova prometa; predlaže strategiju razvoja svih vidova prometa; zaštitu mora od onečišćenja s brodova; morske luke, pomorsko dobro i utvrđivanje granica pomorskog dobra, pomorsko osiguranje i pomorske agencije; luke na unutarnjim plovnim putovima; kopnene robno-transportne centre; zračne luke; prijevozna sredstva osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava; elektroničke komunikacije (telekomunikacije i radijske komunikacije) i poštu; inspekcijske poslove: sigurnosti plovidbe na moru, unutarnjeg i međunarodnoga cestovnog prometa i cesta osim poslova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, sigurnosti željezničkog prometa, sigurnosti sustava prometa žičarama, uspinjačama i vučnicama, sigurnosti zračne plovidbe, sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama, elektroničkih komunikacija (telekomunikacija i radijskih komunikacija) i pošte, unutarnjeg i međunarodnoga poštanskog prometa.«

Članak 6.

Članak 11. mijenja se i glasi:
»Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja obav­lja upravne i druge poslove u području poljoprivrede, ribarstva, ruralnog razvoja, gospodarenja i raspolaganja poljoprivrednim zem­ljištem u vlasništvu države, poljoprivredne politike, tržišnih i strukturnih potpora u poljoprivredi, prehrambene i duhanske industrije i veterinarstva, i to: biljne proizvodnje i agroekologije, zaštitu biljnih sorti i priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, promet i primjenu gnojiva i poboljšivača tla, biljnog zdravstva, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja, uzgoj uzgojno valjanih životinja, propisuje uvjete za proizvodnju i promet grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina.
Ministarstvo propisuje mjere upravljanja i gospodarenja biološkim bogatstvima mora i slatkih voda; određivanje i kontrolu ribolovnog napora; određivanje granica između unutarnjeg i vanjskoga ribolovnog mora, granica ribolovnih zona, propisuje namjene, vrste i količine ribolovnih alata i opreme u ribolovu, propisuje uvjete za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama, uvjete za obavljanje ribolova i uvjeta za priznavanje organizacija proizvođača u ribarstvu.
Ministarstvo provodi i koordinira mjere ruralnog razvoja, razvitka seoskog prostora, ekološke i održive poljoprivrede, poljoprivrednog zadrugarstva i drugih oblika udruživanja u poljoprivredi i ribarstvu, promicanje autohtonih proizvoda, marketinške pripreme poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.
Ministarstvo uređuje pravne odnose na poljoprivrednom zem­ljištu, osim imovinskopravnih poslova, pokreće i vodi postupak komasacije, osim imovinskopravnih poslova, prenamjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, vođenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu.
Ministarstvo provodi mjere poticajne politike u poljoprivredi i ribarstvu te njihovu prilagodbu mjerilima Svjetske trgovinske organizacije, uređuje i koordinira sufinanciranje poljoprivrede, ribarstva i prerade poljoprivrednih proizvoda proračunskim sredstvima.
Ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za zdravstvenu ispravnost, higijenu i kakvoću hrane, hrane za životinje, organizaciju službenih kontrola te predstavlja kontakt točku prema Europskoj komisiji za isto područje, u skladu s posebnim propisom o hrani.
Ministarstvo provodi mjere radi otkrivanja i sprječavanja pojava zaraznih bolesti životinja, zaštitu životinja i veterinarske lijekove, propisuje uvjete i kontrolu životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u proizvodnji i prometu.
Ministarstvo obavlja poslove fitosanitarne i granične veterinarske inspekcije, inspekcijske poslove u poljoprivredi, ribarstvu, veterinarstvu te, u skladu s posebnim propisom, o hrani inspekcijske poslove koji se odnose na zdravstvenu ispravnosti i higijenu hrane i hrane za životinje te kakvoću primarnih poljoprivrednih proizvoda, hrane i hrane za životinje.
Ministarstvo koordinira i usklađuje hrvatsku poljoprivrednu politiku i politiku ruralnog razvoja s odgovarajućim politikama EU, provodi Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i druge sporazume u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu, prehranu, ruralni razvoj i ribarstvo, provodi projekte iz pretpristupnih programa EU i ostalih oblika međunarodne pomoći, vodi pregovore iz područja poljoprivrede, ribarstva, sigurnosti hrane, veterinarstva, fitosanitarnog nadzora unutar Svjetske trgovinske organizacije i u okviru procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nad­ležnost posebnim zakonima.«.

Članak 7.

U članku 13. stavku 1. riječi: »zdravstvenu ispravnost hrane« zamjenjuju se riječima: »zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane u skladu s posebnim propisom o hrani«, a iza riječi: »lijekova i medicinskih proizvoda;« dodaju se riječi: »službene kontrole zdravstvene ispravnosti, higijene i kakvoće hrane u skladu s posebnim propisom o hrani;«.
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»Sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz pretpristupnih programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.«
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 8.

U članku 14. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
»(5) Sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz predpristupnih programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.«
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 9.

U članku 16.a stavku 3. riječi: »uređenje odnosa i uvjeta proiz­vodnje, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja u šumarstvu;« brišu se.

Članak 10.

Članak 20.a mijenja se i glasi:
»Državni zavod za mjeriteljstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu propisa iz područja mjeriteljstva; rješavanje u upravnim stvarima iz područja mjeriteljstva; davanje ovlasti pravnim osobama za provedbu postupaka potvrđivanja sukladnosti mjerila i pretpakovina s propisima, za provedbu ovjeravanja zakonitih mjerila te pripremu mjerila za ovjeravanje; određivanje tehničkih i mjeriteljskih zahtjeva za postupke ocjene sukladnosti iz područja zakonskog mjeriteljstva; provođenje ispitivanja pretpakovina i boca kao mjernih spremnika; provođenje ovjeravanja zakonitih mjerila; provođenje službenih mjerenja; nadzor zakonitosti rada ovlaštenih pravnih osoba, ovlaštenih servisa i korisnika zakonitih mjerila; praćenje i nadzor stanja u području zakonskog mjeriteljstva te poduzimanje mjere za kvalitetno obavljanje djelatnosti; nadzor rada i stručno osposobljavanje mjeritelja i mjeriteljskih inspektora; pružanje pomoći građanima i pravnim osobama u provođenju propisa i mjera iz mjeriteljske djelatnosti. Državni zavod za mjeriteljstvo predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama za zakonsko mjeriteljstvo i osigurava izvršenje zadaća koje proizlaze iz članstva u tim organizacijama.
Državni zavod za mjeriteljstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provođenje Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina, pripremu propisa iz područja predmeta od plemenitih kovina, rješavanje u upravnim stvarima iz područja pred­meta od plemenitih kovina; obavlja postupke ovlašćivanja proizvođača i dobavljača predmeta od plemenitih kovina, vodi postupak za dodjelu znaka proizvođača (dobavljača), odnosno znaka sukladnosti predmeta od plemenitih kovina te vodi propisane evidencije o znakovima proizvođača. Državni zavod za mjeriteljstvo predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim organizacijama za plemenite kovine i osigurava izvršenje zadaća koje proizlaze iz članstva u tim organizacijama. Obavlja analizu potreba i stanja, planiranja i razvoja djelatnosti ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina u Republici Hrvatskoj.
Državni zavod za mjeriteljstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu propisa u području homologacije cestovnih vozila i traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (u daljnjem tekstu: vozila), njihovih dijelova i opreme, obavlja postup­ke ovlašćivanja ispitnih mjesta za homologaciju tipa i pojedinačnog vozila, obavlja poslove potvrđivanja sukladnosti tipa vozila s propisanim homologacijskim zahtjevima, vodi evidenciju o ovlaštenim uvoznicima i izdanim potvrdama o sukladnosti tipa vozila te obavlja nadzor nad radom ovlaštenih pravnih osoba iz ovog područja. Državni zavod za mjeriteljstvo predstavlja Republiku Hrvatsku u radu međunarodnih tijela koja donose homologacijske propise o vozilima te osigurava izvršenje zadaća koje proizlaze iz rada tih međunarodnih tijela.
Državni zavod za mjeriteljstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na proglašavanje državnih etalona i druge poslove u vezi s državnim etalonima i usklađivanje rada nacionalnih umjernih laboratorija; planiranje, organiziranje, koordinaciju i provođenje poslova razvoja nacionalnog sustava temeljnog mjeriteljstva; osiguravanje sljedivosti mjerenja u Republici Hrvatskoj i provođenje umjeravanja etalona i mjerila; čuvanje i održavanje državnih mjernih etalona i osiguravanje njihove sljedivosti prema međunarodnim etalonima; istraživanje i razvoj u području temeljnog mjeriteljstva; nacionalne umjerne laboratorije; usklađivanje i nadzor rada nacionalnih umjernih laboratorija; predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama za temeljno mjeriteljstvo i osigurava izvršenje zadaća koje proizlaze iz članstva u tim organizacijama.
Državni zavod za mjeriteljstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonima.«

Članak 11.

U članku 21. stavku 1. riječi: »programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske«, a riječi: »administrativnih i« brišu se.

Članak 12.

Članak 23. mijenja se i glasi:
»Za Državni zavod za statistiku, Državni inspektorat i Državni zavod za nuklearnu sigurnost nadležna je Vlada Republike Hrvatske. Nadzor nad radom Državnog zavoda za statistiku, Državnog inspek­torata i Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost obavlja Vlada Republike Hrvatske.
Za Državnu geodetsku upravu nadležan je ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Nadzor nad radom Državne geodetske uprave obavlja Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
Za Državni hidrometeorološki zavod nadležan je ministar znanosti, obrazovanja i športa. Nadzor nad radom Državnoga hidrometeorološkog zavoda obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
Za Državni zavod za intelektualno vlasništvo i Državni zavod za mjeriteljstvo nadležan je ministar gospodarstva, rada i poduzetništva. Nadzor nad radom Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i Državnog zavoda za mjeriteljstvo obavlja Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.
Za Državni zavod za zaštitu od zračenja nadležan je ministar zdravstva i socijalne skrbi. Nadzor nad radom Državnog zavoda za zaštitu od zračenja obavlja Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.
Za Državnu upravu za zaštitu i spašavanje nadležan je ministar unutarnjih poslova. Nadzor nad radom Državne uprave za zaštitu i spašavanje obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva preuzima poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske, kao i državne službenike i namještenike zatečene na preuzetim poslovima.
Državni službenici i namještenici Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske, koji su u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na obavljanju preuzetih poslova, nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni i zadržavaju plaće prema dosadašnjim propisima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta prema pravilniku iz članka 15. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 14.

Upravne i stručne poslove utvrđene u djelokrugu Državnog zavoda za mjeriteljstvo u članku 10. stavku 4. ovoga Zakona, Državni zavod za mjeriteljstvo obavljat će do početka rada Hrvatskoga mjeriteljskog instituta.

Članak 15.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti uredbe o unutarnjem ustrojstvu tijela državne uprave koja mijenjaju ustrojstvo i djelokrug, prema odredbama ovoga Zakona.
Čelnici tijela državne uprave iz stavka 1. ovoga članka dužni su uskladiti pravilnike o unutarnjem redu u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu uredbi iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/08-01/03
Zagreb, 22. veljače 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.