Zakon o izmjenama Zakona o izvršavanju kazne zatvora

NN 27/2008 (5.3.2008.), Zakon o izmjenama Zakona o izvršavanju kazne zatvora

HRVATSKI SABOR

902

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠENJU KAZNE ZATVORA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju kazne zatvora, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. veljače 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/04
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 27. veljače 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. – pročišćeni tekst i 76/07.) u članku 156. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Rješenje o prekidu donosi sudac izvršenja nakon pribavljenog izvješća o tijeku izvršavanja kazne kaznionice, odnosno zatvora u kojem zatvorenik izdržava kaznu. Protiv rješenja suca izvršenja zatvorenik i državno odvjetništvo prema mjestu izdržavanja kazne zatvorenika, imaju pravo žalbe u roku od 3 dana od dana primitka rješenja. Žalba zadržava izvršenje rješenja, a o žalbi odlučuje sudsko vijeće u roku od 3 dana od dana primitka žalbe.«
U stavku 4. riječi: »sucu izvršenja prema mjestu korištenja prekida« zamjenjuju se riječima: »državnom odvjetništvu prema mjestu izvršavanja kazne zatvora«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 730-04/08-01/01
Zagreb, 22. veljače 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.